Papyri.info

sign in

p.muench.1.1 = HGV P.Münch. 1 1 = Trismegistos 15310DDbDP transcription: p.muench.1.1 [xml]

AD574 Syene
[Reprinted from: .] PMonac1

r
† χ̣μ̣γ̣ †
† βασιλείας καὶ ὑ(*)πατείας τοῦ θειοτάτου ἡμῶν δεσπότου Φλαυί(*)ου Ἰ(*)ουστίνου Νέου τοῦ
αἰωνίου Αὐγούστ[ου Αὐτοκράτορος ἔ]τ̣[ους ἐ]ν̣άτου Φ[α]μενὼθ ιε τῆς ἑβδόμης ἰ(*)νδ(ικτίονος)
Αὐρήλιοι Βίκτωρ καὶ Παείων καὶ Τσί[α] γαμετὴ Ἁτρῆτος τοῦ καὶ συναινοῦντος αὐτῇ οἱ
5τρεῖς ὁμογνήσιοι ἀδελφοὶ ἐκ πατρὸς Δίου τοῦ καὶ Πασαραεὶ ἐκ μητρὸς
Τλοὺ τῆς καὶ πειθομ[ένης καὶ συνευδοκούσ]ης καὶ διαβεβαιωσαμένης πάντα
τὰ ὁμολογηθέντα ταύτῃ τῇ διαλύσει ὁρμώμενοι ἀπὸ Συήνης οἱ καὶ ἑξῆς ὑπογραφέα
παρέχοντες τὸν ὑπὲρ αὐτῶν ὑπογράφοντα καὶ μάρτυρας τοὺς ἑξῆς μαρτυροῦντας τῇδε τῇ
διαλυτικῇ ὁμολογίᾳ. † Αὐρηλίῳ Ἰ(*)ακώβῳ ἰ(*)δίῳ ἡμῶν ὁμοπατρίῳ ἀδελφῷ
10ἐκ τῶν προγεγραμμένων Δίου τοῦ καὶ Πασαραεὶ καὶ Τλοῦ ὁρμωμένῳ ἀπὸ τῆς αὐτῆς Συήνης
χαίρειν· ἐπειδὴ ἡνίκα ἐν τοῖς ζῶσι τυχάνει(*) ὁ μνημονευθεὶς(*) ἡμῶν πατὴρ Δῖος
εἶχεν σὲ τὸν προγεγραμμένον Ἰ(*)άκωβον ὡσανεὶ ἀνδρωθέντα καὶ ἥκοντα εἰς τὴν
δέουσαν ἡλικίαν συνεργαζόμενον αὐτῷ(*) τῇ ναυτικῇ τέχνῃ, καὶ τοῦ προειρημενουο(*)
πατρὸς ἡμῶν Δίου τέλει τοῦ βίου χρησαμένου τὴν ὑπολειφθεῖσαν τῷ μακαρίῳ ἡμῶν
15πατρὶ παρειλήφαμεν διʼ ἐμοῦ αὐτῆς τῆς προειρημένης Τλοὺ μητρὸς ἡμῶν
καὶ ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ τὴν ἐξαγωγήν σοι ποιησάμενοι φάσκοντες ὑπολείπεσθαί σοί
τι τῆς προχρείας τοῦ αὐτοῦ μακαρίου ἡμῶν πατρός, καὶ σὺ ὁ προλεχθεὶς Ἰ(*)άκωβος διεβε-
βαιώσω(*) λέγων· μηδέν τι ἰ(*)διοποιεῖσθαί(*) σοι τῶν πατρῴων ἡμῶν πραγμάτων,
καὶ τῆς φιλονικείας(*) μακρᾶς γενομένης ᾑρησάμεθα τὸ κοινὸν τῶν καθοσιωμένων(*)
20πρώτων ἀριθμοῦ Συήνης, οἵτινες ἀκούσαντες τὰ μεταξὺ ἡμῶν ἀμφιβαλλόμενα συνῖδαν(*)
σὲ μηδὲν τὸ σύνολον κατέχοντα τῶν πατρῴων ἡμῶν πραγμάτων καὶ εἰς βεβαίωσιν
δὲ κ(αὶ) πᾶσαν ἀπαλλαγὴν τῆς(*) κινηθείσης σοι παρʼ ἡμῶν φιλονικεις(*) καὶ ἀποσόβησιν
