Papyri.info

sign in

p.muench.1.12 = HGV P.Münch. 1 12 = Trismegistos 15320DDbDP transcription: p.muench.1.12 [xml]

AD 590-91? Syene
[Reprinted from: .] PMonac12

[ἔ]τους̣ ἐ[ν]άτ[ου] καὶ ὑπ[ατε]ί[ας τοῦ αὐτοῦ δεσπότου ἡμῶν ἔτους ἑβδόμου (?)⁦ -ca.?- ⁩ τῆς ἐνάτης ἰνδ(ικτίονος) ἐν Συήνῃ.]
† Φλ(αύιος) Κυριακὸς Μηνᾶ στρ(ατιώτης) καβαλλάρ(ιος) ἀριθμοῦ Συήνης ὁ καὶ ἑξῆς [ὑπογραφέα παρέχων καὶ]
μάρτυρα[ς] ἀξιοπίστους τοὺς ἑξῆς μαρτυροῦντας ταύτῃ τῇ πράσει † Φλαυί(*)ῳ Πατερμουθίῳ
υἱ(*)ῷ Μηνᾶ μητρὸς Τσίας ⁦ vac. ? ⁩ στρατιώτῃ ἀριθμοῦ Ἐλεφαντίνης ἀπὸ Συήνης καὶ τῇ τούτου
5συμβί Αὐρηλίᾳ Κοκὼ θυγατρὶ Ἰ(*)ακώβου μητρὸς Ταπίας [ἀπὸ τῆς αὐτῆς Συήνης ὁρμωμένῃ]
χαίρειν. ὁμολογῶ ἐγὼ ὁ προγεγραμμένος Κυριακὸς ἑκὼν καὶ πεπεισμένος
ἄνευ δόλου παντὸς καὶ φόβου καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ ἀν[ά]γκης καὶ συναρπαγῆς καὶ περι-
γραφῆς πάσης, ἀλλʼ αὐθαιρέτῳ γνώμῃ καὶ ἀμεταβλήτ[ῳ σκο]π[ῷ] καὶ ἀμετατρέπτῳ λογισμῷ
ὀρθῇ διανοίᾳ βεβαίᾳ πίστει πεπεισμένῃ προαιρέσει συνειδήσει εἰλικρινεῖ πεπρακέ[ναι]
10(*)μῖν σήμερον τοῖς προγεγραμμένοις Πατερμουθίῳ καὶ Κοκὼ καὶ καταγεγραφηκέναι
ἀπὸ τοῦ νυνὶ ἐπὶ τὸν ἀεὶ καὶ ἑξῆς ἅπαντα διηνεκῆ χρόνον πληρεστάτῳ παντὶ δεσποτείας
δικαίῳ [κα]ὶ πάσῃ ἐξουσίᾳ καὶ αἰωνίᾳ κατοχ̣[ῇ] κατὰ τὸν περὶ πράσεως καὶ βεβαιώσεως κ[εί-]
μενον νόμον τὸ ὑ(*)πάρχον μοι ἥμισυ μέρος ἀπὸ πάσης ὁλοκλήρου οἰκίας, οἵας ἐστὶν
διαθέσεως ἀπὸ ἐδάφους ἕως ἀέρος, οὑ(*) καὶ τὸ ἄλλο ἥμισυ ἀνήκει Ἰ(*)ακώβου ἀποιχομένου
15πατρός σου Κοκὼ τῆς ὠνουμένης, ⁦ vac. ? ⁩ ἔτι μὴν καὶ σ̣υ̣μ̣πεπρακέναι \ὑ(*)μῖν/(*) τὰ ὑπάρχοντά μοι γ̣ο̣  ̣  ̣ο[  ̣  ̣  ̣]
κ̣ο̣ι̣ν̣ω̣ν̣ι̣μ̣α̣ῖ̣α̣(*) χρηστήρια ἀ̣π̣ὸ̣ τοῦ προθύρου καὶ πυλῶνος καὶ πεσσοῦ καὶ αἰθρίων κ(αὶ) κ[λιβάνου]
ἀκολού[θως τῇ γεναμένῃ μοι πράσει καὶ] δεδωκέναι ὑ(*)μῖν αὐτ̣ὴ̣ν̣ [εἰς μ]εί[ζ]ονα ἀσφάλειαν, ⁦ vac. ? ⁩ διακε̣ι̣[μένην]
