Papyri.info

sign in

p.muench.1.9 = HGV P.Münch. 1 9 = Trismegistos 15317DDbDP transcription: p.muench.1.9 [xml]

AD 585 Syene
[Reprinted from: .] P.Monac. 9

† βασιλείας τοῦ θειοτάτου ἡμῶν δεσπότου Φλαυί(*)ου Τιβερίου Μαυρικίου
τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου καὶ Αὐτοκράτορος καὶ μεγίστου
εὐεργέτου ἔτους τρίτου Παῦ(*)νι ε τῆς τρίτης ἰ(*)νδ(ικτίονος) ἐν Συήνῃ··
Αὐρηλία Ταπία θυγάτηρ Τσίου μητρὸς Μαριὰμ χωρὶς τοῦ
5κυρίου αὐτῆς ἀνδρὸς χρηματίζουσα, γαμετὴ τότε Ἰ(*)ακώβου,
ἀπὸ τῆς Συήνης ὁρμωμένη, ἡ καὶ ἑξῆς ὑπογραφέα παρέχουσα
τὸν ὑπὲρ αὐτῆς ὑπογράφοντα καὶ μάρτυρας τοὺς ἑξῆς
μαρτυροῦντας τῇδε τῇ βεβαίᾳ πράσει, ⁦ vac. ? ⁩ Αὐρηλίοις
Πατερμουθίῳ υἱ(*)ῷ Μηνᾶ ναύτῃ · καὶ γαμβρῷ μου καὶ
10Κακῶτι · γαμετῇ αὐτοῦ ἰ(*)δίᾳ μου θυγατρὶ ἐκ πατρὸς τοῦ προ-
γεγραμμένου Ἰ(*)ακώβου ἀπὸ τῆς Συηνιτῶν πόλεως ὁρμωμένοις
χαίρειν. ὁμολογῶ ἐγὼ ἡ προγεγραμμένη Ταπία διὰ ταύτης
μου τῆς ἐγγράφου ὠνιακῆς ἀσφαλείας ἑκοῦσα καὶ
πεπεισμένοι(*) δίχα παντὸς δόλου καὶ φόβου καὶ βίας
15καὶ ἀνάγκης καὶ συναρπαγῆς καὶ κολακίας(*) καὶ μηχανῆς
καὶ κακονοίας καὶ κακοηθείας καὶ ἐλαττώματος παντὸς
καί τινος φαύλου διανοήματος καὶ πάσης νομίμου
περιγραφῆς, ἀλλʼ’ ἑκουσίῳ γνώμῃ καὶ αὐθαιρέτῳ βουλήσει
καὶ ὀρθῇ διανοίᾳ καὶ καθαρῷ σκοπῷ καὶ ἀμετατρέπτῳ λογισμῷ
20καὶ ἀμεταθέτῳ βουλήματι καὶ εἰλικρινεῖ συνειδήσει, ἅμα δὲ
καὶ ὀμνύουσα τὸν φρικτὸν καὶ σεβάσμιον ὅρκον τοῦ
παντοκράτορος θεοῦ καὶ τὴν(*) νικην(*) καὶ διαμονην(*) τῶν
εὐσεβεστάτων ἡμῶν δεσποτῶν Φλαυί(*)ων Τιβερίου Μαυρικίου
καὶ Αἰλείας Κωνσταντίνης τῶν αἰωνίων Αὐγούστων
25καὶ Αὐτοκρατόρων καὶ μεγίστων εὐεργετῶν, πεπρακέναι
ὑμῖν σήμερον τοῖς προγεγραμμένοις Πατερμουθείῳ καὶ
Κακῶτι · συμβίῳ αὐτοῦ ὠνιακῷ νόμῳ καὶ αἰωνίᾳ κατοχῇ
