Papyri.info

sign in

p.muench.1.16 = HGV P.Münch. 1 16 = Trismegistos 34764DDbDP transcription: p.muench.1.16 [xml]

V spc Syene
[Reprinted from: .] PMonac16

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1ι̣ο̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣λ̣κ[⁦ -ca.?- ⁩]
ἀπὸ Συήνης χαίρ(ειν). ὁμολ[ογῶ ἐγὼ ὁ προγεγραμμένος ἀ]μετανοήτῳ γνώμῃ καὶ ἀδόλ[ῳ]
προαιρέσε̣ι καὶ εἰλικρινεῖ συνειδήσει κατὰ τήνδε τὴν ἁπλῆν ἔγγραφον ἀσφά-
λειαν πεπρακέναι ὑ(*)μῖν σήμερον καὶ καταγεγραφέναι ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν
5ἀεὶ καὶ ἑξῆς ἅπαντα χρόνον τὴν ὑ(*)πάρχουσάν μοι αὐλὴν ἐξ ὁλοκλήρου
[ἀ]πὸ ἐδάφους ἕως ἀέρος, οἵας ἐστὶ διαθέσεως, διακειμενης(*) ἐπὶ τὴ[ν αὐτὴν]
[Συήνη]ν κ̣α̣ὶ̣ περὶ τὸ νότινον μέρος τοῦ φρουρίου καὶ περὶ λαύραν καλουμέ[νην]
[τῆς παρεμβολῆ]ς ἤτοι σκυτέων, ἀνεῳγμένην ἔχουσαν τὴν θύραν εἰς [βορρᾶν]
[εἰς τὴν δημοσίαν] ῥ[ύμην] συνημ[μέ]νην τῇ ὑ(*)παρχούσῃ ἐ̣μ̣[οὶ οἰκίᾳ ἐ]ξ̣ [ἀ-]
10πηλιώτου αὐτῆς · ⁦ vac. ? ⁩, ἐλθοῦσαν εἰς ἐμὲ ἀπὸ δικαιου(*) κγορασίας(*) παρὰ Πλούλλ[ου]
Σαβίνου στρ(ατιώτου) ἀγραρ(εύοντος) Πανὸς καὶ Παύλου(*) Κροὺρ καὶ Θίκρης καὶ Μαρίας ἀδελφῶν αὐτῆς καὶ Ἰ(*)ωάνν[ου]
Πινούθου καὶ Ταδ̣ώρας Πασνοῦτος καὶ Μαρίας καὶ Τσαύας καὶ Ἀλεξάνδρας καὶ Μαρίας ἄλλης
Ψενθαησίου ἀκολούθως ταῖς ἐκδοθείσαις ὑ(*)μῖν παρʼ ἐμοῦ προκτητικαῖς ὠναῖς,
ἃς ἐξεδόμην ὑ(*)μῖν εἰς μείζονα ὑ(*)μῶν ἀσφάλειαν, καὶ εἰς αὐτοὺς ἀπὸ κληρονο-
15μικοῦ δικαίου τῶν γονέων αὐτῶν. ⁦ vac. ? ⁩ εἰσὶ δὲ γείτονες τῆς αὐτῆς ἁπάσης αὐλῆς
νότου ῥύμη δημοσία ἄγουσα εἰς τὸ τεῖχος καὶ οἰκία Μαρ̣τυρίας Ταχβὰρ καὶ Εὐχαρίου
Κύρου κεντυρ(ίωνος) ·, βορρᾶ ῥύμη δημοσία, εἰς ἣν νεύει ἡ αὐθεντικὴ αὐτῆς θύρα,
ἀπηλιώτου αὐλὴ Πετεροοῦτος, λιβὸς οἰκία μου τοῦ ὠνουμένου ὁ δὲ τοῖχος
[τῆσδε] τῆς οἰκίας μου, κοινωνιμαῖος(*) τυγχάνων ἀπηλικῶς(*) τῇ ἐμῇ οἰκ[ί]ᾳ, λ̣υ̣β̣ι̣[κῶς](*)
20δὲ τῇ αὐτῇ αὐλῇ, εἶναι ἐπὶ τὸ διηνεκὲς ἀπὸ ἐδάφους αὐτοῦ ἕως ἀέρος ἄνευ
ἀναλωμάτων διὰ τὸ ἐμὲ πεπληρῶσθαι παρʼ ὑ(*)μῶν τοῦ ἀναλώματος ἀπεντεῦθεν
ἢ οἳ ἐὰν(*) ὦσι γείτονες πάντη πάντοθεν καθὼς ὑ(*)πηγόρευσα ἐγὼ ὁ ἀποδόμενος. καὶ
οὐδὲν ἐμοὶ ὑ(*)πολέλειπται ἄπρατον ἐν τῇ αὐτῇ αὐλῇ ἀπὸ ἐδάφους ἕως ἀέρος, τιμῆς
τῆς πρὸς ἀλλήλους συμπεφωνημένης καὶ συναρεσάσης χρυσοῦ δοκίμου
25νομισματίων παλαιοχ[α]ρά[κτων εὐστάθ]μων δύο γ̣ί(νεται) χρ(υσοῦ) νο(μισμάτια) β, ἥνπερ
