Papyri.info

sign in

p.mur.2.94 = HGV SB 10 10303 = Trismegistos 26881 = sb.10.10303DDbDP transcription: p.mur.2.94 [xml]

II spc Murabba`at

(perg)


[Reprinted from: sb.10.10303] SB10,10303

FrA
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]
α κ(άβοι) δ 𐅵
[⁦ -ca.?- ⁩]ς Σαμουή̣λ̣ο̣υ̣ η ιε ιδ
5Ἁ̣γ̣ὰ̣ Ἀϊ(*)αλάς̣   ̣ δ κ(άβοι) γ ζ κ(άβοι) β β
(*)ησοῦς Σατια β
7a  ̣  ̣  ̣  ̣ γ
γ Ἐλεὰζ Β̣α̣ρη  ̣  ̣υ η κ(άβοι) γ (ἥμισυς) δ κ(άβος) α ια κ(άβοι)   ̣ ε κ(άβοι) β   ̣ δ̣ ιϛ κ̣(άβοι(?))   ̣ 𐅵 α  ̣ ἔ̣χ̣ει α
κό(ρος) α θ Σίμων Φαλωνεί ε β κ(άβοι) ε η̣ δ̣   ̣ ἐδέξατο εναμ̣  ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣
Σαοῦλος Φαλωνεὶ ϛ̣ β   ̣
10κό(ροι) δ ι Ἰώσηπος Ἄβ̣δ̣[ο]υ ϛ ϛ ι η̣ ϛ δ   ̣ ϛ ϛ   ̣
κό(ροι) ε ι Σίμων Κραι̣τ̣ο̣ \ιγ/ γ   ̣ κδ κ(άβος) α ια ιβ κ(άβοι) δ ιε ϛ   ̣
κ̣ε̣ Ἀαζά̣η̣λ̣ος Φελείου γ γ β δ κ(άβος) α 𐅵 γ κ(άβοι) δ 𐅵
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ Ἀννὰβ̣ Ἐλεαζάρου ιβ ια κ(άβοι) β ιβ κ(άβοι) ε ια κ(άβος) α 𐅵 ζ κ(άβοι) δ ζ ιγ α κ(άβοι) γ ιγ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣οπ̣ου β κ(άβοι) β β κ(άβοι) β γ κ(άβοι) ε γ κ(άβοι) γ γ
15[⁦ -ca.?- ⁩ Σ]ω̣φηρὰ ι ιε ε ιζ γ
[⁦ -ca.?- ⁩]ε δ κ(άβοι) δ̣ 𐅵 ϛ ϛ κ(άβοι) δ 𐅵   ̣ κ̣γ κ(άβοι) γ ιγ
[⁦ -ca.?- ⁩]θ̣ ι ιβ ι ιδ̣ η̣ κ(άβοι) δ
FrB
κό(ρος) α̣ ιε Ἰωσὴπ Ἀαβαὶ α κ(άβοι) ε 𐅵 ϛ β γ κ(άβοι) γ ε α κ(άβοι) γ
κό(ροι) β κδ Σίμων Ἰαθουρεὶ ιβ κ(άβοι) δ ε κ(άβοι) δ γ ζ κ(άβοι) δ̣ ζ ζ κ(άβοι) γ 𐅵 α κ(άβοι) ε 𐅵 ε θ̣ κ(άβοι) γ
/ κό(ρος(?)) α ιϛ Βακ̣εροῦ [⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ FrA.5. αϊαλασ̣ papyrus
^ FrA.6. ϊησουσ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.