Papyri.info

sign in

p.muench.1.14 = HGV P.Münch. 1 14 = Trismegistos 15322DDbDP transcription: p.muench.1.14 [xml]

AD594 Syene
[Reprinted from: .] PMonac14

r
† ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου καὶ δεσπότου Ἰ(*)ησοῦ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμ[ων]
βασιλείας τοῦ θειοτάτου καὶ εὐσεβεστάτου ἡμῶν δεσπότου Φλαυί(*)ου
Μαυρικίου Τιβερίου τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου Αὐτοκράτορος ἔτους δωδεκάτου
καὶ ὑ(*)πατείας τῆς αὐτων(*) γαληνότητος ἔτους ἑνδεκάτου vac. ?
5 vac. ? † Μεχεὶρ κα τῆς ιβ(*)νδ(ικτίονος) ἐν Συήνῃ †.
† ταύτην τίθενται καὶ ποιοῦνται τὴν ὁμολογίαν τῶν διαλύσεων
ἀναιρετικὴν οὖσαν πάσης μέμψεως καὶ ἀγωγῆς καὶ ἐνοχῆς καὶ
ἐγκλήσεως καὶ ζητήσεως καὶ ἀμφισβητήσεως vac. ? ἐκ μὲν
τοῦ ἑνὸς μέρους Φλαύι(*)ος Ἰ(*)ωάννης υἱ(*)ὸς Ἰ(*)ακώβου ἐκ μητρὸς
10Ταπίας στρατιώτης ἀριθμοῦ Συήνης διὰ vac. ? τοῦ λεγομένου Πσῆρε
ναύτου τῆς αὐτῆς Συήνης τοῦ καὶ ἐγγυομένου(*) καὶ ἀναδεχομένου
τὴν γνώμην τοῦ αὐτοῦ Ἰ(*)ωάννου ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐμφερομένοις
καὶ ἑξῆς δηλωθησομένοις ταύτῃ τῇ διαλύσει vac. ? ἐκ δὲ θατέρου
Πατερμοῦθις υἱ(*)ὸς Μηνᾶ ναύτης ἀπὸ τῆς αὐτῆς <Συήνης> τὰ ἑξῆς ὁμολοῦντες(*)
15ὡς ὑ(*)ποτέτακται. vac. ? Πατερμοῦθις ὁ προγεγραμμένος ἐνήγαγεν
(*)ωάννῃ τῷ προειρημένῳ ὡς παρʼ ἅπαντα τὸν τοῦ δικαίου λόγον ἐνέτυχεν
κατʼ αὐτοῦ Καλλινίκῳ τῷ ἀνδριωτάτῳ(*) βικαρίῳ Ἑρμώνθεως
ἀναπληροῦντι τὸν τόπον Ἀμμωνιανοῦ τοῦ μεγαλοπρεπεστάτου
τοποτηρητοῦ καὶ παρὰ τὴν αὐτοῦ αἰτίασιν ἐζημιώθη νομίσματα
20ἑπτὰ καὶ ταῦτα ἐχοντα(*) αὐτοῦ ἐγγράφους διαλύσεις γεγενημένας
παρʼ αὐτοῦ Ἰ(*)ωάννου εἰς αὐτὸν Πατερμοῦθιν καὶ Κακὸ τὴν αὐτο(ῦ) γαμετὴν
ἀδελφήν τε αὐτοῦ τοῦ προειρημένο(υ) Ἰ(*)ωάννου, διʼ ὧν ὡμολόγησεν ἀπηλλάχθαι(*)
περὶ τῆς κληρονομίας το(ῦ) πατρὸς αὐτο(ῦ) καὶ μηκέτι μηδένα λόγον ἔχειν αὐτὸν
πρὸς τὸν εἰρημένον Πατερμοῦθιν μήτε τὴν αὐτοῦ γαμετὴν ἕνεκεν οἱο(υ)δήποτε