πάσης ἐρεσχειλίας(*) κινηθησομένης(*) κατὰ σοῦ παρʼ ἡμῶν ὅρισαν(*) ὥστε ἡμᾶς δέξασθαι
ἐνώμοτον λόγον ὡς μηδὲν ὑπολείπεσθαί σοι τῶν πατρῴων ἡμῶν πραγμάτων. τούτων
25τοίνυν δοξάντων κ(αὶ) ἀρεσθέντων ἡμῖν κομισαμένοις παρὰ σοῦ τὸν ἐνώμοτον καὶ φρικτὸν
ὅρκον ἐπὶ τῶν θείων καὶ ἀχράντων καὶ σεπτῶν κειμηλίων, ὡς μηδὲν παντελῶς
συμφεροποιησαμένου τῶν αὐτῶν πατρικῶν ἡμῶν πραγμάτων, εἰς ταύτην ἐληλύθαμεν
τὴν ὁμολογίαν τῆς διαλύσεως, διʼ ἧς ὁμολογοῦμεν ἡμεῖς οἱ προγεγραμμένοι Βίκτωρ καὶ
Παείων καὶ Τσία ἑκουσίω(*) γνώμῃ καὶ αὐθαιρέτῳ βουλήσει καὶ ἀδόλῳ προαιρέσει δίχα
30παντὸς δόλου καὶ φόβου τινὸς καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ ἀνάγκης καὶ συναρπαγῆς πρῶτον μὲν δεδέχθαι
καὶ εἰληφέναι παρὰ σοῦ τὸν σεβάσμιον ὅρκον ἐπὶ τῶν ἁγίων καὶ ἀμώμων κειμηλίων ὡς μηδὲν
τοῦ πατρὸς ἡμῶν διακατέχοντος μέχρι εὐτελοῦς τινος, ἔπειτα δὲ ὁμολογοῦμεν μηδένα
λόγον ἔχειν πρὸς σὲ τὸν προειρημένον Ἰ(*)άκωβον τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν μηδὲ ἕξειν
περὶ τῆς προχρείας τῆς ὑ(*)πολειφθείσης παρὰ τοῦ μνημονευθέντος Δίου πατρὸς ἡμῶν
35μηδὲ περὶ οἱουδήποτε πράγματος προσήκοντος τῇ πατρῴᾳ ἡμῶν κληρονομίᾳ, μικροῦ
ἢ μεγάλου νοηθέντος ἢ μὴ νοηθέντος λεχθέντος ἢ μὴ λεχθέντος ἐλθόντος εἰς μέσον
ἢ μὴ ἐλθόντος ταγέντος ταύτῃ τῇ διαλύσει ἢ μὴ ταγέντος, ἁπλῶς οὐκ ἐπελευσόμεθά
σοι οὐχ ἡμεῖς αὐτοὶ οὐ κληρονόμοι ἡμῶν οὐ διάδοχοι οὐ διακάτοχοι μηδὲ
ἐνάξωμέν σοι μηδὲ κληρονόμοις σοῖς ἢ διαδόχοις ἢ διακατόχοις μηδὲ ἐγκαλέσωμεν
40μηδὲ παραβαίνωμεν ἢ παρασαλεύσωμεν ταύτην τὴν διάλυσιν ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν μηδενὶ καιρῷ
κατὰ μηδένα τρόπον ἢ ἀφορμὴν ἢ μέθοδον ἢ εὑρεσιλογίαν ἐν δικαστηρίῳ μηδὲ ἐκτὸς
δικαστηρίου διὰ τὸ ὡς προείπαμεν ἀπηλλάχθαι ἡμᾶς πρὸς σὲ περὶ πάντων καὶ
ἐσβέσθαι πᾶν σπέρμα δίκης καὶ ἐναγωγῆς ἁρμοζούσης ταύτῃ τῇ ὑποθέσει ἢ καὶ ἁρμόζαι(*) δυναμένης.
