Papyri.info

sign in

p.oxy.12.1449 = HGV P.Oxy. 12 1449 = Trismegistos 21850 = oxford-ipap.apis.1821DDbDP transcription: p.oxy.12.1449 [xml]

AD213-17 Oxyrhynchus

1,Fr1+2
π[α]ρὰ Αὐρ(ηλίων) Ζωίλ(ου) Ἀπολλωνίου μητ(ρὸς) Αὐρ(ηλίας) Ἀχι̣[λλίδ(ος) καὶ - ca.14 - μη]τ(ρὸς) Αὐρ(ηλίας) Τααφύγχ(ιος) ἀμφοτέρων [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ τῶν σὺν αὐτ(οῖς) ἱ(*)ερέων Δ[ιὸς καὶ Ἥρας καὶ Ἀταργάτιδ(ος)]
καὶ Κόρης καὶ Διονύσου καὶ Ἀπόλλων[ο]ς [καὶ Νεωτέρας καὶ τῶν συννάων θε]ῶν καὶ κωμαστῶν προ[τομῶν τοῦ] κυ̣ρ̣ί̣[ο]υ Σεβαστοῦ καὶ Νίκης(*) [αὐτοῦ προαγούσης καὶ]
(*)ουλίας Δόμνας Σεβαστῆς καὶ τοῦ θεο[ῦ πατρὸς α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ Σεουήρου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νων αὐτῶν ἱ(*)ερῶν τῶ[ν ὄντων] ἐν τῇ μητροπόλ(ει) ἐπὶ μὲν το̣[ῦ Διονύσου ἐπʼ ἀμφόδ(ου)]
Δρόμ(ου) Θοήριδ(ος), τοῦ δὲ ἑτέρου Ἀπόλλωνος   ̣[- ca.21 - θεοῦ μεγ]άλου Ἀγαθοῦ Δαίμ(ονος) καὶ Νεωτ(έρας) [ἐν τοῖς ἀπ]ὸ̣ νότου τῆς π[ό]λεως ἐπʼ ἀ[πη]λ̣(ιώτην) [μέρεσιν ἐπʼ ἀμφόδ(ου)   ̣  ̣  ̣  ̣(  ),]
5καὶ ἐν τοῖς ἀπὸ νότου ἐπὶ λίβα μέρεσι τῆ[ς πόλ(εως) ἐπʼ ἀμφόδ(ου)   ̣  ̣  ̣  ̣(  ) Νεωτ(έρας) (?), καὶ ἐπʼ ἀμφόδ(ου)] Πλατ(είας) ἐκ νότ(ου) τοῦ Δημητρ(είου(?)) Διὸς καὶ Ἥ[ρας κ]α̣ὶ̣ Ἀ̣τ̣α̣ργάτ[ιδ]ο̣ς̣ Βεθεννύν[ιδ(ος) καὶ Κόρης, καὶ ἐπʼ ἀμ-]
φ[ό]δ(ου) Δ̣ρ̣όμ(ου) Γυμνα(σίου) Διὸς καὶ Ἥρας καὶ Ἀταργάτ[ιδ(ος) Βεθεννύνιδ(ος) καὶ Κόρης, καὶ ἐπʼ ἀμφόδ(ου) Ἱ]ππέων Παρεμβολ(ῆς) Πα̣τ̣ε̣μὶ(*)τ λα̣[ύρα]ς̣ [Δι]ὸς καὶ Ἥρας καὶ Ἀταργάτιδ(ος) κ[αὶ Κόρης (?), καὶ ἐν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τοῦ Κυνοπολ(ίτου) Διὸς καὶ Ἥρας. γρα(φὴ) ἀναθημάτ(ων) [τοῦ κ[  ̣] (ἔτους) Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρο]υ Ἀντωνίνου Παρθικοῦ Μεγίστου Βρεταννικοῦ Μεγίστου Γερμανικοῦ Μεγίστο[υ Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ.]