καὶ ἐξουσίᾳ πάσῃ καὶ παντὶ πληρεστάτῳ δεσποτείας
δικαίῳ καὶ καταγεγραφέναι ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἑξῆς
30ἅπαντα διηνεκῆ χρόνον τὸ ὑ(*)πάρχον μοι ἥμισυ μέρος
τοῦ συμποσίου ἐν τῇ οἰκίᾳ τῆς μητρός, οὗ καὶ τὸ ἄλλο ἥμισυ μέρος
ἀνήκειν Μηνᾷ καὶ Τσελὲτ τοῖς ἀδελφοῖς μου, νεύοντος εἰς βορ’ρᾶ(*)
εἰς τὸν πεσσὸν ἐν τῇ δευτέρᾳ στέγῃ, καὶ τὸ μέρος μου ἀπὸ δώματος ἐν τῇ τετάρτῃ
στέγῃ τοῦ ἐπάνωθεν τοῦ ἀκουβίτου Ταλιφάντις,(*) σὺν τῷ μέρει μου
35τῶν ὅλων χρηστηρίων τῆς οἰκίας, ἀφʼ ἧς πέπρακα ὑ(*)μῖν(*) τὸ ἥμισυ
<μέρος> τοῦ συμποσίου, οὔσης ἐν τῇ Συήνῃ περὶ τὸ νότινον μέρος το[ῦ] φρουρίου
ἐπὶ λαύραν τοῦ εὐκτηρίου(*) τοῦ ἁγίου καὶ ἀθλοφόρου Βίκτορος περιελθὸν
εἰς ἐμὲ οὕτως· τέταρτον μὲν μέρος ἀπὸ κληρονομίας τῆς μητρός μου,
ἕτερον δὲ τέταρτον ἀπὸ ἀγορασίας παρὰ Γεωργίου τοῦ ἀδελφοῦ μου·
40ἔτι μὴν καὶ πεπρακέναι σοι καὶ τὸ μέρος μου ἀπὸ τῆς οἰκίας τοῦ
πατρός μου Τσίου πρὸς τὸν μερισμόν, τῆς αὐτῆς οἰκίας διακειμένης
ἐν τῇ αὐτῇ λαύρᾳ(*), ἔτι μὴν καὶ τὸ μέρος μου ἀπὸ τῆς μικρῆς(*) οἰκίας
ἐν τῇ αὐτῇ(*) λαύρᾳ, περιελθὸν εἰς ἐμὲ οὕτως· μέρος μὲν ἀπὸ κληρονομίας
τῆς μητρός μου, μέρος δὲ ἀπὸ πατρῴας κληρονομίας, οἱα(*) ἐστὶν
45διαθέσεως ἀπὸ θεμελίων ἕως ἀέρος. ἁπλῶς οὐδὲν ἐμοὶ τὸ
σύνολον ὑπολέλειπται ἄπρατον ἀπὸ τῶν τρειῶν(*) οἰκημάτων
τῆς μητρός μου καὶ τοῦ πατρὸς κατὰ τὸ λαχόν μοι μέρος σὺν τῷ μέρει τῶν
ὅλων χρηστηρίων \ο/, κοινῶν δὲ ὄντων καὶ ἀδιαιρέτων
εἰς ἐμὲ καὶ εἰς τοὺς ἄλλους μου ἀδελφούς. προσομολογῶ δὲ καὶ
50πεπρακέναι τὸ αἱροῦν μοι ἥμισυ μέρος · οἰκίας, τὸ περιελθὸν
εἰς ἐμὲ ἐκ δικαίας ἀγορασίας(*) παρὰ Ἰ(*)ωάννου Πατεχνουμίου, οὑ(*) καὶ
τὸ ἄλλο ἥμισυ μέρος ἀνήκειν τῷ εὐμοίρῳ μου ἀνδρὶ ἐξ ἀγορασίας
παρὰ τοῦ αὐτοῦ Ἰ(*)ωάννου, τῆς αὐτῆς οἰκίας διακειμένης ἐν τῇ
