Papyri.info

sign in

p.ness.3.83 = HGV P.Nessana 83 = Trismegistos 21508DDbDP transcription: p.ness.3.83 [xml]

AD684/685? Nessana

†̣ ἐ̣π̣ὶ τῆς ἰ(*)νδ(ικτίωνος) ιγ τὸ̣ προτ̣(*) ἁλονον(*) σίτου μ(ό)δ(ια) λγ
τὸ δ̣εύτερ(ον) ἁλο̣νον(*) τὰ το̣ῦ̣ Αλγεβ σίτου μ(ό)δ(ια) με̣
τὸ τρί̣τον ἁλόνιον(*) τοῦ Αλαουαελ (καὶ) Αλο  ̣  ̣β̣ο̣  ̣
σίτου μ(ό)δ(ια) ρν το(ῦ) Σεργίου Οσεδα τὸ̣ προ͂τον(*) ἁλόνιο̣ν̣(*) σ̣ί̣τ̣ο̣υ̣ θ̣
5τ[ὸ] δ̣ε̣[ύτε]ρ(ον)   ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ υἱοῦ Αλοβεου σίτου ξ (καὶ) τ̣οῦ̣
σπόρου σί(του) μ(ό)δ(ια) ιδ (καὶ) τ̣ὸν τροβελίον σίτου μ(ό)δ(ια) δ
τὸ̣ γ̣ Γ̣ε̣[ω]ρ̣γ̣ίο̣υ Α̣ν̣ουν̣ες̣ [Α]β̣δαθ̣α̣νογο̣δ̣ σ̣ί̣τ̣ου ριε
ἀφʼ (ὧν) σ̣π̣όρου σίτου λα (ὑπὲρ) τ̣ρουβελ̣ί̣ο̣ν̣ σίτ̣ου δ 𐅵
Γ̣εωρ̣γ̣ί̣ο̣υ̣ Α̣ν̣ονες σίτο̣υ̣   ̣  ̣  ̣ μ(ό)δ(ια) οε
10τ̣ο̣ε̣[  ̣]βου̣θουτον̣τ̣α̣ ἡμο͂ν(*) Σ̣εργεί[ου]
  ̣  ̣  ̣  ̣ σ̣ί̣τ̣ο̣υ̣ μ̣(ό)δ̣(ια) λ̣ζ̣ 𐅵
⁦ vac. ? ⁩
  ̣  ̣γ  ̣μ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]νεσκασ̣τ̣  ̣  ̣

Apparatus


^ 1. ϊνδ(ικτίωνος) papyrus
^ 1. l. πρῶτ(ον)
^ 1. l. ἁλώνιον
^ 2. l. ἁλώνιον
^ 3. l. ἁλώνιον
^ 4. l. πρῶτον
^ 4. l. ἁλώνιον
^ 10. l. ἡμῶν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.