Papyri.info

sign in

p.oxy.10.1252 = HGV P.Oxy. 10 1252 V = P.Oxy. 10 1252 R = Trismegistos 21800 = Trismegistos 21799 = oxford-ipap.apis.1787DDbDP transcription: p.oxy.10.1252 [xml]

AD289/90 Oxyrhynchus

r
1
[- ca.16 -] ἀπὸ Π̣  ̣  ̣[  ̣]ε̣ίμεως̣ ἑτέρα·
[Οὐαλέριος Πομπηια]ν̣ὸς Ἡρακλείδῃ στρα-
[τηγῷ Ὀ]ξυρυγχίτου χαίρειν.
[καὶ πάλαι προ]σέταξα οἷς ἐὰν προσῇ π̣ου
5[- ca.12 -]α̣ν̣ π̣α̣ρ̣αφυ̣λ̣ακτ̣έ̣ο̣[ν] χα-
[- ca.11 -]  ̣ ἀπελασία τετολμη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αν
[- ca.11 -]ι̣λαι τὴν παρασ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣ν
[- ca.11 -] καὶ νῦν [τ]ο̣ῦ̣το ἐπιστέλλω
[- ca.11 -] πλήρωσον τὸ κεκελευσμέ-
10[νον ὅπως πρὸ]ς ἐπιστολὴν σὴν ἡ σὴ ἀρχὴ
[- ca.11 -] ἔρρωσο.
[ἔτους ε (ἔτους) καὶ] δ (ἔτους) τῶν κυρίων ἡμῶν
[Διοκλητιανοῦ] καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶνν(*)
[ -ca.?- ]
2
15  ̣α
χε̣ι̣ρ̣[όγρ]α̣(φον(?)) [ἀποδ]ί̣ξ̣ε̣ων(*) π(ρὸς(?)) Θέωνα καὶ Ἡρ[ακλείδην]
κα[ὶ] Θώνιον γενομένους ἐπιμελητὰς τ[οῦ ἐν Ἠλεν-]
σάη(*) φρουρείου(*) π(ερὶ) τοῦ μὴ διασεσεῖσθαι ὑπὸ Φιλέ[ου]
ἐκ προστάξεως τῆς ἡγεμονίας.
20Αὐρηλίῳ(*) Ἡρακλείδῃ ἐξηγητῇ Ἀλεξ(ανδρείας) στρα(τηγῷ) Ὀξ(υρυγχίτου)
παρὰ Αὐρηλίων Θωνίου καὶ Ἡρακλείδου ἀμφ[ο-]
τέρων ἐξηγητῶν καὶ Θέωνος ἀρχιερέως τῶν
τριῶν βουλευτῶν τῆς λαμπ(ρᾶς) καὶ λαμπροτάτης
Ὀξυρυγχιτῶν πόλεως γενομένων ἐπιμε-
25λητῶν(*) τοῦ ἐ̣ν Ἠ̣λ̣ε̣νσάει φρουρείου(*). ἐπὶ σήμερον
ἥτις ἐστὶν ιη μετεκαλέσω ἡμᾶς καὶ ἐπὶ ὑ(*)πο-
μνημάτων σῶν ἀνέγνως γράμματα τοῦ διαση-
μοτάτου ἡμῶν ἡγεμόνος Οὐαλερίου Πομπηιανοῦ(*)
διʼ ὧν προσέταξεν εἰ μὴν(*) εἴημεν διασεισθέν-
30τες ὑπὸ Φιλέου ἄρξαντος Ἀλεξανδρείας ἥκειν
μετὰ τῶν ἀποδείξεων, εἰ δὲ μή, κατὰ χώραν
μένειν, καὶ φθάσαντες μὲν ἐπὶ τ̣ῶ̣ν̣ σῶν ὑπο-
