Papyri.info

sign in

p.muench.1.7 = HGV P.Münch. 1 7 = Trismegistos 15315DDbDP transcription: p.muench.1.7 [xml]

AD 583 Antinoopolis
[Reprinted from: .] PMonac7

[ † ] χμ̣γ †
† βασιλείας τοῦ θειοτάτου ἡμῶν δεσπότου Φλαυί(*)ου Τιβερίου
Μαυρικίου τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου Αὐτοκράτορος ἔτους
πρώτου Παῦ(*)νι εἰκὰς ἐνάτῃ(*) δευτέρας ἰνδικτίονος ἐν Ἀντι(νόου)
5πόλει τῇ λαμπροτάτῃ †.
† τάσδε τὰς ἀντισυγγράφους διαλύσεις τίθενται καὶ ποιοῦνται
πρὸς ἀλλήλους ⁦ vac. ? ⁩ ἑκόντες καὶ πεπεισμένοι πάσης ἀπάτης
καὶ βίας χωρὶς ⁦ vac. ? ⁩ ἐκ μὲν τοῦ ἑνὸς μέρους · ⁦ vac. ? ⁩ Αὐρήλιος Ἰ(*)ωάννης
υἱ(*)ὸς Ἰ(*)ακυβίου μητρὸς Ταπίας στρατιώτης ἀριθμοῦ Συήνης,
10ἐκ δὲ θατέρου ⁦ vac. ? ⁩ Αὐρήλιος Πατερμοῦθις υἱ(*)ὸς Μηνᾶ μητρὸς
Τσίας ναύτης ἀπὸ τῆς αὐτῆς Συηνιτῶν πόλεως ποιούμενος
τοὺς λόγους καὶ κυρίως πράττων καὶ διαλυόμενος ἰ(*)δίᾳ
αὐθεντίᾳ ὑ(*)πέρ τε ἑαυτοῦ καὶ ὑ(*)πὲρ Κ[α]κῶτος τῆς εὐγενεστάτης,
αὐτοῦ μὲν συμβίου, ἀδελφῆς δὲ τοῦ προγεγραμμένου Ἰωάννου,
15ἀμφότεροι τὸ νῦν διάγοντες ἐνταῦθα ἐπὶ τῆς Ἀντινοέων.
καὶ ἔστιν ὡς ὑ(*)ποτέτακται. ⁦ vac. ? ⁩ Ἰάκυβις ὁ νῦν ἐν μακαρίᾳ
τῇ μνήμῃ, πατὴρ μὲν τοῦ προγεγραμμένου Ἰωάννου,
πενθερου(*) δὲ τοῦ προγεγραμμένου Πατερμουθίου, τὸν βίον
ἀπέλειπεν(*) ἐπὶ Ἰ(*)ωάννῃ καὶ Κακτι τοῖς προ-
20ρηθεῖσιν αὐτοῦ τέκνοις τε καὶ κληρονόμοις. ⁦ vac. ? ⁩ καὶ μετὰ τὴν
αὐτοῦ τελευτὴν διεμερίσαντο εἰς ἑαυτοὺς πάντα τὰ κατα-
λειφθέντα αὐτοῖς παντοῖα πράγματα ἀπὸ τιμίου μέχρι
ἐλαχίστου εἴδους ἀνὰ τὸ ἥμισυ μέρος παρὲξ ἀσφαλειῶν
διαφόρων προσώπων χρεωστουμένων τῷ μακαριωτ(άτῳ)
25αὐτῶν πατρί, καὶ περὶ ν ἔδοξεν, ὥστε τὰς αὐτὰς ἀσφαλείας
εἶναι ἀνὰ μέσον αὐτῶν ἄχρι τῆς τούτων ἐξανύσεως καὶ τὸ
ἀνυόμενον ἐξ αὐτῶν χρυσίον διαμερισθῆναι εἰς ἑαυτοὺς
ἀνὰ τὸ ἥμισυ μέρος. ⁦ vac. ? ⁩ καὶ τούτων οὕτω γενομένων
ὁ προειρημένος Ἰωάννης ἐνήγαγεν τῷ προγεγραμμένῳ
30Πατερμουθίῳ περὶ μέρους οἰκίας περιελθόντος εἰς αὐτὸν