Συήνῃ περὶ τὸ νότινον μέρος τοῦ φρουρίου καὶ περὶ λαύραν τῆς
55παρεμβολῆς. εἰσὶ δὲ γείτονες τῆς αὐτῆς οἰκίας νότου οἰκία
τῶν κληρονόμων Ἄ̣π̣α̣ Δ̣ί̣ο̣(υ)   ̣  ̣  ̣  ̣ Ἀ̣β̣ρ̣[ααμίο]υ̣
⁦ vac. ? ⁩
ἢ οἳ δʼ ἂν ὦσι γείτονες πάντη πάντοθεν, καθὼς καὶ ἐν στόματι
ὑπηγορευσαμεν(*) ἠμεις(*)(*) ἀποδομένη(*). καὶ οὐδὲν · ἐμοὶ τὸ σύνολον
ὑπολέλειπται ἄπρατον ἀπὸ τῶν προδεδηλουμένων(*) μερῶν
60οἰκημάτων πρὸς τὴν δύναμιν τῶν πράσεων καὶ τῶν
κλήρων τῶν καὶ ἀναδοθεισῶν εἰς μείζονά σου(*) ἀσφάλειαν,
τιμῆς τῆς πρὸς ἀλλήλους συμπεφωνημένης καὶ συναρεσάσης
χρυσοῦ νομισματίων δέκα ζυγῷ τῆς Συηνιτῶν
γί(νονται) χρ(υσοῦ) νο(μισμάτια) ι ζ(υγῷ) Συήν(ης), ἥνπερ τὴν τελείαν τιμὴν μὴν αὐτόθι
65ἀπέσχον παρʼ ὑμῶν τῶν ὠνουμένων μέρος μὲν ἀνήλωσα
εἰς τὴν ἀναγκαίαν χρεῖάν μου ἢ διατροφὴν ἐν τῇ Ἀντινοέων,
μέρος δὲ δέδωκα εἰς τὴν ὑπερβαίνουσάν μοι ζημίαν ἐν τῇ
αὐτῇ πόλει προφάσει Ἰ(*)ωάννου τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ ἐν τῇ ἐνεστώσῃ
ἡμέρᾳ διὰ χειρὸς εἰς χεῖρά μου ἐξ οἴκου ὑμῶν ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ
70πλήρη. καὶ βεβαιώσω ὑμῖν τὴν παροῦσαν πρᾶσιν πάσῃ βαβαιώσει
ἀπὸ παντὸς διὰ παντὸς τοῦ ἐπελευσομένου ἢ καὶ ἀντιποιησομένου
καὶ πρὸς τῷ σε(*) τοὺς πριαμένους ἀπεντεῦθεν κυριεύειν καὶ
δεσπόζειν καὶ διοικεῖν καὶ οἰκονομεῖν καὶ ἀνοικοδομεῖν
καὶ πωλεῖν καὶ μεταπωλεῖν καὶ χαρίζεσθαι καὶ τέκνοις καὶ
75ἐγγόνοις διατάσσειν κτᾶσθαι χρᾶσθαι παντὶ ἀρέσκοντι
ὑμῖν τρόπῳ ἀκωλύτως τε καὶ ἀνεμποδίστως, καὶ μὴ ἐξεῖναί
μοι μήτε κληρονόμοις μου μήτε διαδόχοις μήτε διακατόχοις
ἐνάγειν ὑμῖν μήτε τοῖς μεθʼ ὑμων(*) παραλημψομένοις
μήτε διαδόχοις μήτε διακατόχοις · μήτε ἐγκαλεῖν μήτε ἐγκαλεσειεν(*)
80μήτε ἐπιφυῆναι μήτε παραβῆναι μήτε παρασαλεῦσαι ταύτην