μνημά(των) προηνεγκάμεθα μηδε(*) δειασισμὸν(*) πε-
πονθέναι ὑπὸ τοῦ Φιλέου, ἀλλʼ ἐπεὶ καὶ ἐνγράφως
35ἠθέλησας ἡμᾶς αὐτὸ τοῦτο προσφωνῆσαι, πάλιν
ἅπερ προηνεγκάμεθα δηλοῦμεν ὡς μηδὲν
(*)πʼ αὐτοῦ σεσεῖσθαι καὶ ἀξιοῦμεν αὐτὰ ταῦτα φανε-
ρὰ τῷ μεγαλείῳ αὐτοῦ γενέσθαι. (ἔτους) ϛ
Αὐτοκράτορο[ς] Καίσαρος Γαΐ(*)ου Αὐρηλίου Οὐαλερίου
40Διοκλητιανοῦ καὶ ἔτους ε (ἔτους) Αὐτοκράτορος Καίσαρος
Μάρκου Αὐρηλίου Οὐαλερίου Μαξιμιανοῦ Γερμανικῶν
Μεγίστων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν
Θὼθ ιη. Αὐρήλιος Θώνις ὁ καὶ Θεα-
γένης ἐξηγητὴς ἐπιδέδωκα. Αὐρήλιος
45Ἡρακλείδης καὶ ὡς χρη(ματίζω) συνεπιδέδωκα. Αὐρήλιος
Θέων καὶ ὡς χρη(ματίζω) συνεπιδέδωκα.
3
-ca.?- v
1
00-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
00[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] χαίρειν.
[ -ca.?- ]  ̣ον χορηγεῖν τῇ πόλει
[ -ca.?- ἐ]ν̣ήνοχεν ἡ ὀνομασία
[ -ca.?- ] π̣ρὸς ἐπιστολὴν Ἀσκλη-
5[πιάδου -ca.?- ]ως. ϛ (ἔτους) καὶ ε (ἔτους) Θὼθ λ.
[ -ca.?- τῇ βουλῇ τῶν Ὀξυρυγχιτ]ῶν χαίρειν.
[ -ca.?- το]ῦ Ὀξυρυγχίτου νομοῦ ὡς̣
[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- τῇ βουλῇ τῶν Ὀ]ξυρυγχιτῶν χαίρειν.
10[ -ca.?- ]μένους ὑ(*)μῖν φρουροὺς
[ -ca.?- ]αι ὅρους δὲ ο̣ἱ(*) προ-
[ -ca.?- ]ξ̣ονται. ἔρρωσθε /.
[ -ca.?- ]
2
[παρὰ τοῦ π]ρυτάνε[ω]ς.
[δεῖ], ἡγεμὼν δέσποτ[ά] μ̣[ο]υ̣, πᾶσαν εὐθένειαν ὑπάρχειν το[ῖς πολίταις],
15μάλιστα δὲ τὴν τοῦ ἄρτου χορηγίαν. καὶ νῦν εὐτυχῶς ἡμῖν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
κατὰ τὸν προεληλυθότα ἐνιαυτὸν ἀνανέωσιν πεποίησαι τοῦ στε̣[φάνου τοῦ]
εὐθηνιαρχικοῦ καὶ ἀγορανομικοῦ πολλῷ χρόνῳ τούτων [ἐκλελοι-]
πότων(*). αὐτὸς τοίνυν ἐγώ, ἡγ[ε]μὼν κύριε, ὑ[πογύω]ς̣ χειροτονη[θεὶς διὰ]
τῆς εὐτυχοῦς σου δεξιᾶς εἰς τὴν παρὰ Ὀξυρυγχ[είταις] πρυτανείαν ἀ̣[σμένως(?)]
