Papyri.info

sign in

p.oxy.hels.20 = HGV P.Oxy. Hels. 20 = Trismegistos 15806DDbDP transcription: p.oxy.hels.20 [xml]

AD 138 Oxyrhynchus

1,msup
Traces 1
Π̣ετρωνίῳ Δ̣[ι]ον(υσίῳ) στρ[ατηγῷ]
Σαρᾶς ἀ̣π̣ελε[ύ]θ̣ερος Δ[ιφίλου]
ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλεως [κα-]
ταγινόμενος ἐν τῷ Νό̣[μου]
5ἐποικίῳ ὡς ἐτῶν μ οὐλ[ὴ]
γαστρογνημίᾳ(*) ἀρεστερος(*)
ποδὸς εἰσδοθεὶς ὑπὸ τοῦ
τοῦ Νόμου ἐποικίο̣υ̣ κωμ̣[(ογραμματέως)]
εἰ̣ς̣ ἐπι̣π̣λωίαν̣ δ̣η̣μοσίο(υ) (πυροῦ)
10καταγ̣[ο]μένου̣ εἰς̣ Ἀλεξάν-
δρ[ια]ν̣. ὀμ̣ν̣ύ̣ω Αὐτοκράτορα
Κ̣α̣[ίσα]ρα Τ̣ί̣τ̣ον̣ Αἴλιον Ἁδριανὸν
Ἀντ̣ω̣ν̣εῖνον(*) Σε̣β̣ασ̣[τ]ὸ̣ν
Εὐσ̣ε̣βῆ ἐ̣π̣ι̣π̣λ̣εύσειν   ̣( )
15[π]λοί̣ο̣ι̣ς δυσὶ Θ̣έ̣ω̣νος Ἀπολ-
[λ]ωνίου κ̣υ̣β̣ερ̣ν̣ή̣του καὶ
τὸν ἐμβλη̣θησ[όμε]νον [εἰ]ς
αὐτὰ πυρὸ̣ν̣ π̣α̣[ραφ]υ̣[λ]ά̣ξ̣ω̣
ἄχ̣ρ̣ι ἂ̣ν̣ ἀ̣κ̣α̣κ̣ο̣[υργήτ]ω̣ς̣ π̣α̣-
20[ρ(?)]αδο̣[θ(?)]ῇ τοῖ[ς - ca.10 -]
π̣λη̣ρη̣(*) τον(*) γ̣[ομ]ο̣ν̣(*) [ὡ]ς [τοῦ]
κ̣ι̣ν̣[δύ]ν̣ου̣ [ὄ]ν̣τ̣ο̣[ς]   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
κ̣αὶ μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣η  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣[  ̣  ̣  ̣]
α̣  ̣ο  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ο  ̣τα̣τ̣η̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
25ἢ̣ ἔνο̣χ̣ο̣[ς εἴ]η̣ν τῷ̣ ὅ̣[ρκῳ].
[(ἔτους) β Αὐ]τ̣οκ̣ρ̣ά̣τ̣ο̣ρο[ς Κ]αίσ̣α̣[ρος]
[Τίτου] α̣ἰλίου̣ Ἁ̣δ̣ριαν[οῦ]
[Ἀντων]είν̣ο̣υ̣(*) Σε̣βασ[τοῦ]
[Εὐσεβοῦ]ς̣ Τῦβ̣[ι] ιγ.
30(hand 2) Traces 3 lines
2
Π̣ετρω̣[νίῳ Δ]ι̣ον(υσίῳ) στ[ρατ(ηγῷ)]
Ἀχ̣ιλλᾶ̣ς̣ Κ̣ά̣σ̣τ̣ο̣ρ̣ο̣ς̣ μ̣[ητ(ρὸς)]
Θαήσιος ἀπ̣ὸ κώμης Σ̣ε̣[ντὼ (?)⁦ -ca.?- ⁩]
ὡς (ἐτῶν) λ ο(ὐλὴ) μετοπ(*). ὀ̣μ̣ν̣[ύω]
5Αὐτοκρά̣τ̣ορα Καίσα[ρα]
Τίτον Αἴλιο̣ν Ἁδριανὸν̣
