Papyri.info

sign in

p.muench.1.13 = HGV P.Münch. 1 13 = Trismegistos 15321DDbDP transcription: p.muench.1.13 [xml]

AD 594 Syene
[Reprinted from: .] PMonac13

[ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου καὶ δεσπότου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν βασιλείας τοῦ θ]ε̣ι̣[οτάτου] κ̣[αὶ εὐσεβεστά]το[υ]
[ἡμῶν δεσπότου Φλαυίου Μαυρικίου Τιβερίου τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου Αὐ]τοκράτορος καὶ μεγίστου εὐεργέτου ἔτους
δω[δε]κάτο(υ) καὶ ὑ(*)πατείας τῆς αὐτων(*) γαλ[ηνότητος ἔτ]ους δεκάτου Τῦβι εἰκὰς τρίτῃ(*) τῆς δωδεκάτης
[ἰ]νδικτίονος ἐν Συήνῃ †. Αὐρηλίαι Τσώ[νη] κ̣α̣ὶ̣ [Τσεῦρ]ε̣ [ἀ]δ̣ε̣[λφὴ αὐτῆς θυγατέρες ὁμογνήσιο]ι̣ ἐκ πατ[ρὸς]
5αὐτῶν Ἄπα Δίο(υ) ὁρμώμεναι [ἀπὸ Συ]ή̣[ν]η̣[ς αἱ καὶ ἑξῆς ὑπογραφέα παρέχουσαι τὸν ὑπὲρ αὐτῶν]
(*)πογράφοντα καὶ μάρτυρας τοὺς [ἑξῆς κατʼ ἐπιτροπὴν αὐτῶν προσμαρτυροῦντας τῇδε τῇ ἐγγρά]φ[ῳ] κ[αὶ] β̣ε̣β̣[αίᾳ κα]ὶ
ἀπαραβάτῳ ὠνιακῇ πράσει [Φλαυίῳ Πατερμουθ]ί̣ῳ̣ υἱῷ Μηνᾶ στρ[ατιώ]τῃ ἀριθμοῦ Ἐλεφαντίνης
καὶ τῇ τούτου συμβίῳ Αὐρηλίᾳ [Κακὼ θυγατρὶ Ἰακώβου(*) Π]ασαραῖ(*)τος καὶ ὁρμωμένοις ἀμφοτέροις
ἀπὸ τῆς αὐτῆ[ς Συήν]ης χαίρ(ειν). ὁμολογοῦμεν ἡμεῖς αἱ προγεγραμμέναι Τσώνη καὶ Τσεῦρε ἀδελφὴ αὐτῆς
10διὰ ταύτης ἡμῶν τῆς ἐγγράφου ὠνιακῆς ἀσφαλείας ἐξ οἰκείας προθέσεως προσελθοντες(*)
ἑκουσίᾳ γνώμῃ καὶ αὐθαιρέτῳ βουλήσει καὶ ἀδόλῳ προαιρέσει καὶ ἀμεταθέτῳ σκοπῷ καὶ ἀναλλοιώτῳ
λωγισμῷ(*) καὶ εἰλικρινεῖ συνειδήσει ὀρθῇ διανοίᾳ δίχα παντὸς δόλου καὶ φόβου καὶ βίας καὶ ἀπάτης {καὶ}
{ἀπάτης} καὶ ἀνάγκης καὶ συναρπαγῆς καὶ κολακίας(*) καὶ οἱασδήποτε ῥᾳδιο(υ)ργείας κατὰ τήνδε τὴν ἁπλῆν ἔγγραφον
ὡνιακὴν ἀσφάλειαν ἀλλὰ ἐξ οἰκείας προθέσεως, ἅμα δὲ ὀμνύουσαι τὸν φρικωδέστατον καὶ
15σεβάσμιον ὅρκον τοῦ τε παντοκράτορος θεοῦ καὶ νίκης καὶ διαμονῆς τῶν εὐσεβεστάτων ἡμῶν δεσποτῶν
τῆς οἰκουμένης Φλαυί(*)ων Μαυρικίου Τιβερίου καὶ Αἰλίας Κωνσταντίνας τῶν αἰωνίων Αὐγούστων καὶ
