Papyri.info

sign in

p.muench.1.6 = HGV P.Münch. 1 6 = Trismegistos 15314DDbDP transcription: p.muench.1.6 [xml]

AD583 ?
[Reprinted from: .] LondInvNr1807

FrA
ἔτους πρώτου Π̣α̣[ῦνι τρ]ι[σ]κ̣αιδεκάτῃ̣(*) δ[ευ]τέρας ἰνδικτίονος
† Φλ(αύιος) Μᾶρκος σχολαστικὸς ἔκρινα τὰ ὑ(*)ποτεταγμένα [ -ca.?- ]
FrB
Traces 1 line
2Ἰωάννης ὁ προμνημονευ[ -ca.?- ]
FrC
καὶ ἡ τούτου μήτηρ ἀπὸ το[ -ca.?- ]
Traces 1 line
FrD
Συήνης FrE
Traces 1 line
2πράγματα ἡ δὲ αν[ -ca.?- ]
FrF
σκοπεῖν δ  ̣[ -ca.?- ]
καὶ προδια[ -ca.?- ]
FrG
Traces 1 line ctr
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1ἐ̣δ̣ί̣δαξε̣ν τὰ π̣ρ̣ά̣γ̣μ̣α̣τ̣α̣ π̣ε̣ρὶ̣ ὧ̣[ν ἡ] κίνησις(*) κοινὰ εἶναι αὐτῇ τε
καὶ τῷ μακαριωτάτῳ αὐτῆς ἀνδρί, τοῖς γὰρ κοινοῖς πόνοις προσκτηθῆναι
αὐτοῖς ὅσα καὶ προσεκτήθη. vac. ? πλὴν καὶ τούτων οὕτως ὄντων ―
κατὰ κοινὴν γνώμην μεσιτείᾳ τινῶν συνελθεῖν αὐτοὺς καὶ τὰ
5πράγματα εἰς τρία διαιρεθῆναι μέρη vac. ? καὶ αὐτὴν μὲν λαβεῖν
τρίτον μέρος, vac. ? Ἰ(*)ωάννην δὲ τὸν εἰρημένον αὐτῆς [υἱὸν τ]ρίτον
μέρος καὶ Κακὸ τὴν αὐτῆς θυγατέρα τρίτον μέρος, ὅρκου
ἐπακτοῦ καταβληθέντος παρʼ [αὐ]τῆς περὶ τοῦ ὅτι οὐδὲν ἀπεκρύψατο.
μετὰ δὲ τὴν διαίρεσι[ν] τῶν πραγμάτων Ἰ(*)ωάννην τὸν αὐτῆς υἱ(*)ὸν
10προσελθεῖν Μηνᾷ τῷ λαμπροτάτῳ καὶ καθοσιωμένῳ(*) ἀ̣π̣ὸ̣ τ̣ρ̣ι̣β̣ο̣ύ̣ν̣ω̣ν̣
καὶ τοποτηρητῇ τοῦ λιμίτου καὶ ἐπαγγείλασθαι α̣ὐτῷ ἀντὶ τῆς
μητρὸς συνκληρονόμον αὐτὸν ποιῆσαι καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ τρίτον
μέρος τῶν ἀπὸ τοῦ πατρὸς καταλειφθέντων, εἰ ἀποστείλῃ τινὰ
τὸν ὀφείλοντα τὰ πράγματα ἀποσπάσαι ἐκ τῆς αὐτοῦ μητρός.