τελείαν τιμὴν αὐτόθι ἀπέσχον παρʼ ὑ(*)μῶν τῶν ὠνουμένων ἐγὼ ὁ ἀποδό-
μενος ἐν τῇ ἐνεστώσῃ ἡμέρᾳ διὰ χειρὸς εἰς χεῖρά μου ἐπὶ τῆς αὐτῆς Συήνης
ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ πλήρη πρὸς τὸ ἐντεῦθεν ὑ(*)μᾶς τῆς προδεδηλουμένης(*)
αὐλῆς ἀπὸ ἐδάφους ἕως ἀέρος κυριεύειν κ(αὶ) δεσπόζειν κ(αὶ) διοικεῖν κ(αὶ) οἰκοδο[μεῖν]
30καὶ ἐποικοδομεῖν κ(αὶ) πωλεῖν καὶ χαρίζεσθαι κ(αὶ) ἐπιτελεῖν τὰ περὶ αὐτῆς τρόπῳ
ᾧ ἐὰν(*) αἱρῆσθε ἀκωλύτως κ(αὶ) ἀνεμποδίστως καὶ χρήζεσθαι κοινῶς τῷ προ-
δεδηλουμένῳ(*) τοίχῳ καὶ θεῖναι εἰς αὐτὸν δοκοὺς καὶ καμαρῶσαι καὶ ἐπιτελεῖν τὰ περὶ
αὐτῷ τρόπῳ ᾧ ἐὰν(*) αἱρῆσθε ἀκωλύτως. καὶ μὴ ἐγκαλεῖν ὑμῖν μήτʼ ἐγκαλέσειν
μήθʼ ἕτερόν τινα τῶν ἐξ ἐμοῦ ὀνόματος ἐν μηδενὶ καιρῷ κατὰ μηδένα τρόπον
35ἀφορμῇ μηδεμιᾷ, διὰ τὸ ὡς προεῖπον ἀπεσχηκέναι με παρʼ ὑ(*)μῶν τελείαν τὴν προ-
γεγραμμένην τιμήν. τὸν δὲ ἐγκ̣α̣λέσοντα ὑ(*)μῖν ἢ καὶ ἀντιποιησόμενον περὶ ταύτης
τῆς προδεδηλουμένης(*) αὐλῆς ἀπὸ ἐδάφους ἕως ἀέρος σὺν εἰσόδῳ καὶ ἐξόδῳ ἢ μέρους
αὐτῆς ἐγὼ ὁ πεπρακὼς ἀποστήσω καὶ καθαροποιήσω ὑ(*)μῖν ἰ(*)δίοις μου ἀναλώμασιν.
καὶ ἐξεδόμην ὑ(*)μῖν τήνδε τὴν πρᾶσιν κυρίαν οὖσαν καὶ βεβαίαν ἐφʼ ὑπογραφῆς τοῦ
40(*)πὲρ ἐμοῦ ὑ(*)πογράφοντος πρὸς ἀσφάλειαν καὶ ἐπερ(ωτηθεὶς) ὡμολόγησα καὶ ἀπέλυσα ∶ (hand 2) Αὐρήλιος
Δῖος Πατεχνουμίου γεωργὸς ὁ προκ(είμενος) πέπρακα τὴν προκειμένην αὐλὴν
ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ ἐδάφους ἕως ἀέρος καὶ ἀπέσχον παρʼ ὑ(*)μῶν τὴν προ-
γεγραμμένην τιμὴν ἐν νομισματίοις δυσὶ καὶ βεβαιῶ τὴν πρᾶσιν
ὡ[ς] πρ[όκ(ειται) †.] Φλ(αύιος) Μαρτύριος Οὐί(*)κτορος στρ(ατιώτης) λεγ(εῶνος) Φιλῶν ἀξιωθεὶς ἔγραψα
45(*)πὲρ αὐτοῦ γράμματα μὴ εἰδότος. (hand 3) † Ἰ(*)σὰκ Ἰ(*)ωσηφίου διάκ(ονος) ἐκκλησί(ας) Συήνης
μαρτυρῶ. (hand 4) Αὐρήλιος Π̣α̣σ̣μ̣ῆ̣ς̣ Παπνουθίου ἀπὸ Συήνης μαρτυρῶ ∶
(hand 5) † Πέτρος Ἰωσὴφ πρεσβ(ύτερος) ἐκκλ(ησίας) Συήνης μαρτυρῶ.
(hand 6) † Φλ(αύιος) Ἴ(*)σακος Οὐί(*)κτορος στρ(ατιώτης) λεγ(εῶνος) Συήνης μαρτυρῶ.
(hand 7) Φλ(αύιος) Πα̣έ̣νου Ἰακὼβ ὀρδ(ινάριος) Φιλῶν μαρτυρῶ.
50(hand 8) Φλ(αύιος) Ἰ(*)ωσὴφ Παύλου ἀγουστάλι(ος)(*) λεγ(εῶνος) Συήνης μαρτυρῶ.
(hand 9) Φλ(αύιος) Κολλοῦθος Ἡρώ̣δο(υ) στρ(ατιώτης) λεγ(εῶνος) Συήνης μαρτυρῶ.
(hand 10) † διʼ ἐμοῦ Φωσφορίου πρεσβ(υτέρου) ἐγράφη ∶