Αὐτοκρατόρων καὶ μεγίστων εὐεργετῶν, πεπρακέναι ὑ(*)μῖν σήμερον τοῖς προγεγραμμένοις Πατερμουθίῳ καὶ τῇ
τούτου συμβίῳ Αὐρηλίᾳ Κακὼ καὶ καταγεγραφηκέναι ὠνιακῷ νόμῳ καὶ αἰωνίᾳ κατοχῇ καὶ παντὶ
πληρεστάτῳ δεσποτείας δικαίῳ ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἀεὶ καὶ τὸν ἑξῆς ἅπαντα διηνεκῆ χρόνον
20τὸ ὑ(*)πάρχον καὶ τὸ ἐπιβάλλον πατρικὸν ἡμῖν ἥμισυ μέρος αὐλῆς τῆς σεσαθρωμένης καὶ τῆς λ̣υ̣β̣ι̣κ̣ῆ̣ς̣
οὔσης μονοστέγου καὶ ἀστεγάστου τῆς καὶ διακειμένης κατὰ τὴν Συηνιτῶν περὶ τὸ νότινον μέρος τοῦ
φρουρίου ἐπὶ λαύρας τῆς παρεμβολῆς καὶ τῆς τριπουρίνης καὶ τὸ περιελθὸν εἰς ἡμᾶς ἀπὸ δικαίας
κληρονομίας τοῦ(*) ἀναπαυσαμένου πατρὸς ἡμῶν Ἄπα Δίου καὶ αὐτος̣(*) εἰληφότος ἀπὸ γονέων διαδοχῆς.
ἁπαξαπλῶς οὐδὲν ἡμῖν τὸ σύνολον ὑ(*)πολέλειπται ἄπρατον ἀπὸ τοῦ προδεδηλουμένου(*) ἡμίσεως μέρους
25αὐλῆς, οὑ(*) καὶ τὸ ἄλλο ἥμισυ μέρος αὐλῆς ἀνηκειν(*)(*)μῖν Πατερμουθίῳ καὶ τῇ τούτου συμβίῳ γυναικὶ {αὐτοῦ}
ἀπὸ δωρεαστικοῦ δικαίου γράμματος παρὰ Ἰ(*)ωάννου τοῦ καὶ καλουμένου Παπτσίου, ἀκολούθως τῇ πρωτικῇ(*)
ὠνῇ καὶ τῇ ο(ὔ)σῃ ὑ(*)φʼ ἡμᾶς νομῇ τε καὶ δεσποτείᾳ. εἰσὶ δὲ γείτονες τῆς ἁπάσης αὐλῆς, ἀφʼ ἧς ὑ(*)μῖν πεπράκαμεν
τὸ ἥμισυ μέρος αὐλῆς τῆς σεσαθρωμένης, νότου τοῦ δημοσίου τείχους τοῦ ὄρους βορρᾶ ῥύμη δημοσία
λιβὸς ῥύμη δημοσία ἀπηλιώτου ὁ κο[ι]νὸς τοῖχος(*) οἰκίας Παείωνος Ἄπα Δίου ναύτου, καὶ ἡ αὐθεντικὴ
30θύρα ἀνηνέῳκται εἰς βορρᾶ(*) εἰς τὸν δημόσιον δρόμον, ἢ οἳ ἐὰν(*) ὦσι γείτονες πάντη πάντοθεν ἐκ τετραγώνου
καὶ ἐκ τετραπλεύρου καθὼς καὶ ἐν στόματι ὑ(*)πηγορεύσαμεν ἡμεῖς αἱ προγεγραμμέναι Τσώνη καὶ Τσεῦρε ἀδελφὴ
αὐτῆς αἱ πεπρακυῖ(*)αι καὶ αἱ ἀποδόμεναι(*), τιμῆς τῆς πρὸς ἀλλήλους καὶ συμπεφωνημένης καὶ συναρεσάσης
ἤτοι καὶ δοθείσης μεταξὺ ἡμῶν ἀμφοτέρων καὶ ἀπαραλάττῳ(*) λόγῳ χρυσοῦ κεφαλαίου νομισματιον(*) ἓν(*) τρίτον(*)