Ἀν̣τω̣ν̣εῖν̣ο̣ν̣(*) Σ̣ε̣βαστὸ[ν]
Ε̣ὐσε[βῆ ἑ]κ̣ο̣υ̣σ̣ί̣[ως ἐγ-]
γυᾶσθα̣[ι Σα]ρ̣ᾶν ἀπελ̣[εύ-]
10θερον̣ [Δι]φ̣ίλου ἀπ̣ʼ Ὀξ̣[υρ]ύ̣γ-
χων πόλ(εως) καταγι(νόμενον) ἐν̣ [τῷ]
Νόμου [ἐποι]κίῳ εἰσδ[ο-]
θεντος(*) ε̣ἰ̣ς ἐπιπλωία̣[ν]
δημο[σίο(υ) πυροῦ] ὃ̣ν καὶ παρέ̣-
15ξομα̣[ι] ἐ̣[μφα]ν̣ῆ ὁπην[ί-]
κα̣ ἐ̣[ὰν ἐπι]ζητ̣[ηθ]ῇ
ἐκτὸς παντ̣ὸ̣ς ἀσύλ̣ου
τόπου σκ̣έ̣π̣η̣ς πάσης̣
ἕκασ̣τ̣ο̣ν ἀπα̣ρτίζω[ν]
20ὡς ἐκελεύ̣σθ̣η ἢ ὑφέ̣-
[ξο]μ[α]ι̣ [τ]ὸν̣ π̣ερὶ αὐ[τ]οῦ
λόγ̣[ο]ν ἢ ἔ̣ν̣[ο]χ̣ο̣ς ε̣ἴ̣ην̣
τ̣[ῷ ὅρ]κ̣[ῳ. (ἔτους) β Α]ὐ̣τ̣ο̣[κρά-]
[τορος Καίσαρος Τίτου]
25[Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀν-]
[τωνείνου Σεβαστοῦ]
[Εὐσεβοῦς ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3,msup
Traces 3
Π̣ετρ̣[ω]ν̣ίῳ Δ̣ι̣ο̣ν̣(υσίῳ) [στρατ(ηγῷ)]
Ἀφ̣[ύγ]χις Διοσ̣κ̣ό̣[ρου]
μητρὸς Διον̣υ̣σ̣[ίας]
⟦ὁ⟧ σὺν ἄλλοι̣ς π̣ρ̣ε̣σ̣-
5βε̣τεροι(*) δ̣[ε]υ̣[τέρ]ο̣[υ]
ἔτους κ[ώμ(ης) Νόμου ἐπο]ι̣-
κ̣ίου. ὀμ̣ν̣ύω̣ [Αὐτο]κ̣ρ̣ά̣τ̣(ορα)
Κ̣α̣ί̣σ̣α̣ρα Τίτ̣[ον Αἴλι]ο̣ν̣
Ἁδ̣ρ̣ι̣ανὸν̣ Ἀντ̣[ωνεῖν]ο̣ν̣
10Σεβαστὸν̣ Εὐ̣σ̣[εβῆ]
ἑ[κ]ο̣υσί[ω]ς̣ ἐγ̣γ̣υ̣[ᾶσθαι]
τῷ̣ ἡ̣μῶν πάν̣[των]
κ̣ι̣ν̣δύν̣ῳ ἐ̣ξ̣ [ἀλλη-]
λε̣γ̣γύ̣η̣[ς Σαρᾶν ἀπε-]
15λεύθ[ερον Διφίλου]
[ἀπʼ Ὀξυρύγχων πό(λεως) καταγι(νόμενον)]
ἐ[ν τῷ Νόμου ἐποικίῳ]
εἰ̣[σδοθέντα εἰς ἐπι-]
π̣[λωίαν δημοσίο(υ) (πυροῦ). ὃν]
20κ̣α̣ὶ̣ [παρεξόμεθα]
ἐ̣μ̣φ̣[ανῆ ὁπηνίκα ἐὰν]
[ἐπιζητηθῇ ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.6. l. γαστροκνημίᾳ
^ 1.6. l. ἀριστεροῦ, corr. ex αρεστορος
^ 1.13. l. Ἀντωνῖνον
^ 1.21. l. πλήρης
^ 1.21. l. ὁ
^ 1.21. l. γ[όμ]ος
^ 1.28. l. [Ἀντων]ίνου
^ 2.4. l. μετώπῳ
^ 2.7. l. Ἀντωνῖνον
^ 2.12-13. l. εἰσδ[ο]|θέντα
^ 3.4-5. l. π̣ρ̣ε̣σ̣|βυτέροι<ς>

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.