Papyri.info

sign in

p.mur.2.91 = HGV SB 10 10302 = Trismegistos 26880 = sb.10.10302DDbDP transcription: p.mur.2.91 [xml]

II spc Murabba`at

(perg)


[Reprinted from: sb.10.10302] SB10,10302

1
κρε(θῆς)(*) κε κ(άβοι) γ
  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ρ̣  ̣  ̣ακ̣ο̣υ̣ κρε(θῆς)(*) κ(όρος) α α κ(άβοι) γ
Σο̣λειμ̣ᾶς κρε(θῆς)(*) ι κ(άβοι) γ
Ἰησοῦς Πα̣ζμαίο̣υ̣ φα(κῆς) ϛ
5Σαρσ̣αρά κρει(θῆς)(*) β
Μάιορ κρει(θῆς)(*) κ(όρος) α ιθ(*)
Σίμων Τ̣ε̣φφοο̣υ̣ κρε(θῆς)(*) ζ̣ κ(άβοι) γ
ὁ τοῦ   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
Ἀ̣ν̣ουν̣ε̣ὶ Σ̣α̣μου(ήλου) (πυροῦ(?)) α̣  ̣
δ̣ι̣ὰ Μωσῆ (πυροῦ(?)) ιη
Μαλχείων   ̣ ιη
Πα̣ν̣δείων ζ τ̣ο̣  ̣  ̣ δ´
5ὁ̣ τοῦ   ̣  ̣  ̣χειων (πυροῦ) ε̣
φα(κῆς) β κ(άβοι) δ
Σίμων [⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1.1. l. κρι(θῆς)
^ 1.2. l. κρι(θῆς)
^ 1.3. l. κρι(θῆς)
^ 1.5. l. κρι(θῆς)
^ 1.6. l. κρι(θῆς)
^ 1.6. corr. ex
^ 1.7. l. κρι(θῆς)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.