ζυγῷ Συήνης γί(νεται) χρ(υσοῦ) νο(μισμάτιον) α γ´ ζυγῷ Συήνης, ἥνπερ τὴν τελείαν καὶ ἀξίαν τιμὴν αὐτόθι ἡμεῖς αἱ προγεγραμμέναι
35αὐτῶν αἱ ἀποδόμεναι ἀπεσχηκεναι(*) παρʼ ὑ(*)μῶν Πατερμουθίου καὶ τῆς τούτου συμβίου Κακῶτος τῶν ὠνουμένων
ἐν τῇ ἐνεστώσῃ ἡμέρᾳ διὰ χειρὸς εἰς χεῖρα ἡμῶν ἐξ οἴκου ὑ(*)μῶν ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ πλήρη, μεθʼ’ ἣν οὐκ’
ἐπεξερχομεσθα(*) οὐκ’ ἄλλος τις ἐκ προσώπου ἡμῶν καιρῷ πώποτε, ἀλλὰ εὐδοκοῦμεν καὶ βεβαιώσομεν ὑ(*)μῖν
καὶ τοῖς μεθʼ’ ὑ(*)μιν(*) ἡμεῖς δε(*) καὶ οἱ μεθʼ’ ἡμᾶς τήνδε τὴν ὠνιακὴν συγγραφὴν πρᾶσιν πάσῃ βεβαιώσει διὰ παντὸς ἀπὸ
παντὸς τοῦ ἐπελευσομένου ὑ(*)μῖν ἢ(*) ἀντιποιησομένου ἐν παντὶ καιρῷ ἢ(*) χρόνῳ πρὸς πᾶσαν βεβαίωσιν καὶ καθαρο-
40ποίησιν ἰ(*)δίο[ι]ς ἡμῶν ἀναλώμασι καὶ δαπανήμασι κατὰ τὸν περὶ πράσεως καὶ βεβαιώσεως νόμον πρὸς τῷ
(*)μᾶς ἐ[ν]τεῦθεν τοὺς προγεγρ[α]μμένους Πατερμοῦθιν(*) καὶ τὴν τούτου σύμβιον Κακώτην των(*) πριαμενων(*) τοῦ προσημανθέντος
ἡμίσεως μέρους αὐλῆς ἀπὸ πατρικοῦ ἡμῶν Ἄπα Δίου τῆς νῦν ἀστέγου καὶ ἀσκεπάστου οὔσης ἐκ θεμελίων
ἕως ἀέρος {καὶ} σὺν παντὶ αὐτῆς τῷ δικαίῳ εὐθὺς καὶ παραχρῆμα διὰ τάχους ἐπικρατεῖν καὶ κυριεύειν καὶ
δεσπόζειν τῆς προκειμένης ὁλοκλήρου αὐλῆς ἡμῶν ἤτοι ἡμίσεως μέρους ἀπὸ τῆς αὐτῆς αὐλῆς σὺν παντὶ αὐτῆς
45τῷ δικαίῳ διοικεῖν καὶ οἰκονομεῖν καὶ ἀνοικοδομεῖν ἐφʼ’ ὕ(*)ψους καὶ ἐνοικεῖν ὑ(*)μῖν καὶ ἐκμισθοῦν καὶ ἀλλαγὰς
ποιεῖν καὶ πωλεῖν καὶ μεταπωλεῖν καὶ μετασχηματίζειν καὶ δωρεῖσθαι καὶ χωρεῖν καὶ παραχωρεῖν καὶ χαρίζεσθαι
καὶ τέκνοις καὶ ἐγγόνοις διατάσσειν καὶ κληρονόμοις <καὶ> διαδοχοοις(*) καταλιμ̣πάνειν κτᾶσθαι χρᾶσθαι παντὶ
ἀρέσκοντι ὑ(*)μῖν τρόπῳ καὶ παντὶ κατὰ νόμους τρόπῳ καὶ πάντα πράττειν καὶ ὅσα νόμοι ἐπιτρέπουσιν τοῖς
αὐτοτελέσι δεσπόταις καὶ ὅσα τοῖς ἀναμφισβητή̣τοις δεσπόταις ἔξεστιν παντὶ πληρες(*) δεσποτείας δικαίῳ