15Μηνᾶν δὲ τὸν λαμπρότατον δεξάμενον τὰς ἐπαγγελείας(*) παρὰ
(*)ωάννου τοῦ ἑαυτῆς υἱ(*)οῦ πέμψαι ἐν(*) τῷ εἰρημένῳ φρουρίῳ
Κωνστάντιν τὸν καθοσιωμένον(*) καὶ ἀπαιτῆσαι αὐτὴν μετὰ
ἐκβιβασμῶν νομίσματα τριάκοντα τρία ὡς τῆς πάσης
(*)ποστάσεως συντιμηθείσης εἰς νομίσματα ἑκατόν , ὥστε αὐτὴν
20ἀλλοτριωθῆναι παντελῶς τῶν εἰρημένων πραγμάτων καίτοι κοινῶν
αὐτων(*) ὄντων πρὸς τὸν ἄνδρα. vac. ? Ἰ(*)ωάννης δὲ ὁ ταύτης παῖς, ἀκηκοὼς
τῶν εἰρημένων παρὰ Ταπίας τῆς αὐτοῦ μητρός, συνέθετο μὲν τῷ ὅτι
κατὰ κοινὴν γνώμην μεσιτείᾳ τινῶν διενείμαντο πρὸς ἑαυτοὺς
τὰ πράγματα ἀνὰ τὸ τρίτον καὶ ὅτι ὅρκος περὶ συνειδήσεως παρʼ αὐτῆς
25καταβέβληται, vac. ? εὑρηκέναι δὲ αὐτὴν μετὰ τὸν ὅρκον ἓν καὶ δεύτερον
εἶδος χαλκωμάτων ἀποκρύψασαν καὶ ὕ(*)στερον ἐνεγκοῦσαν εἰς μέσον,
ὥστε πρόφασιν δοθῆναι τοῦ μὴ χρῆναι καταπιστεῦσαι αὐτῇ, κἀντεὐθεν(*)
προσελθεῖν Μηνᾷ τῷ λαμπροτάτῳ καὶ καθοσιωμένῳ(*) τοποτηρητῇ
τότε ὄντι τοῦ λιμίτου καὶ συντάξασθαι αὐτῷ τὴν τρίτην μοῖραν
30τῶν καταλειφθέντων πραγμάτων, κἀκεἰνον(*) πέμψαι καὶ ἀπαιτῆσαι
αὐτὴν τὸ παρʼ αὐτῆς μνημονευθὲν χρυσίον· · vac. ? καὶ τούτῳ γὰρ τῷ
λόγῳ οὐδὲ ἀντειπεῖν ἔσχεν Ἰ(*)ωάννης ὁ αὐτῆς υἱ(*)ός, ἀλλὰ καὶ
ἀπραγμόνως συνέθετο. vac. ? ἔλεγεν δὲ ἕτερα πάν[υ] πολλὰ πράγματα
ἔν τε ἱ(*)ματίοις καὶ χαλκώμασιν καὶ γραμματείοις ἀποσυλῆσαι τὴν ἑαυτοῦ
35μητέρα, κἀκεἰνα(*) οὖν ἐξεδίκει ζητῶν ἀναλ[αβεῖν]. καὶ τὰ περὶ τούτου
πιστούμενος παρήγαγον Ἰ(*)[ά]κκωβον υἱ(*)ὸν Πραιποσίτου καὶ Κόμιτα
Ἁτρῆτος καὶ Ἰ(*)ακὼβ Μακαρίου ἀπὸ Συήνης οὐδὲν ἕτερον λέγοντας
ἢ ὅτι εἴησαν ἀκηκοότες παρὰ πάντων τῶν ἀπὸ τοῦ κατʼ αὐτοὺς κάστρου,
ὅτι ἐν εὐπορίᾳ ἦν Ἰ(*)ακὼβ ὁ μακαριώτατος πρὸς τὴν {σὴν} συνμετρίαν
40τῶν καθʼ ἡμᾶς ἀνθρώπων. vac. ? παρήγαγον δὲ καὶ Ἴ(*)σακον Κωνσταντίνου,
ὃς ἔλεγεν Ταπίαν τὴν ἐναγομένην τεθαρρηκέναι αὐτῷ, ὅτι βούλοιτο
μετενεγκεῖν τὰ πράγματα ἀπὸ τοῦ οἴκου αὐτῆς εἰς ἕτερον τόπον, καὶ ὅτι
διʼ αὐτοῦ τὰ πλεῖστα τῶν πραγμάτων μετεκομίσθη ἐν νυκτί. vac. ? τούτων
μαρτυρηθέντων παρὰ Ἰ(*)σακίου ἐπελάβετο ἡ φεύγουσα τῆς κινήσεως
45καὶ τῆς ἀντιστάσεως τοῦ ἀνδρός, λέγουσα συνηγορεῖν αὐτὸν μᾶλλον
ἢ μαρτυρεῖν καὶ τὸ ὅλον πρὸς τὸ κεχαρισμένον τῷ διώκοντι μέρει