ἔστι δέ· τῶν μὲν ἐν τῷ τῆς Νεωτ(έρας) ἱ(*)ερ[ῷ, εἰκονίδιον τοῦ κυρίου ἡμῶ]ν Αὐτοκράτορος Μάρκου Αὐρηλί[ο]υ Σεουήρου Ἀντωνίνου Εὐτυχοῦς [Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ]
καὶ Ἰ(*)ουλίας Δόμνας τῆς κυρίας Σεβαστῆς [καὶ τοῦ θεοῦ πατρὸς αὐτοῦ Σεουήρου, ἐπι]κειμέ[ν]ων ἐπί τινων ἀναθημάτ(ων) τα(*) ὀνομάτ(ων) τῶν ἀναθ̣[έντ(ων) - ca.10 - ἐπὶ]
10γὰρ ἄλλων μὴ γεινώσκειν(*) ἡμειν(*) τοὺ̣ς̣ [ἀναθέντας διὰ τὸ τὰ ἀναθήματ(α) ἀπὸ ἀρχαί]ων χρόνων ἐν τῷ ἰ(*)ερῷ εἶναι, ξόανον Δήμητρος θ[εᾶς μεγίστ(ης), οὗ ἡ προτομ(ὴ)]
Παρίνη, τὰ δὲ ἄλλα μὲρη τοῦ σώματ(ος) ξ[ύλινα, - ca.33 -]ω̣ν̣ι̣ειου̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ω̣ [  ̣  ̣]μ̣[  ̣  ̣] ἡμεῖν(*) οὐκ ἐπεδείχθ(η). καὶ ἐπὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῶν ἐκ τῆς]
ἄνωθ(εν) συνηθ(είας) κατʼ εὐχ(ὴν) καὶ εὐσέβ(ειαν) ἀνι(*)ερωθέντ(ων), [- ca.26 - ἀ]νατεθ(ε ) ὑπὸ Φ̣ρ[α(?)]γ̣έν̣[ο(?)]υ̣ς̣ Ὡ[ρί]ωνος, (hand 2) ξό[α]νον Νεωτ(έρας) χα(λκοῦν) μεικ(ρόν)(*), δακτύλ(ιοι) ε [ἀνατεθ(έντες) ὑπὸ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
Διδύμ(ου), στολὴ καλλαΐ(*)νη ἀνατεθ(εῖσα) ὑπὸ τ(ῆς) μητ(ρὸς) Ἀν̣[- ca.26 - ἀ]νατεθ(ε ) ὑπὸ Κάστορος Ἀσκληπ(ιάδου), [βε(?)]λ̣έ̣νκωτο[ς(?)]μεικ(ρὸς)(*) ἐφ̣ʼ οὗ ξόανον τῆς Νεωτ(έρας) ἀποθ  ̣[- ca.17 -]
λ̣ιθ(ιν ) εὐτόμου λίθ(ου), π̣η̣δάλ(ιον) τῆς [Νεωτ(έρας) (?), ξόανον - ca.20 - ο]ὗ̣ ἡ προτομ(ὴ) Π[α]ρίνη, τὰ δὲ περίαπτ[α ἐπί]πλαστ̣(α), Τ̣υ(*)φών̣ τινων μερῶν κα[- ca.17 -]
15κατὰ μέ(σον) κεκολ(λημεν ) καὶ τὰ ἐν γλωσσ[οκόμῳ - ca.16 - λύχνοι χρ(υσοῖ) μικ(ροὶ) μ]εστ(οὶ) θεί[ο(υ)](*) β ἀν[ατε]θ(έντες) ὑ(*)πὸ Σαρα[π(ίωνος)] Σαραπ(ίωνος), ἄλ̣(λος) λ[ύχ(νος)] χρ(υσοῦς) [μ]εικ(*) μεστ(ὸς(?)) θείο(υ)(*) ἀνατεθ(εὶς) ὑπὸ Σαραε̣(ῦτος) Ἀχ̣[ιλλ](  )[, ἄλ(λος) λύχ(νος) χρ(υσοῦς) μικ(ρὸς) μεστ(ὸς) θεῖο(ς)]
