Papyri.info

sign in

p.muench.1.11 = HGV P.Münch. 1 11 = Trismegistos 15319DDbDP transcription: p.muench.1.11 [xml]

AD 586 Syene
[Reprinted from: .] P.Monac. 11

r
⳨ βασιλείας τοῦ θειοτάτου ἡμῶν δεσπότου Φλαυί(*)ου Μαυρικίου Τιβερίου τοῦ αἰωνίου ―
Αὐγούστου Αὐτοκράτορος καὶ μεγίστου εὐεργέτου ἔτους πέμπτου καὶ ὑ(*)πατείας τοῦ αὐτοῦ
δεσπότου ἡμῶν ἔτους τρίτου Φαῶφι δεκάτῃ τῆς πέμπτης ἰ(*)νδικ(τίονος) ἐν Συήνῃ / /.
⳨ Αὐρηλία Ταπία θυγάτηρ Τσίου ἐκ μητρὸς Μαριὰμ ἄνευ κυρίου αὐτῆς ἀνδρὸς ―
5χρηματίζουσα ὁρμωμένη ἀπὸ Συήνης ἡ καὶ ἑξῆς ὑ(*)πογραφέα παρέχουσα ―
τὸν ὑ(*)πὲρ αὐτῆς ὑ(*)πογράφοντα καὶ μάρτυρας τοὺς ἑξῆς κατʼ ἐπιτροπὴν αὐτῆς ―
προσμαρτυροῦντας τῇδε τῇ ἐγγράφῳ καὶ βεβαίᾳ πράσει ⳨· · ⁦ vac. ? ⁩ Φλαυί(*)ῳ Κυριακῷ
υἱ(*)ῷ Μηνᾶ στρατιώτῃ καβαλλαρίῳ ἀριθμοῦ Συήνης χαίρειν. ὁμολογῶ ἐγὼ ἡ προγεγραμ-
μένη Ταπία διὰ ταύτης μου τῆς ἐγγράφου πράσεως ἑκοῦσα καὶ πεπεισμένη
10ἄνευ παντὸς δόλου καὶ φόβου καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ ἀνάγκης καὶ συναρπαγῆς ―
καὶ κολακίας(*) καὶ μηχανῆς καὶ πάσης κακονοίας καὶ κακοηθείας καὶ
πανουργίας καὶ ἐλαττώματος παντός, ⁦ vac. ? ⁩ ἑκουσίᾳ δὲ γνώμῃ καὶ ἀδόλῳ προ-
αιρέσει καὶ εἰλικρινεῖ συνειδήσει καὶ ὀρθῇ διανοίᾳ κατὰ τήνδε τὴν ἁπλῆν
ἔγγραφον ἀσφάλειαν πεπρακέναι σοι σήμερον καὶ καταγεγραφηκέναι
15νόμῳ πράσεως καὶ αἰωνίᾳ κατοχῇ καὶ παντὶ πληρεστάτῳ δεσποτείας ―
δικαίῳ τὸ ὑ(*)πάρχον μοι ἥμισυ ὁλόκληρον μέρος οἰκίας, οἵας ἐστὶν διαθέσεως ―,
ἀπὸ ἐδάφους ἕως ἀέρος, οὑ(*) καὶ τὸ ἄλλο ἥμισυ μέρος ἀνήκει Ἰ(*)ακώβου τοῦ ―
ἀποιχομένου μου ἀνδρός, ⁦ vac. ? ⁩ ἔτι μὴν καὶ συμπεπρακέναι σοι τὰ ὑ(*)πάρχοντά
μοι ἡμίσους μέρη ἀπὸ ταν(*) ὅλων χρηστηρίων τοῦ τε προθύρου καὶ πυλῶνος(*)
20καὶ πεσσοῦ καὶ αἰθρίων καὶ κλιβάνου ἁπαξαπλῶς πρὸς τὴν γεναμένην πρώην
πρᾶσιν ἐπʼ ὀνόματός μου κ(αὶ) τοῦ ἀναπαυσαμένου ἀνδρὸς Ἰ(*)ακώβου, διακειμένην
τὴν αὐτὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν Συήνην περὶ τὸ νότινον μέρος τοῦ φρουρίου καὶ
περὶ λαύραν τοῦ δημοσίου καμηλῶνος τῆς βασταγῆς Φιλῶν καὶ τῆς οἰκίας ―
Ἀβρααμίου Παχυμίου. ⁦ vac. ? ⁩ γείτονες δὲ τῆς ἁπάσης οἰκίας, ἀφʼ ἧς πέπρακά σοι αὐτὸ τὸ
