Papyri.info

sign in

p.oxy.12.1414 = HGV P.Oxy. 12 1414 = Trismegistos 21824DDbDP transcription: p.oxy.12.1414 [xml]

AD270-75 Oxyrhynchus

[- ca.10 -ὀ]φ̣ί̣λ̣ε[τα]ι(*) [κ]αὶ τάλ[α]ν̣τ̣α δεκατέσσαρα . ἡ τιμὴ τῶν ρ̣ σ̣[τι]χ̣[α]ρ̣ίων τάλαντα ἑκατὸν τεσσαρ[άκοντα ⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.11 -] ἀ̣π̣έχω τὰ διαφέροντα τῷ νομῷ εἰς τὸ μέρος τῆς πόλεως ἓξ ἥμισοι(*) . μηνιαῖοι ἀποδοῦναι ἐ̣κ τῆς ἰ̣δ̣ί̣α̣ς̣ ἀπαιτείσθωσαν ἑ̣[πτὰ ἥμισυ (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.10 -]χ̣ίζεται.
[ὁ πρύτανις εἶπ(εν)· τὴ]ν̣ τ̣οῦ ἱ(*)εροῦ <ἀναβολικοῦ>(*) γραφ[ὴ]ν κ[ατ]εσκέψασθαι(*) καὶ ὅρον δεδώκατε καὶ ἐπεσταλην(*) τὰ δόξαντα ὑμεῖν(*) τῷ στρατηγῷ, ἀλλὰ [οἱ λινέμποροι(?)(*) μὴ ⁦ -ca.?- ⁩]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοὺς τὸ ἔρ]γ̣ο̣ν τοῦτο μεταχειρισαμένους μηδὲ τὰ[ς] γυναῖκας αὐτῶν δύνασθαι κλώθειν τὸ λείνον(*) προεβάλοντο   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣  ̣[  ̣  ̣] ὅπως καὶ περὶ το̣ῦ̣το ὅρον δῶτε. ὀλίγε(*) γὰρ κῶ[μα]ί εἰσιν αἳ ἐν τῷ νομῷ ὑμῶν τοῦτο τὸ εἶδος ἔχουσιν. οἱ βου[λ]ε̣[υταὶ εἶπ(ον)· ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣αι. Σεπτίμιος Διογένης ὁ καὶ Ἀγαθὸς Δαίμων γενόμενος ὑπομνηματογράφος καὶ ὡς χρημα(τίζει) σύν[δικος εἶπ(εν)· οἱ λινέμποροι (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣αι καὶ ἐ̣[κ] τ̣ε̣σ̣σ̣α̣ρ̣άκοντα ἐννέα δηναρίων εἶναι τὸ λείνον(*) τὸ στημονικόν, ἕνδεκα δὲ δηνάρια αὐτοῖς ἐξωδιάσθη ἀπ[ὸ τοῦ ταμιακοῦ λόγου ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ γ]ενέσθαι. [οἱ βο]υλευταὶ εἶπ(ον)· [δε]κ̣αεννέα δηναρίοις ἀρκείσθωσαν οἱ λεινενποροις(*) μετὰ τὸ ἐξωδιαζ[ό]μενον ἀπὸ τοῦ τα̣[μ]ι̣[ακοῦ λόγου. Σεπτίμιος Διογένης ὁ καὶ Ἀγαθὸς Δαίμων γενόμενος]
10[ὑπομνηματογρά]φος καὶ ὡς χρημα(τίζει) σύνδικος εἶπ(εν)· εἰ τοῦτο ὑμ[ῖ]ν [ἔ]δ̣ο̣ξεν ἐπὶ τοῦ στημονικοῦ, πεῖραν προσενεγ’κοῦμ[ε]ν̣ καὶ τοῖς μ(hand 2) έλλουσι[ν](*)[ ὑφαίνειν ⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.13 -]τ̣α̣ξ̣ά̣τ̣ωσάν τινα οἱ λινόϋφοι οἱ(*) μέλλοντες ὑφαίνειν τὴν ὀθόνην τοῦ ἱεροῦ ἀναβ[ολικοῦ ⁦ -ca.?- ⁩](*)
[ἀναγνωσθείσης ἀξ]ι̣ώσεως τῶ[ν τῆ]ς πόλεως λινοΰ(*)φων περὶ τοῦ μετὰ τὰς πέρυσιν ἐξοδιασθεισαν(*) αὐτοῖς̣ [ὑπὲρ ⁦ -ca.?- ⁩ δραχμὰς ⁦ -ca.?- ⁩ δοθῆναι ἄλλας δραχμὰς]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δι]ὰ̣ [τὴ]ν̣ πλεοτιμίαν [τῶ]ν εἰδῶν καὶ τὴν πλεομισθίαν τῶν ὑ(*)πουργ[ῶ]ν, μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν ὁ̣ π̣[ρύτανις εἶπ(εν)· δοθήτωσαν τοῖς λινοΰφοις ἄλλαι δραχμαὶ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κο]ν̣τ̣α̣ ε̣ἰ̣ς̣ [σ]υνπλήρωσιν δραχμῶν διακοσίων διὰ τὴν πλεοτιμίαν τῶν εἰδῶν. τοῦτο ψηφ[ίσασθε (?)⁦ -ca.?- ⁩]
15[  ̣  ̣ συντε]τ̣ι̣μ̣η̣μ̣ένου τοῦ κρίκου καὶ αὗται προσγενέσθωσαν. οἱ τελοῦντες τὴν τιμὴν τοῦ [λίνου (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.11 -] π̣[α]ρ̣α̣τεθήσεται ὑ(*)μῖν τῇ ἑξῆς βουλῇ· οἱ βουλευταὶ εἶπ(ον)· οἴτω(*).
