Papyri.info

sign in

p.mil.vogl.6.270 = HGV P.Mil. Vogl. 6 270 = Trismegistos 12435DDbDP transcription: p.mil.vogl.6.270 [xml]

AD 129 Tebtynis

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.15 - τὰ κατʼ ἔτος τῶν]
[ἀρουρῶν γε]ωρ̣[γικὰ ἔργα πάντα ὅσα καθήκει]
[ἐκ τοῦ ἰ]δίου το[ῖς] δ[έουσι καιροῖς· καὶ] τ̣[ὰ] ἐ̣[κφόρια]
[ἀπο]δόσ̣ωι(*) ὑμ̣[ῖ]ν [κατʼ ἔτος ἐν μηνὶ Παῦνι]
5[ἐφʼ] ἅλωι̣ νέα καθα̣[ρὰ ἄδολα, τ]ὸ̣ν̣ [δὲ] φ̣[ό]ρ̣[ον]
[ἐν] μ̣ηνὶ Φαμενώθ, πρὸς̣ ἐ[μ]ὲ ὄντω̣ν τῶ̣[ν]
[κα]θʼ(*) ἔτος φολέτρων(*) ἐπισ[π]ουδασ̣μ̣οῦ, τῆ̣[ς δ]ὲ̣
[παρ]α̣γωγῆς τῶ[ν] ἐ̣κφορίω̣ν̣ οὔσ̣η̣[ς] πρὸ[ς ὑμᾶ]ς·
κα̣ὶ μετὰ τὸν χ[ρό]νον πα̣ρ̣[αδώσ]ωι(*) τὰς ἀ̣[ρού]ρας
10[κ]αθαρὰς ἀπ[ὸ] ἀ̣κρόστε[ως](*) [δείσης] πάση[ς π]λ̣ὴ̣ν
θρύου καλ̣άμο[υ]· β̣εβαιώ̣[σε]τ̣ε̣ δ̣[έ μ]οι τὴν μ̣ίσθω-
σ[ι]ν καὶ καθαρὰν [ἀ]π̣ὸ δημο̣σίω̣ν̣ π̣άντων· ἐὰν
φαίνη(ται) μισθῶσαι. (hand 2) [Π]τολλαρ[ί]ω̣ν πρεσ̣[βύ]τερος Ἀματίου
μεμίσθωκα πᾶ̣σι τοῖς π̣[ρο]κ̣ειμένοις καθὼ[ς πρό]κειτε(*). (hand 3) Πτολ-
15λα̣ρίων νεώτ̣ερος   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μ̣ε̣μίσθωκα [κα]θ̣[ὼς πρ]ό̣κ̣[ει]τ̣[α]ι̣.
(hand 4) Σαρ[α]π̣ίων ὁ καὶ Ἥ̣ρων Ἀμα[τίου μ]εμίσθωκ̣α̣ καθ[ὼς πρόκειτ]α̣ι̣.
(ἔτους) ιγ Αὐτοκρά̣τορος Καίσ̣[αρο]ς Τραιανοῦ Ἁδριανο̣[ῦ Σεβαστοῦ]
Παχὼν κ̣θ.

Apparatus


^ 4. l. ἀποδώσω
^ 7. l. [κα]τʼ
^ 7. l. φορέτρων
^ 9. l. παραδώσω
^ 10. l. ἀγρώστεως
^ 14. l. [πρό]κειται

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.