ἀνατεθ(εὶς) ὑπὸ Πτολεμαΐ(*)δος γυναι[κὸς - ca.26 - ὧν ὁ στα]θμ(ὸς) δι(ὰ) τῶν κατὰ χρόνο(ν) γρα(φῶν) [δη]λοῦτ(αι), πε̣[ριδέξι]α̣ παιδικ(ὰ) ι καὶ παιδικ(ὸς(?)) δακτύλ(ιος) α, ἐπὶ [τὸ α(ὐτὸ) χρ(υσοῦ) (τετάρτων)   ̣, - ca.10 -]
μύστ(ρα) χρ(υσᾶ) β, γρ[α]φ̣ε̣[ῖο(ν)] χρ(υσοῦν) μεικ(ρὸν)(*) α, ορα [- ca.33 - μ]εικ(*) α, πάντ(α) ἐπὶ τὸ α[ὐτὸ] χρ(υσοῦ) [(τετάρτων(?)) - ca.9 - -ca.?- ]  ̣χ̣ρ̣(υς ) εὐτο(μο ) ἀργυροπ(οιητο) α (τετάρτων) β, γραφεῖα ἀργ(υρᾶ) [- ca.17 -]
ψέλιο(ν) ἀργ(υροῦν) παιδι[κ(όν),   ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ [- ca.34 - περ]ιδέξ(ια) ἀργ(υρᾶ) β, μηνίσκ(ιον) [- ca.11 - ἀ]ρ̣γ(υρ ), πάντ(α) ὁλκ(ῆς) (δραχμῶν) η (τριωβόλου), στρανγ(αλὶς)(*) ἀργ(υρᾶ) ο[- ca.17 -]
χ̣[ρ(υσ )] σ̣ὺν πρ(οσ)κυνη[τηρίῳ (?)- ca.38 -]  ̣  ̣ [ὁ]λ̣κ̣(ῆς) (δραχμῶν) δ (τριωβόλου), ὀσυπτρον(*) ἀργ(υροῦν) π[αιδικ(όν),   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ̣ρ̣γ̣(υρ ) μ̣ε̣ι̣κ̣(*) ϛ, λαμπάδ(ες) ἀργ(υραῖ) κ̣αλα̣ὶ̣ Β̣ουβα̣σ̣[τ - ca.16 -]
20[πάν]τ̣(α(?)) ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) ὁλ(κῆς) (δραχμῶν) [- ca.40 - στα]θμὸν [ἔ]χοντα μεστ(ὰ) κη̣[- ca.10 -]  ̣  ̣ο̣ν̣ χυτ(ὸν) λίθ(ινον) ἓν κεκολλημ(ένον), καὶ ἕτε̣ρ̣ο̣[ν - ca.16 -]
[  ̣  ̣  ̣ψ]ε̣λίου κατ̣[ὰ - ca.44 -]  ̣  ̣[  ̣]ις σάκκου χρ(υσ ) κ̣[- ca.10 -]  ̣ο̣ν ἄ̣σ̣η(μον) καὶ ἐπάνω κονχυλον(*) καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κάτοπτρον]
[χ]α̣λ̣κ̣(οῦν) νεωτερ[ικ(ὸν) - ca.48 -] β, λαμπ(ὰς) ἀργ(υρᾶ) μεστ(ὴ) [- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣(  ) ἀργ(υρ ) μεικ(ρ )(*) περικεχρυσωμ(εν ) α[- ca.17 -]
ἀργ(υρ ) β, τράπ̣[εζα - ca.41 -]α πάντ(α) μεστ(ὰ) θεῖα̣ μει[κ](*) σὺν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ο̣μ̣ῳ, ἄλ(λη) στρανγ(αλὶς)(*) χρ(υσᾶ) κεκολλημ(ένη), ορα[- ca.17 -]
