Papyri.info

sign in

p.oxy.12.1413 = HGV P.Oxy. 12 1413 = Trismegistos 21823DDbDP transcription: p.oxy.12.1413 [xml]

AD272? Oxyrhynchus

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣η καὶ ψήφισμα αὐτῷ ἐπὶ τούτοις γινέσθω εἰς ἡμιχώριον τ[- ca.35 -]υ̣δ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ς̣ δὲ εἰσηγοῦμαι. Σεπτίμιος Σερῆνος ὁ καὶ Ἰσχυρίων ἐξηγητὴς εἶ[π(εν)·   ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ρ̣[- ca.15 -]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] καὶ ω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩][ ἐπὶ τού]τοις τοῖς ὅροις. οἱ βουλευταὶ εἶπ(ον)· ὠκεανέ, ἐξηγητά.
[ὁ πρύτανις εἶπ(εν)· ⁦ -ca.?- ⁩][ τὸ μεγα]λ̣ῖον̣(*) τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐρηλιανοῦ Σεβαστοῦ. ὀνομάσατε οὖν καὶ βουλευτὰς ἵν̣α̣ τ̣ὰ̣ σ̣τ̣ε̣π̣τ̣ι̣κὰ αὐτῶν εἰς̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[οἱ βουλευταὶ εἶπον· ⁦ -ca.?- ⁩]ι̣. ὁ πρύτανις εἶπ(εν)· προτρέψασθε οἱ ἐξηγηταί τινας. οἱ ἐξηγηταὶ εἶπ(ον)· προτραπήτω [Σ]ε̣ρ̣ῆ̣ν̣ο̣ς̣ εἰς ἐξηγητείαν. ὁ πρύτανις εἶ[π(εν)· ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩][ Σα]β̣εῖνος καὶ ὡς χρημα(τίζει) πρυτανεύσας εἶπ(εν)· ὁ Πλουτίων στεπτικὸν ἔτι ὀφείλει ἧς ἀνεδέξατο ἀπὸ τιμῶν ἐξηγητείας. ὁ πρύτ[ανις]
[εἶπ(εν)· ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ [γ]ραμματεὺς πολειτικῶν(*) εἶπ(εν)· ναί. Ἰουλιανὸς ὁ καὶ Διοσκουρίδης ἐξηγητὴς εἶπ(εν)· Πλουτίων ὀφείλει στεπτι[κόν,] οὔκουν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩][ οἱ βουλευτ]α̣ὶ εἶπ(ον)· ὁ ὀνομασθεὶς ἐπὶ τῷ ἰδίῳ πόρῳ ὠνομάσθη. Σεπτίμιος Διογένης ὁ καὶ Ἀγαθὸς Δαίμων γενόμενος ὑ(*)πομνηματογρ[ά]φος καὶ
[ὡς χρημα(τίζει) σύνδικος εἶπ(εν)· ⁦ -ca.?- ⁩] [Σερῆνό(?)]ς ἐστιν γυμνασίαρχος. ὁ πρύτανις εἶπ(εν)· ὀνομάσατε ἄλλους, ἵνα κἂν(*) τὸ ἐξηγητικὸν συσταθῇ. οἱ ἐξηγηταὶ εἶπ(ον)· προτραπήτω Ἴ(*)ων υ(*)ἱὸς
10[εἰς τὴν ἐξηγητεί]αν τοῦ πάππου. Σεκοῦνδος Σεκούνδου ἀρχιερεὺς εἶπ(εν)· ἐπιτηρείσθω οὖν ὁ ὀνομασθεὶς. ὁ πρύτανις εἶπ(εν)· α̣ἱ̣ρο̣ῦ̣μ̣α̣ι εἰς̣ ἐπ̣ι̣τ̣ή̣-
[ρησιν ⁦ -ca.?- ⁩][ Φιλέαν καὶ] Πλουτεῖνον ἵνα τὴν πίστιν ἀποπληρώσωσιν τῇ βουλῇ. οἱ βουλευταὶ εἶπ(ον)· ἁγνὲ πιστὲ Φιλ̣έ̣α, ἁγνὲ πιστὲ Πλο[υ]τεῖνε. τούτω̣ν̣
[⁦ -ca.?- ⁩][ ὑπερτεθέντων εἰς τὴν] ἑξῆς βουλήν, ὁ πρύτανις εἶπ(εν)· καὶ αἱ ἄλλαι ἀρχαὶ ὀνομασάτωσαν. ὀνομάσατε δὲ καὶ βουλευτάς. οἱ ἀπὸ τῆς τρίτης φυλῆς εἶπ(ον)·