25πράγματος ἀνήκοντος τῷ μακαρίτῃ(*) αὐτῶ\ν/ πατρί. vac. ? Ἰ(*)ωάννης δὲ ἀντιδικαιο-
λογούμενος ταῖς ἐπενεχθείσαις αὐτῷ ἐναγωγαῖς παρὰ Πατερμουθίου
τοῦ προγεγραμμένου ἔφη τὴν τοιαύτην προσέλευσιν γεγενῆσθαι
παρʼ αὐτοῦ κατὰ Πατερμουθίου ὡς ἐμποδίσαντος τῇ μητρὶ αὐτο(ῦ) ἀπαλλάξαι αὐτὸν
πρὸς τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ ἔγγραφον ἐπίκρισιν παρὰ(*) Παείωνος τοῦ λογιωτάτου
30γραμματικοῦ ἕνεκεν τῆς ὑποθέσεως τῆς οἰκίας αὐτῆς. καὶ πολλῶν
ὅσων λεχθέντων καὶ ἀντιλεχθέντων μεταξὺ ἀλλήλων ἔδοξεν κατὰ κοινὴν
συναίνεσιν ἀπαντῆσαι αὐτοὺς εἰς δίαιταν παρὰ Σερῆυ(*) τῷ εὐλαβεστάτῳ
πρεσβυτέρῳ τῆς ἁγίας ἐκκλησίας Ὄμβων εὑρεθέντι κατὰ τύχην ἐν ταύτῃ
τῇ Συηνιτῶν. vac. ? καὶ δὴ γενόμενοι παρὰ τῇ αὐτοῦ θεοφιλείᾳ ἑκάτερον μέρος
35ἀνέθετο αὐτῷ τὰς ἑαυτοῦ δικαιολογίας, ὅστις ἀκροασάμενος τῶν μεταξὺ
αὐτῶν ἀμφιβαλλομένων, διελθὼν δὲ καὶ τὰς διαλύσεις τὰς προενεχθείσας(*)
παρὰ Πατερμο(υ)θίο(υ) γενομένας εἰς αὐτὸν καὶ Κακὸ τὴν αὐτοῦ γαμετὴν
παρὰ Ἰ(*)ωάννου τοῦ προειρημένο(υ), οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐφειδὼν(*) τὴν ἐπίκρισιν
τὴν δοθεῖσαν Ἰωάννῃ καὶ τῇ μητρὶ αὐτοῦ παρὰ τοῦ αὐτοῦ λογιωτάτου γραμματικοῦ
40ἕνεκεν τῆς ὑ(*)ποθέσεως τῆς οἰκίας, διʼ ἧς ἐπέκρινεν καὶ συνεῖδεν
δοθῆναι Ἰ(*)ωάννῃ παρὰ τῆς μητρὸς αὐτοῦ νομίσματα τέσσερα , καὶ αὐτοῦ
(*)ωάννου \ἐπιμείναντος/(*) καὶ λέγοντος, ὡς ἐμποδισθεὶς παρὰ Πατερμουθίου
το(ῦ) εἰρημένο(υ) λαβεῖν παρὰ τῆς μητρὸς αὐτο(ῦ) τὰ αὐτὰ νομίσματα τέσσερα
ᾐτιάσατο(*) αὐτόν, συνεῖδεν καὶ ἐπέκρινεν ὁ προειρημένος θεοφιλέστατος
45διαιτητής, ὥστε πρὸ παντὸς λόγου καταβαλεῖν Ἰ(*)ωάννην τὸν προλελεγμένον
ἐπὶ Πατερμοῦθιν χρυσο(ῦ) νομίσματα πέντε ὑ(*)πὲρ ἧς(*) ἔλεγεν δεδόσθαι ζημίας
παρʼ αὐτοῦ τῷ βικαρίῳ τῆς Ἑρμωνθιτῶν, vac. ? ἔχειν δὲ αὐτὸν Ἰ(*)ωάννην πρὸς Ταπίαν
πρὸς τὴν μεσιτείαν τὴν γενομένην εἰς αὐτὸν καὶ αὐτὴν τὴν μητέρα
αὐτο(ῦ), καὶ ο(ὕ)τως γενέσθαι παρὰ τῶν ἀμφοτέρων μερῶν γενικὰς διαλύσεις
