Papyri.info

sign in

p.ness.3.81 = HGV P.Nessana 81 = Trismegistos 21507DDbDP transcription: p.ness.3.81 [xml]

cAD685? Nessana

† ἔχω ἀπʼ Ἰω(άννου) Αζαειαθα κρ(ι)θ(ῆς) μ(ό)δ̣(ια) ιβ παρ(ὰ) Στεφά̣ν̣ο̣υ̣ Ο̣εδο̣υ̣
(καὶ) ἔχω π̣α̣ρ̣(ὰ) Στεφάνου Οεδου κρ(ι)θ̣(ῆς) μ̣(ό)δ̣(ια) λ 𐅵 σ̣ίτ̣ο̣υ̣ μ(ό)δ(ια) ιε
παρ(ὰ) Ἰω(άννου) Αζαειθα δ(ιὰ) Ἰ(*)απα̣κίου σίτου δ
(καὶ) δ(ιὰ) Ἰω(άννου) Αζαεθα σίτου μ(ό)δ(ια) ε̣ ϛ̣´ παρ(ὰ) Ζοναινου Αγδαου κρ(ι)θ(ῆς) μ(ό)δ(ια) κ
5ἔτι παρ(ὰ) Ἰ(*)ωάνου σίτου ϛ
παρ(ὰ) Σ̣τ̣εφά̣νου Ανου̣ν̣ε̣ς̣ π̣ερσοινοῦ(*) μη̣  ̣  ̣τρο̣υ̣ ιϛ´ λιτ(ράς) ϛ 𐅵̣ δ̣´ η̣´
παρ(ὰ) Γεωργίου Ανουνες σίτου μ(ό)δ(ια) ξε

Apparatus


^ 3. ϊαπα̣κιου papyrus
^ 5. ϊωανου papyrus
^ 6. l. περυσινοῦ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.