Papyri.info

sign in

p.muench.1.8 = HGV P.Münch. 1 8 = Trismegistos 15316DDbDP transcription: p.muench.1.8 [xml]

ca. AD 540 Syene
[Reprinted from: .] P.Monac. 8 (Lond.Inv.Nr. 1816)

FrA
[⁦ -ca.?- ⁩]α πολλάκις ὑ̣γ̣ιε̣σ̣το  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣κια τὸν κοινὸν πᾶσιν βίον [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐκτελ]έ̣σ̣αι τὴν προσφοράν μου ω[⁦ -ca.?- ⁩]
FrB
Traces 1 line
2ἀδήλου δὴ οὔσης τῆς ι̣μ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ctr
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1Traces μᾶλλον δὲ καὶ τ̣η̣ Traces
μέχρι τῆς δεῦρο υἱ(*)οῦ μου γνησίου καὶ πιστικοῦ τ̣υ̣γ̣χά̣ν̣ο̣ν̣τ̣ο̣ς̣ ἀναπα̣ύ̣σ̣ε̣ω̣ς̣ κ̣α̣ὶ̣
θαλπούσης καὶ ἐπιμελουμένης μου καὶ ἐν οὐδενὶ πώποτε λυπησάσης(*) με
ἔργῳ καὶ λόγῳ, ⁦ vac. ? ⁩ ἔδοξεν ἐμοὶ εἵλασθαί(*) σε ὡς πιστικὸν δυνάμενον τὰς
5φροντίδας τῆς προσφορᾶς μου καὶ τὰ ἀνθρωποπρεπῆ μου νόμιμα ἐκτελέσ[αι]
μετὰ τὴν ἐμὴν τελευτὴν μετὰ πάσης σπουδῆς καὶ ἐπιεικίας(*). ὅθεν εἰς ταύτην
ἐλήλυθα τὴν ὁμολογίαν τύπους ἐχουσα(*) τῆς παραχωρήσεως νοοῦσα καὶ φρ[ονοῦσα]
καὶ λογισμοῦ σῶς οὖσα καὶ ἐρ’ρωμένην ἔχουσα τὴν διάνοιαν, διʼ ἧς ὁμολογῶ [ἐκουσίᾳ](*)
καὶ ἀμετανοήτῳ γνώμῃ καὶ ἀδόλῳ προαιρέσει καὶ εἰλικρινεῖ συνειδήσει καὶ ἀμ[ετατρέπτῳ]
10λογισμῷ ἑκούση(*) καὶ πεπεισμένη ἄνευ δόλου καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ ἀνάγκη[ς] δεδ[ωκέναι]
σοὶ(*) σήμερον τὸ ἥμισυ μέρος {μέρος} τῆς κέλλας μου τῆς λεγομένης κέλλας Παταροῦτος
καὶ τὸ ἥμισυ μέρος τοῦ συμποσίου ἐπάνω τῆς αὐτῆς κέλλας καὶ τὸ ἥμισυ μέρος τοῦ ἀέρος
ἐν τετάρτῃ στ[έ]γῃ ἐπάνω τοῦ ἀκουβίτου Ἀβρααμίου Παχυμίου πλησίον τῆς ἐμῆς
οἰκίας εἰς λόγον τῆς ὁσίας μου προσφορᾶς καὶ τὰ ἀνθρωποπρεπῆ μου νόμιμα
15κατὰ τὴν ἐμὴν μετριοσύνην(*) μετὰ τὴν ἐμὴν τελευτήν τὴν δὲ αὐτὴν κέλλαν καὶ τὸ
ἐπάνω αὐτῆς συμπόσιον καὶ τὸν ἀέρα ἐν τετάρτῃ στέγῃ, κατηντηκὸς εἰς ἐμὲ καὶ
εἰς τὸν πατέρα σου ἀπὸ δικαίας ἀγορασίας παρὰ Τηρουτήρου, τὴν δὲ αὐτὴν
κέλλαν διακειμένην ἐπὶ τὴν Συήνην καὶ περὶ τὸ νότινον μέρος τοῦ φρουρίου
καὶ περὶ λαύραν τῆς παρεμβολῆς καλουμένην τῶν σκετέων(*), τὸ δὲ ἄλλο ἥμισυ
20μέρος τῶν προδεδηλουμένων(*) τόπων ἀνήκει τῷ πατρί σου, πρὸς τῷ σὲ τὸ αὐτὸ
ἥμισυ μέρος τῶν προδεδηλουμένων(*) τόπων μετὰ τὴν ἐμὴν τελευτὴν κυριεύειν
καὶ δεσπόζειν καὶ ἐξουσιάσειν(*) καὶ ἐπιτελεῖν τὰ περὶ αὐτῶν τρόπῳ ᾧ ἐὰν αἱρῇ ἀκωλύτως