[⁦ -ca.?- ⁩][ ὁ πρύτανις εἶπ(εν)· ἐπι]τηρήσει Νεῖλος βουλευτής. οἱ βουλευταὶ εἶπ(ον)· ἁγνὲ πιστὲ Νεῖλε, ἀεὶ καλῶς Νεῖλος, βοήθειαν αὐτῷ. οἱ ἀπὸ τῆ[ς τ]ρίτης φυλῆ̣[ς]
[εἶπ(ον)· ⁦ -ca.?- ⁩][ Σεπτίμιος Διογένης ὁ καὶ Ἀγαθὸς Δαίμων γενόμενος ὑπομνηματογράφος καὶ ὡς χρημα(τίζει) σύνδικος εἶπ(εν)· ⁦ -ca.?- ⁩] κατείληφα πόρον, τουτέστιν γενήματα ἀποκείμενα ἐν τῷ Μονίμου, καὶ ὅταν γνωσθῇ ἡ ποσότης, παρατε[θ]ήσεται ὑ(*)μῖ[ν.]
15[⁦ -ca.?- ⁩]φος καὶ ὡς χρημα(τίζει) εἶπ(εν)· ὅσοι νῦν ὠνομάσθησαν ὑ(*)πὸ Φελέου(*) καὶ Ἡρακλιδίωνος ὠνομάσθησαν. οἱ βουλευτ[α]ὶ̣ εἶπ(ον)· ἀπὸ ὅλης
[τῆς φυλῆς (?)⁦ -ca.?- ⁩][ ἁγνὲ πισ]τὲ Ὡρίων γεουχῶν ἐν Νεσμείμι, ἁγνὲ πιστὲ Λεωνίδη γεουχῶν ἐν Δωσιθέου, ἁγνὲ πιστὲ Βη̣[σ]αρίων γεου-
[χῶν ἐν ⁦ -ca.?- ⁩][ Σεπτίμιος Διογένης ὁ καὶ Ἀγαθὸς Δαίμων γενόμενος ὑπομνηματογράφος καὶ ὡς χ]ρημα(τίζει) σύνδικος εἶπ(εν)· ἵνα προτραπῶσιν καὶ ἄρχωσιν οἱ ὀνομαζόμενοι, τὸ πρωτενίαυτον τῆς λιτουργησία[ς](*)
[⁦ -ca.?- ⁩]
[Πτολεμαῖος γ̣υ̣μ̣ν̣η̣σ̣ί̣α̣ρ̣χ̣ο̣ς̣ εἶπ(εν)· ⁦ -ca.?- ⁩][ ε]ἰ̣ς̣ τ̣ὴ̣[ν τρια]κάδα τοῦ Μεσορὴ χρεῖσαι(*). τῇ μὲν τριακάδι οὐκ ἐχρεισεν(*) ἀλλὰ τῇ ἑξῆς νεομηνίᾳ διʼ ἐμοῦ ἔ̣[χρισε]ν, παραδεχ[  ̣]-
20 [⁦ -ca.?- ⁩][, β ][⁦ -ca.?- ⁩]ς ὁ τοῦ Φιλοσόφου, γ ἐπεστάτει Θεόδωρος υ(*)ἱὸς Πτολεμαίου καὶ οὐκ ἔχρεισεν(*) ἀλλʼ ἐγὼ ἐκ προχρείας [ἔχρισ]α ἐὰν οὖν
[⁦ -ca.?- ⁩][ οἱ βουλευταὶ εἶπ(ον)·] ὠκεανὲ Πτολεμαῖε, ὠκεανὲ γυμνασίαρχε. ια Διονύσιος ὁ καὶ Ἀρτεμίδωρος, ιβ Ἀριστίων ὁ καὶ Ἀνδ[ρόνει]κος Ἀ̣σ̣[υ]γ̣κρί-
[του ⁦ -ca.?- ⁩][ γυμνασίαρχος εἶπ(εν)· ⁦ -ca.?- ⁩] ἡ̣ ἐ̣ν̣αλλαγὴ̣ τῶν ἡμερῶν. οἱ βουλευταὶ εἶπ(ον). κύρια τὰ ψηφίσματα. ιγ Ξενικὸς καὶ οἱ μέλλοντες γυμ[νασιαρχεῖν,   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩] Σερῆνος Ἀμμωνίου γυμνασίαρχος εἶπ(εν)· μὴ βλαπτέτω μου τὸ ψήφισμα ἡ ἐναλλαγὴ τῆς ἡ̣[μ]έ̣[ρας - ca.18 -]
[⁦ -ca.?- ⁩][ ε̣ἰ̣] καὶ μὴ ἔχρεισεν(*). κη Σεουῆρος καὶ Ἐπίμαχος οἱ τοῦ Φιλοσόφου. οἱ βουλευταὶ εἶπ(ον)· ὠ̣κ̣ε̣[ανὲ Σερῆνε, ὠκεανὲ γυμνασίαρχε (?)⁦ -ca.?- ⁩]
25 [⁦ -ca.?- ⁩][ ὁ πρύτανις εἶπ(εν)· ⁦ -ca.?- ⁩] ὁ ἐπείκτης χρυσοῦ στεφάνου καὶ Νείκης(*) τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐρηλιανοῦ Σε̣β̣[αστ]ο̣ῦ̣ Ἰ̣ο̣[υλι - ca.24 -]