ε̣ὐ̣κολλητ(  ) χυτ(  ) [λιθ(ιν ) - ca.41 -]   ̣  ̣[ο]ν κεκο[λ]λημ(ένον) χυτ(ὸν) λίθ(ινον) [- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ς σὺν κρίκ(οις) χρ(υσοῖς) β, Ἁρποκρά[της - ca.14 -]
25χ̣ρ̣(υσ ) μεικ(ρ )(*) μεστ(  ) θ̣[ει - ca.42 -] π̣ειν̣ωτ̣(*) [  ̣  ̣  ̣  ̣, ἄλ(λο)] π̣εινωτ̣(*) [  ̣  ̣  ̣ πι]ν̣ῶ̣ν συ[μ]μίκτ(ων) ἀριθμῷ νβ ἔχον κατ̣[ὰ μέσον (?)- ca.12 -]
μηνίσκ(ιον) χρ(υσοῦν), τρ̣[- ca.44 -] μ̣ε̣ι̣κ̣(*) α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣ρα ζ̣, [- ca.50 -]
ἕτ̣ε̣ρα̣ μη̣ν̣ί̣σ̣[κ(ια)][ - ca.57 -]μ̣(  ) [- ca.51 -]
μεικ(ρ )(*) α̣, ἀλ(λ ) κ̣ε̣ι̣[ -ca.?- ]
χα(λκ ) ν̣ ἀριθμ[ῷ -ca.?- ]
30μύστ(ρα) χα(λκᾶ) δ μεικ(ρὰ)(*)   ̣[ -ca.?- ]
[ἀ]μφοτ(ερ ) μ[εσ]τ̣(  ) [ -ca.?- ]
1,Fr3
[ -ca.?- ] πα̣λ̣λ̣[ίολ(ον) (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- Ἀφρο]δ̣είτ(η(?)) χρυσ(ᾶ)
[ -ca.?- ]γ̣μένη
35[ -ca.?- λύ]χ̣νος μεστὸ(ς)
[ -ca.?- ]ν̣, λὺχ(νος) χα(λκοῦς)
[ -ca.?- ἀ]νατεθὲν
[ -ca.?- ] ἄλ(λος) λύχνος
[ -ca.?- ]ο̣ν παλλίολ(ον)
2,Fr4
40τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου Ἀν[τωνίνου Εὐτυχοῦς Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ καὶ τοῦ θεοῦ πατρὸς αὐτοῦ]
Σεουήρου καὶ Ἰ(*)ουλίας Δόμνας τῆς κυρίας Σεβαστῆς, κλείνη(*) ξ̣[υλ(ίνη) - ca.57 -]
τοῦ Κυνοπ(ολίτου) ἰ(*)κονείδιον(*) τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου [Αὐρηλίου Σεουήρου Ἀντωνίνου Εὐτυχοῦς Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ καὶ τοῦ θεοῦ]
πατρὸς αὐτοῦ Σεουήρου καὶ Ἰ(*)ουλίας Δόμνας τῆς κυρίας Σεβαστῆ[ς - ca.59 -]
λαμπ(ὰς(?)) σὺν ζῳδίῳ Κόρης ἀργυρῷ(*) ἀσήμ(ου)(*) ὁλκ(ῆς) λί(τρας) α ἔσωθ(εν) ξυλ(ίνη), ἔχου[σα - ca.46 - ἀνατεθ(εῖσα) ὑπὸ τῆς]
45μητ(ρὸς) Διονυσίας Δείου ἀπʼ Ὀξυ(ρύγχων) πόλ(εως) ἀκολούθ(ως) οἷς συνεχωρήθ(η) ὑπὸ Αὐρ[(ηλίου) - ca.59 -]
θεου, καὶ Ἰ(*)αχχάριον μεικ(ρὸν)(*) ἀπὸ ξενικ(οῦ) λίθ(ου) ἀνατεθ(ὲν) ὑπὸ Ἀδρομάχ(ου) [- ca.60 -]
