Papyri.info

sign in

p.muench.3.1.56 = HGV P.Münch. 3 56 = Trismegistos 78542DDbDP transcription: p.muench.3.1.56 [xml]

IIsac ?

r
Ἰμ̣ο̣ύ̣θ̣ης Ἀσκληπ̣ι̣ά̣δ̣ε̣ι
χαίρειν. ἐὰν οἱ παρὰ Δημητρίου
[το]ῦ̣ σ̣ι̣τ̣ο̣λόγ[ο]υ μετρῶσ̣ι̣ν
ἀπὸ τῶ̣ν̣ τ̣[ο]ῦ̣ ι (ἔτους) γενημάτω̣ν
5Φατρῆ̣ι καὶ τοῖς μετόχοις
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ τῆς Ἄνω τοπαρχίας
[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ δ̣ι̣α̣γέγραφαν
[ -ca.?- ]  ̣  ̣στ  ̣
[ -ca.?- ]ης
10[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ ἐ̣μοῦ
[ -ca.?- Ἀ]λ̣εξάνδρειαν
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
Ἀσκλ[ηπιάδει -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.