Papyri.info

sign in

pap.agon.4 = HGV P.Oxy. Hels. 25 = Trismegistos 15809 = p.oxy.hels.25DDbDP transcription: pap.agon.4 [xml]

AD 264 Oxyrhynchus
[Reprinted from: p.oxy.hels.25] POxyHels25

[κεφάλαιον ἐκ διατάγματος θεοῦ Ἁδριανοῦ περὶ τῶν δ]ο̣θεισῶν τῇ [συνόδῳ δωρεῶν, ὧν δὲ οὐσῶν ἀσυλείας(*), προεδρίας, ἀστρατίας, λειτουργιῶν δημοσίων ἀτελείας, ἀτελῆ ἔχειν ὅσα ἂν ἐπάγωνται χρείας ἰδίας ἢ τῶν ἀγώνων ἕνεκα]
[μὴ κρίνειν, μὴ καθιστάνειν ἐγγυητὰ]ς̣ ἀ̣ν̣ε̣ι̣σ̣φορίας αὐτῶ[ν, συνθυσίας, μὴ δέχεσθαι πρὸς ἀνάγκην ξένους, μὴ εἴργεσθαι μηδὲ ἄλλῃ τινὶ φρουρᾷ - ca.13 - ωθεὶς θανάτῳ ὑπευθυν  ̣η].
[ἐπιστολὴ θεοῦ Σεουήρου· ἦν εἰκὸς ὑμᾶς τοὺς τ]ὴ̣ν ἱερὰν σύ̣νο̣δ̣ο̣ν̣ νέμον̣[τας ἡσθῆναι ἐπὶ τῷ εἰς ἐμὲ περιεληλυθέναι τὴν τῶν ὅλων κηδεμονίαν καὶ βασιλείαν <καὶ> διὰ ψηφίσματος φανερὰν ποιῆσαι τὴν γνώμην]
[ἣν ἔχετε πρὸς ἡμας· εὐχαριστεῖν δὲ] ἐπὶ τούτοι̣ς̣ βου̣λ̣όμενος, ὁ[πόσα εἴχετε ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τῶν πρὸ ἐμοῦ αὐτοκρατόρω]ν̣ δ[εδομένα ὑμῖν δίκαια καὶ φιλάνθρωπα, ταῦτα καὶ αὐτὸς φυλάττω προσαύξε]ι̣ν̣ ἐ̣θ̣έ̣[λων καὶ διὰ τιμῆς]
5[ἄγειν ἄνδρας μουσικοὺς καὶ ταῖς π]ρ̣ὸ̣ς̣ τ̣ὸ̣ν̣ Διόνυσον θρησκείαι[ς ἀνακειμένους]. ⁦ vac. ? ⁩ ε̣[ὐ]τ̣υ̣χε̣ῖ̣τ̣ε̣. ⁦ vac. ? ⁩
[θεῶν Σεουήρου καὶ Ἀντωνείνου· τοῖς ψ]ηφίσμασι ὑμῶν̣ [κ]αὶ πάνυ π[εφροντισμένως ἐνετύχομεν ὡς μήτε ὑστερεῖν] τ̣ι ὑμεῖν(*) τῶν ὑ̣π̣[αρχόντων δικαίων μήτε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μήτε τι τῶν ἐκ] π̣αλαιοῦ ν̣[ενομισμένων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.16 - μήτε τι τῶν ἐπὶ τὸ] β̣έλτειον(*) παρεσχημένων. [εὐτυχεῖτε.] ⁦ vac. ? ⁩