β̣ω̣μὸς χα(λκοῦς) ἀνατεθ(εὶς) ὑπὸ Ζμαράγδ(ου) ἀπελευθ(έρου) Ἀπολλω(νίου) Σαραπ(ίωνος) ἀκ[ολούθ(ως) οἷς συνεχωρήθη ὑπὸ - ca.39 -]
καὶ ὁμοί(ως) πρ(οσ)εγένετ(ο) τῷ α (ἔτει) λαμπ(ὰς) χρ(υσᾶ) ἔχουσα κατὰ μέσον   ̣[- ca.60 -]
[ἀ]νατεθ(εὶς) ὑπὸ Ἡρακλείδου Σαραπίωνος, ἄλ(λος) βωμ(ὸς) ἀργ(υροῦς) λί(τρας) α ὀγκιῶν(*) ε 𐅵 [- ca.60 -]
50[θ]εᾶς μεγίστης λι(τρῶν) ιε ἀνατεθ(  ) ὑ(*)πὸ Αὐρ(ηλίου) Ἰ(*)ουλίου τῷ α (ἔτει), καὶ ἐν τῷ δ̣ [(ἔτει) - ca.55 - σεση(μμεν )]
[ἀ]χρηστ(ο ) α, τὰ δὲ ἱ(*)μάτια πάντ(α) ἀπὸ τ(οῦ) χρό(νου) σεση(μμένα) ἄχρηστ(α) μηδὲ ἴ(*)χνη̣ [- ca.60 -]
καὶ πρ(οσ)εγέν[ε]το τῷ ϛ (ἔτει) μη(νὶ) Θὼθ ἐν ἱ(*)ερῷ τῆς Κόρης ξόανο[ν - ca.30 - ἀνατεθ(ὲν) ὑπὸ - ca.20 -]
[γυ]μνα(σιαρχήσαντος), καὶ τῷ διελθόντι μη(νὶ) Φαῶ(φι) κορδικίων ζεῦγος [- ca.60 -]
[κ]ω̣μ̣(ῶν) τοῦ νομοῦ. ἔστι δέ· Σιναρύ, ἰ(*)κονείδιον(*) τοῦ κυρίου ἡμ[ῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου Ἀντωνίνου Εὐτυχοῦς Εὐσεβοῦς]
55[Σε]βαστοῦ καὶ τοῦ θεοῦ πατρὸς αὐτοῦ Σεουήρου καὶ Ἰ(*)ουλίας Δό[μνας τῆς κυρίας Σεβαστῆς - ca.29 - περίστρωμα]
[φοι]νείκινον(*) σεση(μμένον) ἄχρηστ(ον), κάτοπ(τρον) νεωτερικ(ὸν) χα(λκοῦν) δίπ(τυχον) α. Τα[- ca.10 - εἰκονίδιον τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Αὐρηλίου]
[Σε]ουήρου Ἀντωνίνου Εὐτυχοῦς Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ καὶ τοῦ [θεοῦ πατρὸς αὐτοῦ Σεουήρου καὶ Ἰουλίας Δόμνας τῆς κυρίας Σεβαστῆς,]
ἐν ἱ(*)ερῷ μαζονόμ(ος) χα(λκοῦς) α, ἀνδριαντάρια β Διὸς καὶ Ἥρας θεῶ[ν μεγίστων. - ca.31 - εἰκονιδίων τοῦ κυρίου]
ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου Ἀντωνίν[ου Εὐτυχοῦς Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ καὶ τοῦ θεοῦ πατρὸς αὐτοῦ Σεουήρου καὶ Ἰουλίας]
60Δόμνας τῆς κυρίας Σεβαστῆς, μ[α]ζονόμος(*) χα(λκοῦς) α κα[ὶ - ca.20 - εἰκονίδιον τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου]
