Papyri.info

sign in

p.mur.2.113 = HGV P.Mur. 2 113 = Trismegistos 27011DDbDP transcription: p.mur.2.113 [xml]

II spc Murabba`at

FrA
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ι[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣]υσι ταῖ̣ς αὐταῖς χώραις απλ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ος ὑπολειπομένου μητο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ὑ]πάρχουσας καὶ νῦν οὖσας [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε̣σαν̣α  ̣λων Σαλώμη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ὑ̣μῶν Μαριάμη ἡ̣ εἰπο̣[ῦσα ⁦ -ca.?- ⁩]
[ο]ὐ̣ετρανός. εἰ δέ τις πλανη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]ς̣ ἀ̣π̣όκριμα   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
FrB
[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
α̣θαω̣
γω  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
FrC
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣πυρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υμη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ρεσι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ κ]α̣ὶ τοῖ[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
FrD
Traces FrE
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οριοις βι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υ̣  ̣  ̣η̣[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
FrF
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣οδο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
FrG
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣αυ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
FrH
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ρια̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.