25αἱροῦν μοι ἥμισυ μέρος ἀπὸ τοῦ κελλίου ἐν πρώτῃ στέγῃ νεύοντος εἰς βορ’ρᾶν
εἰς τὴν δημοσίαν ῥύμην καὶ ἀπὸ τοῦ ἐπάνω αὐτοῦ συμποσίου(*) ἐν δευτέρᾳ στέγῃ νεύοντος ―
εἰς λίβα εἰς τὸ πλάτος τοῦ πεσσοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ ὑ(*)ποπεσίου(*) ἤτοι χρῆρε ἐν πρώτῃ στέγῃ
καὶ ἀπὸ τοῦ νοτίνου συμποσίου ἐν τρίτῃ στέγῃ νεύοντος εἰς βορ’ραν εἰς τὸ κοινὸν
αἴθριον καὶ ἀπὸ τοῦ ἐπάνω αὐτοῦ ἀέρος ἕως ἀέρος κ(αὶ) ἀπὸ τοῦ ἀπηλιωτικοῦ μεγάλου
30δώματος ἕως ἀέρος κ(αὶ) τὸ ἥμισυ τῶν ἁπάντων χρηστηρίων ἀπὸ θεμελίων
ἕως ἀέρος νότου ἡ τυφλὴ καὶ στενὴ ῥύμη καὶ ἡ οἰκία Ἀβραμίου Παχυμίου,
βορ’ρᾶ ἡ ῥύμη δημοσία, ἀπηλιώτου ἡ οἰκία Ἀβρααμίου Παχυμίου, λιβὸς ―
ἡ οἰκία Ἀλλάμονος Πατεχνουμίου, ⁦ vac. ? ⁩ οἷοι δʼ’ ἂν ὦσει(*) γείτονες πάντη πάντοθεν,
καθὼς καὶ ἐν στόματι ὑπηγόρευσα. κ(αὶ) οὐδὲν ἐμοὶ τὸ σύνολον ὑ(*)πολέλειπται
35ἄπρατον ἀπὸ τοῦ προδεδηλουμένου(*) ἡμίσους μέρους οἰκίας κ(αὶ) τῶν ἁπάντων
χρηστηρίων ἀπὸ θεμελίων ἕως ἀέρος, ⁦ vac. ? ⁩ περιελθὸν εἰς ἐμὲ ἀπὸ δικαίας ―
ἀγορασίας παρὰ Ἰ(*)ωάννου τοῦ καὶ Παπτσίου(*) κἀκεἰνου(*) ἀπὸ γονικῆς διαδοχῆς
πρὸς τὴν δύναμιν τῆς παλαιᾶς πράσεως, ⁦ vac. ? ⁩ τιμῆς τῆς πρὸς ἀλλήλους ―
συμπεφωνημένης καὶ συναρεσάσης χρυσοῦ κεφαλαίου δοκίμου νομισμάτων
40πέντε ζυγῷ Συήνης, γί(νεται) χρ(υσοῦ) νο(μίσματα) ε ζυγῷ Συήνης, ἥνπερ τὴν τελείαν καὶ ἀξίαν
τιμὴν αὐτόθι ἀπεσχηκυι(*)α(*) παρὰ σοῦ Κυριακοῦ τοῦ ὠνουμένου διὰ χειρὸς
εἰς χεῖρά μου ἐξ οἴκου σου ἐπὶ τὴν Συήνην ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ πλήρη ἐν τῇ
ἐνεστώσῃ ἡμέρᾳ. ⁦ vac. ? ⁩ κ(αὶ) βεβαιῶ σοι τὴν πρᾶσιν πάσῃ βεβαιώσει ἀπὸ παντὸς
διὰ παντὸς τοῦ ἐπελευσομένου σοι(*) ἢ ἀντιποιησομένου. τὸν δὲ ἐπελευσόμενόν σοι
45ἢ ἀντιποιησόμενον ἐκστησουσα(*) ἐγὼ ἡ πεπρακυῖ(*)α καὶ καθαροποιήσω σοι
(*)δίοις μου ἀναλώμασι καὶ δαπανήμασι κ(αὶ) τὸν περὶ πράσεώς τε καὶ βεβαιώ-
σεως νόμον πρὸς τῷ σὲ Φλαύι(*)ον Κυριακὸν τὸν πριάμενον ἀπεντεῦθεν
κυριεύειν καὶ δεσπόζειν καὶ διοικεῖν καὶ οἰκονομεῖν καὶ οἰκοδομεῖν
καὶ πωλεῖν καὶ χαρίζεσθαι κ(αὶ) μεταπωλεῖν κ(αὶ) ἀλλαγὰς ποιεῖν κ(αὶ) τέκνοις καὶ
50ἐγγόνοις καταλεῖψαι καὶ πάντα περὶ αὐτοῦ ποιεῖν τε καὶ πράττειν ἀκωλύτως