διαπεπλάσθαι, vac. ? ἔλεγεν δὲ κατὰ τὸν ἀληθῆ λόγον, ἡνίκα ἤκουεν μέλλειν
καταλαβεῖν ἄνθρωπον τοῦ λαμπροτάτου τοποτηρητοῦ ὀφείλοντα
αὐτῇ ἐπηρεάσαι ἐκ προσελεύσεως τοῦ αὐτῆς υἱ(*)οῦ, βουληθῆναι
50ἐπιλαχόντα αὐτῇ πράγματα καὶ ἀποκεκλεισμένα ἔν τινι τόπῳ
ἐξενεγκεῖν τῆς οἰκίας καὶ ἀλλαχόσαι(*) μετακομίσαι, καὶ ἐκ ταύτης
τῆς ἀφορμῆς τὸν μάρτυρα καὶ τὸν ἑαυτῆς υἱ(*)ὸν ταύτην αὐτῇ
τὴν πλοκὴν συνράψαι. καὶ ἐπὶ τούτοις ἀπεῖπον ταῖς οἰκείαις
((unintelligible)) δικαιολογίαις. vac. ? ἐγὼ δὲ σκοπήσας τὰ ἑκατέρωθεν δικαιολογηθέντα
55συνορῶ Ταπίαν τὴν ἐναγομένην ἐπʼ οὐδενὶ ἑτέρῳ εὐθύνεσθαι ἢ ἐπὶ τῷ
ὅρκον ἕτερον σωματικὸν καταβαλεῖν περὶ καθαρᾶς συνειδήσεως
καὶ περὶ τοῦ ὅτι οὐδὲν ἀπεσύλησεν ἢ ἀπεκρύψατο τῶν τοῦ ἀνδρὸς
πραγμάτων. vac. ? τὰ γὰρ μαρτυρηθέντα παρὰ Ἰ(*)σακίου ἔδοξεν κἀμοὶ(*)
πρὸς τὸ κεχαρισμένον λελέχθαι, καὶ τὰ παρʼ ἑνὸς δὲ μαρτυρούμενα
60ὁ νόμος παντελῶς οὐ προσί(*)εται. τὰ μέντοι δεικνύμενα ἴ(*)δια αὐτῇ διαφέρειν
πράγματα καὶ μάλιστα τ̣[ὰ] γυναικῖα(*)(*)μάτια ταῦτα [αὐτ]ὴν ἔχειν βεβαίως
καὶ ἀναφαιρέτως, μάλιστα, καθʼ ὃ παρέστησε, τ[ὰ] κεκινημένα. τὸ
προειρημένον χρυσίον ἀπῄτηται ὑ(*)πὲρ τῆς κατ[ὰ] κοινὴν γνώμην
περιελθούσης εἰς αὐτὴν μοίρας ἐκ τῶν καταλειφθέντω[ν] πραγμάτων.
65πάντα δὲ λόγον αὐτῇ ἀκέραιον φυλαχθῆναι καθʼ ὧν νομίζει ἔχειν
ἑτέρων προσώπων περὶ τῆς λεγομένης αὐτῇ προστριβῆναι
ζημίας ἤτοι τοῦ χρυσίου εἰσπράξεως. Ἰ(*)ωάννην δὲ τὸν αὐτῆς υἱ(*)ὸν
μὴ ἐνέχεσθαι ὑ(*)πὲρ τούτου· παντὸς γὰρ ἀδικεῖσθαι νομίζοντός ἐστιν
τὸ προσελθεῖν ἄρχουσιν ἤτοι τοῖς τὸν τόπον ἐπ̣έχουσι τῶν ἀρ[χ]όντω[ν,]
70ἐκείνων δέ ἐστιν μετὰ διακρίσεως καὶ μὴ οὕτως χύδην κεχρῆσθαι
τοῖς πράγμασιν. vac. ? διʼ ὃ vac. ? τὸν μὲν υἱ(*)ὸν ἐλευθέρωσα(*) ταύτης τῆς ἐνοχῆς
οὐ τοσοῦτον κατʼ ἀκρίβειαν ὅσον διὰ φιλαγαθίαν, ἐφύλαξα δὲ αὐτῇ
πάντα λόγον ἀκέραιον κατὰ τῶν ἄλλων τῶν ζημιωσάντων αὐτήν,
ἐπὶ τῷ μέντοι ἐκ τοῦ ὡς εἰκὸς ἀναπραχθησομένου χρυσίου λαβεῖν
75(*)ωάννην τὸν αὐτῆς υἱ(*)ὸν τρίτον μέρος. ἐν δὲ τῷ μέλλειν τὴν παροῦσαν
\κρίσιν/ ἐκδοῦναι διεβεβαιώσατο ὁ ἐνάγων προταθῆναι αὐτῷ παρὰ τῆς
μητρὸς λαβεῖν δώδεκα νομίσματα ὑ(*)πὲρ τελείας ἀπαλλαγῆς.
