Papyri.info

sign in

p.mil.vogl.6.271 = HGV P.Mil. Vogl. 6 271 = Trismegistos 12436DDbDP transcription: p.mil.vogl.6.271 [xml]

AD 141 Tebtynis

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩ καὶ ἐπιτελέσομεν τὰ κατʼ ἔτος ἡμεῖς οἱ μισ-]
θ̣ούμ[ε]ν̣[οι τῶν ἀρουρῶν γ]εω̣ρ[γικὰ] ἔρ̣γ[α πά]ν̣τ̣[α ὅσα καθήκει ἐκ]
τοῦ ἰδίου τ̣ο[ῖς δέουσι καιροῖς, β]λάβος μηδὲ̣ν π̣ο̣ιοῦ̣ν̣τ̣[ες, σπείρο]ντ̣ε̣[ς]
καθʼ(*) ἔτ̣ος τὸ̣ [μὲν ἥμισυ μέρ]ος ἀ[ρουρ]ῶ̣ν δέκα̣ π[υ]ρ̣ῷ [καὶ κριθῇ, τὸ δὲ λοι-]
πὸν ἥμι[σ]ο̣υ(*) ἐ̣[πὶ μὲν τὰ πρῶτα ἔ]τη πέν̣[τε οἷς ἐ]ὰ̣ν̣ α[ἱρ]ώ̣μ̣ε̣[θα, ἐν δὲ τῷ]
5ἐσχ̣[άτ]ῳ̣ ἔτ̣[ει χόρτῳ εἰς κ]ο̣πὴν κ̣αὶ ξηρασ̣ίαν κ̣αὶ [κ]ατ̣α̣νομ̣[ὴν ὧ]ν̣
6ἂν [α]ἱρ̣ο̣̣͂ντα̣[ι](*) [θρεμμάτων· κ]αὶ τὰ [ἐ]κφόρια ἀ[π]ο̣δ̣[ώσομ]ε̣[ν] ὑ̣μ[ῖ]ν̣ [κακα]θ(*) ἔτ̣[ο]ς ἐν [μηνὶ Παῦνι ἐφʼ] ἅλωι νέα καθ̣[α]ρ̣ὰ̣ [ἄδο]λα, τὸν δὲ̣ φό̣-
[ρο]ν ἐ̣ν̣ μη̣[νὶ Φαμενώθ, πρὸ]ς̣ ὑμᾶς ὄντων̣ τ̣ῶν κ̣[ατʼ] ἔ̣τ̣ο̣ς̣ φο̣[ρέ]τρω̣[ν]
ἐ̣[πισπο]υ̣δ[ασμοῦ, τῆς δὲ παρ]α̣γωγῆς τῶν̣ ἐ̣κ̣φορ[ίων πρ]ὸ̣ς ὑμ[ᾶς·   ̣  ̣  ̣]
10  ̣  ̣  ̣  ̣υ̣  ̣[- ca.17 -]  ̣ τοῦ φόρου τοῦ ἐνε̣σ̣τῶ̣τος πέμπτου̣
[ἔτ]ο̣υ̣ς̣   ̣  ̣[- ca.15 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ας τ̣ῆς   ̣  ̣  ̣  ̣ μισθώ-
σ̣[εω]ς̣   ̣  ̣  ̣[- ca.15 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣] π̣άν̣[των ἀνυπο]λ̣ό̣γω̣[ν] κ̣α̣ὶ̣ [ἀ-]
κ̣ι̣ν̣[δύνων· καὶ μετὰ τὸν χρόνο]ν π̣α̣ρ̣α̣δ̣[ώσομε]ν τ̣ὸ̣ν̣ κ̣λ̣[ῆρο]ν
κα̣θ[αρ]ὸ̣ν̣ ἀπ[ὸ] ἀ̣[γρώστεως δείσ]ης̣ πά̣[σης· τῆς μισθώσεως κ]α̣θ̣α̣ρᾶς
15οὔση[ς] ἀ̣πὸ [δ]η̣μ̣ο[σ]ίω̣ν π̣[άντων· ἐὰ]ν̣ φ̣α̣[ίνηται μισθ]ῶ̣σ̣α̣ι̣.
(hand 2) Πτολλαρίων Παυλ̣είνο̣[υ μ]ε̣μίσ̣θωκ[α] ἐπ̣ὶ π[ρο]κ̣ε̣ι̣[μένοι]ς.
(hand 3) Σαραπί̣[ω]ν Ἀματίου μ̣ε̣μίσθω̣(κα) [ἐπὶ] ταῖς τοῦ πυρο(ῦ) ἀ̣ρτάβ(αις) ἐνν̣εα̣κα̣[ίδε]κα ἥ[μισυ]
καὶ κρ[ιθῆς ἀ]ρ̣τάβ(αις) πέντε κ[α]ὶ̣ [ἀ]ρ̣[γ]υ(ρί)ο(υ) δραχ(μαῖς) ἑκατὸν τριάκοντα , καθ̣ὼς π̣ρ̣[όκει]τ̣α̣[ι].

Apparatus


^ 3. l. κατʼ
^ 4. l. ἥμισυ
^ 6. l. αἱρῶνται
^ 6-7. l. |τʼ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.