20παρελθὼν ἐπὶ τὸ ἀναδήσασθαι τὸν στέφανον τοῦτον φροντίδ[α οὐδεμί-]
αν ἄλλην πεποίημαι καί̣τ̣οι   ̣  ̣  ̣  ̣ν̣α ἔ̣χων τὰ ἐπικείμενά μοι ἀν̣[αλώμα-]
τα εἴς τε τὴν διοίκησιν τῶν δημοσίων λουτρῶν καὶ εἰς τὰ λ̣[οιπὰ πολι-]
τικὰ δαπανήματα καὶ τὸ συνεχῶς τῇ βουλῇ περὶ τῆς τῶν ἀρχόντω[ν ἀποδεί-]
ξεως. καὶ δὴ τὸ τάγμα \τὸ/ τῶν γυμνασιάρχων ἀπέδειξε̣ν̣ [ε]ὐ̣θη̣[νιάρχας]
25τέως ἀπὸ τριῶν τῶν ἐτησίως ζητουμένων μόνους δύο [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
Ἡράκλειον υ(*)ἱὸν Πλουτάρχου καὶ Σαραπάμμωνα υἱὸν   ̣  ̣  ̣ρ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οἵ-]
τινες κατὰ μὲν τὴν προτροπὴν τῆς βουλῆς παρελθόντες α̣[ὐ]τ̣[ίκα τὴν]
ἀρχὴν παρῃτήσαντο, ὕστερον δὲ πεισθέντες καὶ   ̣  ̣  ̣ο̣ντες ἀνε̣λ̣[άβοντο]
καὶ ἐκ μέρους ἐχορήγησαν τὴν εὐθηνιαρχείαν(*) ἣν̣ ἔ̣δ̣ει πᾶσ̣α̣[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐκ]
30κλήρου ἀποδοθῆναι τῇ πόλει· τετράμηνος γὰρ ἐφʼ ἑκάστου τέτακτ̣α̣ι̣ [ἐκ κλήρου]
ὑπὲρ τοῦ αὐτοὺς μὴ ἀθρ̣ό̣ως τὴν τετράμηνον χορηγήσαντας ὑ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἐπιτρίβεσθαι. προετρεψάμην Ἀμμώνιον Πτολλαρίω[νος ἔναρχον]
γυμνασίαρχον γνωσθέντα ὀφείλειν λοιπὸν μῆνα τ̣ῆ̣ς εὐθη[νιαρχίας]
ἑαυτοῦ ἐν τῷ μεταξω(*) ἀποδοῦναι ὑπὲρ τοῦ τ̣ο̣ύτους ἀ̣ν̣άκτησιν σ̣[τήσαντας]
35εὐμαρῶς καὶ τὸ ὑ(*)πόλοιπον τῆς ἀρχῆς ἀμέμπτως ἀποδοῦναι. ἀ[λλὰ ἐπεὶ]
ἐπισταλέντες οὗτοι χορηγῆσαι τὰς τροφὰς τῇ πόλει τοῦ ὑ(*)πολοίπου [χρόνου]
τῆς ἀρχῆς αὐτῶν ἀντιλέγοντες ἔρρωνται, κατὰ τὸ ἀναγκαῖον [προσφεύγω]
ἐπὶ τὴν σὴν ἰ(*)λεικρίνειαν(*) ἀξιῶν διὰ τοῦ στρατηγοῦ αὐτοὺ[ς] τ̣ου  ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 1.13. l. Σεβαστῶν
^ 2.16. l. [ἀποδ]είξεων
^ 2.17-18. l. [Ἠλεν]|σάει
^ 2.18. l. φρουρίου
^ 2.20. corr. ex αυρηλ  ̣ω
^ 2.24-25. corr. ex ετιιμελητων
^ 2.25. l. φρουρίου
^ 2.26. ϋπο papyrus
^ 2.28. corr. ex πομπ⟦ο⟧ηι(ϊ)ανου
^ 2.29. l. μὲν
^ 2.33. l. μηδέ<να>
^ 2.33. l. διασεισμὸν
^ 2.37. ϋπʼ papyrus
^ 2.39. γαϊου papyrus
^ 1.10. ϋμιν papyrus
^ 1.11. corr. ex ι(ϊ)ι
^ 2.17-18. BL 6.101 : [ἐπιλελοι]ποτων prev. ed.
^ 2.26. ϋιον papyrus
^ 2.29. l. εὐθηνιαρχίαν
^ 2.34. l. μεταξὺ
^ 2.35. ϋπολοιπον papyrus
^ 2.36. ϋπολοιπου papyrus
^ 2.38. l. εἰλικρίνειαν : ϊλεικρινειαν papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.