μου τὴν πρᾶσιν ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν μηδενὶ καιρῷ ἢ χρόνῳ
κατὰ μηθένα(*) τρόπον ἀφορμῇ μηδεμιᾷ, διὰ τὸ ὡς προεῖπον
ἀπεσχηκέναι με παρʼ ὑμῶν τελείαν τὴν ἐγκειμένην τιμὴν
ἐν νομισματίοις δέκα . τὸν δʼ ἐπελευσόμενον ὑμῖν(*) ἢ κ(αὶ) ἀντι-
85ποιησόμενον ἕνεκεν τῆς πράσεως ἢ μέρους αὐτῆς τὸ
σύνολον ἐκστήσω καὶ καθαροποιήσω ἰ(*)δίοις μου ἀναλώμασι
καὶ δαπανήμασι. καὶ πρὸς ὑμῶν ἀσφάλειαν ταύτην
ἐξεδόμην τὴν πρᾶσιν κυρίαν οὖσαν καὶ βεβαίαν
καὶ ἀρ’ραγῆ καὶ ἀσάλευτον καὶ ἔννομον ἁπανταχοῦ
90προφερομένην μεθʼ ὑπογραφῆς τοῦ ὑπὲρ ἐμοῦ ὑπογρ(άφοντος)
καὶ τῶν ἑξῆς μαρτυρούντων, καὶ ἐπερωτηθεῖσα
κατὰ πρόσωπον ὡμολόγησα †. (hand 2) † † † Αὐρηλία Ταπία θυγάτηρ Τσίου
μητρὸς Μαριὰμ χωρὶς τοῦ κυρίου αὐτῆς ἀνδρὸς χρηματίζουσα ὁρμω-
μένη ἀπὸ Συήνης ἡ προκ(ειμένη) πεπρακυῖ(*)α τὸ ὑ(*)πάρχον μοι ἥμισυ μέρος
95συμποσίου ἐν δευτέρᾳ στέγῃ καὶ τὸ μέρος μου ἀπὸ τοῦ δώματος ἐν τετάρτῃ στέγῃ
ἐν τῇ οἰκίᾳ τῆς μητρός μου, ἔτι μὴν καὶ τὸ ἥμισυ μέρος οἰκίας τὸ
περιελθὸν εἰς ἐμὲ ἀπὸ δικαίας ἀγορασίας παρὰ Ἰ(*)ωάννου Πατεχνουμίου,
σὺν μέρει(*) αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὅλων χρηστηρίων τῶν τε προθύρων κ(αὶ) πυλόνων(*)
κ(αὶ) πεσσῶν κ(αὶ) ἑτέρων συγκηρούντων(*) χρηστηρίων, καὶ ἀπεσχηκυῖ(*)α παρʼ ὑ(*)μῶν(*)
100τὴν τελείαν καὶ προγεγραμμένην τιμὴν ἐν χρυσοῦ νομισματίοις δέκα ζυγῷ Συήνης,
καὶ βεβαιῶ ὑ(*)μῖν τὴν πρᾶσιν πάσῃ βεβαιώσει καὶ στοιχεῖ <μοι> πάντα ὡς πρόκ(ειται). Φλ(αύιος)
Μᾶρκος Ἄπα Δίου στρ(ατιώτης) ἀριθμοῦ Συήνης αἰτηθεὶς ἔγραψα ὑ(*)πὲρ αὐτῆς παρούσης
καὶ εἰπούσης μοι γράμματα μὴ εἰδυι(*)ης(*) †. (hand 3) † Παπνοῦθις Δῖος διάκ(ονος) ἐκκλ(ησίας)
Συήνης μαρτυρῶ †.
105(hand 4) † Φλ(αύιος) Κῦρος Ἰ(*)ωάννου κεντυρίων ἀριθμ(οῦ) Συήνης μαρτυρῶ τῇ πράσι(*) ἀκούσας παρὰ τὴς θεμένης †.
