Papyri.info

sign in

p.mil.vogl.6.275 = HGV P.Mil. Vogl. 6 275 = Trismegistos 12440DDbDP transcription: p.mil.vogl.6.275 [xml]

AD 133/4 Tebtynis

1
[λό]γος ἐκφορείω̣ν(*) [  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ὑ]π̣ὲρ τοῦ̣ ι̣η (ἔτους) Πάτρων[ι] Γ̣εμε̣ίνου
[κα]ὶ τούτων ἀποχὴ̣ν̣ ἔδ[ω]κ̣εν.
περεὶ(*) μὲν κώμην Π̣τολεμαΐδ(α)
5(ἀρουρῶν) ια (ἀρτάβαι) ξ ἐν τῷ Διφίλῳ, ἀποχ̣ὴν
τούτων̣ Πε̣τ̣εσούχῳ ἔδοκε̣ν(*).
⁦ vac. ? ⁩
κ̣αὶ τ̣[ῆς] ἑτ̣έρ̣α̣ς̣ φ̣ραγίδ(*)(ος) ἐν̣ τῷ Δι[φί]λ̣ῳ
(ἀρουρῶν) [  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣τωνος λ̣εγομ(ένων) (ἀρτάβαι) οη
κ[α]ὶ̣ τ̣[ούτων] ἀποχὴν̣ ἔδοκεν(*)
10  ̣  ̣ων̣[  ̣]ι̣ γεοργ̣ῷ̣(*).
κα[ὶ] περ[ε]ὶ(*) κώμην Κ̣ε̣ρκεσήφ̣εως(*) \(ἀρουρῶν)   ̣/
ἐν τῷ λεγομ(ένῳ) Πε̣ισητλέους (ἀρτάβαι) π
καὶ τού̣των ἀποχὴν ἔδωκεν
Πετεεῦτ̣ει(*).
15⁦ vac. ? ⁩
15καὶ πε̣ρε̣ὶ̣(*) κ̣ώ̣μην Σ̣α̣μά̣ρ̣εια(*)
(ἀρουρῶν) ια (πυροῦ) (ἀρτάβαι) π καὶ̣ [τούτ]ων
ἔ̣δοκεν(*) ἀποχὴ̣[ν Πτο]λλᾶτι γεοργ(*)(ῷ).
⁦ vac. ? ⁩
κ̣αὶ περεὶ(*) κώμ̣η̣[ν   ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]σ̣ε̣ω̣ς̣
[(ἀρουρῶν)]   ̣ 𐅵 (ἀρτάβαι) [  ̣]  ̣ κ̣α̣[ὶ τ]ο̣ύ̣τω̣ν ἀποχ[ὴν]
20ἔδοκεν̣(*) Πε̣νήιτ̣ι(*) γ̣[εω]ρ̣[γῷ.]
⁦ vac. ? ⁩
καὶ περεὶ(*) κώμην Θεογονε̣[ίδα](*)
(ἀρουρῶν) γ ⁦ vac. ? ⁩ (πυροῦ) (ἀρτάβαι) με κα̣ὶ̣
τού[τ]ων ἀπο̣χ̣[ὴν] ἔ̣δωκε̣[ν]
τῷ̣ [γ]ε̣οργῷ̣(*) [  ̣  ̣  ̣]λ̣αιτ[⁦ -ca.?- ⁩]
25⁦ vac. ? ⁩
25καὶ περεὶ(*) κώμη[ν   ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]ς̣
(ἀρουρῶν) γ (ἀρτάβαι)   ̣[  ̣] καὶ τ̣[ού]τω̣ν̣
ἀ̣[π]οχὴν ἔδωκε̣ν̣ τ̣ῷ γεοργῷ(*)
[  ̣  ̣  ̣] Π̣ενούρεω̣ς
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
λόγο̣ς̣[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
30περεὶ̣(*)   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λ  ̣  ̣  ̣  ̣ε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κώμην Τε̣β̣[τῦνιν ⁦ -ca.?- ⁩]
ρ̣ε̣ι̣ο̣υ του̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣αὶ ἐν   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
35του μισ̣θ̣ω  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.1. l. ἐκφορίων
^ 1.4. l. περὶ
^ 1.6. l. ἔδωκεν
^ 1.7. l. <σ>φραγίδ
^ 1.9. l. ἔδωκεν
^ 1.10. l. γεωργῷ
^ 1.11. l. περὶ
^ 1.11. l. Κερκεσῆφιν
^ 1.14. l. Πετεεῦτι
^ 1.15. l. περὶ
^ 1.15. l. Σαμαρίαν
^ 1.17. l. ἔδωκεν
^ 1.17. l. γεωργ
^ 1.18. l. περὶ
^ 1.20. l. ἔδωκεν
^ 1.20. l. Πενήειτι
^ 1.21. l. περὶ
^ 1.21. l. Θεογον[ίδα]
^ 1.24. l. γεωργῷ
^ 1.25. l. περὶ
^ 1.27. l. γεωργῷ
^ 2.30. l. περὶ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.