τὴν αὐτὴν οἰκίαν ἐν Συήνῃ περὶ τὸ νότινον μέρος τοῦ φρουρίου ἐπὶ λαύρας τοῦ δημοσίου καμηλῶνος
βαστακῆς(*) τῶν ἀπὸ Φιλῶν καὶ τῆς οἰκίας Ἀβραὰμ Παχυμίου. ⁦ vac. ? ⁩ γείτονες δὲ <τῆς> πάσης ὁλοκλήρου οἰκίας,
20ἀφʼ ἧς πέπρακα σοι(*) τὸ αἱροῦν μοι ἥμισυ μέρος ἀπὸ τοῦ κελλίου ἐν πρώτῃ στέγῃ νευον(*) εἰς βορρᾶν
εἰς τὴν δημοσίαν ῥύμην καὶ \ἀπὸ/ τοῦ ἐπάνωθεν αὐτοῦ συμποσίου ἐν δευτέρᾳ στέγῃ νεύοντος εἰς λίβα
εἰς τὸ πλάτος τοῦ πεσοῦ(*) καὶ ἀπὸ τοῦ ὑ(*)ποπεσσίου ἤτοι τχῆρε ἐν πρώτῃ στέγῃ καὶ ἀπὸ τοῦ νοτίνου
συμποσίου ἐν τρίτῃ στέγῃ νεύοντος εἰς βορρᾶν εἰς τὸ κοινωνιμιαῖον αἴθριον καὶ ἀπὸ τοῦ ἐπάνω αὐτοῦ
δώματος ἕως ἀέρος καὶ ἀπὸ τοῦ ἀπηλιωτικοῦ μεγάλου δώματος ἕως ἀέρος καὶ τὸ ἥμισυ τῶν
25ἁπάντων χρηστηρίων ἀπὸ θεμελείων(*) ἄχρι ἀέρος νότου ἡ τυφλὴ καὶ στενὴ ῥύμη καὶ ἡ οἰκία Ἀβρα-
αμίου Παχυμίου, βορρᾶ ῥύμη δημοσία, ἀπηλιώτου ἡ οἰκία Ἀβρααμίου Παχυμίου, λιβὸς ἡ οἰκία Ἀλλάμονος
Παχνουμίου, ⁦ vac. ? ⁩ οἷοι δʼ ἂν ὦσι(*) γείτονες πάντη πάντοθεν καθὼς ἐμοὶ ἐν στόματι ὑ(*)πηγόρευσα. κ(αὶ) οὐδὲν ἐμοὶ
τὸ σύνολον ὑ(*)πολέλειπται ἄπρατον ἐκ τοῦ αὐτοῦ προδεδηλουμένου(*) ἡμίσους μέρους οἰκίας
κ(αὶ) τῶν ἁπάντων χρηστηρίων ἀπὸ ἐδάφους ἕως ἀέρος, περιελθὸν εἰς ἐμὲ ἀπὸ δικαίας ἀγορασίας
30παρὰ Ταπίας θυγατρὸς Τσίου κ(αὶ) εἰς αὐτὴν παρὰ Ἰ(*)ωάννου τοῦ καὶ Παπ\τ/σίου κακεινου(*) ἀπὸ γονικῆς(*) δι[αδοχ]ῆς
πρὸς τὴν δύναμιν τῆς παλαιᾶς πράσεως, τιμῆς τῆς πρὸς ἀλλήλους συμπεφωνημένης καὶ συναρεσάσης
χρυσοῦ νομισματίων πέντε ζυγῷ Συήνης, γί(νονται) χρ(υσοῦ) νο(μισμάτια) ε ζ(υγῷ) Συήν(ης), ἥνπερ τιμὴν τελείαν κ(αὶ) α[ὐ]τόθι ἀπεσχη-
κως(*) ἐγὼ Κυριακὸς παρʼ ὑ(*)μῶν Πατερμουθίου καὶ Κοκὼ τῶν ὠνουμένων δ̣ι̣ὰ̣ χ̣ε̣ι̣ρ̣[ὸς]
εἰς χεῖρά μου ἐν τῇ ἐνεστώσῃ ἡμέρᾳ ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ πλήρη. κ(αὶ) βεβαιῶ ὑ(*)μῖν τὴν
35πρᾶσιν π[άσ]ῃ βεβαιώσει διὰ παντὸς ἀπὸ παντὸς ἐπελευσομένου ἢ ἀντιποιησομένου.