καὶ τῆς αὐτοῦ μητρὸς μὴ συνθεμένης τούτῳ τῷ λόγῳ, συνεφώνησ̣[αν]
πρὸς ἑαυτοὺς εἰδήσει μου ὥστε, εἰ τοῦτο δυνηθείη ὁ ἐνάγων
80ἀποδεῖξαι νομίμως διὰ τριῶν μαρτύρων ἀξιοπίστων τῇ προτάσει
παρακολουθησάντων καὶ ἐνωμότως τοῦτο κατατιθεμένων,
παρασχεῖν αὐτῷ τὸ δεικνύμενον συμπεφωνῆσθαι. vac. ? τὰ τοίνυν
δόξαντά μοι καλῶς ἔχειν ἐπαναγνοὺς τοῖς μέρεσιν ἐκδέδωκα †.
(hand 2) Μᾶρκος σχ(ολαστικὸς) καθʼ ὁ(*) συνίδον(*) ἔκρινα † † †.

Apparatus


^ FrA.1. l. [τρ]ει[σ]καιδεκάτῃ
^ FrA.2. ϋποτεταγμενα papyrus
^ ctr.1.   ̣  ̣  ̣  ̣η̣γ̣ησις prev. ed.
^ ctr.6. ϊωαννην papyrus
^ ctr.9. ϊωαννην papyrus
^ ctr.9. υϊον papyrus
^ ctr.10. l. καθωσιωμένῳ
^ ctr.15. l. ἐπαγγελίας
^ ctr.16. ϊωαννου papyrus
^ ctr.16. υϊου papyrus
^ ctr.16. l. εἰς
^ ctr.17. l. καθωσιωμένον
^ ctr.19. ϋποστασεωσ papyrus
^ ctr.21. l. αὐτῇ
^ ctr.21. ϊωαννησ papyrus
^ ctr.26. ϋστερον papyrus
^ ctr.27. l. καὶ ἐντεῦθεν
^ ctr.28. l. καθωσιωμένῳ
^ ctr.30. l. καὶ ἐκεῖνον
^ ctr.32. ϊωαννησ papyrus
^ ctr.32. υϊοσ, papyrus
^ ctr.34. ϊματιοισ papyrus
^ ctr.35. l. καὶ ἐκεῖνα
^ ctr.36. ϊ[α]κκωβον papyrus
^ ctr.36. υϊον papyrus
^ ctr.37. ϊακωβ papyrus
^ ctr.39. ϊακωβ papyrus
^ ctr.40. ϊσακον papyrus
^ ctr.41. τεθαρ’ρηκέναι papyrus
^ ctr.44. ϊσακιου papyrus
^ ctr.49. υϊου, papyrus
^ ctr.51. l. ἀλλαχόσε
^ ctr.52. υϊον papyrus
^ ctr.58. ϊσακιου papyrus
^ ctr.58. l. καὶ ἐμοὶ
^ ctr.60. προσϊεται. papyrus
^ ctr.60. ϊδια papyrus
^ ctr.61. l. γυναικεῖα
^ ctr.61. ϊματια papyrus
^ ctr.63. ϋπερ papyrus
^ ctr.67. ϊωαννην papyrus
^ ctr.67. υϊον papyrus
^ ctr.68. ϋπερ papyrus
^ ctr.71. ὃ’ papyrus
^ ctr.71. υϊον papyrus
^ ctr.71. l. ἠλευθέρωσα
^ ctr.72. κατʼ’ papyrus
^ ctr.75. ϊωαννην papyrus
^ ctr.75. υϊον papyrus
^ ctr.77. ϋπερ papyrus
^ ctr.84. καθʼ’ papyrus
^ ctr.84. ὁ papyrus
^ ctr.84. l. συνείδον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.