[- ca.15 - ἀναγ]νωσθέντος ἐπιστάλματος Τερεντίου Ἀρίου στρα(τηγοῦ) περὶ τοῦ αἱρεθῆναι εκα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ἔδοξεν ὑπερτεθῆνα]ι̣ [ε]ἰ̣ς τὴν ἑξῆς βουλήν.
[ἀναγνωσθέντος ἐπιστά]λ̣μ̣α̣τ̣ος τ[οῦ] στρατηγοῦ περὶ αἱρέσεως ἄλλω̣[ν κατα]πομ̣πῶν ζῴων, με[τὰ τὴν ἀνάγνωσιν ὁ πρύτανις εἶπ(εν)·]
20[- ca.13 -] μ̣ά̣λ̣ιστα [δὲ] τ̣ῶν κ̣[ατ]α̣πομ̣π̣ῶν τῶν καταφε̣[ρομέν]ω̣ν ζῴων το̣ῖς ἅμα τ[ο]ῖ̣ς̣ κ̣α̣τ̣α̣φ̣[ερομένοις ⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.15 -]υ̣πο̣ν(*) σ̣υνάξας τινὰς τοὺς παρ[ό]ντας ἀπὸ τῆς βουλῆς ὠ[ν]ομάσαμεν ἕνα Σαραπ̣[ίωνα ⁦ -ca.?- ⁩ ἵνα μὴ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.15 -] γ[έ]νηται. οἱ βουλευταὶ εἶπ(ον)· ἀτ̣ίμητε(*) πρύτανι, σώ̣ζ̣ο̣υ̣ ἡμῖν, πρύτανι(*) καλῶς ἄρχις(*), κα[λῶς ⁦ -ca.?- ⁩ ὁ πρύτανις εἶπ(εν)· ⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.16 -]  ̣ ἐν τῷ λογιστηρίῳ(*) ἐστίν. οἱ βουλευταὶ εἶπ(ον)· ἐπειεικῶς(*) ὁ πρύτανις.
[ὁ πρύτανις εἶπ(εν)· ὁ νόμ]ο̣ς κ[ε]λεύει πρὸ ἑξαμήνου τὸν μελλοπρύτανιν ὀνομάζεσθαι. ὑ(*)πομιμνήσκ[ω ὑ]μ̣ᾶ̣ς̣ τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25[- ca.20 - οἱ] β̣[ουλευ]τ̣αὶ εἶπ(ον)· μ̣ε̣τὰ σκέψεως ἡ ὀνομασία γείν[ε]ται τ[⁦ -ca.?- ⁩ ὁ πρύτανις εἶπ(εν)· ⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.17 -]υ̣ γὰρ ἐ̣(*) νόσῳ εἰμὶ καὶ τῆς πλευρᾶς [ῥ]έγ’χ̣ομαι, ὡς ἐπίστασθαι(*), κ̣α̣ὶ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[οἱ βουλευταὶ εἶπον·   ̣  ̣  ̣]δ̣υ̣π̣ε̣ πρύτανι, εὐγεν[ὲς] πρύ[τ]ανι, ἔτι κάμε ὑ(*)πὲρ ἡμῶν, κάμε ἄξια τοῦ ἐπάν̣[ω χρόνου. ⁦ -ca.?- ⁩]
[ὁ πρύτανις εἶπ(εν)· - ca.12 -]  ̣ ἐστίν̣, καὶ ο̣ἱ̣ ἥμι̣[σ]υ̣ τούτ[ου] τοῦ μέρους [ὀ]φε̣[ί]λ̣[ον]τ̣ε̣ς̣ [  ̣  ̣]  ̣ε̣ου̣τ̣ι̣ν̣[  ̣  ̣  ̣]δ̣εω̣[⁦ -ca.?- ⁩ οἱ βουλευταὶ εἶπ(ον)· ⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.21 - ὁ] πρύτανις εἶπ(εν)· ἐπειδὴ σ[ή]μερον πρόσκλητον β̣ο̣υ̣[λὴν ⁦ -ca.?- ⁩]
30[- ca.24 -]  ̣[- ca.11 -]α̣ι̣ π[ρόνο]ι̣αν π̣ο̣ι̣ήσηται ἅπαν τ̣ὸ̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1. l. [ὀ]φείλε[τα]ι
^ 2. l. ἥμισυ
^ 4. ϊερου papyrus
^ 4. BL 3.136 : prev. ed.
^ 4. l. κ[ατ]εσκέψασθε
^ 4. l. ἐπεστάλη
^ 4. l. ὑμῖν
^ 4. BL 7.138 : ἱερεῖς prev. ed.
^ 5. l. λίνον
^ 6. l. ὀλίγαι
^ 8. l. λίνον
^ 9. l. λινέμποροι
^ 10. προσενεγ’κοῦμ[ε]ν̣ papyrus
^ 10. l. μέλλουσι[ν]
^ 11. corr. ex αι
^ 11. BL 3.137 : ἀνα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ 12. λινοϋφων papyrus
^ 12. l. ἐξοδιασθεῖσας
^ 13. ϋπουργ[ω]ν, papyrus
^ 16. ϋμιν papyrus
^ 16. l. ἴτω, BL 3.137 : οὕτω prev. ed.
^ 21. υ̣πο̣νυ̣πο̣ν corr. ex υπαν
^ 22. corr. ex ατ̣ιμηται
^ 22. corr. ex πρινινι
^ 22. l. ἄρχεις
^ 23. corr. ex λογιστωριω
^ 23. l. ἐπιεικῶς
^ 24. ϋπομιμνησκ[ω] papyrus
^ 26. l. ἐ<ν>
^ 26. [ῥ]έγ’χ̣ομαι, papyrus
^ 26. l. ἐπίστασθε
^ 27. ϋπερ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.