τὸν δὲ ἐπελευσόμενον ὑ(*)μῖν ἢ ἀντιποιησόμενον ἐκστήσω ἐγὼ ὁ πεπρακὼς καὶ καθαροποι-
[ή]σω ὑ(*)μῖν ἰ(*)δίοις μου ἀναλώμασι καὶ δαπανήμασι πρὸς τως(*)(*)μᾶς τοὺς πεπρακότας
Πατερμούθιον κ(αὶ) Κοκὼ ἀπεντεῦθεν κυριεύειν καὶ δεσπόζειν κ(αὶ) οἰκονομεῖν καὶ
οἰκοδομεῖν πωλεῖν κ(αὶ) παραχωρεῖν κ(αὶ) δωρεῖσθαι τέκνοις καὶ κληρονόμοις παραπέμπειν(*)
40κ(αὶ) χρήσασθαι ᾧ ἐὰν ἕλοισθε τρόπῳ ἀκωλύτως τε καὶ ἀνεμ[πο]δίστως κ(αὶ) μὴ ἐγκαλεῖν σοι(*) [μ]ήτε
ἐγκαλεσειεν(*) μηθʼ ἕτερόν τινα ἐξ ἐμοῦ ὀνόματος ἐν μηδενὶ κ(αι)ρῷ κατὰ μηθένα(*) τρόπον ἀφορμῇ
μηδεμιᾷ μηδενὸς τῶν κληρονόμων μου ἢ τέκνω̣[ν ἢ ἐγ]γόνων ἢ τῶν κατὰ γένους μου ἀγχιστευ-
όντων δυνησομενων(*) ἐγκαλεῖν ἢ ἀντιποιεῖ[ν ἐπι]χ̣[ει]ρῆσαι παραβῆναι ἢ π[αρασα]λεῦ[σαι]
ταύτην τὴν πρᾶσιν μηδὲν μὲν ὀφελεσειεν(*), παρέξει(*) δὲ λόγῳ καταδίκης χ  ̣  ̣  ̣  ̣ειμένης
45διπλῆν τὴν τιμὴν καὶ μηδὲν ἰ(*)σχύειν κατὰ τῆς πράσεως, ἀλλʼ’ ἐ̣μμεῖναι αὐτ̣ῇ ἐπὶ τὸ
διηνεκὲς ὡς ἐν δημοσίῳ ἀρχείῳ γεγενημένῃ. ἐπωμοσάμην θεὸν τὸν παν[τοκράτορα καὶ τὴν]
θείαν κ(αὶ) οὐρ̣άνιον τύχην τῶν γαληνοτάτων δεσποτῶν τῆς οἰκουμένης Φλ(αυίων) Μαυρικίου Τιβερίου καὶ Αἰλίας Κωσταντί-
νας τῶν αἰωνίων Αὐγούστων καὶ Αὐτοκρατόρων ἅπαντα τὰ προκείμενα ποιεῖν τηρεῖν [εἰς] πέρ[ας] ἄ̣ξ̣α̣ι̣ δ̣ι̣ὰ̣
παντός(*). ἡ δὲ πρᾶ[σ]ις κυρί̣α̣ οὐσα(*) καὶ βεβαία ἁπανταχοῦ προφερομ(ένη) μεθʼ’ ὑ(*)πογραφῆς τοῦ ὑ(*)πὲρ ἐμοῦ ὑπογράφ(οντος)
50καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα †. (hand 2) † Φλ(αύιος) Κυριακὸς Μηνᾶ στρ(ατιώτης) κα̣βαλλάριος ἀριθμοῦ
Συήνης ὁ προγεγραμμένος πέπρακα τὸ ὑ(*)πάρχον μοι ἥμισυ μέρος ἀπὸ πάσης ὁλοκλήρου οἰκίας
[οἵα]ς ἐστὶν δ[ι]αθ[έσεως ἀπὸ ἐδ]άφ[ους ἕως] ἀέρ[ος] κ(αὶ) ἀπ[ὸ τῶν] κοι[νωνι]μιαίων χρηστηρίων
κ(αὶ) ἀπέσχηκα παρʼ ὑμῶν τὴν προγεγραμμένην τελείαν τιμὴν ἐν νομισματίοις
πέντε ζυ[γ]ῷ Σ[υ]ήνης κ(αὶ) βεβαιώσω ὑ(*)μῖν τὴν(*) πρᾶσιν ἐν πάσῃ βεβαιώσει κ(αὶ) στοιχεῖ μοι πάντα
55τὰ ἐγγεγραμμένα ὡς πρόκ(ειται). Φλ(αύιος) Παπνοῦθις Βίκτορος στρ(ατιώτης) ἀριθμοῦ Συήνης ἀξιωθεὶς ἔγραψα
(*)πὲρ αὐτοῦ γράμματα μὴ εἰδότος †. (hand 3) Φλ(αύιος) Ἰ(*)ακὼβ Παύλου ἀκτουάριος ἀριθμ(οῦ) Συήνης μαρτυρῶ.
