Papyri.info

sign in

p.mur.2.90 = HGV SB 10 10301 = Trismegistos 26879 = sb.10.10301DDbDP transcription: p.mur.2.90 [xml]

II spc Murabba`at

(perg)


[Reprinted from: sb.10.10301] SB10,10301

FrA
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Ν̣ουνᾶς ἐξ οὗ κ̣ολα  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Γοδδάος φακῆς ιε διὰ ἴσ(ον) (πυροῦ) ιγ
Ἰσμαὴλ Γόργου
5ὀρόβου κη διὰ
Ἰωσὴ̣π̣ Μεσραιᾶ ἴσ(ον) (πυροῦ) κα θ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Γοδδά̣ο̣[ς ⁦ -ca.?- ⁩ ἴ]σ(ον) (πυροῦ) ι κ(άβοι) γ
Γο̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣α̣
FrB
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ὀρό]β(ου) ι ἴσ(ον) (πυροῦ) ζ̣ [κ(άβοι) γ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἴσ(ον) (πυροῦ(?)) α̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5 [⁦ -ca.?- ⁩ ἴ]σ(ον) (πυροῦ(?))   ̣  ̣β̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣
FrC
α̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩ κ]ρ̣[ιθ(ῆς) κό(ροι)] γ̣ ι̣ ἴ̣σ̣(ον(?)) (πυροῦ(?)) κ̣ό̣(ρος(?)) α β̣[  ̣ ⁦ -ca.?- ⁩]
ὁ αὐτὸς κριθ(ῆς) κό(ρος) α κϛ ἴσ(ον) (πυροῦ) κη [⁦ -ca.?- ⁩]
[ὁ α]ὐ̣τ̣ό̣ς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣δ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
FrD
[⁦ -ca.?- ⁩] ἴσ(ον) (πυροῦ) κ̣ό̣(ρος(?)) α̣ ια
[⁦ -ca.?- ⁩] (πυροῦ)   ̣δ [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
FrE,1
  ̣  ̣  ̣  ̣ ἴ̣σ̣(ον(?)) (πυροῦ(?))   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἴ]σ(ον) (πυροῦ) κό(ρος) α ιθ κ(άβοι) γ
FrE,2
[⁦ -ca.?- ⁩] Ἑλλήλος Κυρηνα̣ῖ̣[ος]   ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ν̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
FrF,1
Ἐλιέζρος [⁦ -ca.?- ⁩]
ὁ̣ α̣[ὐ]τ̣ό̣ς̣ [⁦ -ca.?- ⁩] ἴσ(ον) (πυροῦ) ϛ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣
FrF,2
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]β̣  ̣ ((unintelligible)) κ̣δ̣ [⁦ -ca.?- ⁩] FrG,1
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣βου αργ(  ) ((unintelligible)) κ
[⁦ -ca.?- ⁩] ἴσ(ον) (πυροῦ) ε κ(άβου) (ἥμισυς)
FrG,2
[⁦ -ca.?- ⁩ Ἰώσ]η̣π̣ος ἴσ(ον) (πυροῦ) θ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ου̣ς ((unintelligible)) η ἴσ(ον) (πυροῦ) ιβ
[⁦ -ca.?- ⁩] ἴ[σ(ον)] (πυροῦ) [  ̣]  ̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.