καὶ πρὸς ἐπὶ τούτοις ἐπωμοσάμεθα τὸν θεῖον καὶ σεβάσμιον ὅρκον τοῦ τε παντοκράτορος θεοῦ
45καὶ νίκης καὶ εὐσεβείας τῶν κρατίστων δεσποτῶν τῆς οἰκουμένης Φλ(αυίων) Ἰ(*)ουστίνου Νέου καὶ
Αἰλίας Σοφᾶς τῶν αἰωνίων Αὐγούστων Αὐτοκρατόρων, μὴ ἐπιφυῆναί σοι μηδὲ ἐνάγειν μηδὲ
ἐγκαλεῖν ἔτι μηδὲ παραβῆναι μηδὲ παρασαλεῦσαι ταύτην τὴν διάλυσιν. vac. ? εἰ δὲ βουληθείημεν <ἐν> καιρῷ πώποτε
ἐνάγειν σοι ἢ ἐπεξιέναι σοι ταύτης ἕνεκεν τῆς ὑποθέσεως, π̣ρ̣ῶ̣τ̣ο̣ν μὲν ἔνοχοι φανησόμεθα τῷ
θείῳ ὅρκῳ καὶ τῷ τῆς ἐπιορκείας(*) κινδύνῳ καὶ ἐγκλήματι, ἔπειτα δὲ ἐπιγνωσόμεθα λόγῳ ἐπιχει-
50ρήσεως καὶ [παραβάσεως] χρ[υσοῦ ὀγκίαι](*) δύο γ̣ί̣(νονται) χρ(υσοῦ) ὀγκ(ίαι)(*) β̣ με̣τ̣ὰ̣ κ̣α̣ὶ̣ τοῦ μ̣η̣θ̣ὲν ἰ(*)σχύειν κατὰ τῶν
συντεταγμένων ταύτῃ τῇ διαλύσει, ἥνπερ εἰς σὴν ἀσφ(άλειαν) πεποιήμεθα κυρίαν καὶ βεβαίαν καὶ ἔννομον
[με]θ̣ʼ [ὑπ]ο̣γ̣ραφη(*) τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν ὑπογράφοντος καὶ τῶν ἑξῆς μαρτυρούντων καὶ ἐπερωτηθέντες
ὡμολογήσαμεν(*) †. δῆλον δὲ ὅτι ἐδεξάμεθα παρὰ σοῦ νομισμάτιον ἓν ζυγῷ Συήνης, ὅπερ δέδωκεν
σοὶ ὁ̣ μνημονευθεὶς ἡμῶν πατὴρ Δῖος ὑπὲρ στρατευσίμου τοῦ υἱ(*)οῦ σοῦ καὶ οὐδένα λόγον ἔχομεν πρὸς σὲ
55περὶ τούτου διὰ τὸ ὡς προείπαμεν εἰληφέναι παρὰ σοῦ καὶ οὕτ[ω]ς ὡμολογήσ(αμεν) †. (hand 2) † Αὐρηλι(*)(*) Βίκτωρ καὶ Παείω[ν]
καὶ Τσία ἐκ πατρὸς Δίου Πασαροεὶ ἐκ μητρὸς Τλοὺ τῆς πιθομένης(*)
καὶ σηνευδοκουης(*) οἱ προκ(είμενοι) ἐθέμεθα ταύτην τὴν δ̣ιάλυσ̣η̣ν̣(*) καὶ στοι-
χεῖ ἡμεῖν(*) ὁς(*) πρόκ(ειται). Φλ(αύιος) Ἰ(*)ακὼβ Βασιλείδου ἀπὸ ἀκτουαρ(ίων) ἀριθ(μοῦ) Συήνης
ἀκξιοθὶς(*) ἐκγραυε(*) ὑπὲρ αὐτου(*) γρμματα(*) μὴ εἰτότον(*). (hand 3) † Φλ(αύιος) Μ̣η̣ν̣ᾶ̣ς̣
60Διδύμου στρ(ατιώτης) ἀριθμοῦ Σήνης(*) μαρτυρῶ †. (hand 4) Φλ(αύιος) Ἄπα Δῖος Μαρτίου ἀπὸ
ἀκτουαρίων ἀριθμο(ῦ) Συήνης μαρτυρῶ τῇ ὁμολογίᾳ ἀκούσας παρὰ
τῶν θεμένων †. (hand 5) † Φλ(αύιος) Ἰ(*)σὰκ Ἰ(*)ακώβου στρα(τιώτης) ἀριθμ(οῦ) Συήνης μαρτυρῶ †.