[θεοῦ Ἀλεξάνδρου· ὅσα θεῷ Ἀντωνείν]ῳ πατρὶ ἐμῷ καὶ θ̣ε̣ῷ̣ Σεουήρ[ῳ πάππῳ μου καὶ τοῖς ἄνωθεν προγόνοις ἐκρίθ]η̣ περὶ ὑμῶν καὶ τῶν [ δεδομένων ὑμῖν δικαίων (?)- ca.10 - πολλάκι]ς ἀπεφηνάμην ὅτι β[έβαια]
[καὶ κύρια εἶναι. οἱ καθʼ ἑκάστην] π̣α̣νήγυριν ἀγω̣νοθέται π̣ειθαρχόν[των (?)]. ⁦ vac. ? ⁩
10[Ὀξυρυγχιτῶν ἄρχουσι καὶ βουλῇ διὰ Σε]π̣τιμίου Εὐδαίμονος γυμνασιάρχ[ου βουλευτοῦ ἐνάρχου πρυτάνεως Μᾶρκος Αὐρήλιος Σ]ε̣ρῆν[ο]ς Σερήνου ἐπι[κεκλημένος Πτολεμαῖος Ὀξυρυγχίτης ἀ]ρ̣χιερεὺ̣ς τῆ̣ς ἱερᾶς οἰκ[ουμενικῆς]
[περιπολιστικῆς Γαλλιηνῆς μεγάλης σ]υ̣ν̣όδου τοῖς ἀξιολογωτ̣ά̣τοις· ⁦ vac. ? ⁩
[τοῦ γενομένου ψηφίσματος περὶ τοῦ ὑ]π̣ὸ̣ τ̣ῶν τῆς αὐτῆς συνόδου κατατ̣ετ̣[άχθαι ἐμὲ εἰς τὴν σύνοδον καὶ τῶν προτε]τ̣α̣γ̣[μέ]ν̣[ω]ν̣ τ̣ῶν περὶ ἀσυλεία̣[ς](*) [θείων αὐτοκρατορικῶν διατάξεων τὰ ἴσα ἐντά]ξας καὶ ἐπιφέρω̣ν̣ ἀξ[ιῶ ἀκόλουθα]
[ὑμᾶς τούτοις πρᾶξαι.] ἐρρῶσθαι [ὑμᾶς εὔχομαι, φίλτατοι].
[ἔτους ια Αὐτοκράτορος Καίσαρος Πο]υπλίου Λικιννίου Γαλλιηνοῦ Γερμ̣[ανικοῦ Μεγίστου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβ]αστοῦ Φαμενώθ.
15[οἱ ἀπὸ τῆς οἰκουμένης περὶ τὸν Διόνυ]σον καὶ Αὐτοκράτορα Καίσαρα Π̣[ούπλιον Λικίννιον Γαλλιηνὸν Γερμανικὸν] Μ̣έ̣γιστον Εὐσεβῆ Εὐτυχῆ [Σε]β̣α̣σ̣τ̣ὸ̣ν̣ [νέον Διόνυσον τεχνῖται τοῖς περὶ τὸ]ν̣ Διόνυσον τεχνείται̣ς̣(*) ἱερ̣[ο]ν̣ε̣ί̣κ̣α̣ι̣ς̣(*) στ̣ε̣-
[φανίταις καὶ τοῖς τούτων συναγω]ν̣εισταῖς(*) χαίρειν· γε̣ι̣[νώσκετε καταταγέντα εἰς τὴν ἱερὰν μο]υ̣σικὴν οἰκουμενικὴν περ[ι]πολιστ̣[ικὴν Γαλλιηνὴν μεγάλην σύν]ο̣δον Μᾶρκον Αὐρ̣ήλιον̣ Σερῆνον̣ Σερήνου̣
[Ὀξυρυγχίτην ἀρχιερέα τοῦ ρλε ἱερ]ο̣ῦ εἰσελαστικ[ο]ῦ οἰκουμ̣ενι[κοῦ ἰσολυμπίου ἀγῶνος τῶν μεγάλων] Ἀντινοείων καὶ ἀποδεδωκότα τὸ κα[τὰ τὸν νόμον βασιλικὸν ἐν]τ̣άγιον ἐν Ἀττικαῖς σν καὶ τὰ ε̣ἰς̣ τ̣ὰ̣ς̣