καὶ ἀνεμποδίστως καὶ ἐπιτελέσαι τὰ ὁσίας μου προσφορᾶς πρὸς τὴν ἐμὴν
μετριοσύνην ἰ(*)δίᾳ σου ἀγαθῇ πίστει, καὶ μετὰ τὴν ἐμὴν τελευτὴν ἐξεῖναί σοι
25εἰσελθεῖν καὶ κληρονομῆσαι μετὰ τῶν ἄλλων σου ἀδελφῶν ἐξ ἰ(*)σομοιρίας ἅπαντα
τὰ καταλειφθησόμενα \παρʼ ἐμοῦ καὶ παρὰ τοῦ πατρός σο\υ/(*)/ ἄνευ πάσης πλεονεξίας, καὶ μηδενὸς τῶν ἀδελφῶν σου
δυνησομένου ἐπελεύσασθαί(*) σε ἢ ἀντιποιεῖσθαι περὶ τούτου ἐν μηδενὶ καιρῷ κατὰ μηδένα
τρόπον ἀφορμῇ μηδεμιᾷ, μηδὲ ἐμοῦ αὐτῆς περιούσης δυνησομένης μεταμελη-
θῆναι καὶ ἕτερον γράμμα θέσθαι ἀντι[κεί]μενον εἰς κατ[ά]λυσιν τούτ[ο]υ τοῦ ἀ[π]οχαρίσματος,
30ἀλλὰ εἶναι αὐτὸ βέβαιον καὶ ἀρ’ραγὲς καὶ ἀσάλευτον ἐπὶ τὸ διηνεκές. εἰ δὲ
βουληθείην κατά τινα τρόπον μεταμεληθῆναι ἤγουν παρασαλεῦσαι τὰ ἐγγεγραμμένα διὰ δόλου,
ἐξεῖναί μοι παρασχεῖν ὑπὲρ συνθηκῶν παραβασεων(*) χρυσοῦ νομίσματα δέκα ὀκτὼ
μετὰ καὶ το(*) ἐμὲ μηδὲν ἰ(*)σχύειν κατὰ τούτου τοῦ ἀποχαρίσματος(*) ἀλλὰ ἐμμένειν αὐτῷ ἐπὶ τὸ διηνεκ[ές.]
εἰς δὲ μείζονά σου ἀσφάλειαν ἐπωμοσάμην τόν τε παντοκράτορα θεὸν καὶ τὴν ἁγίαν καὶ
35ὁμοούσιον τριάδα τῶν χριστιανῶν ἑτοίμως ἔχειν με στέρξαι καὶ ἐμμεῖναι
πάντα τὰ προγεγραμμένα καὶ μὴ παρασαλεῦσαι ἢ παραβῆναι αὐτὰ διὰ τὸ
ἑχοῦσαν(*) καὶ πεπεισμένην ἐληλυθα(*) εἰς τοῦτο τὸ ἀποχάρισμα κύριον καὶ βέβαιον
ἐφʼ ὑπογραφῆς τοῦ ὑ(*)πὲρ ἐμοῦ ὑ(*)πογράφ(οντος), καὶ ἐπερ(ωτηθεῖσα) ὡμολόγησα.
(hand 2) † Αὐρηλία Μαρία Δίου μητρὸς Ταεὶτ χηρεσουσα(*) ἡ προκ(ειμένη) ἐθέμεθα
40τὴν ὁμωλογια(*) καὶ στοιχεῖ μοι πάντα <τὰ> ἐγγεγραμένα(*) ὡς πρόκ(ειται).
† Φλ(αύιος) Ἰ(*)ωάνης(*) Ἀβραάμιος(*) κεντυρ(ίων) λεγ(εῶνος) Συήνης ἀξειωθεὶς(*) ἔγραψα
(*)πὲρ αὐτῆς γράματα(*) μὴ εἰδηείυς(*).
(hand 3) † Φλ(αύιος) Βασιλείδης Δίου στρ(ατιώτης) λεγ(εῶνος) Συήνης μαρτυρῶ †.
(hand 4) † Φλ(αύιος) Παπνοῦθις Δίου στρ(ατιώτης) λεγ(εῶνος) Συήνης μαρτυρῶ.
45(hand 5) † Φλ(αύιος) Εὐλόγιος Ἀλλάμωνος κεντυρ(ίων) λεγ(εῶνος) Συήνης μαρτυρῶ.
(hand 6) † Φλ(αύιος) Ἰωσὴφ Ἀλλάμωνος ὀ̣ρ̣δ̣(δινάριος) ἀ̣γ̣ο̣υ̣σ̣τ̣ά̣λ̣ι̣ο̣ς̣(*) Συήνης μαρτυρῶ †.
(hand 7) † Φλ(αύιος) Δίδυμος Σιλβανοῦ ἀπὸ βικαρ(ίων)(*) λεγε(ῶνος) Συήνης μαρτυρῶ †.
(hand 8) † Ἄπα Δῖος Ἀβραὰμ διάκ(ονος) ἐκκ(λησίας) Συήνης μαρτυρῶ.
(hand 9) † Αὐρήλιος Μηνα(*) Ἰωαννης(*) ἀπω(*) Ὤνβων(*) μαρτυρῶ.
50(hand 10) † Φλ(αύιος) Γεώργιος Μουσαίου ἀδιούτ(ωρ) λεγ(εῶνος) Συήνης ἐσωμάτισα. †