Apparatus


^ 4. ϋμιν papyrus
^ 5. ϋπαρχουσαν papyrus
^ 6. l. διακειμένην
^ 9. ϋπαρχουση papyrus
^ 10. · papyrus
^ 10. l. δικαίας
^ 10. l. ἀγορασίας
^ 11. corr. ex παυλοσ
^ 11. ϊωανν[ου] papyrus
^ 13. ϋμιν papyrus
^ 14. ϋμιν papyrus
^ 14. ϋμων papyrus
^ 17. · papyrus
^ 19. l. κοινωνιμιαῖος
^ 19. l. ἀπηλι<ωτι>κῶς
^ 19. l. λιβι[κῶς]
^ 21. ϋμων papyrus
^ 22. l. ἂν
^ 22. ϋπηγορευσα papyrus
^ 23. ϋπολελειπται papyrus
^ 26. ϋμων papyrus
^ 28. ϋμασ papyrus
^ 28. l. προδεδηλωμένης
^ 31. l. ἂν
^ 31-32. l. προ |δεδηλωμένῳ
^ 33. l. ἂν
^ 35. ϋμων papyrus
^ 36. ϋμιν papyrus
^ 37. l. προδεδηλωμένης
^ 38. ϋμιν papyrus
^ 38. ϊδιοισ papyrus
^ 39. ϋμιν papyrus
^ 40. ϋπερ papyrus
^ 40. ϋπογραφοντοσ papyrus
^ 42. ϋμων papyrus
^ 44. ουϊκτοροσ papyrus
^ 45. ϋπερ papyrus
^ 45. ϊσακ papyrus
^ 45. ϊωσηφιου papyrus
^ 48. ϊσακοσ papyrus
^ 48. ουϊκτοροσ papyrus
^ 50. ϊωσηφ papyrus
^ 50. l. αὐγουστάλι(ος)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.