[τιμὰς τῶν Σεβαστῶν ἱερὰ τελέσ]μ̣ατα̣ πάντα. ἐγράψα̣μεν [ὑμῖν ἵνʼ εἰδῆτε. ἔρρωσθ]ε̣. ⁦ vac. ? ⁩ [ἐτ]ελέσθη ἐν τῇ λαμπρᾷ Ἀν̣[τινοέων νέων Ἑλλήνων ]{[λα]μ̣πρᾷ} πόλει ἀγῶνος ἀγομένου ρλε
[ἱεροῦ εἰσελαστικοῦ οἰκουμενικοῦ] εἰσολυμπίου(*) {ἀγῶνος} τῶ[ν μεγάλων Ἀντινοείων ἐπὶ ὑ̣π̣ά̣τ̣ω̣ν̣] Αὐτο̣[κ]ράτορος Καίσαρος Πουπλίου Λι̣κιννίο̣[υ] Γ̣α̣[λλιηνοῦ Γερμανι]κο[ῦ Μεγί]σ̣του Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ τὸ̣ ϛ̣
20[καὶ (?)- ca.11 - Σατορνείνου, πρὸ] ε εἰδῶν Φεβραρείων τοῦ [ἐνεστῶτος ἔτους ια ἐπὶ ἀ]ρ̣χόντων τῆς ἱερᾶς̣ μουσικῆς συνόδου ἄρ̣χοντο̣ς̣ [πρώτου Μάρκου Αὐ]ρ̣ηλί̣ο̣[υ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]γ̣ου τοῦ καὶ Ἀντινόου ἱερονείκου(*) ὀλυμ̣π̣ιο-
[νίκου πλειστονίκου παραδόξου,] ἄρχοντος γραμματ̣[έ]ω̣ς Μά̣[ρκου Αὐρηλίου - ca.10 - Λεο]ν̣τοπ̣[ο]λείτου(*) σαλπικτοῦ πλειστονείκ̣ο̣υ(*) παραδόξου̣, [νομοδει]κ̣τοῦ̣ν̣τος̣ Τ̣ί̣[τ]ου Αἰλίου Ἀγαθ̣οῦ Δαίμ̣ο̣νος Ἀλεξανδρ̣έω̣ς
[ἱερονίκου ὀλυμπιονίκου β ἀκτ]ι̣ο̣νείκου(*) παραδόξου. Μᾶρκ̣[ος Αὐρήλιος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ γος ὁ καὶ Ἀντίνοο]ς Ἀντ[ι]νοεὺς ἱερονείκης(*) ὀλυμπιον[εί]κης(*) πλειστονείκ̣η̣[ς](*) π̣[α]ρ̣άδο̣[ξο]ς ⁦ vac. ? ⁩ [  ̣  ̣](?) ἀν̣τ̣άρχων πρῶτο̣ς̣ τῆς ἱερᾶ̣ς̣ μ̣ουσ̣[ι]κ̣ῆς̣
[οἰκουμενικῆς περιπολιστικῆ]ς̣ Γα̣λ̣λ̣ι̣η̣ν̣ῆς μεγάλη̣ς συνό̣δ̣[ου ὑπέγραψα καὶ ἐσφράγισα κατ]αταγέντι ἐπʼ ἐμοῦ ἐν τῇ λαμπρᾷ Ἀν[τ]ινοέων νέων Ἑλλήνων {λ̣[αμ]π̣ρ̣ᾷ̣} π̣ό̣λ̣ε̣ι̣, ἀγῶνος ἀγομέ̣ν̣ο̣υ̣ ρ̣λ̣ε̣ ἱ̣ε̣[ροῦ]
[εἰσελαστικοῦ οἰκουμενικοῦ ἰσολυ]μ̣πίου τῶν μεγάλων Ἀντινοείων̣ [Μάρκῳ Αὐρηλίῳ Σερήνῳ Σερή]νου ἐπικεκλημένου(*) Πτολεμαίῳ(*) ἀρ̣χ̣ιερεῖ Ὀξυρυγχείτῃ(*) καὶ ἀπ̣ο̣δ̣ε̣δ̣ω̣κ̣ο̣τα(*) τ̣[ὸ] κ̣α̣τ̣ὰ τὸν νόμον βα̣σιλ̣ι̣[κὸ]ν̣ ἐ̣ν̣[τάγιον]
