Papyri.info

sign in

p.mil.vogl.6.269 = HGV P.Mil. Vogl. 6 269 = Trismegistos 12434DDbDP transcription: p.mil.vogl.6.269 [xml]

AD 124 Tebtynis

Φ̣ιλωτέ̣ρ̣ᾳ Π̣το̣λε̣μαίου ἀ̣στῆι χω̣(ρὶς) [κυρίου]
παρὰ Α̣ὐν̣έω[ς](*) [τ]οῦ̣ [  ̣  ̣]  ̣ιωνος κα̣ὶ Ἥ[ρ]ωνος̣
τοῦ Ἀμα̣τ̣[ί]ου̣ [τῶ]ν̣ [δύο ἀ]π[ὸ] κώμης Τ̣[εβ]τ̣ύ̣-
νεως̣ [τῆς] Π̣ο̣λέ̣μω̣[νος μερί]δ̣ος, Πε̣ρσῶ̣ν̣ τ̣[ῆ]ς̣ [ἐπι-]
5γονῆς. β̣ο̣υλώμεθα(*) [μισ]θώσ̣ασ̣θ̣α̣ι̣ παρ̣[ὰ]
σοῦ ἐξ ἀλλη̣λεγ̣γύ[η]ς̣ εἰς ἔ̣[τ]η̣ δ̣ύ̣ο̣ ἀ̣πὸ το̣ῦ
ἰσιόντ̣ος(*) ἐ̣ν̣άτου ἔτ̣ου̣[ς Ἁ]δ̣ρ̣ιαν̣ο̣[ῦ] Κ̣α̣ίσα̣[ρ]ο̣ς̣
τ̣οῦ κυ̣[ρ]ί̣[ου] ἀ̣φʼ ὧ̣ν [κ]α̣ὶ [σὺ ἔχε]ι̣ς̣ ἐν μ[ισ]θ̣ώσ̣ει̣
ἀ̣ρ̣ούρας̣ τριά̣κ[οντ]α̣ [τέ]τ̣[αρ]τον ἢ ὅσα̣ι̣ ἐ̣ὰ̣[ν]
10ὦσι, ἐν αἷς   ̣  ̣  ̣  ̣φ̣  ̣  ̣  ̣, ἐ̣κ̣φ[ο]ρίου τοῦ̣ π[αν-]
[τ]ὸς̣ κατʼ ἔτος [ἄν]ευ σπε̣ρμ̣ά̣[τ]ω̣ν̣ κριθῆς
ἀ̣ρ̣τ̣α[β]ῶν ἑκ̣[ατὸν] ἑβ̣[δο]μή̣[κ]οντ[α] δ̣ύ̣[ο]
[καὶ] θαλλ̣[ῶν] κ̣ατ̣ʼ ἔ[τος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ̣[ρ]τ̣άβη̣ς̣
[μι]ᾶς κ̣α̣[ὶ ἀ]λ̣εκτ̣[όρων δ]ύ̣ο̣ ἀ̣[ξί]ου [ἑκά]σ(του)
15δρα̣[χ]μ(ῶν) δ̣[ύ]ο̣ , ἀνυ̣[π]ο̣[λόγων καὶ] ἀ̣κ̣[ι]νδύνων·
κ̣α̣[ὶ] ἄ̣ξομ̣[ε]ν̣ τ[ὰ κατʼ] ἔτο̣[ς] τῶ̣ν ἀρουρῶν
[γεω]ρ̣γι̣κ̣[ὰ ἔ]ρ̣[γα πάντα] ὅ̣σα καθ̣ή̣κει ἐκ τ̣οῦ
ἰδ̣ίου τοῖς̣ δέου[σ]ι κ̣[αιρο]ῖς, β̣[λάβ]ο̣ς̣ μηδὲ̣ν
π̣οιοῦντος(*)· σπεί̣ρ̣[οντες] κ̣ατʼ ἔ[τ]ο̣ς̣ τὸ μὲ̣ν
20ἥ̣μι̣συ μέ̣[ρ]ο̣[ς οἷς ἐ]ὰν [α]ἱ̣[ρώ]μ̣ε̣θα πλ̣ὴ̣ν̣
  ̣  ̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ὸ̣ [δ]ὲ ἄλ̣λ̣[ο] ἥ̣μ̣ισυ κρ̣[ι]θ̣ῇ·
κ̣αὶ τὰ κατʼ ἔτ̣ο̣ς̣ [ἐ]κ̣[φόρια] ἀ̣π̣ο̣δώ[σ]ο̣-
μεν ἐν μηνὶ Π̣α̣ῦν̣[ι μ]έ̣τ̣[ρω]ι̣ ἑ[ξ]α̣χ̣ο̣[ινίκῳ]
[ἰ]δ̣ί̣ῳ̣ σ̣[ου], τ̣ῶν δημοσί[ων φορ]έ̣[τρων ὄ]ν̣τ̣ω̣[ν] π̣ρὸς
25ἡμ[ᾶ]ς̣ τοὺς μισθω[μένους](*) [· τοῦ δὲ χ]ρ̣ό̣νου π̣[λ]η̣ρ̣ω-
θέ[ν]τος παραδώσ[ομ]εν̣ τ̣[ὰ]ς̣ ἀ̣ρούρας̣ κ̣αθ̣α-
ρὰς ἀπὸ ἀγρώστεος(*) [δ]ίσ̣η[ς](*) [πά]σ̣ης̣· ἐὰν φ[αί]ν̣η-
ται ἐπιχωρῆσαι. εἰ̣σ̣ὶ δ[ὲ αἱ] ἄ̣ρ̣ο[υ]ρα̣ι ἀ̣πὸ τῶν
περὶ Τεβτῦνιν οἴ[κου τῶν Ἀλ]ε̣ξ̣α̣ν̣δρέ̣ων̣ (πρότερον)
30Κλεοπάτρας βασιλίσ̣[σης ἀδελ]φ̣ῆς.
(hand 2) Φι̣λωτέρα Π̣τολεμ̣[αίου χω]ρ̣ὶ̣ς̣ κ̣[υ]ρ̣ίο(υ)
ἐπικεχώρηκα̣ καθ̣[ὼς πρόκειτα]ι̣. (ἔτους) [  ̣]
Αὐτοκρ̣[άτο]ρος Καί̣[σαρος Τραιανοῦ]
[Ἁ]δρι̣[α]νοῦ [Σ]ε̣βαστο̣[ῦ ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 2. l. Αὐνέου[ς]
^ 5. l. βουλόμεθα
^ 7. l. εἰσιόντος
^ 19. l. ποιοῦντες
^ 25. l. μισθουμένους
^ 27. l. ἀγρώστεως
^ 27. l. δείσης

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.