50εἰς ἑαυτούς. τούτων οὕτως ἐπικριθέντων παρὰ Σερῆυ(*) τοῦ προγεγραμμένο(υ)
θεοφιλεστάτου πρεσβυτέρου, καθʼ ἑαυτοὺς γενόμενοι συνῄνησεν(*)
πρὸς ἀλλήλους φιλικῶς, ὥστε καταλογισθῆναι Πατερμουθίῳ ὑ(*)πὲρ Ἰ(*)ωάννου
τὰ τέσσερα νομίσματα, ἅπερ ὁρίσθη(*) λαβεῖν παρὰ Ταπίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ
πενθερᾶς δὲ το(ῦ) αὐτο(ῦ) Πατερμο(υ)θίο(υ), καὶ λαβεῖν παρὰ το(ῦ) αὐτο(ῦ) Ἰ(*)ωάννο(υ)
55ἄλλο ἓν νόμισμα εἰς συμπλήρωσιν τῶν πέντε νομισμάτων πρὸς τὴν
μεσιτείαν τοῦ αὐτοῦ θεοφιλεστάτου πρεσβυτέρο(υ). vac. ? τούτων ο(ὕ)τως
γενομένων καὶ ἀπαλλαγέντων πρὸς ἀλλήλους εἰς ταύτην εἰκότως
ἀφίκοντο οἱ προειρημένοι Ἰ(*)ωάννης καὶ Πατερμοῦθις τὴν ἔγγραφον
ὁμολογίαν τῆς διαλύσεως, διʼ ἧς ὁμολογοῦσιν ἑκουσίᾳ γνώμῃ καὶ ἀδόλῳ
60προαιρέσει καὶ εἰλικρινεῖ διανοίᾳ καὶ ἀτρέπτῳ λογισμῷ δόλου παντὸς χωρὶς
καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ ἀνάγκης καὶ συναρπαγῆς καὶ κολακίας(*) καὶ κακοηθείας
καὶ ἐλαττώματός τινος καὶ παντὸς φαύλου διανοήματος, Ἰ(*)ωάννης μὲν
διὰ Πσῆρε τοῦ προγεγραμμένου αὐτοῦ ἐγγυητοῦ καὶ γνωμαναδόχου,
μηκέτι μηδένα λόγον ἔχειν πρὸς Πατερμοῦθιν μήτε πρὸς Κακὸ τὴν αὐτοῦ
65σύμβιον μήτε πρὸς Ταπίαν τὴν μητέρα αὐτοῦ τε καὶ Κακὸ μήτε πρὸς κληρονόμους
αὐτῶν ἢ διαδόχους ἢ διακατόχους οὐκ ἐν τῷ νῦν καὶ ἐμ(*) μηδενὶ καιρῷ κατὰ μηδένα
τρόπον ἢ ἀφορμὴν ἢ μέθοδον ἢ εὑρεσιλογίαν μήτε μὴν δύνασθαι αὐτὸν δίαιταν
κινεῖν κατʼ αὐτοῦ Πατερμουθίου καὶ Κακὸ τῆς αὐτοῦ συμβίου καὶ Ταπίας τῆς προειρημένης
μήτε τὴν οἱανδήποτε ζήτησιν ἐπιξῦσαι αὐτῶν ἐν οἱῳδήποτε καιρῷ ἢ χρόνῳ
70οὐκ ἐν δικαστηρίοις ἐπιχωρίοις τε καὶ ὑ(*)περορίοις ἢ ἐκτὸς δικαστηρίων οὐ διʼ ἑαυτοῦ
οὐ διʼ ἐντολέως καὶ παρενθέτου προσώπου οὐ διὰ θείων βέρβων περὶ οἱουδήποτε πράγματος
μικροῦ ἢ μεγάλου ἀνήκοντος τῇ κληρονομίᾳ τῶν γονέων αὐτο(ῦ), διὰ τὸ ἀπηλλάχθαι αὐτὸν
κρίσει καὶ μεσιτείᾳ τοῦ προειρημένου διαιτητοῦ κατὰ τὸν προαφηγηθέντα τρόπον.
