Papyri.info

sign in

p.mil.vogl.6.273 = HGV P.Mil. Vogl. 6 273 = Trismegistos 12438DDbDP transcription: p.mil.vogl.6.273 [xml]

AD 168 Tebtynis

FrA
[Πάτρωνι γεγυμ(νασιαρχηκότι) υἱῷ Π]α̣υλί̣νου γε[γυ]μ̣(νασιαρχηκότος)
[διὰ - ca.10 -]  ̣ος φ̣ροντιστο̣ῦ
⁦ vac. ? ⁩
[παρὰ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣εως Ἡ̣ρωδίων̣ος
[- ca.9 -]  ̣  ̣ησεως καὶ Μορος(*) Διο-
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπὸ ἀ]μ̣[φό]δου Ταμιων(*), ἀλλή-
[λων ἐγγύων εἰ]ς̣ ἔκδισιν(*). βουλόμαι-
θα(*) μισθώσασθαι παρ̣ὰ σοῦ εἰς ἔτη ἓξ ἀπὸ
[- ca.9 -Ἀντων]ε̣ί̣ν̣ο̣υ̣(*) καὶ Οὐήρου τῶν
[κυρίων Σεβαστῶ]ν̣ Ἀ̣ρ̣μη̣ν̣ι̣ακῶν(*) Μηδικ(ῶν)
10[Παρθικῶν Μεγίσ]τ̣ω̣ν τὰς ὑ̣παρχους(*) σοι
[περὶ κώμην Τεβτ]ῦ̣[ν]ι̣ν̣ κ̣λ̣ήρου ἀρο̣ύρας
[- ca.12 - λεγο]μ̣[έ]ν̣α̣ς̣ Κ̣ατ̣ηγ̣ό̣ρ̣ου̣
[- ca.17 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrB
κ̣[αὶ τὰ ἐκφόρια ἀποδώσομεν] κ̣α̣[τʼ ἔτος ἐν]
15μ̣[ηνὶ Παῦ]νι [ἐ]φʼ [ἅλῳ νέ]α κα[θ]αρά, πρ[ὸς]
ἡ[μᾶς] ὀτων(*) τῶ̣[ν κατʼ] ἔτο̣ς̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣ς̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣
κ̣  ̣[  ̣]  ̣ς ἐπισ[πουδ]α̣σ̣μοῦ φ̣ο̣λ̣έτ̣ρ̣[ων](*),
[τ]ῆ̣[ς] δὲ μετρή[σεως] κ̣α̣ὶ̣ παρα̣[γω]γ̣η̣(*) τῶν
[ἐκφ]ορίων οὐ[σ]ῶ̣ν̣ πρὸς̣ σέ· κ̣α̣ὶ̣ μ̣ετὰ̣ τ̣[ὸν]
20χ̣[ρ]ό̣ν̣ο̣ον(*) παρ[αδώσομ]έν σοι τ[ὰ]ς ἀρού̣[ρας]
ἀ̣πὸ ἀ[γρ]ωσωτε̣[ω]ς̣(*) πάσης δ̣ι̣ς(*)· ἐὰν φαίν̣[η-]
[τ]αι μ̣ισ̣θ̣ῶσ̣α̣[ι]. (hand 2) Π̣[άτρων   ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? ⁩
(ἔτους) θ̣ Ἀ̣ν̣τ̣ων̣[ε]ί̣ν̣[ου](*) [καὶ Οὐήρου τῶ]ν̣ κ̣υ̣ρ̣[ίων]
[Σεβα]σ̣τ̣[ῶν] Ἀ̣[ρμε]ν̣[ια]κ̣ῶ̣ν̣ Μ̣ηδ[ι-]
25[κῶν Παρθικῶν Με]γ̣ί̣σ̣[των ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ FrA.4. l. Μώρου
^ FrA.5. l. Ταμείων
^ FrA.6. l. ἔκτεισιν
^ FrA.6-7. l. βουλόμε|θα
^ FrA.8. l. [Ἀντων]ίνου
^ FrA.9. l. Ἀρμενιακῶν
^ FrA.10. l. ὑπαρχούσ<ας>
^ FrB.16. l. ὄ<ν>των
^ FrB.17. l. φορέτρων
^ FrB.18. l. παρα[γω]γῆ<ς>
^ FrB.20. l. χ[ρ]όνον
^ FrB.21. l. ἀ[γρ]ώστε[ω]ς
^ FrB.21. l. δείσης
^ FrB.23. l. Ἀντωνίνου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.