Papyri.info

sign in

p.mur.2.97 = HGV P.Mur. 2 97 = Trismegistos 27000DDbDP transcription: p.mur.2.97 [xml]

II spc Murabba`at

(perg)

FrA+B,1
[⁦ -ca.?- ⁩] δ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] θ
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ει ε
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τ̣ρ̣ιθ  ̣[  ̣]ρ̣ι̣ σατὰ α
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣α̣ρη̣ διʼ ἡμῶν ε
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ἡμῶν πάλιν γ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σαβα ὅτι ἔλεγες β[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣ινη σατα σινη
[⁦ -ca.?- ⁩]εδω  ̣  ̣ο  ̣  ̣ο̣ σάτα β[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣π̣αρου  ̣[  ̣  ̣]  ̣να
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ονα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νκ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrA+B,2
καὶ Ἰωναθ[⁦ -ca.?- ⁩]
καβον(*) ιϛ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ἔδωκα(*)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
οτω  ̣  ̣ση̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5σάτα β̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ω̣ι̣η̣  ̣[  ̣]ε̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ο̣σ̣ι̣ν̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ε̣ν̣  ̣[  ̣  ̣]σ̣α̣τ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣α̣τ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[  ̣]  ̣ποιησα̣ς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣ω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrC
[⁦ -ca.?- ⁩]μων
[⁦ -ca.?- ⁩ κ]ριθήν
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ιμ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ β
5[⁦ -ca.?- ⁩]α
[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣ε̣
[⁦ -ca.?- ⁩] κριθή
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣η
[⁦ -ca.?- ⁩]ωχι
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣
FrD
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ιοφ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δην[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ε [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]α̣υτ̣ω [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣γ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
FrE
[⁦ -ca.?- ⁩]οροι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩δ [⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐ]π̣ώ̣λ̣η̣σ̣α̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]καὶ ιδω[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]κριθῆς α̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ιε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ος ιϛ σ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]καβ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ FrA+B,2.2. l. κάβοι
^ FrA+B,2.3. corr. ex

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.