ἀπὸ ἀγοραστικοῦ δικαίου παρὰ Ἰ(*)σακίου καὶ Τσώνη, ἔτι μὴν
καὶ περὶ ἡμίσεως μέρους πλοίου ἀγορασθεν(*) παρὰ Ἰ(*)ακυβίου
τοῦ μακαριωτάτου αὐτοῦ πενθεροῦ. ⁦ vac. ? ⁩ καὶ πολλῶν εἰρημένων
μεταξὺ αὐτῶν περὶ τούτου τέλος κατὰ μεσιτείαν τινῶν φίλων
35ἔδοξεν, ὥστε Ἰ(*)ωάννην μὲν ἔχειν τέταρτον μέρος ἐκ τοῦ
ἀγορασθέντος ἡμίσεως μέρους ἐκ τοῦ αὐτοῦ πλοίου, παρὰ
ἔχειν δὲ αὐτὸν καὶ ὑπὲρ τῆς κληρονομίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
τέταρτον μέρος, ⁦ vac. ? ⁩ Πατερμοῦθιν δὲ καὶ Κακτιν ⁦ vac. ? ⁩ τὸ
ἄλλο ἥμισυ μέρος τοῦ αὐτοῦ πλοίου, ⁦ vac. ? ⁩ ἔτι μὴν καὶ ἅπαν τὸ ἀγορασθὲν
40παρʼ αὐτῶ(ν) μέρος οἰκίας πρὸς τὴν δύναμιν τῆς πράσεως αὐτοῦ. ⁦ vac. ? ⁩ καὶ τῆς
τοιαύτης μεσιτείας ἤτοι ἀπαλλαγῆς ἐνέχειν συναρεσάσης ἑκατέρῳ
αὐτῶν μέρει, ⁦ vac. ? ⁩ εἰκότως ἐδέησεν γενέσθαι παρʼ αὐτῶν τὰς παρούσας
γενικὰς καὶ περιεκτικὰς διαλύσεις, ⁦ vac. ? ⁩ διʼ ὧν ὁμολογοῦσιν καὶ ὁμολογεῖ
ἑκάτερον αὐτῶν μέρος ⁦ vac. ? ⁩ πρωτοτύπως μὲν ἐσχηκέναι καὶ ἀπειληφέναι
45ἐκ πλήρους ἅπαν τὸ ἐπιλαχὸν ἑκατέρῳ αὐτῶν μέρει ἔκ τε τῆς κληρονομίας
(*)ακυβίου τοῦ μακαριωτάτου καὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ πλοίου καὶ τῆς αὐτῆς οἰκίας
πρὸς τὴν ἀνωτέραν διήγησιν, ⁦ vac. ? ⁩ ἔπειτα δὲ μηδένα λόγον ἔχειν μήτε ἕξειν
ἑκάτερον αὐτῶν μέρος πρὸς τὸ ἕτερον χάριν τῆς καταλειφθείσης
παρὰ τοῦ αὐτοῦ μακαριωτάτου Ἰ(*)ακυβίου καὶ τοῦ αὐτοῦ πλοίου καὶ τοῦ
50μέρους τῆς οἰκίας διὰ τὸ τὸ ἱ(*)κανὸν ἐν ἅπασι γεγενῆσθαι τῷ ἑτέρῳ μέρει
παρὰ τοῦ ἑτέρου μέρους ⁦ vac. ? ⁩ ἔδοξεν δὲ ὥστε τὸν προγεγραμμένον
(*)ωάννην ἅμα ἐν τῇ αὐτοῦ ἀνόδῳ ἐπὶ τὴν αὐτοῦ πόλιν ἀναδοῦναι
τῷ προγεγραμμένῳ Πατερμουθίῳ τὴν γεγενημένην παρʼ αὐτοῦ
εἰς τὸν αὐτὸν Ἰ(*)άκυβιν πρᾶσιν τοῦ μέρους τῆς αὐτῆς οἰκίας, ἤγουν
55ἄκυρον αὐτὴν εἶναι καὶ ἕωλον καὶ ἀνί(*)σχυρον παρά τε τοῦ αὐτοῦ
(*)ακυβίου καὶ παρʼ οἱουδήποτε προσώπου πανταχοῦ προφερομένην ―
καὶ τοῦ λοιποῦ μὴ ἐγκαλεῖν ἀλλήλοις μήτε ἐγκαλέσειν πώποτε μὴ
