Papyri.info

sign in

p.oslo.3.90 = HGV P.Oslo 3 90 = Trismegistos 12579DDbDP transcription: p.oslo.3.90 [xml]

AD138 Theadelphia

Α̣ἰ̣λίῳ Νουμισιανῷ στρ̣α̣(τηγῷ) Ἀρσι(νοίτου)
Θεμίστ(ου) καὶ Πολέμ(ωνος) μ̣ε̣ρ̣ί̣δ̣ω̣ν̣
παρὰ Πτολεμαίου τ̣ο̣ῦ̣ Ε̣ὐ̣δαί-
μονος καὶ Γαί(*)ου Λόγ̣γ̣ο̣υ̣ τ̣ο̣ῦ̣ Δ̣ι̣ο̣σ̣κ̣ό̣ρου̣
5καὶ Δ̣ι̣δύμου τοῦ Δ̣ι̣[δ]ύ̣μ̣ο̣υ̣ καὶ
Σαραπίωνος τοῦ Πα̣[τ]ε̣ρ̣μ̣[ού]θ̣ι̣ος
καὶ Διδύμο̣υ τ̣οῦ Ἡρακλείδ̣ου
καὶ μ̣ετόχω(ν) ἐπιτ̣η(ρητῶν) νομῶν καὶ δρυ-
μ̣ο̣ῦ̣ Θεαδελφείας καὶ Πολυδευκ(είας).
10λόγος τῶν περιγεγονότων
ἀπ̣ὸ̣ θήρας ἰχ̣θύας ἀπὸ κϛ ἕως
λ τ̣ο̣ῦ̣ Φ̣α̣ῶ̣φι μηνὸς τ̣ο̣ῦ̣ ἐνεστῶ(τος)
β̣ (ἔτους) Ἀντωνείνου Καίσ̣α̣ρ̣ος τ̣οῦ
κυρίου. ἔστι δὲ· κϛ (δραχμαὶ) μη (πεντώβολον)
15κ[ζ] (δραχμαὶ) λϛ (ὀβολοὶ) γ κη (δραχμαὶ) μδ (ὀβολοὶ) ια
κ̣θ̣ (δραχμαὶ) μη (ὀβολοὶ) κ̣δ λ (δραχμαὶ) λβ (ὀβολὸς) α
(γίνονται) (δραχμαὶ) σιε. (hand 2) Πτολεμαῖος Διοδώρ̣[ου]
ἐπιδέδω̣κ̣α. (ἔτους) β Ἀντωνίν̣ο̣υ̣ Καίσαρος
[τοῦ] κ̣υ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣ Ἁ̣θ[ὺρ] α. (hand 3) Ἀπ̣[ο]λλώνι̣[ο]ς̣
20β̣ι̣βλιοφ̣ύλαξ ἔσχον τούτου
τ̣[ὸ] ἴ(*)σον̣.

Apparatus


^ 4. γαϊου papyrus
^ 21. ϊσον̣. papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.