25[ἐν Ἀττικαῖς σν καὶ τὰ εἰς τὰς τει]μὰς(*) τῶν Σεβαστῶν ἱερὰ τελέσμ[α]τ̣[α πάντα. Μᾶρκος Αὐρήλιος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων Ἀνουβίωνος Λεοντοπολείτη̣ς̣(*) σαλπικτὴ[ς] π̣α̣ρ̣άδοξος, ἄρχ̣ω̣ν̣ γραμμ̣α̣τ̣εὺς τῆς ἱερᾶς μου̣σικ̣ῆ̣ς̣ πε̣ρ̣ι̣π̣[ολισ-]
[τικῆς οἰκουμενικῆς Γαλλιη]ν̣ῆς μεγάλης συνόδου ὑπέγραψα καὶ̣ [ἐσφράγισα καταταγέντι ἐπʼ ἐμο]ῦ̣ ἐν τῇ λαμπρᾷ Ἀντινοέων νέων Ἑλ̣λήνων πόλει, ἀγῶνος ἀγομένο̣υ̣ ρλε̣ ἱεροῦ ἰσελαστικοῦ(*) ο̣ἰκο̣υ̣μενικοῦ̣
[ἰσολυμπίου τῶν μεγάλων] Ἀντινοείων Μάρκῳ Αὐρηλίῳ Σ[ερήνῳ Σερήνου Ὀξυρυγχίτῃ ἀ]ρχιερεῖ καὶ ἀποδεδωκότι τὸ κατ[ὰ τὸ]ν νόμον βασιλικὸν̣ ἐντάγιον ἐ̣ν Ἀττ̣ι̣κ̣α̣ῖς σν κα̣ὶ τὰ εἰς τ̣ὰς τειμὰς(*) τῶ̣[ν]
[Σεβαστῶν ἱερὰ τελέσματα πάντα.] Τίτος Αἴλιος Ἀγαθὸς Δαίμω[ν Ἀλεξανδρεὺς ἱερονίκης ὀ]λυμπιονείκης(*) β [ἀ]κ̣τιονείκης(*) πλειστονείκης(*) παρά̣δοξος, ἄρχω̣ν̣ ν̣ο̣μ̣ο̣δείκτης τῆς ἱερᾶς μουσικῆ[ς]
[οἰκουμενικῆς περιπολιστικῆς Γ]αλλιηνῆς μεγάλης συνόδου ὑ̣π[έγραψα καὶ ἐσφράγισα καταταγέντ]ι ἐπʼ ἐμοῦ ἐν τῇ λαμπρᾷ Ἀντινοέων νέων Ἑλλήνων πόλει ἀγῶνος ἀγομένου ρλε ἱεροῦ ἰσελαστικοῦ̣(*)
30[οἰκουμενικοῦ ἰσολυμπίου τῶν] μ̣εγάλων Ἀντινοείων Μάρκ[ῳ Αὐρηλίῳ Σερήνῳ Σερήνου Ὀξ]υρυγχείτῃ(*) ἀρχιερεῖ καὶ ἀποδε̣δ̣ωκότι τὸ κα̣τ̣ὰ̣ τ̣ὸ̣ν νόμον βασιλικὸν ἐντάγειον(*). Μᾶρκος Αὐρήλ̣ιος̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[τιανὸς(?) Ἀντινοεὺς ἱερονί]κης ἁδριανιονείκης(*) μυστιον[ίκης ὀλυμπιονίκης] πλειστονε[ί]κ̣ης(*) παράδοξος̣ διοικῶ̣ν τὸν ἀγῶνα ἐκ θείας δω̣ρ̣ε̣ᾶ̣ς̣ ἐ̣τ̣έλ̣ε̣σα τ̣ὴ̣ν διπλῆν τοῦ ρλε ἱερο̣[ῦ]
[εἰσελαστικοῦ οἰκουμενικοῦ ἰσολ]υ̣μπίου̣ ἀ̣[γῶνος τῶν με]γάλων Ἀντιν̣[οείων].