καὶ εἰ ἐπιχειρήσειεν ἔτι ἐπεξιέναι αὐτοῖς καθʼ οἱονδήποτε τρόπον οἱῳδήποτε
75καιρῷ ἢ χρόνῳ, οὐδὲν μὲν ὠφελεθήσεται(*) τοῦ ἐπιχειρήματος, ἐπιγνώσεται δὲ
λόγῳ προστίμου καὶ παραβασίας χρυσοῦ νομίσματα δώδεκα κινδύνῳ Πσῆρε τοῦ
ἐγγυησαμένου(*) αὐτὸν διὰ ταύτης τῆς ἐγγράφου ὁμολογίας, ἔργῳ καὶ δυνάμει
ἀπαιτούμενα ἔκ τε αὐτοῦ τοῦ ἐγγυητοῦ καὶ πάντων τῶν αὐτῷ ὑ(*)παρχόντων καὶ
(*)παρξόντων γενικῶς καὶ ἰ(*)δικῶς. vac. ? ὁμολογεῖ δὲ καὶ αὐτὸς Πατερμοῦθις ὡς
80οὐκ ἐγκαλεῖ τῷ προειρημένῳ Ἰ(*)ωάννῃ ἢ κληρονόμοις αὐτοῦ χάριν τῆς ζημίας τῆς
προστριβείσης αὐτῷ ἐξ αἰτιάσεως Ἰ(*)ωάννου τοῦ προειρημένου μήτε περὶ οἱουδήποτε
πράγματος οὔτε δίαιταν κινεῖ(*) κατʼ αὐτοῦ ἐν δικαστηρίοις ἐπιχωρίοις τε καὶ
(*)περορίοις ἢ ἐκτὸς δικαστηρίων οὐ διʼ αὐτοῦ οὐ διὰ τῆς γαμετῆς αὐτοῦ οὐ διὰ
Ταπίας τῆς προγεγραμμένης αὐτοῦ τε πενθερᾶς μητρὸς δὲ Ἰωάννου οὐ διὰ κληρονόμων
85αὐτῶν οὐ διʼ ἐντολέως καὶ παρενθέτου προσώπου καὶ θείας ἀδνουτατίωνος,
διὰ τὸ ἀπηλλάχθαι αὐτὸν πρὸς Ἰ(*)ωάννην τὸν προγεγραμμένον κρίσει καὶ μεσιτείᾳ
Σερῆυ(*) τοῦ προειρημένου θεοφιλεστάτου διαιτητοῦ καὶ ἐσβέσθαι μεταξὺ αὐτῶν
πᾶν σπέρμα δίκης καὶ ἀγωγῆς(*) καὶ ἐνοχῆς καὶ ἐγκλήσεως καὶ ζητήσεως καὶ
ἀμφισβητήσεως. καὶ εἰ ἐπειχειρήσειεν(*) ὁ αὐτὸς Πατερμοῦθις ἢ ἄλλος τις ἐκ προσώπου
90αὐτοῦ ἐγκαλέσαι ἢ ἐπιφυῆναι Ἰ(*)ωάννῃ τῷ προλεχθέντι, ὑποκείσεται τῷ προτεταγμένῳ
προστίμῳ τῶν τοῦ χρυσοῦ νομισματίων δώδεκα μετὰ καὶ τοῦ ἐπ(*)άναγκες τοὺς
ἀφʼ ἑκατέρου μέρους ἐμμεῖναι τῇ παρούσῃ ὁμολογίᾳ τῶν διαλύσεων. καὶ ὅτι ταύτην
φυλάττουσιν ἄτρωτον καὶ ἀπαράβατον, ἐπωμόσαντο οἱ ἀφʼ ἑκατέρου μέρους κατὰ τῆς
ἁγίας καὶ ὁμοουσίου τριάδος καὶ τῆς νίκης καὶ διαμονῆς τῶν θεοφυλάκτων καὶ εὐσεβεστ(άτων)
95ἡμῶν δεσποτῶν Φλ(αυίων) Μαυρικίου Τιβερίου καὶ Αἰλίας Κωνσταντίνης τῶν αἰωνίων
