Papyri.info

sign in

p.oslo.3.89 = HGV P.Oslo 3 89 = Trismegistos 12578DDbDP transcription: p.oslo.3.89 [xml]

AD138 Theadelphia

[Αἰλίῳ Νου]μ̣ι̣σιανῷ
[στρατ(ηγῷ) Ἀρσι(νοίτου) Θ]ε̣μ̣ί̣σ̣του
[καὶ] Π̣[ολέμω]νος μερίδων
[παρὰ] Π̣[το]λεμαίου
5[τοῦ Εὐδαίμονος] κ̣αὶ Γαί(*)ου
[Λόγγου τοῦ Διοσκ]ό̣ρ̣ου καὶ Σα-
[ραπίωνος τοῦ] Σ̣α̣β̣ίνου
κ̣α[ὶ] Γ̣α[ΐου Λογγ]ί̣ν̣ου Κέ-
λερο̣ς [καὶ Γα]ί̣(*)ου Λογγί-
10νο̣υ̣ Π[ρείσ]κ̣ο̣υ̣ ἑτέρου
κ̣α̣ὶ Δ̣ι̣δ̣ύ[μου] τοῦ Διδύμου
καὶ [Δ]ι[δύ]μ̣ου τοῦ Ἡρακλεί-
δου κ̣[αὶ Σ]αβ̣ίνου Σου-
χί̣ω̣νο̣ς καὶ μετόχων
15ἐ̣π̣ι̣τ̣η̣ρ̣η̣τῶν νομῶν
κ̣[αὶ δρυ]μ̣οῦ Θεαδελφείας
καὶ Π̣[ολ]υ̣δευκείας.
λ̣ό̣[γος] τ̣ῶν περιγεγονό-
τ[ων] ἀπ̣ὸ θήρας ἰ(*)χθύας
20[τῶν ἀ]πὸ κ̣α̣ ἕως κε
[τοῦ Φ]αῶ̣φι μ̣ην̣ὸς τοῦ [β] (ἔτους)
Ἀντ̣ων[ε]ί̣νου Καίσαρ[ο]ς
τ[οῦ κυρ]ί̣ο̣υ̣. ἔ̣σ̣τ[ι] δ̣ὲ·
[κ]α̣ [(δραχμαὶ)   ̣  ̣ (τετρώβολον)] κ[β (δραχμαὶ)   ̣ (διώβολον)]
25κγ [(δραχμαὶ)   ̣]γ̣ (ὀβολὸς) [κ]δ (δραχμαὶ) μ̣ζ̣ (ὀβολὸς)
κ̣ε̣ [(δραχμαὶ)] λε (τετρώβολον),
(γίνονται) [τῆ(ς) π]ενθ(ημερίας) (δραχμαὶ) ρμ̣α.
(hand 2) Π[τολε(μαῖος)] Δι̣ο̣δώρου ἐπιδέδωκα.
(ἔτους) [β] Ἀ̣ν̣[τωνίνου] Κ̣α̣ί̣σαρος τοῦ κυρίου
30Φαῶφι κ̣ϛ̣ (hand 3) Ἀπ̣ολλώ(νιος) βιβλιοφύλ̣(αξ)
ἔσχο̣ν τούτο̣υ τὸ ἴ(*)σον.

Apparatus


^ 5. γαϊου papyrus
^ 9. [γα]ϊου papyrus
^ 19. ϊχθυασ papyrus
^ 31. ϊσον. papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.