Papyri.info

sign in

p.ness.3.19 = HGV P.Nessana 19 = Trismegistos 21466DDbDP transcription: p.ness.3.19 [xml]

AD 548 Nessana

r
† Φ̣λ̣(άουιος) Β̣ι̣κ̣τ̣ο̣ρ̣ο̣ς̣(*) [Ἀ]β̣ρ̣α̣[αμ]ί̣ου [σκρ]ι̣[νι]άρ(ιος) κά̣στρο̣υ̣ Ν̣ε̣σ̣ά̣ν̣ω̣ν̣ τῷ καθ(ωσιωμένῳ) Ἀμμωνίῳ
Θ[ωάμου] σ̣τ̣ρ̣α̣τ̣(ιώτῃ) τ̣ο̣ῦ̣ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ κ̣ά̣σ̣τ̣ρο̣υ̣ χα(ίρειν). δῆλ[ό]ν σο̣ι π̣οιῶ ὡς παρο̣υ̣σίᾳ ἐμῇ
καὶ ἄλλων(*) ταύτῃ τ̣ῇ ἡ[μ]έρᾳ [τῆς] δί̣κης εἶπ̣ες̣ καὶ παράγγιλα̣ς(*) και διεμαρ-
τυρήσου(*) Ζαο̣υ̣ανῃ Θω̣ά̣μ̣ο̣υ̣ τῷ σῷ ἀδελφῷ δικάσασθαί σοι(*) καὶ πα̣ρεͅτήσατο(*)
5καὶ πρὸς σὴν̣ ἀσφάλιαν(*) τοῦτ̣ο̣ τ̣ὸ̣ ἐκσφράγισμα πεποίη̣μαι̣. γραφὲν χειρὶ
Φλ(αουίου) Αβου Ζονα̣ινου Σαιδαιν[ου] ὀ̣π̣τ̣ιοπρίγκ(ιπος) τοῦ εἰρημένου κά̣σ̣τρου γρά̣ψαντος
ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀκού̣σαντο̣ς πα̣ρ̣ὰ̣ το̣ῦ αὐτοῦ καθυ̣πογράψα̣ν̣τος ἰ(*)δι(*) χ̣ειρὶ
ἐν μηνεὶ(*) Λόῳ τρη̣α̣κά̣δει(*) ἰνδ(ικτίωνος) [ἑνδ]εκάτης τοῦ ἔτους τετρακοσιο̣στοῦ̣ τεσσα-
ρ[α]κοστ[ο]ῦ τρίτου. (hand 2) †̣ Φλ̣(άουιος) Βίκτορ̣ος(*) Ἀβρααμίου παρὸν(*) το̣ύτῳ τῷ ἐκσφραγίσμ̣ατι ἐπιτρέψας
10Αβου Ζοναινου(*) Σαδαινου τῷ καθ(ωσιωμένῳ) γράψαι ὑ̣πὲρ ἐμοῦ ιω  ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣ς καὶ ἀπέλυσε̣ καὶ μ̣α̣[ρ]τ̣υ̣ρ̣ῶ̣
v
† ἐκσφράγισμα ὑπογ̣ρ̣α̣φ(ὲν) Βίκτορος Ἀβραα̣μίου ἐπὶ Ἀ̣μ̣μ̣[ώ]νι̣ο̣ν̣ [Θωάμου(?)]

Apparatus


^ r.1. l. Βίκτωρ
^ r.3. corr. ex αλ  ̣ων
^ r.3. l. παρήγγειλας
^ r.3-4. l. διε̣μαρ|τυρήσω
^ r.4. l. σε
^ r.4. l. παρῃτήσατο
^ r.5. l. ἀσφάλειαν
^ r.7. l. ἰδί<ᾳ> : ϊδι papyrus
^ r.8. l. μηνὶ
^ r.8. l. τριακάδι
^ r.9. l. Βίκτωρ
^ r.9. l. παρὼν
^ r.10. l. Ζοναινῳ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.