50κατὰ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δεσποτείαν καὶ κατοχὴν αἰωνίαν κυρίως τε καὶ ἀνεπικωλύτως της(*) αὐτης(*)
ἡμίσεως μέρο(υ)ς ἡμῶν αὐλῆς, ἡμεις(*) δὲ αι(*) προγεγραμμεναι(*) Τσώνη καὶ Τσεῦρε ἀδελφη(*) αὐτῆς αι(*) πεπρακοτες(*)
(*) καὶ μηδενὸς τέκνων ἢ(*) ἐγγόνων ἢ(*) ξένων ἢ(*) οἰκείων πρὸς πατρὸς ἢ(*) πρὸς μητρὸς μὴ δυνομένων(*) μηδὲ
δυνησομένων ἐπελεύσασθαι(*)(*)μῖν ἢ(*) τέκνοις ὑ(*)μῶν ἢ(*) ἐγγόνοις ἢ(*) διαδόχοις ἢ(*) διακατόχοις ἢ(*) ἐνάγειν ἢ(*)
ἐγκαλεῖν ἢ(*) ἐγκαλέσειν ταύτης ἕνεκεν τῆς πράσεως ἢ(*) παραβῆναι ἢ(*) παρασαλεῦσαι ταύτην ἡμῶν τὴν
55πρᾶσιν ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν μηδενὶ καιρῷ ἢ χρόνῳ κατὰ μηθ’ένα(*) τρόπον ἀφορμῇ μηδεμιᾷ διὰ τὸ ὡς προ-
είπαμεν ἀπεσχηκέναι ἡμιν(*) παρʼ ὑ(*)μῶν τελείαν τὴν προτεταγμένην τιμὴν ἐν νομισματίῳ ἑνὶ τρίτῳ
ζυγῷ Συήνης. τὸν δὲ ἐπελευσόμενον ὑ(*)μῖν ἢ ἀντιποιηθῆναι ἐπιχειρουντος(*) τούτου ἕνεκεν τοῦ ἡμίσεως
μέρους ἡμῶν αὐλῆς ἐκ θεμελίων ἕως ἀέρος ἡμεῖς αἱ προγεγραμμένοι(*) καὶ(*) {αἱ} πεπρακυῖ(*)αι ἐκστήσωμεν καὶ
ἐκδικήσωμεν καὶ ἀποσοβήσωμεν καὶ καθαροποιήσωμεν ἰ(*)δίοις ἡμῶν ἀναλώμασι καὶ δαπανήμασι καὶ
60κληρονόμων ἡμῶν. εἰ δὲ μὴ δυνηθείημεν τὴν ἐκδίκησιν καὶ τὴν καθαροποίησιν ταύτης ἕνεκεν τῆς
πράσεως, ἐφʼ ᾧ ἡμᾶς διδόναι λόγῳ καταδίκης {καταδίκης} καὶ παραβάσεως χρυσοῦ νομίσματα ἓξ ζυγῷ
Συήνης ἔργῳ καὶ δυνάμει ἀπαιτούμενα ἐκ τῆς ἡμῶν ὑ(*)ποστάσεως καὶ μετὰ τοῦ μηδὲν ἰ(*)σχύειν κατὰ τῶν ἐγγεγραμμέ(νων)
ὡς προγέγραπται καὶ τὰ βλάβη καὶ τὰ δαπανήματα καὶ ζημιώματα(*) καὶ εἶθʼ οὕτως ἐπάναγκες {ἐπάναγκες} στέρξαι
καὶ ἐμμεῖναι τούτῳ τῷ ἀπαραβάτῳ καὶ ἀσαλεύτῳ ἐγγράφῳ ὠνιακῷ συμβολαίῳ μετὰ τοῦ μηδὲν ἰ(*)σχύειν
65κατὰ τῶν ἐγγεγραμμένων ὡς προγέγραπται. καὶ πρὸς σην(*) ἀσφάλειαν πεποιήμεθα ταύτην τὴν παροῦσαν
πρᾶσιν κυρίαν οὖσαν καὶ βεβαίαν καὶ ἀρραγῆ καὶ ἀσάλευτον καὶ ἔννομον ἁπανταχοῦ προφερομένην καὶ δημοσιευομένην