Αὐγούστων καὶ Αὐτοκρατόρων ὑ(*)ποθέμενοι πάντα τὰ ὄντα αὐτοῖς καὶ ἐσόμενα
πράγματα ἐνεχύρω(*) λόγο(*) καὶ ὑ(*)ποθήκης δικαίῳ ἐπὶ βεβαιώσει τῇ παρούσῃ ὁμολογίᾳ
καὶ τῇ τοῦ προστίμου καταβολῇ εἰ οὕτω τύχοι, καὶ εἰς τὰ προγεγραμμένα πάντα ἐπερωτη-
θέντες ὡμολόγησαν καὶ ἀπέλυσαν †. (hand 2) Φλ(αύιος) Ἰ(*)ωάννης Ἰ(*)ακώβο(υ) στρ(ατιώτης) ἀριθμο(ῦ) Συήνης
100διὰ τοῦ λεγομένο(υ) Πσῆρε ναύτου τῆς αὐτῆς Συήνης τοῦ καὶ ἐγγυομένου(*) καὶ ἀναδεχομένου
τὴν γνώμην το(ῦ) αὐτο(ῦ) Ἰ(*)ωάννο(υ) ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐντὸς φερομένοις καὶ ἑξῆς δηλωθησομένοις(*)
ταύτῃ τῇ διαλύσει καὶ Πατερμοῦθις Μηνᾶ στρ(ατιώτης) ἀριθμο(ῦ) Ἐλεφ(αντίνης) καὶ ναύτης ἀπὸ τῆς αὐτῆς
Συήνης οἱ προκ(είμενοι) ἐθέμεθα τὴν διαλυτικὴν ὁμολογίαν καὶ στοιχεῖ ἡμῖν πάντα τὰ ἐγγε-
γραμμένα ὡς πρόκ(ειται). Φλ(αύιος) Λάζαρος Πέτρου ἀδιούτ(ωρ) ἀριθμοῦ Συήνης ἀξιωθεὶς(*) ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν
105γράμματα μὴ εἰδότων †. (hand 3) † Φλ(αύιος) Ἰ(*)ωάννης Πέτρο(υ) δρακονάρ(ιος) ἀριθμ(οῦ) Συήνης μαρτυρῶ †.
(hand 4) † Φλ(αύιος) Βίκτωρ Μηνας(*) δρακονάρ(ιος) ἀριθμοῦ Συήνης(*) μαρτυρῶ †.
(hand 5) † Φλ(αύιος) Βίκτωρ Ψαβὴτ ἀγοσταλιο(*) ἀριθμο(ῦ) Συήνης μαρτυρῶ †.
(hand 6) † Φλ(αύιος) Παθ̣ερμοῦθις Ἁτρῆτος ἀγουσ(τάλιος)(*) ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ †.
(hand 7) † Φλ(αύιος) Παείων Ἰ(*)ακώβου στρ(ατιώτης) ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ †.
110(hand 8) † Φλ(αύιος) Παῦλος Πααμείου στρ(ατιώτης) ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ †.
(hand 9) † διʼ ἐμοῦ Χριστοφόρο(υ) Πατερμο(υ)θίο(υ) συμβολαιογράφ(ου) ἐγένετο ((tachygraphic-marks)) (*)
v
[δια]λυτι(κὴ) ὁμολογί(α) [Ἰωά]ν[νου Ἰακώβου ἐκ μητρὸς Ταπίας] πρὸς Πατερμοῦθιν.