(hand 5) † Φλ(αύιος) Ἰ(*)ωσὴφ Βίκτωρ ἰ(*)ατρὸς καὶ στρα(τιώτης) λεγ(εῶνος) Συήνης μαρτυρῶ †.
(hand 6) Φλ(αύιος) Μουσαίου(*) Ἀβρααμίου στρ(ατιώτης) ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ †.
(hand 7) † Φλ(αύιος) Παπνοῦθις Μαρτυρίοου(*) κεντηρίον(*) ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ †.
(hand 8) † Φλ(αύιος) Ἰ(*)ωάννης Κολοῦθος κεντηρείων(*) ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ.
110(hand 9) † Φλ(αύιος) Ἄπα Δῖος Μη[νᾶ] στρα(τιώτης) ἀριθμοῦ Συήνης μαρτυρῶ τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ του(*) θεμενου(*).
(hand 1) † διʼ ἐμοῦ Ἀλλάμονος Πέτρου ἀπὸ βικ(αρίων)(*) ἐγράφη † † †.

Apparatus


^ 1. φλαυϊου papyrus
^ 3. παϋνι papyrus
^ 3. ϊνδ papyrus
^ 3. · papyrus
^ 5. ϊακωβου papyrus
^ 9. υϊω papyrus
^ 9. · papyrus
^ 10. · papyrus
^ 10. ϊδια papyrus
^ 11. ϊακωβου papyrus
^ 14. l. πεπεισμένη
^ 15. l. κολακείας
^ 18. αλλʼ’ papyrus
^ 22. l. τῆς
^ 22. l. νίκης
^ 22. l. διαμονῆς
^ 23. φλαυϊων papyrus
^ 27. · papyrus
^ 30. ϋπαρχον papyrus
^ 32. l. βορρᾶν : βορ’ρα papyrus
^ 34. Ταλεφάντις prev. ed.
^ 35. corr. ex
^ 35. ϋμιν papyrus
^ 37. corr. ex
^ 42. corr. ex παυρα
^ 42. l. μικρᾶς
^ 43. corr. ex αυλη
^ 44. l. οἵας
^ 46. l. τριῶν
^ 50. · papyrus
^ 51. corr. ex κγορασιασ
^ 51. ϊωαννου papyrus
^ 51. l. ἧς
^ 53. ϊωαννου papyrus
^ 58. l. ὑπηγόρευσα
^ 58. l. ἐγὼ
^ 58. corr. ex σοι
^ 58. corr. ex αποδομενοι
^ 58. · papyrus
^ 59. l. προδεδηλωμένων
^ 61. l. ὑμῶν
^ 68. ϊωαννου papyrus
^ 72. l. ὑμᾶς
^ 78. l. ὑμᾶς
^ 79. · papyrus
^ 79. l. ἐγκαλέσειν
^ 82. l. μηδένα
^ 84. corr. ex τμιν
^ 86. ϊδιοισ papyrus
^ 89. αρ’ραγη papyrus
^ 94. πεπρακυϊα papyrus
^ 94. ϋπαρχον papyrus
^ 97. ϊωαννου papyrus
^ 98. corr. ex αερει
^ 98. l. πυλώνων
^ 99. l. συγκυρούντων
^ 99. απεσχηκυϊα papyrus
^ 99. corr. ex υμαν
^ 101. ϋμιν papyrus
^ 102. ϋπερ papyrus
^ 103. l. εἰδέναι : ειδυϊησ papyrus
^ 105. ϊωαννου papyrus
^ 105. l. πράσει
^ 106. ϊωσηφ papyrus
^ 106. ϊατροσ papyrus
^ 107. l. Μουσαίος
^ 108. l. Μαρτυριόυ
^ 108. l. κεντυρίων
^ 109. ϊωαννησ papyrus
^ 109. corr. ex
^ 109. l. κεντυρίων
^ 110. l. τῆς
^ 110. l. θεμένης
^ 111. BL 12.130 : βικ(αριανῶν) prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.