ἐπὶ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἐν παντὶ τόπῳ ἢ(*) χρόνῳ μεθʼ’ ὑ(*)πογραφῆς τοῦ ὑ(*)πὲρ ἡμῶν ὑ(*)πογράφοντος καὶ τῶν
ἑξῆς μαρτύρων μαρτυρούντων κατʼ’ ἐπιτροπὴν ἡμῶν καὶ ἀξίωσιν καὶ ἐπερωτηθεντες(*) κατὰ πρόσωπον
εἰς προσωπου(*) ὡμολογήσαμεν καὶ ἀπελύσαμεν ταῦθʼ’ οὕτως καλῶς ὀρθῶς δικαίως ἔχειν ποιεῖν
70δώσειν φυλάττειν ἐμμένειν διατηρεῖν εἰς πέρας ἄγειν καὶ εἰς τέλος συνελάσαι, φυλαχθῆναι ἡμεῖς τε καὶ
οἱ μεθʼ ἡμᾶς εἰς ἅπαντα, ἀναγνωσθέντα καὶ ἑρμηνευθέντα ἡμῖν κατὰ τὴν αἰγυπτιακὴν γλωττα(*)
καὶ ἀρεσθέντα ὡμολογήσαμεν καὶ ἀπελύσαμεν † † †. (hand 2) † Αὐρηλίαι Τσώνη καὶ Τσέρε ἀδελφὴ αὐτῆς
θυγατέρες Ἄπα Δίου ἐκ μητρὸς Ῥαχὴλ · ἀπὸ Συήνης αἱ προγεγραμμέναι πεπράκαμεν
τὸ ἥμισυ μέρος αὐλῆς σεσαθρωμένης καὶ ἀπεσχήκαμεν παρὰ ὑ(*)μῶν τῶν ὠνουμένων
75τὴν τελείαν τὴν ἐγκειμένην τιμὴν ἐν νομισματίοις ἑνος(*) τρίτου(*) ζυγῷ Συήνης
καὶ βεβαιώσομεν ὑμῖν ταύτην τὴν πρᾶσιν ἐν πάσῃ βεβαιώσει καὶ στοιχεῖ ἡμῖν
πάντα τὰ ἐγγεγραμμένα ὡς πρόκ(ειται). Φλ(αύιος) Λάζαρος Πέτρου ἀδιούτ(ωρ) ἀριθμοῦ Συήνης ἀξιωθεὶς ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν γράμματα μὴ εἰδυ(*)ιῶν †.
(hand 3) † Φλ(αύιος) Μηνᾶς Ἀβρααμίου μαρτυρῶ † †.
(hand 4) † Φλ(αύιος) Ψὰν Ἄρωνος(*) στρ(ατιώτης) ἀριθμοῦ Φιλῶν κατὰ τύχην εὑρεθεὶς ἐν Συήνῃ
80μαρτυρῶ ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων † †.
(hand 5) † Φλ(αύιος) Παπᾶς(*) Μηνας(*) στρ(ατιώτης) ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ †.
(hand 6) † Φλαύιος Ἰωάννη̣ς̣ Β̣ί̣κ(τορος) αὐγουστάλ̣ι(ος) ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρ[ῶ †.]
(hand 7) † Φλ(αύιος) Βίκτωρ Ψ̣α̣βὴτ ἀγουστάλιος(*) ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ †.
(hand 1) † διʼ ἐμοῦ Φλ(αυίου) Φοιβάμμων(ος) Ψενθα̣ησίου στρατι(ώτου) ἀριθμοῦ Συήνης ἐγένετο †. (hand 7) Foibam ṿạḷ(eas)(*)

Apparatus


^ 3. ϋπατειασ papyrus
^ 3. l. αὐτοῦ
^ 3. εἰκαστρίτῃ prev. ed.
