Papyri.info

sign in

p.mur.2.97 = HGV P.Mur. 2 97 = Trismegistos 27000DDbDP transcription: p.mur.2.97 [xml]

IIspc Murabba`at

(perg)

FrA+B,1
[ -ca.?- ] δ̣
[ -ca.?- ] θ
[ -ca.?- ]α̣ρ̣[ -ca.?- ]ει ε
[ -ca.?- ]  ̣τ̣ρ̣ιθ  ̣[  ̣]ρ̣ι̣ σατὰ α
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣α̣ρη̣ διʼ ἡμῶν ε
[ -ca.?- ]  ̣ ἡμῶν πάλιν γ
[ -ca.?- ]  ̣σαβα ὅτι ἔλεγες β[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σ̣ινη σατα σινη
[ -ca.?- ]εδω  ̣  ̣ο  ̣  ̣ο̣ σάτα β[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣π̣αρου  ̣[  ̣  ̣]  ̣να
[ -ca.?- ]  ̣ονα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νκ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrA+B,2
καὶ Ἰωναθ[ -ca.?- ]
καβον(*) ιϛ̣ [ -ca.?- ]
ἔδωκα(*)   ̣[ -ca.?- ]
οτω  ̣  ̣ση̣  ̣[ -ca.?- ]
5σάτα β̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣ω̣ι̣η̣  ̣[  ̣]ε̣ [ -ca.?- ]
ο̣σ̣ι̣ν̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ε̣ν̣  ̣[  ̣  ̣]σ̣α̣τ̣α̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣α̣τ̣α̣[ -ca.?- ]
10[  ̣]  ̣ποιησα̣ς̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δ̣ω̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrC
[ -ca.?- ]μων
[ -ca.?- κ]ριθήν
[ -ca.?- ]ο̣ιμ
[ -ca.?- ]  ̣ β
5[ -ca.?- ]α
[ -ca.?- ]δ̣ε̣
[ -ca.?- ] κριθή
[ -ca.?- ]  ̣η
[ -ca.?- ]ωχι
10[ -ca.?- ]  ̣  ̣
FrD
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]   ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω̣ιοφ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δην[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣ ε [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]α̣υτ̣ω [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣γ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
FrE
[ -ca.?- ]οροι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς δ [ -ca.?- ]
vac. ?
[ -ca.?- ἐ]π̣ώ̣λ̣η̣σ̣α̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]καὶ ιδω[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]κριθῆς α̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ιε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ος ιϛ σ̣α̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]καβ̣  ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ FrA+B,2.2. l. κάβοι
^ FrA+B,2.3. corr. ex εδω⟦κ  ̣⟧κα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.