Papyri.info

sign in

p.ness.3.67 = HGV P.Nessana 67 = Trismegistos 21497DDbDP transcription: p.ness.3.67 [xml]

AD689 Nessana

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8Arabic 8 lines
9ἐν ονόμ(ατι) τοῦ θεοῦ· Α̣σσαν̣ β(εν) Μαλεχ
10τοῖ(ς) ἀπὸ Νεστάνων κλ̣η(*) Ἐλλο̣ύ̣σ̣η̣ς̣(*) χώρ(ας) Γάζης. π(αράσ)χ(ετε)
[τ(α)]χ(έως) Ναυφαλ β(εν) Σαχαν̣ τῶ(ν) β(ανι) Αυφ β(εν) Α̣μ̣ιν σί(του) μ(οδίους) διακοσίους
ἑ[βδο]μ̣ή̣[κον]τ̣[α , ἐ]λ̣[αίου (ξέστας) δ]ι̣[ακοσ]ί̣[ους ἑβδομήκοντα .   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
χειρὶ Ε̣ὐλα̣ί̣ου   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Arabic 1 line
15⁦ vac. ? ⁩
(γίνονται) σο
15(hand 2) ε̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣υ̣τ̣(  )   ̣  ̣ Νε̣στάνων κλή(ματος)(*) Ἐλλούσης(*)

Apparatus


^ 10. l. κλί(ματος)
^ 10. l. Ἐλούσης
^ 15. l. κλί(ματος)
^ 15. l. Ἐλούσης

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.