διʼ ἑαυτῶν μὴ διὰ κληρονόμων αὐτῶν ἢ διαδόχων ἢ διακατόχων
μὴ διὰ παρενθέτου ἢ μέσου οἱουδήποτε προσώπου μήτʼ(*) ἐν
60δικαστηρίῳ ἢ ὑ(*)περορίῳ ἢ ἐκτὸς δικαστηρίου ταύτης ἕνεκεν
τῆς ὑ(*)ποθέσεως καὶ ἑτέρας οἱασδήποτε αἰτίας χρηματικῆς τε
καὶ ἐγκληματικῆς. ⁦ vac. ? ⁩ καὶ ὅτι πάντα τὰ προγεγραμμένα
φυλάξουσιν οἱ ἀφʼ ἑκατέρου μέρους ἐπωμόσαντο τὴν ἁγίαν
καὶ ὁμοούσιον τριάδα καὶ τὴν νίκην καὶ διαμονὴν τοῦ
65εὐσεβεστάτου ἡμῶν δεσπότου Φλαυί(*)ου Τιβερίου Μαυρικίου
τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου Αὐτοκράτορος. ⁦ vac. ? ⁩ εἰ δὲ καθʼ οἱονδήποτε
τρόπον ἑκάτερον αὐτῶν μέρος παραβῆναι πάντα τὰ ἐγγεγραμμένα
καὶ ὑ(*)πεναντίον τούτων ἐλθεῖν, οὐδὲν μὲν ὠφεληθήσεται
ἐκ τοῦ ἐπιχειρήματος τῆς παραβάσεως, ⁦ vac. ? ⁩ ὁμολογεῖ δὲ τὸ παραβαῖνον
70μέρος διδόναι τῷ ἐμμένοντι μέρει λόγῳ ποινῆς χρυσοῦ
νομισμάτια δώδεκα ἔργῳ καὶ δυνάμει ἀπαιτούμενα
μετὰ τοῦ καὶ οὕτως ἐρ’ρῶσθαι ταύτας τὰς διαλύσεις διὰ παντός.
μὴ δύνασθαι δὲ τὸν αὐτὸν Ἰ(*)ωάννην ἐνάγειν τῷ αὐτῷ Πατερμουθίῳ
περὶ τῆς χρυσέας μανιάκης Ἑλένης τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ,
75ἀλλὰ ταύτην ἔχειν δεσποτικῷ δικαίῳ ἐπὶ τὸ διηνεκές.
προσομολογῶ ἐγὼ ὁ προγεγραμμένος Πατερμοῦθις, ποιούμενος μὲν
τοὺς λόγους καὶ κυρίως πράττων ὑ(*)πέρ τε ἑαυτοῦ(*) καὶ ὑ(*)πὲρ Κακῶτος
τῆς αὐτοῦ συμβίου, ἑτοίμως δὲ ἔχειν ἰ(*)δίῳ μου κινδύνῳ καὶ πόρῳ
τῆς παντοίας μου ὑποστάσεως παρασκευάσαι τὴν αὐτοῦ
80ἐλευθέραν ⁦ vac. ? ⁩ στέργειν καὶ ἐμμένειν διηνεκῶς τῇ δυνάμει
τῶν παρουσῶν διαλύσεων καὶ μηδὲν παρασαλεύειν
ἐξ αὐτῶν τὸ σύνολον. ⁦ vac. ? ⁩ καὶ πρὸς πάντα τὰ προγεγραμμένα
καὶ πρὸς ἕκαστον αὐτῶν μέρος τε καὶ κεφάλαιον
ἐπερωτηθέντες ταῦθʼ’ οὕτως ἔχειν δώσειν ποιεῖν φυλάττειν
85πληροῦν ἐμμένειν ὡμολόγησαν † (hand 2) † † † (hand 3) σημεῖον(*)(*)ωάννης στρ(ατιώτης) ἀριθ(μοῦ) Συήνης † Αὐρήλιος
(*)ωάννης Ἰ(*)ακυβίου στρ(ατιώτης) ἀριθμ(οῦ) Συήνης ὁ προγεγραμμένος ἐθέμην
ταύτην τὴν διάλυσιν καὶ πείθομαι πᾶσι τοῖς ἐγγεγραμμένοις