^ 6. ϋπογραφοντα papyrus
^ 8. π]ασαραϊτοσ papyrus
^ 10. l. προσελθοῦσαι
^ 12. l. λογισμῷ
^ 13. l. κολακείας
^ 16. φλαυϊων papyrus
^ 17. ϋμιν papyrus
^ 20. ϋπαρχον papyrus
^ 23. corr. ex ανου
^ 23. l. αὐτοῦ
^ 24. ϋπολελειπται papyrus
^ 24. l. προδεδηλωμένου
^ 25. l. ἧς
^ 25. l. ἀνήκει
^ 25. ϋμιν papyrus
^ 26. ϊωαννου papyrus
^ 26. l. προ<κτη>τικῇ
^ 27. ϋφʼ papyrus
^ 27. ϋμιν papyrus
^ 29. l. τεῖχος
^ 30. l. βορρᾶν
^ 30. l. ἂν
^ 31. ϋπηγορευσαμεν papyrus
^ 32. πεπρακυϊαι papyrus
^ 32. corr. ex αποδομενοι
^ 33. l. ἀπαραλ<λ>άκτῳ
^ 33. l. νομισματίου
^ 33. l. ἑνὸς
^ 33. l. τρίτου
^ 35. l. ἀπεσχήκαμεν
^ 35. ϋμων papyrus
^ 36. ϋμων papyrus
^ 36. μεθʼ’ papyrus
^ 36. ουκ’ papyrus
^ 37. l. ἐπεξερχόμεθα
^ 37. ουκ’ papyrus
^ 37. ϋμιν papyrus
^ 38. μεθʼ’ papyrus
^ 38. l. ὑμᾶς : ϋμιν papyrus
^ 38. l. τε
^ 39. ϋμιν papyrus
^ 39. ἠ papyrus
^ 40. ϊδιο[ι]σ papyrus
^ 41. ϋμασ papyrus
^ 41. corr. ex πατερμουθιον
^ 41. l. τοὺς
^ 41. l. πριαμένους
^ 45. εφʼ’ papyrus
^ 45. ϋψουσ papyrus
^ 45. ϋμιν papyrus
^ 47. l. διαδόχοις
^ 48. ϋμιν papyrus
^ 49. l. πληρεσ<τάτῳ>
^ 50. l. τοῦ
^ 50. l. αὐτοῦ
^ 51. l. ἡμῶν
^ 51. l. τῶν
^ 51. l. προγεγραμμένων
^ 51. l. ἀδελφῶν
^ 51. l. πεπρακυιῶν
^ 52. ἠ papyrus
^ 52. l. δυναμένων
^ 53. l. ἐπελεύσεσθαι
^ 53. ϋμιν papyrus
^ 53. ἠ papyrus
^ 53. ϋμων papyrus
^ 54. ἠ papyrus
^ 55. l. μηδένα : μηθ’ενα papyrus
^ 56. l. ἡμᾶς
^ 56. ϋμων papyrus
^ 57. ϋμιν papyrus
^ 57. l. ἐπιχειροῦντα
^ 58. l. προγεγραμμέναι
^ 58. corr. ex αι
^ 58. πεπρακυϊαι papyrus
^ 59. ϊδιοισ papyrus
^ 62. ϋποστασεωσ papyrus
^ 62. ϊσχυειν papyrus
^ 63. corr. ex ζημειωματα
^ 64. ϊσχυειν papyrus
^ 65. l. ὑμῶν
^ 67. ἠ papyrus
^ 67. μεθʼ’ papyrus
^ 67. ϋπογραφησ papyrus
^ 67. ϋπερ papyrus
^ 67. ϋπογραφοντοσ papyrus
^ 68. κατʼ’ papyrus
^ 68. l. ἐπερωτηθεῖσαι
^ 69. l. προσώπον
^ 69. ταυθʼ’ papyrus
^ 71. l. γλῶτταν
^ 73. · papyrus
^ 74. ϋμων papyrus
^ 75. l. ἑνὶ
^ 75. l. τρίτῳ
^ 77. ειδϋιων papyrus
^ 79. Ψανάρωνος prev. ed.
^ 81. Ἁ̣γ̣ι̣α̣ν̣ὸ̣ς prev. ed.
^ 81. l. Μηνᾶ
^ 83. l. αὐγουστάλιος
^ 84. BL 8.226 : (hand 8) καὶ ḅẹṇẹ bal(eas) (l. val(eas)) prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.