Apparatus


^ r.1. ϊησου papyrus
^ r.2. φλαυϊου papyrus
^ r.4. ϋπατειασ papyrus
^ r.4. l. αὐτοῦ
^ r.5. ϊνδ(ικτίονος) papyrus
^ r.9. φλαυϊοσ papyrus
^ r.9. ϊωαννησ papyrus
^ r.9. υϊοσ papyrus
^ r.9. ϊακωβου papyrus
^ r.11. l. ἐγγυωμένου
^ r.12. ϊωαννου papyrus
^ r.14. υϊοσ papyrus
^ r.14. l. ὁμολ<ογ>οῦντες
^ r.15. ϋποτετακται. papyrus
^ r.16. ϊωαννη papyrus
^ r.17. l. ἀνδρειοτάτῳ
^ r.20. l. ἔχοντος
^ r.21. ϊωαννου papyrus
^ r.22. ϊωαννου, papyrus
^ r.22. corr. ex απηλλαχθη
^ r.25. corr. ex μακαριτ  ̣
^ r.25. ϊωαννησ papyrus
^ r.29. prev. ed.
^ r.32. Σερὴν prev. ed.
^ r.36. corr. ex προσενεχθεισας
^ r.38. ϊωαννου papyrus
^ r.38. l. ἐπιδὼν
^ r.40. ϋποθεσεωσ papyrus
^ r.41. ϊωαννη papyrus
^ r.42. ϊωαννου papyrus
^ r.42. corr. ex επιμειναι
^ r.44. corr. ex αιτιασατο
^ r.45. ϊωαννην papyrus
^ r.46. ϋπερ papyrus
^ r.46. corr. ex οις
^ r.47. ϊωαννην papyrus
^ r.50. Σερὴν prev. ed.
^ r.51. l. συνῄνεσαν, corr. ex συναινησεν
^ r.52. ϋπερ papyrus
^ r.52. ϊωαννου papyrus
^ r.53. l. ὡρίσθη
^ r.54. ϊωαννο(υ) papyrus
^ r.58. ϊωαννησ papyrus
^ r.61. l. κολακείας
^ r.62. ϊωαννησ papyrus
^ r.66. l. ἐν
^ r.67. μέθ’οδον papyrus
^ r.70. ϋπεροριοισ papyrus
^ r.75. l. ὠφεληθήσεται
^ r.77. corr. ex εγγυασαμενου
^ r.78. ϋπαρχοντων papyrus
^ r.79. ϋπαρξοντων papyrus
^ r.79. ϊδικωσ. papyrus
^ r.80. οὐκ’ papyrus
^ r.80. ϊωαννη papyrus
^ r.81. ϊωαννου papyrus
^ r.82. corr. ex κινει⟦ν⟧
^ r.83. ϋπεροριοισ papyrus
^ r.86. ϊωαννην papyrus
^ r.87. Σερὴν prev. ed.
^ r.88. corr. ex ενωγης
^ r.89. l. ἐπιχειρήσειεν, corr. ex επειχιρησειεν
^ r.90. ϊωαννη papyrus
^ r.91. επ̈αναγκεσ papyrus
^ r.96. ϋποθεμενοι papyrus
^ r.97. l. ἐνεχύρου
^ r.97. l. λόγῳ
^ r.97. ϋποθηκησ papyrus
^ r.99. ϊωαννησ papyrus
^ r.99. ϊακωβο(υ) papyrus
^ r.100. l. ἐγγυωμένου
^ r.101. ϊωαννο(υ) papyrus
^ r.101. corr. ex δηλοθησομενοις
^ r.104. corr. ex αξιοθεις
^ r.105. ϊωαννησ papyrus
^ r.106. l. Μηνᾶ
^ r.106. corr. ex συνης
^ r.107. l. αὐγο(υ)σταλίο(ς)
^ r.108. l. αὐγουσ(τάλιος)
^ r.109. ϊακωβου papyrus
^ r.111. BL 8.227 : κ̣α̣ὶ̣ βε(νε) [βαλεας(?)](?) prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.