Apparatus


^ ctr.2. υϊου papyrus
^ ctr.3. corr. ex ληπησασησ
^ ctr.4. l. ἕλεσθαί
^ ctr.6. l. ἐπιεικείας
^ ctr.7. l. ἔχουσαν
^ ctr.8. ερ’ρωμενην papyrus
^ ctr.8. [⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ ctr.10. l. ἑκούσα
^ ctr.11. corr. ex σε
^ ctr.15. corr. ex ρτριοσυνην
^ ctr.19. l. σκυτέων
^ ctr.20. l. προδεδηλωμένων
^ ctr.21. l. προδεδηλωμένων
^ ctr.22. l. ἐξουσιάζειν
^ ctr.24. ϊδια papyrus
^ ctr.25. ϊσομοιριασ papyrus
^ ctr.26. ου (l. <σ>ου) prev. ed.
^ ctr.27. l. ἐπελεύσεσθαί
^ ctr.30. αρ’ραγεσ papyrus
^ ctr.32. l. παραβάσεως
^ ctr.33. l. τοῦ
^ ctr.33. ϊσχυειν papyrus
^ ctr.33. corr. ex αποχαρρισματοσ
^ ctr.37. l. ἑκοῦσαν
^ ctr.37. l. ἐληλυθέναι
^ ctr.38. ϋπερ papyrus
^ ctr.38. ϋπογραφ papyrus
^ ctr.39. l. χηρεύουσα
^ ctr.40. l. ὁμολογίαν
^ ctr.40. l. ἐγγεγραμμένα
^ ctr.41. l. Ἰωάννης : ϊωανησ papyrus
^ ctr.41. l. Ἀβρααμίου
^ ctr.41. l. ἀξιωθεὶς
^ ctr.42. ϋπερ papyrus
^ ctr.42. l. γράμματα
^ ctr.42. l. εἰδυίης
^ ctr.46. l. αὐγουστάλιος
^ ctr.47. BL 12.130 : βικαρ(ιανῶν) prev. ed.
^ ctr.49. l. Μηνᾶς
^ ctr.49. l. Ἰωάννου
^ ctr.49. l. ἀπὸ
^ ctr.49. l. Ὄμβων

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.