τε καὶ ἀνεμποδίστως, κ(αὶ) μὴ ἐγκαλεῖν σοι μήτε ἐγκαλέσειν μηδʼ ἕτερόν τινα τῶν
ἐξ ἐμοῦ ὀνόματος ἐν τῷ νῦν κ(αὶ) ἐν μηδενὶ καιρῷ κατὰ μηδένα τρόπον
ἀφορμην(*) μηδεμιᾷ, μηδενὸς δὲ τῶν κληρονόμων μου ἢ τέκνων ἢ ἐγγόνων
ἢ τῶν τῷ γένει μου ἀγχιστευόντων πρὸς πατρὸς ἢ πρὸς μητρὸς δυνησομένου
55ἐνάγειν σοι ἢ ἐγκαλεῖν ἢ δίαιταν κινῆσαι κατὰ σοῦ ταύτης ἕνεκεν τῆς ὑ(*)ποθέσεως ―,
τὸν δὲ τολμήσαντα(*) ἐγκαλεῖν σοι ἢ ἀντιπεῖν(*) σοι ἢ παραβῆναι ἢ παρασαλεῦσαι
ταύτην τὴν πρᾶσιν μηδὲν μὲν ὠφελησειεν(*), παρέξει(*) δὲ λόγῳ προστίμου
παραβάσεως τὴν προγεγραμμένην τιμὴν ἐν διπλῷ καὶ μηδὲν ἰ(*)σχύειν
κατὰ τῶν ἐγγεγραμμένων ταύτῃ τῇ πράσει, ἀλλὰ πρὸς τῷ αὐτὸν ἄκοντα
60ἐμμένειν αὐτῇ ὡς ἐν δημοσίῳ ἀρχείῳ γεγενημένῃ διὰ τὸ ἐμοὶ(*) ἀνάγκης ―
μὴ ἐπικειμένης ἢ βίας ἢ ἀπάτης(*) ἢ δόλου τινός, ἀλλὰ διὰ τὸ ἐμοὶ οὕτω
δεδόχθαι πεπρακέναι σοι τὸ προκείμενον ἥμισυ μέρος οἰκίας κ(αὶ) τὸ
ἥμισυ ἀπὸ τῶν συγκηρούντων(*) χρηστηρίων, κ(αὶ) ἀπεσχηκέναι με παρὰ σοῦ
τὴν τελείαν κ(αὶ) ἐγκειμένην τιμὴν ἐν χρυσοῦ νομισματίοις πέντε ζυγῷ Συήνης
65καὶ ταύτην ἐκθέσθαι σοι τὴν πρᾶσιν πρὸς ἀσφάλειαν κυρίαν οὖσαν καὶ
βεβαίαν καὶ ἀρ’ραγῆ καὶ ἀσάλευτον κ(αὶ) ἔννομον ἁπ(α)νταχοῦ προφερομένην
καὶ ἐμφανιζομένην μεθʼ ὑ(*)πογραφῆς τοῦ ὑ(*)πὲρ ἐμοῦ ὑ(*)πογράφοντος ―
κατʼ ἐμὴν ἀξίωσιν, κ(αὶ) ἐπερωτηθεῖσα κατὰ πρόσωπον ὡμολόγησα κ(αὶ) ἀπέλυσα ⳨.
(hand 2) ⳨ Αὐρηλία Ταπία θυγάτηρ Τσίου ἐκ μητρὸς Μαριὰμ ἀπὸ Συήνης ἡ προκειμένη πέπρακα
70τὸ ὑπάρχον μοι ἥμισυ μέρος ὁλόκληρον οἰκίας ἀπὸ ἐδάφους ἄχρι ἀέρος σὺν παντὶ αὐτοῦ
τῷ δικαίῳ καὶ ἀπέσχον παρὰ σοῦ τὴν προγεγραμμένην τελείαν τιμὴν ἐν νομισματίοις
πέντε ζυγῷ Συήνης, καὶ βεβαιώσω σοι ταύτην τὴν πρᾶσιν πάσῃ βεβαιώσει καὶ στοιχεῖ μοι πάντα
τὰ ἐγγεγραμμένα ὡς πρόκειται. Φλ(αύιος) Θεόδωρος Ἀβρααμίου στρ(ατιώτης) ἀριθμοῦ Συήνης ἀξιωθεὶς ἔγραψα ―
ὑπὲρ αὐτῆς γράμματα μὴ εἰδυί(*)ης †. (hand 3) ⳨ Φλ(αύιος) Ἀβραὰμ Μουσαίου στρα(τιώτης) λεγ(εῶνος) Συήνης ―
75μαρτυρῶ τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ Ταπίας τῆς καὶ θεμένης. ―
(hand 4) † Φλ(αύιος) Κόμες Ἰσὰκ στρα(τιώτης) ἀριθ(μοῦ) Συήνης μαρτυρῶ τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ τῆς θεμένης ⳨.