[ψήφισμα τῆς ἱερᾶς μουσικῆς Γ]α̣λλι[ηνῆς περιπολιστ]ι̣κ̣ῆ̣ς̣ οἰκ[ουμενικῆς μεγάλης συνόδου τῶν περὶ τὸν Διόνυσο]ν̣ τεχνειτῶν̣(*) ἱερονεικῶν(*) στεφαν̣ε̣ι̣τῶν̣(*) κα̣ὶ̣ τῶν̣ τούτων συναγωνισ̣[τῶν] τ̣ῶ̣ν̣ [ἀφιγ-]
[μένων ἐν ταύτῃ τῇ λαμπρᾷ] Ἀντ̣[ινοέω]ν̣ [νέων Ἑλλ]ή̣νω[ν πόλει. ἃ ἔδοξεν παραβληθῆναι (?)- ca.14 - τ(?)]ῷ̣ συλ̣λόγῳ κ̣α̣ὶ̣ κατασημανθὲν τ̣ῇ̣ [ἱε]ρᾷ̣ τοῦ̣ κ̣α̣θ̣[ηγε]μ̣ό̣ν̣ο̣[ς ἡ]μ̣[ῶν Διονύσου σφραγῖδι]
35[- ca.20 -]α̣ς̣ εἰδέ̣[ναι(?) ἀναδοθ]ῆ̣ν[αι τῇ κρατίστ]ῃ̣ [βουλῇ καὶ τῷ λογίμῳ δήμῳ τῆς Ὀξυρυ]γχειτῶν(*) πόλε̣ως. εἰση̣γ̣ησαμένου Μάρκου Αὐρη[λίου - ca.30 -]
[- ca.20 -] παρα[δόξου], ἐ̣[πι]ψ̣η[φισαμένου - ca.44 - σαλ]πικτοῦ ἱερονε̣ίκ̣ο̣υ(*) ὀλυμπιονείκου(*) πλ̣ειστονείκ[ου](*) [παραδόξου - ca.23 -]
[- ca.18 - ὀλυ]μ̣π̣ι̣ο̣ν̣ε̣ί̣κ̣ο̣[υ](*) π̣λ̣ε̣ι̣[στονείκου](*) [παραδόξου - ca.30 - Μάρκου Α]ὐ̣ρηλίου Σερήνου Σερήνου ἐπικεκλημέν̣ο̣υ̣ Πτολ̣[εμαίου - ca.28 -]
[- ca.20 -]τιανὸς Ἀντιν[ο]εὺς [- ca.56 -]  ̣ν τῷ ψηφίσματι τοῦ Μάρκου Αὐρη̣λίου Σερήν̣[ου Σερήνου ἐπικεκλημένου Πτολεμαίου]
[ἀρχιερέως τῆς ἱερᾶς μουσικῆς] σ̣υνόδου τ̣[- ca.48 - τοὺς καθο]σ̣ιωμένους τῇ θείᾳ τύχῃ τοῦ κυρίου̣ ἡ̣μ̣ῶν Αὐτ̣[οκράτορος Καίσαρος Πουπλίου Λικιννίου]
40[Γαλλιηνοῦ Γερμανικοῦ Με]γίστου Εὐσεβοῦς Εὐτ̣[υ]χ̣[οῦς Σεβαστοῦ - ca.42 -]ς ἀντὶ τῆς ὑπα̣ρκτείση̣ς(*) ὑπʼ αὐτῶν [κ]α̣θʼ ὑπε̣ρ̣[βολὴν (?)- ca.29 -]
[ἀνταμείβεσθαι δὲ ταῖ]ς ἴσαις καὶ ὁμοίαι̣ς τειμα̣ῖ̣[ς](*) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ φανερὸν ὑμῖν ποιούμενοι τῆς ἱερᾶς μουσικῆς Γαλλιη]νῆς οἰκουμε̣ν̣ι̣κῆς μεγάλης συνό[δου] ἀνακεκ̣[ηρύχθαι - ca.26 -]
[- ca.20 - χ]ρ̣υσῷ στεφάνῳ ἐστ̣[ε]φ̣αν[ῶσθαι - ca.12 - ἀγῶνος ἀγομένου ρ]λ̣ε̣ [ἱεροῦ εἰσελαστικοῦ] οἰκουμενικοῦ εἰσολυμπίου(*) {ἀγῶνο̣[ς]} [τ]ῶν με[γάλων Ἀντινοείων Μᾶρκον Αὐρήλιον Σερῆνον]
[Σερήνου ἐπικεκλημένον] Πτ̣ο̣λ̣ε̣μ̣αῖον Ὀξυ̣ρυγχεί[τ]η̣ν̣(*) [ἀρχιερέα τῆς ἱερᾶς μουσικῆς συ]νόδο̣υ̣ [- ca.12 -]μ̣εν εἰς τὴν θείαν τύχην τοῦ κυρί[ου] ἡ̣μῶν [Αὐτοκράτορος Καίσαρος Γαλλιηνοῦ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣]