(hand 6) † Φλ(αύιος) Κόμες Πααμίου στρ(ατιώτης) ἀριθμοῦ Σήνης(*) μαρτυρῶ †.
(hand 7) † διʼ ἐμοῦ Βίκτορος Πέτρου ἐτελειώθη Φαμενὼθ ιε τῆς ἑβδόμης ἰνδ(ικτίονος) ἐν Συήνῃ †.
v
(hand 1) † διάλυσις ἐπʼ ὀ̣ν̣(όματος) Βίκτορος καὶ Παείωνος καὶ Τσίας ἀδελ[φῶν ὁμογνησίων] π̣ρὸς Ἰ(*)άκωβον.

Apparatus


^ r.2. ϋπατειασ papyrus
^ r.2. φλαυϊου papyrus
^ r.2. ϊουστινου papyrus
^ r.3. ϊνδ(ικτίονος) papyrus
^ r.9. ϊακωβω papyrus
^ r.9. ϊδιω papyrus
^ r.11. l. τυγχάνει
^ r.11. corr. ex πρνημονευθεις
^ r.12. ϊακωβον papyrus
^ r.13. corr. ex συυτω
^ r.13. l. προειρημένου
^ r.17. ϊακωβοσ papyrus
^ r.17-18. corr. ex διθ̣η̣εβαιωσω
^ r.18. l. ἰδιοποιῆσθαί : ϊδιοποιεισθαι papyrus
^ r.19. l. φιλονεικίας
^ r.19. l. καθωσιωμένων, corr. ex απαθοσιωμενων
^ r.20. l. συνεῖδον
^ r.22. corr. ex τος
^ r.22. l. φιλονεικί<α>ς
^ r.23. l. ἐρεσχηλίας
^ r.23. corr. ex κινηθεισομενης
^ r.23. l. ὥρισαν
^ r.29. l. ἑκουσίᾳ
^ r.33. ϊακωβον papyrus
^ r.34. ϋπολειφθεισησ papyrus
^ r.43. l. ἁρμόσαι, ἁρμόξαι prev. ed.
^ r.45. ϊουστινου papyrus
^ r.49. l. ἐπιορκίας
^ r.50. [νομισ]μ̣ά̣τ̣ι̣α̣ prev. ed.
^ r.50. νο(μισμάτια) prev. ed.
^ r.50. ϊσχυειν papyrus
^ r.52. l. [ὑπ]ογραφῆ<ς>
^ r.53. ὡμολογῆσ(θαι) prev. ed.
^ r.54. υϊου papyrus
^ r.55. l. Αὐρήλι<οι> : αυρηλϊ papyrus
^ r.56. l. πειθομένης
^ r.57. l. συνευδοκού<σ>ης
^ r.57. l. διάλυσιν, corr. ex τιαλυσ̣η̣ν̣
^ r.58. l. ἡμῖν
^ r.58. l. ὡς
^ r.58. ϊακωβ papyrus
^ r.59. l. ἀξιωθεὶς
^ r.59. l. ἔγραψα
^ r.59. l. αὐτῶν
^ r.59. l. γρ<ά>μματα
^ r.59. l. εἰδότων
^ r.60. l. Συήνης
^ r.62. ϊσακ papyrus
^ r.62. ϊακωβου papyrus
^ r.63. l. Συήνης
^ v.66. ϊακωβον. papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.