(hand 5) ⳨ Ἴ(*)σακος Ταείονος(*) ἀρχιδιάκ(ονος) τῆς ἁγίας Μαρίας Συήνης μαρτυρῶ
τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ του(*) θεμένης †.
(hand 6) ⳨ Φλ(αύιος) Ἄπα Δῖος Πραιποσιτος(*) στρα(τιώτης) ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ τῆς
80θεμένης ⳨. (hand 7) ⳨ Φλ(αύιος) Κῦρος ἔκδικος Ἀπόλλωνος εὑρεθεὶς ἐν Συήνῃ μαρτυρῶ ταύτῃ
τῇ πράσει αἰτηθεὶς παρὰ τῆς θεμένης ⳨ ⳨ ⳨.
(hand 8) † διʼ ἐμοῦ Μάρκου Ἄπα Δίου ἐγράφη.
v
(hand 1?) ⳨ πρᾶσι(ς) ἥμισυ μέρ(ους) οἰκί(ας) ἀπὸ θεμελίων ἕως ἀέρος πραθ(έντος) π(αρὰ) Ταπίας θυγ(ατρὸς) Τσίου μη(τρὸς) Μαριὰμ χηρεούσ[ης](*)
ἀπὸ Συήνης τιμ(ῆς) χρ(υσοῦ) νο(μισματίων) ε ζ(υγῷ) Σ[υήνης.]

Apparatus


^ r.1. φλαυϊου papyrus
^ r.2. ϋπατειασ papyrus
^ r.3. ϊνδικ papyrus
^ r.5. ϋπογραφεα papyrus
^ r.6. ϋπερ papyrus
^ r.6. ϋπογραφοντα papyrus
^ r.7. · papyrus
^ r.7. φλαυϊω papyrus
^ r.8. υϊω papyrus
^ r.11. l. κολακείας
^ r.16. ϋπαρχον papyrus
^ r.17. l. ἧς
^ r.17. ϊακωβου papyrus
^ r.18. ϋπαρχοντα papyrus
^ r.19. l. τῶν
^ r.19. corr. ex πυλονοσ
^ r.21. ϊακωβου papyrus
^ r.25. βορ’ραν papyrus
^ r.26. corr. ex συμποσιον
^ r.27. l. ὑποπεσσίου : ϋποπεσιου papyrus
^ r.28. βορ’ραν papyrus
^ r.32. βορ’ρα papyrus
^ r.33. δʼ’ papyrus
^ r.33. l. ὦσι
^ r.34. ϋπολελειπται papyrus
^ r.35. l. προδεδηλωμένου
^ r.37. ϊωαννου papyrus
^ r.37. corr. ex παππιου
^ r.37. l. καὶ ἐκείνου
^ r.41. l. ἀπέσχηκα : απεσχηκυϊα papyrus
^ r.44. corr. ex σου
^ r.45. l. ἐκστήσω
^ r.45. πεπρακυϊα papyrus
^ r.46. ϊδιοισ papyrus
^ r.47. φλαυϊον papyrus
^ r.53. l. ἀφορμῇ
^ r.55. ϋποθεσεωσ papyrus
^ r.56. l. τολμήσοντα
^ r.56. l. ἀντιπ<οι>εῖν
^ r.57. l. ὠφελήσειν
^ r.57. l. παρέξει<ν>
^ r.58. ϊσχυειν papyrus
^ r.60. l. ἐμὲ
^ r.61. corr. ex
^ r.63. l. συγκυρούντων
^ r.66. αρ’ραγη papyrus
^ r.67. ϋπογραφησ papyrus
^ r.67. ϋπερ papyrus
^ r.67. ϋπογραφοντοσ papyrus
^ r.74. ειδυϊησ papyrus
^ r.77. ϊσακοσ papyrus
^ r.77. Παείονος prev. ed.
^ r.78. l. τῆς
^ r.79. l. Πραιποσίτου
^ v.83. l. χηρευ̣ούσ[ης]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.