ἐπὶ τῷ προκειμένῳ προστίμῳ ὀμόσας(*) καὶ τὸν θεῖον ὅρκον ὡς πρόκ(ειται)
καὶ ἀπέλυσα. † Χριστόφορος Βίκτορος   ̣  ̣  ̣βοηθ(ὸς)(*) ἀπὸ Ἀντι(νόου) ἀξιωθεὶς ἔγραψα
90(*)πὲρ αὐτοῦ γράμματα μὲν μὴ εἰδότος, βαλόντος δὲ τῇ ἰ(*)δί(*)ᾳ αὐτοῦ
χειρὶ τοὺς τρεῖς τιμίους σταυρούς †. (hand 4) † Ἰ(*)ωσῆφις Ἰ(*)σακίου σὺν \θ(εῷ)/ νοτ(άριος) ἀπὸ Ἀντι(νόου)
μαρτυρῶ ταύτῃ τῇ διαλύσει ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων †.
(hand 5) † Φλ(αύιος) Φίλιππος Ἰ(*)ωάννου σιγγ(ουλάριος) τῆς ἡγεμονικ(ῆς) τάξ(εως) μαρτυρῶ ταύτῃ τῇ
διαλύσει ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων †. (hand 6) † Κοσμᾶς Θεοδώρου
95σὺν θεῷ νοτ(άριος) ἀπὸ Ἀντινόου μαρτυρῶ ταύτῃ τῇ διαλύσει ἀκούσας
παρὰ τῶν θεμένων †.
(hand 7) † διʼ ἐμοῦ Δίου Ἠλία συμβολαιογράφ(ου) ((tachygraphic-marks))
((tachygraphic-marks))

Apparatus


^ 2. φλαυϊου papyrus
^ 4. παϋνι papyrus
^ 4. εἰκασενάτῃ prev. ed.
^ 8. · papyrus
^ 8. ϊωαννησ papyrus
^ 9. υϊοσ papyrus
^ 9. ϊακυβιου papyrus
^ 10. υϊοσ papyrus
^ 12. ϊδια papyrus
^ 13. ϋπερ papyrus
^ 16. ϋποτετακται papyrus
^ 18. l. πενθερὸς
^ 19. l. ἀπέλιπεν
^ 19. ϊωαννη papyrus
^ 31. ϊσακιου papyrus
^ 32. l. ἀγορασθέντος
^ 32. ϊακυβιου papyrus
^ 35. ϊωαννην papyrus
^ 46. ϊακυβιου papyrus
^ 49. ϊακυβιου papyrus
^ 50. ϊκανον papyrus
^ 52. ϊωαννην papyrus
^ 54. ϊακυβιν papyrus
^ 55. ανϊσχυρον papyrus
^ 56. ϊακυβιου papyrus
^ 59. μη prev. ed.
^ 60. ϋπεροριω papyrus
^ 61. ϋποθεσεωσ papyrus
^ 65. φλαυϊου papyrus
^ 68. ϋπεναντιον papyrus
^ 72. ερ’ρωσθαι papyrus
^ 73. ϊωαννην papyrus
^ 77. ϋπερ papyrus
^ 77. l. ἑμαυτοῦ
^ 78. ϊδιω papyrus
^ 84. ταυθʼ’ papyrus
^ 85. ἀμὴν prev. ed.
^ 85. ϊωαννησ papyrus
^ 86. ϊωαννησ papyrus
^ 86. ϊακυβιου papyrus
^ 88. corr. ex οσοσασ
^ 89. BL 8.226 : ὑ̣π̣ο̣βοηθ(ὸς) prev. ed.
^ 90. ϋπερ papyrus
^ 90. ϊδϊα papyrus
^ 91. ϊωσηφισ papyrus
^ 91. ϊσακιου papyrus
^ 93. ϊωαννου papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.