(hand 4) † Φλ(αύιος) Κολοῦθος Βίκ(τορος) στρα(τιώτης) καὶ καβελαριου(*) ἀριθμοῦ Σηύνης(*) μαρτυρρῶ(*) † †.
(hand 5) † Βίκτωρ Ἰωαν̣ν̣η̣ς̣(*) ἀπ(ὸ) ἀρ(ιθμοῦ) Σήνης(*) μαρτυρῶ.
(hand 6) † διʼ ἐμοῦ Ἄπα Δίου Σαβίνου ἐτελειώθη † ((tachygraphic-marks)) (*).

Apparatus


^ 3. φλαυϊω papyrus
^ 4. υϊω papyrus
^ 5. ϊακωβου papyrus
^ 10. ϋμιν papyrus
^ 13. ϋπαρχον papyrus
^ 14. l. ἧς
^ 14. ϊακωβου papyrus
^ 15. corr. ex ⟦σοι⟧
^ 15-16. τῶν ὅλων̣ ἡ̣μ̣ί̣σ̣ε̣α prev. ed.
^ 17. ϋμιν papyrus
^ 19. l. βασταγῆς
^ 20. l. ὑμῖν
^ 20. l. νεύοντος
^ 22. l. πεσσοῦ
^ 22. ϋποπεσσιου papyrus
^ 25. l. θεμελίων
^ 27. corr. ex ωσει
^ 27. ϋπηγορευσα papyrus
^ 28. ϋπολελειπται papyrus
^ 28. l. προδεδηλωμένου
^ 30. ϊωαννου papyrus
^ 30. l. καὶ εἰς ἐκεῖνον
^ 30. corr. ex δονικησ
^ 32-33. l. ἀπέσχη |κα
^ 33. ϋμων papyrus
^ 34. ϋμιν papyrus
^ 36. ϋμιν papyrus
^ 37. ϋμιν papyrus
^ 37. ϊδιοισ papyrus
^ 37. l. τῷ
^ 37. ϋμασ papyrus
^ 39. παραπ̣είκειν prev. ed.
^ 40. l. ὑμῖν
^ 41. l. ἐγκαλέσειν
^ 41. l. μηδένα
^ 43. l. δυνησομένου
^ 44. l. ὠφελήσειν
^ 44. l. παρέξειν
^ 45. ϊσχυειν papyrus
^ 45. αλλʼ’ papyrus
^ 48-49. ἀγεινπο̣ε̣ῖ̣ν̣ prev. ed.
^ 49. l. ἔστω
^ 49. μεθʼ’ papyrus
^ 49. ϋπογραφησ papyrus
^ 49. ϋπερ papyrus
^ 51. ϋπαρχον papyrus
^ 54. ϋμιν papyrus
^ 54. corr. ex εισην
^ 56. ϋπερ papyrus
^ 56. ϊακωβ papyrus
^ 57. l. καβαλλάριος
^ 57. l. Συήνης
^ 57. l. μαρτυρῶ
^ 58. l. Ἰωάννου
^ 58. l. Συήνης
^ 59. BL 8.226 : ἡ ὑ̣π̣(ογραφή) prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.