Papyri.info

sign in

p.muench.3.1.49 = HGV P.Polit. Iud. 20 = Trismegistos 44636DDbDP transcription: p.muench.3.1.49 [xml]

II sac Herakleopolite
[Reprinted in: .] P.Polit.Iud. 20

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.polit.iud.20 [xml]

c143-132 BC Tebetnoi
[Reprinted from: .] P.Muench. 3.1,49

r
(hand 3?) [ -ca.?- (ἔτους)   ̣ Ἐ]πεὶφ ιθ̣
(hand 1) [παρὰ τῶν ἐν] Τεβέ̣τ̣νο̣ι πρεσβυτέρω̣[ν] τῶν̣ [Ἰ]ουδαίων τ̣[οῖς ἐν Ἡρακλέους πόλει ἄρχουσι -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣λ̣θη̣μι̣  ̣α̣π̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣η̣τ̣ησ̣ι̣  ̣[  ̣]  ̣ο̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[παρηγγε]λκέναι ἐ̣νωπίωι̣ οὐκ ἀπήν̣τησ̣αν ἐπὶ τ̣ὸ̣ [κριτήριον -ca.?- ]
5[ -ca.?- ἀπ]α̣ντή̣σ̣ειν ἐφʼ ὑμᾶς αν̣υπερβ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ τῆι ι̣α̣ [τοῦ Παχὼν (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣
(hand 2) [(ἔτους)   ̣ Παχ]ὼν κε   ̣  ̣ρα(  ) αυ̣ν̣ωι
v
τοῖς [ἐ]ν Ἡρ(ακλέους) π̣ό̣(λει) ἄρχου[σι τοῦ πολιτεύματος]
τῶν Ἰουδαίων.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.