Papyri.info

sign in

p.mur.2.96 = HGV P.Mur. 2 96 = Trismegistos 26999DDbDP transcription: p.mur.2.96 [xml]

II spc Murabba`at

(perg)

1
Traces 1 line
2  ̣  ̣  ̣ κ̣ρ̣ιθ(ῆς) κ(όροι) γ ζ̣ ὁ αὐτός
  ̣  ̣α̣υ  ̣κ̣(όροι) γ ϛ   ̣ ὁ αὐτός
  ̣ ὀρόβ(ου) κ ὁ αὐτός
5  ̣  ̣  ̣  ̣ κ(όροι) γ ιε
  ̣  ̣ ὀρόβ(ου) κ(όροι) γ̣ ιε̣ ἐδωκ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ φα(κῆς)   ̣  ̣ ι
  ̣  ̣ ὀρόβ(ου)   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
10  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]Traces[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces κ(όροι)   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣ρ̣ι̣θ̣(ῆς) θ (πυροῦ) κ(όροι) β[⁦ -ca.?- ⁩]
(πυροῦ) ιθ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.