Papyri.info

sign in

p.ness.3.22 = HGV P.Nessana 22 = Trismegistos 21471DDbDP transcription: p.ness.3.22 [xml]

AD566 Nessana

[β]α̣σιλείας τοῦ θειοτ(άτου) καί εὐσεβ(εστάτου) ἡμῶν δεσπότου Φλ(αουίου) Ἰουστίνου τοῦ Αὐτοκρά-
[τ]ο̣ρ̣ος Αὐγούστου ἔτου̣ς πρώτο̣υ̣, ὑ̣π̣α̣τίᾳ(*) το[ῦ] αὐτοῦ ἡμῶν δεσπότου, ἔτους τετρα̣-
[κ]ο̣σ̣ι̣[ο]σ̣τ̣ο̣ῦ̣ ἑξηκοστοῦ πρώτου υξα χρόνων ἰν̣δ(ικτίωνος) π̣εντε̣κ̣α̣ι̣δ̣ε̣κ̣άτης μηνὸς
[Δ]ίου ἑξκαι̣δεκάτῃ ἐγ(*) κώμῃ Νεσσάνο̣ι̣ς̣ ὁρίου πόλεως Ἐλούσης̣. τάδε τ  ̣σ̣τ̣η̣
5  ̣  ̣  ̣α̣υτων διαιρέσεων ποιοῦνται πρὸς ἀλλήλους ἐκ μὲν τοῦ ἑνὸς μέρους
Φ̣λ̣(άουιος) Α̣ν̣μος Στεφάνου τοῦ Οὐάλεντος στρατ(ιώτης) τοῦ ἐνθάδε κάστρου ἐκ δὲ τοῦ
[ἑτ]έ̣ρου Ανια Στεφάνου τοῦ <Οὐάλεντος> ὁμογνησία αὐτοῦ ἀδελφὴ χήρα γαμετὴ τοῦ μακαρ(ίου)
[Φ]ανῆτος Ἀβρααμίου οἰκοδομημάτων ὑπαρχόντων αὐτοῖς καὶ διαφερόν-
τ̣ων ἐκ κληρονομίας Ανμου Ουαελος τοῦ μακαρ(ίου) αὐτῶν πρὸς μητρὸς
10π̣άππου. ἐκλαχμοῦ τοίνυν καὶ πεισσοβολίας(*) γενομένης μεταξὺ αὐτῶν
[ἐπ]ὶ φίλων αὐτῶν καὶ συγγεναίων(*) παρόντων αὐτοῖς καὶ ὅρκοις ἀλλή-
[λ]ο̣ις ὑποπείσαντες εἰς ἁγίαν τριάδα καὶ βασιλικὴν σωτηρίαν ἐμμῖναι(*)
τ̣αύτῃ τῇ διαιρέσι(*) καὶ μηδὲν παρασαλεῦσαί τι τῶν ἐν αὐτῇ ἐγκειμένων.
[ε]ἰ̣ δέ τις αὐτῶν πειραθείη παραβῆναι δόσει(*) τὸ παράβαινον μέρος τῷ ἐμμένοντι
15μ̣έ̣ρ̣ι̣(*) λόγῳ προστίμου καὶ παραβασίας χρυσίνους ὀκτώ, χρυ(σοῦ) νο(μίσματα) η πρὸς το(*)
καὶ μετὰ τὴν τοῦ προστίμου καταβολ̣ὴ̣ν κυρίαν εἶναι καὶ βεβαίαν καὶ
[ἰ]σ̣χυρὰν ταύτην τὴν διαίρεσιν μεθʼ ἧς ἐκφέρεται δυνάμεως πάσης.
ἔλ̣[α]χ̣εν μὲν οὖν Ανμῳ τῷ καθ(ωσιωμένῳ) εἰς τὸ κατʼ αὐτὸν μέρος ἥμισυ τὰ δύο
οἰ̣κ̣ήματα τὰ̣ βορινὰ συνημμ̣έ̣[να] τρικαμάρων ὄντων διαστρο-
20[τέρ]ω̣ν̣ ἐστηγα̣σμένων(*) πρὸς νότον διακεκριμ̣μένων μετὰ
[πα]ν̣τ̣ὸ̣ς̣ αὐτῶν δικαίου, ὧν γίτονες(*) ἀνατολῶν βορρᾶ δημοσία ῥύμη
[δ]υ̣[σ]μ̣ῶν τῶν κληρονόμω̣ν̣ Αλαφαλλου Ζοναινου τοῦ μακαρ(ίου) ἰατ(ροῦ)
[ν]ότου τὸ μεσαύλιον τῆς αὐλῆς καὶ τῆς στωᾶς(*) τοῦ αὐτῶν κοινοῦ.
[ἔλα]χ̣εν(*) δὲ καὶ Ανιᾳ τῇ εὐγ(ενεστάτῃ) αὐτοῦ ἀδελφῇ εἰς τὸ κατʼ αὐτὴν μέρος ἥμισυ
