Papyri.info

sign in

p.mil.2.22 = HGV P.Med. 1 22 = Trismegistos 6226DDbDP transcription: p.mil.2.22 [xml]

IIIsac Lykopolis

Διογένης Σπ[εμμίνει χαί]ρειν· εἰ ἔρρωσαι εὖ ἄν ἔχοι
καὶ αὐτὸς δʼ ὑγια[ίνω   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἄλ]λον τῶν ἔξω τάξεων
πεμ[π  ̣  ̣  ̣] τῶν τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀγορὰν πρός σε ἐπὶ τὴν
[ἀνα]φορὰν τοῦ Μεχεὶρ ἀ[  ̣  ̣  ̣  ̣] εἰς (χαλκοῦ) (τάλαντα) [ρ]ξβ Γ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣λάβομεν καὶ αὐτοὶ διασαφῆσαι ἐπεὶ οὖν ἀπ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[τὰ] λοιπογραφούμενα ἐπὶ τὴν ἐν Πτολεμαίδι τ[ράπεζαν]
[δεδ]απάνητα[ι] εἰς τὰς σιταρχίας \τοῦ Μεχεὶρ/ καὶ τούτω[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣ τῶν καταπεπλευ[κότων -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η  ̣ τ̣ῶ̣ι̣ {τῶι} στρατ[ι]ωτῶν
10[ -ca.?- ]α̣ς̣ μάλιστα μὲν πλειον[  ̣  ̣]τω καλῶς
[ -ca.?- ]λον  ̣λου[  ̣  ̣  ̣]ν  ̣οκε[  ̣  ̣  ̣  ̣]α εκ  ̣  ̣  ̣  ̣ους
[ -ca.?- ]ν (χαλκοῦ) (τάλαντα) ρξβ Γ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.6.9521 [xml]

AD156 ?
[Reprinted in: p.mil.2.22] PMil 2,22

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.