[- ca.20 -]ν̣ καὶ βασιλεύουσαν Ῥώμην γ̣ερα[- ca.26 -]ος̣ συστε̣[- ca.10 -]ησατο καὶ μέτοχο̣ν τ[ούτων τ]ῶν δικ̣αίω̣ν καὶ φ̣ι̣λ̣[ανθρώπων - ca.26 -]
45[- ca.12 - τῶν κατ]ὰ̣ χρόνους αὐτοκρατόρων ἐπὶ̣ τῷ κ̣[αὶ] α̣[- ca.22 -] μ̣ετὰ τῆς [προσηκούση]ς̣ τειμῆς(*) καὶ ὅποι βούλοιτο τρόπῳ τῆ̣ς ὑμετέ̣[ρας - ca.33 -]
[- ca.18 -]τὸ ψηφισματι(*) τ̣ήν τε γνώ̣μην ἡμ[ῶ]ν κ̣α̣ὶ̣ τ̣ὰ̣ς̣ [θείας διατάξεις ὑμῖν παρε]π̣έμψα̣[μεν ἵνʼ εἰδῆτε] καὶ ὑμεῖς τήν τε τοῦ ἀνδρὸς εἰς ἡμᾶς προαίρεσιν [καὶ τὴν τῆς ἱερᾶς μουσικῆς συνόδου εἰς τὸν]
[ἄνδρα τιμὴν περὶ τοῦ] ἄ̣σ̣υλόν τε εἶναι καὶ προεδρίαν ἔχειν ἀτελῆ τ̣ε̣ [εἶναι καὶ πάντων τῶν λειτ]ο̣υργιῶν δη̣μ̣ο̣[σ]ί̣ων ἀφέσεις ἔχειν κατὰ τὰ περὶ τούτων θείως [διηγορευμένα.]
[ἔτους ια Αὐτοκ]ράτορος Καίσαρος Πουπ̣λ̣ί̣ο̣[υ] Λ̣ικιννίου Γαλλι[ηνοῦ Γερμανικοῦ Μεγίστου Εὐσ]ε̣βοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Μεχεὶρ κϛ.

Apparatus


^ 6. l. ὑμῖν
^ 7. l. βέλτιον
^ 12. l. ἀσυλίας
^ 15. l. τεχνίταις
^ 15. l. ἱερονίκαις
^ 16. l. συναγωνισταῖς
^ 19. l. ἰσολυμπίου
^ 20. l. ἱερονίκου
^ 21. l. Λεοντοπολίτου
^ 21. l. πλειστονίκου
^ 22. l. ἀκτιονίκου
^ 22. l. ἱερονίκης
^ 22. l. ὀλυμπιονίκης
^ 22. l. πλειστονίκης
^ 24. l. ἐπικεκλημένῳ
^ 24. corr. ex πτολεμαιου
^ 24. l. Ὀξυρυγχίτῃ
^ 24. l. ἀποδεδωκότι
^ 25. l. [τι]μὰς
^ 25. l. Λεοντοπολίτης
^ 26. l. εἰσελαστικοῦ
^ 27. l. τιμὰς
^ 28. l. ὀλυμπιονίκης
^ 28. l. [ἀ]κτιονίκης
^ 28. l. πλειστονίκης
^ 29. l. εἰσελαστικοῦ
^ 30. l. Ὀξυρυγχίτῃ
^ 30. l. ἐντάγιον
^ 31. l. ἁδριανιονίκης
^ 31. l. πλειστονίκης
^ 33. l. τεχνιτῶν
^ 33. l. ἱερονικῶν
^ 33. l. στεφανιτῶν
^ 35. l. Ὀξυρυγχιτῶν
^ 36. l. ἱερονίκου
^ 36. l. ὀλυμπιονίκου
^ 36. l. πλειστονίκ[ου]
^ 37. l. ὀλυμπιονίκου
^ 37. l. πλειστονίκου
^ 40. l. ὑπαρχθείσης
^ 41. l. τιμαῖς
^ 42. l. ἰσολυμπίου
^ 43. l. Ὀξυρυγχίτην
^ 45. l. τιμῆς
^ 46. l. ψήφισμα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.