25[οἱ] δ̣ύο οἶκοι οἱ συνειμμένοι(*) οἱ νότινοι οἱ διακεκριμμένοι πρὸς βορρὰν
[κ]αὶ α[ὐ]τῶν τρικαμάρων ὄντω̣[ν δ]ι̣α̣[στ]ροτέ̣ρων ἐστηγασμ̣ένων(*) μετὰ
[παν]τ̣[ὸς] α̣ὐτῶν δικαίου, ὧν γίτονες(*) ἀνατολῶν δημοσία ῥύμη δυσμῶν
[αὐτ]ῶ̣ν̣ τῶν κληρονόμων̣ Αλα̣φαλλου Ζοναινου τοῦ μακ̣αρ(ίου) νότου
[  ̣  ̣]ρ̣ου Ταρμεσου τ̣οῦ εὐγεν(εστάτου) βορρᾶ τὸ μεσαύλιον τῆς αὐλῆς καὶ τῆς
30[στοᾶ]ς τοῦ αὐτῶν κοιν̣ο̣ῦ̣· ε̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣εν  ̣α̣ι̣ κοινῷ αὐτῶν ἀ̣διαι-
[ρέτῳ   ̣]  ̣ω τ̣ὸ̣ μ̣ε̣σ̣αύλιο̣ν̣ τ̣ῆ̣ς̣ α̣ὐ̣[τ]ῆ̣ς αὐλῆς καὶ ἡ στοὰ, ἀλλήλους
[κ]α̣[θ]α̣ροποιοῦντες καὶ βεβαιοῦντες τὰ̣ ἀλλήλων μέρη ἐπερωτήσαν-
[τες προ]σωμ̣ολ̣[ό]γ̣η̣σαν̣ ἀλ̣λ̣ήλοις̣ κ̣α̣ὶ̣   ̣[  ̣  ̣]  ̣θ[ο]υσων καὶ βεβαιῶν
[- ca.10 -] π̣ά̣σ̣[ῃ] β̣[εβ]α̣ιώ̣[σει] τὴ̣[ν διαίρεσιν π]ανταχοῦ προφερομένων
35[- ca.16 -]μ̣εν̣ων ὑποτιθ̣εμένων̣   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ον
[- ca.38 -]τε[  ̣ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36[ -ca.?- ]τ̣[  ̣ κ]α̣ὶ βεβαίων τα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- π]ρ̣οφερομ̣ένων ἐν ἰσοτύ̣[ποις ὁμολογίαις (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σ̣οφανα τ̣ῷ πρωγεγραμμ̣έ̣[νῳ](*)[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]ῆς διερέσεως(*) πρω(*) σαὶ(*) τὴν εὐγ(ενεστάτην) Ανιαν
40[τὴν ὁμογνήσιον μ]ο̣ῦ̣ ἀδελφὴν κατ̣ὰ τὴν ἐν   ̣  ̣ωπασαν
[ -ca.?- ]  ̣  ̣κ̣α̣ι̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] ὤντα(*) τ̣ὰ ἐν αὐτῷ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- καὶ ἐπερωτηθεὶς] ὡ̣μ̣ωλώγεσα(*) [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 2. l. ὑπατείᾳ
^ 4. l. ἐν
^ 10. l. πεσσοβολίας
^ 11. l. συγγενίων
^ 12. l. ἐμμεῖναι
^ 13. l. διαιρέσει
^ 14. l. δώσει
^ 15. l. μέρει
^ 15. l. τῷ
^ 20. l. ἐστεγασμένων
^ 21. l. γείτονες
^ 23. l. στοᾶς
^ 24. l. ἔλαχον
^ 25. l. συνημμένοι
^ 26. l. ἐστεγασμένων
^ 27. l. γείτονες
^ 38. l. προγεγραμμέ[νῳ]
^ 39. l. διαιρέσεως
^ 39. l. πρὸ<ς>
^ 39. l. σὲ
^ 41. l. ὄντα
^ 42. l. ὡμολόγησα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.