[⁦ -ca.?- ⁩][ τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐρηλια]νοῦ Σεβαστοῦ καὶ ὅτι καὶ ὁ στέφανος αὐτοῦ ἤδη ἐγένετο, καὶ εἰ μὴ οἱ τεχνεῖται̣(*) [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.27 -]
[⁦ -ca.?- ⁩][ τὰ σκ]εύη ταῦτα κατʼ εὐχὴν γείνεται. ἄλλα δώδεκα τάλαντα δοθήτω τοῖς τεχνείτα[ι]ς̣(*). [- ca.23 -]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ οἱ βουλευταὶ εἶπ(ον)· οἱ αὐτοὶ ἀπαιτείτωσαν. Θέων ὁ καὶ Ὡριγένης Χ[αιρήμον(?)]ο̣ς̣ καὶ ὡς χρ[ημα(τίζει) εἶπ(εν)· - ca.18 -]
[⁦ -ca.?- ⁩][ δύν]α̣σθε αὐτοὺς ἀπαιτῆσαι. οἱ βουλευταὶ εἶπ(ον(?))· ἁγνοὶ πιστοὶ ἀπαιτηταί̣. Εὔπορ[ος] ὁ καὶ Ἀγ̣α̣[θὸς Δαίμων καὶ ὡς χρημα(τίζει) εἶπ(εν)·   ̣  ̣  ̣]
30[⁦ -ca.?- ⁩]ναι, ἐ̣ὰ̣ν̣ [μ]ὴ̣ τελειωθῇ τὸ ἔργον. ὁ πρύτανις εἶπ(εν)· καὶ ὁ κράτιστ[ος] ἐπιστράτηγος δ[- ca.27 -]
[⁦ -ca.?- ⁩][ Εὔπορος ὁ καὶ Ἀγαθὸς Δ̣α̣ί̣μ̣ω̣ν̣ κ]αὶ ὡς χρημα(τίζει) εἶπ(εν)· ὅταν οὖν εὐθέως ἔλθῃ, ἐπειχθήσεται τ̣[ὸ ἔ]ργον. οἱ βουλε[υταὶ ε]ἶ̣[π(ον)· - ca.23 -]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ε Εὔπορε, εὐδιοίκητε Εὔπορε. Σεπτίμιος Διογένης ὁ καὶ Ἀγαθὸς Δαίμων γενόμ[ενος ὑπομνηματογράφος]
[καὶ ὡς χρημα(τίζει) σύνδικος εἶπ(εν)· ⁦ -ca.?- ⁩][ εἴ τι τοῖ]ς̣ τεχνείταις(*) ἐν πίστι(*) ἀναλίσκεται, παρατεθήσεται ὑ(*)μῖν.
[ὁ πρύτανις εἶπ(εν)· ⁦ -ca.?- ⁩]π̣ον ἦν καὶ ἐ̣πεστάλη τότε τὸ κοινὸν τῶν κοσμητ[ῶν διὰ Κ]ορνηλιανοῦ καὶ Π̣α̣υ̣σ̣α̣ν̣[ίου - ca.22 -]
35[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ς̣ δεδη[λωκέν]αι πρὶν ἂ̣ν̣ τ̣ὸ̣ πᾶν ἀνάλωμα δ̣ο̣θ[ῇ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ Μάξιμον ε̣ν̣[  ̣  ̣  ̣]δ̣[- ca.22 -]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣][λειτουργ(?)]η̣σί̣α̣ν [  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἕως τοῦ Παχὼν α̣[- ca.53 -]
[⁦ -ca.?- ⁩]του̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ο̣[  ̣]ς̣ α̣ἰ̣τησω  ̣[- ca.53 -]

Apparatus


^ 4. l. [μεγα]λεῖον
^ 7. l. πολιτικῶν
^ 8. ϋπομνηματογρ[α]φοσ papyrus
^ 9. l. καὶ ἐὰν
^ 9. ϊων papyrus
^ 9. ϋιοσ papyrus
^ 14. ϋμι[ν.] papyrus
^ 15. ϋπο papyrus
^ 15. l. Φιλέου
^ 17. l. λειτουργησία[ς]
^ 19. l. χρῖσαι
^ 19. l. ἔχρισεν,
^ 20. ϋιοσ papyrus
^ 20. l. ἔχρισεν
^ 24. l. ἔχρισεν
^ 25. l. Νίκης, BL 1.336 : νικης prev. ed.
^ 26. l. τεχνῖται
^ 27. l. τεχνίτα[ι]ς
^ 33. l. τεχνίταις
^ 33. l. πίστει
^ 33. ϋμιν. papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.