Papyri.info

sign in

p.naqlun.7 = HGV P.Naqlun 1 7 = Trismegistos 38389DDbDP transcription: p.naqlun.7 [xml]

VI spc Naqlun

ζ(ητητέον) απα Ἀθανασίῳ ἀναχωρ(ητῇ) σί(του) (ἀρτάβαι) [  ̣]
/ τῷ στ̣α̣[βλ]ί(τῃ) Μ̣ην̣ᾶ̣` τῷ μ̣[είζ(ονι)] σί(του) (ἀρτάβαι) η
/ τῷ κυρ(ίῳ) Κωνσταντίνῳ σί(του) (ἀρτάβαι) η
σ̣α̣λ(  ) (πρότερον) Βίκτο̣ρ̣ι   ̣  ̣λ̣ε̣κ̣αρ(ίῳ) σί(του) (ἀρτάβαι) δ̣
5/ τινὶ ἀναχωρ(ητῇ) αρ(  ) σί(του) (ἀρτάβαι) δ
/ Καλινίκῳ(*) μαγείρ(ῳ) σί(του) (ἀρτάβαι) [  ̣]
/ (πρότερον) ἄπα Πλῇ παιδ̣(  ) [σί(του) (ἀρτάβαι)]  ̣
σ̣α̣λ(  ) (πρότερον) Δωροθέῳ νομ̣[ι]κ(ῷ) σί(του) (ἀρτάβαι) [  ̣]
/ Τ̣α̣τ̣ιανῷ τ(ῷ) ἀπὸ Τερθ(  ) (hand 2) (ὑπὲρ) τοῦ διακονήτ(ου) (hand 1) σί(του) (ἀρτάβαι) ε
10/ μακαρίῳ [Ἀ]θ̣[α]νασίω(*) σί(του) (ἀρτάβαι) δ
/ τῷ αὐτ(ῷ) (ὑπὲρ) λ̣α̣γ(ύνων) σί(του) (ἀρτάβαι) ε
(ὑπὲρ) τιμ(ῆς) σπ[υ]ριδ(ίων) σί(του) (ἀρτάβη) α̣
(πρότερον) Κυριακῷ γαλικαρ(ίῳ) [σί(του) (ἀρτάβαι)] β
/ Ἀ̣νούθῃ Ἀχιλλέως σί(του) (ἀρτάβαι) δ
15/ Ἀμπ̣ε̣λ̣ί̣ῳ σταβλί(τῃ) σί(του) (ἀρτάβαι) [  ̣]
σαλ(  ) α̣ Φοιβάμμωνι κ̣[α]μ̣ηλ(ίτῃ) σί(του) (ἀρτάβαι) [  ̣]
/ Θευν̣ [ᾶ]τ̣ι̣ κ̣α̣θαρ(ουργῷ)   ̣  ̣ σί(του) (ἀρτάβαι) [  ̣]
/ ε̣  ̣  ̣ασναν̣  ̣  ̣  ̣ε[  ̣]  ̣[  ̣]π  ̣[ -ca.?- ] σί(του) (ἀρτάβαι) [  ̣]
/ Πανορβ̣[ίῳ π]οιμέ(νι) [ -ca.?- ]
20/ εἰς κεφ(αλαιωτὴν) το̣ῦ̣   ̣ε  ̣ε  ̣λ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
/ εἰς τὴν Ἀντι̣νο̣(έων πόλιν) [ -ca.?- ]
/ Κολλούθῳ καθα̣ρ̣(ουργῷ) [ -ca.?- ]
/ (hand 3) εἰς λό(γον) τῶν στρατι(ωτῶν) δ(ιὰ) Ἀναστασ̣[ίου -ca.?- ]

Apparatus


^ 6. l. Καλλινίκῳ
^ 10. l. Ἀθανασίου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.