Papyri.info

sign in

p.oslo.3.115 = HGV P.Oslo 3 115 = Trismegistos 28910DDbDP transcription: p.oslo.3.115 [xml]

IIspc Tebtynis

⁦ vac. ? ⁩ ο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ Ὀρσενούφεως ὡς (ἐτῶν) λ̣ε οὐλὴ τραχήλῳ ἐγ(*) δεξ[ιῶν] ἀπέχε[ιν παρὰ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[- ca.10 -][ τ]ῇ κατὰ μητέρα μάμμῃ Πτολέμᾳ Περσίν̣ῃ (ἐτῶν) κα οὐλὴ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ κα̣τ̣α̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]χ̣ωρεῖ ὁ Σ̣τίλβ̣ων ὁ καὶ Ἀρσίνοος ἄκυρον εἶναι π̣ά̣σ̣ῃ̣ [β]ε̣β̣α̣ι̣(ώσει) κ̣α̣ὶ̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ούχ̣ου ὡς (ἐτῶν) μ̣ ἄ̣σημος καὶ Μάρω̣ν̣ Κρονίων̣ο̣ς ὡς (ἐτῶν) μ ἄσημος καὶ Π̣α̣νῆ̣σις Ὀννώφ̣[ριος ὡς (ἐτῶν) ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] κ̣αὶ οἱ σ̣ὺν αὐτο̣ῖ̣ς ἱ(*)ερεῖς ἀπολύσιμοι τοῦ ἐν κώμῃ Τεπτῦνι λογίμου ἱ(*)εροῦ Ἀμμω̣[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩][ κα]τ̣α̣γρ̣αφομ̣έν̣ας ε̣[ἰ]ς αὐτοὺς περὶ τὴν αὐτὴν κώμην Τεπτῦνιν γῆς βασιλικῆς τ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣π̣  ̣α̣[  ̣]  ̣  ̣εως̣ ε[  ̣  ̣][ νό]τ̣ου πρὸς β̣ο̣ρρᾶ με̣τ̣ὰ̣ τοῦ προγ̣ε̣γρ̣αμμ̣έ̣ν̣ο̣υ̣ [αὐ]τ̣ο̣ῦ ἀ̣δ̣ε̣λ̣[φ ⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩] τὰ̣ α̣ὐ̣τὰ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ μίσθωσις γεγενημ̣έ̣ν̣η̣   ̣  ̣  ̣  ̣α̣τ̣ι̣ο̣υ παρο  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣][κ]ο̣σιοι π̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣][ νό]μισμα, ἀργυρικῷ δὲ μίσματι(*) ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οδο̣ν̣τ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὡς (ἐτῶν) κγ οὐλὴ γόνατι δεξιῷ Ἥρωνι τ̣ῷ Σ̣ο̣ύ̣ρεως ὡς̣ [(ἐτῶν) ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣π̣εστ[  ̣  ̣]  ̣ο̣υ ὡ̣ς ἐκ δραχμῶ̣[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[- ca.13 -] ἢ̣ ὅ̣[σαι ἐὰν] ὦσι ἔκ τε τοῦ ὡρισ̣[μεν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α̣φ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] παρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ω[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 2. l. ἐκ
^ 7. ϊερεισ papyrus
^ 7. ϊερου papyrus
^ 11. l. <νο>μίσματι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.