Αὐρηλίου Σεουήρου Ἀντωνίνου Εὐτυχοῦς Εὐσεβοῦς Σεβαστο[ῦ καὶ τοῦ θεοῦ πατρὸς αὐτοῦ Σεουήρου καὶ Ἰουλίας Δόμνας τῆς κυρίας Σεβαστῆς,]
περίστρωμα σεσημ(μένον) ἄχρηστ(ον) α. Κερκεθύρεως καὶ Κερκ[ε- ca.59 -]
ἐν ταῖς αὐταῖς κώμαις εἰκονείδ[ι]α(*) δύο τοῦ κυρίου ἡμῶν [Αὐτοκράτορος Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου Ἀντωνίνου Εὐτυχοῦς Εὐσεβοῦς]
Σεβαστοῦ καὶ τοῦ θεοῦ πατρὸς αὐτοῦ Σεουήρου καὶ Ἰ(*)ουλίας Δόμ[νας τῆς κυρίας Σεβαστῆς, καὶ χορηγεῖται ὑπὸ - ca.24 -]
65γυμνασιαρχ(ήσαντος) ἐλαίου ἡμερησίω[ς] κοτύλης ἥμισυ οὗ χωρεῖ εἰ̣[ς - ca.59 -]

Apparatus


^ 1,Fr1+2.1. ϊερεων papyrus
^ 1,Fr1+2.2. BL 1.336 : νίκης prev. ed.
^ 1,Fr1+2.3. ϊουλιασ papyrus
^ 1,Fr1+2.3. ϊερων papyrus
^ 1,Fr1+2.6. α̣τ̣ε̣μϊτ papyrus
^ 1,Fr1+2.8. ϊερ[ω,] papyrus
^ 1,Fr1+2.9. ϊουλιασ papyrus
^ 1,Fr1+2.9. l. τῶν
^ 1,Fr1+2.10. l. γινώσκειν
^ 1,Fr1+2.10. l. ἡμᾶς
^ 1,Fr1+2.10. ϊερω papyrus
^ 1,Fr1+2.11. l. ἡμῖν
^ 1,Fr1+2.12. ανϊερωθεντ(ων), papyrus
^ 1,Fr1+2.12. l. μικ(ρόν)
^ 1,Fr1+2.13. καλλαϊνη papyrus
^ 1,Fr1+2.13. l. μικ(ρὸς)
^ 1,Fr1+2.14. Τ̣ϋφων̣ papyrus
^ 1,Fr1+2.15. BL 8.246 : θεῖ[οι] prev. ed.
^ 1,Fr1+2.15. ϋπο papyrus
^ 1,Fr1+2.15. l. [μ]ικ(ρὸς)
^ 1,Fr1+2.15. BL 8.246 : θεῖο(ς) prev. ed.
^ 1,Fr1+2.16. πτολεμαϊδοσ papyrus
^ 1,Fr1+2.17. l. μικ(ρὸν)
^ 1,Fr1+2.17. l. [μ]ικ(ρ )
^ 1,Fr1+2.18. l. στραγγ(αλὶς)
^ 1,Fr1+2.19. l. ἔσοπτρον
^ 1,Fr1+2.19. l. μικ(ρ )
^ 1,Fr1+2.21. l. κογχύλ<ι>ον
^ 1,Fr1+2.22. l. μικ(ρ )
^ 1,Fr1+2.23. l. μι[κ(ρὰ)]
^ 1,Fr1+2.23. l. στραγγ(αλὶς)
^ 1,Fr1+2.25. l. μικ(ρ )
^ 1,Fr1+2.25. l. πινώτ(ιον)
^ 1,Fr1+2.26. l. μικ(ρ )
^ 1,Fr1+2.28. l. μικ(ρ )
^ 1,Fr1+2.30. l. μικ(ρὰ)
^ 2,Fr4.41. ϊουλιασ papyrus
^ 2,Fr4.41. l. κλίνη
^ 2,Fr4.42. l. εἰκονίδιον : ϊκονειδιον papyrus
^ 2,Fr4.43. ϊουλιασ papyrus
^ 2,Fr4.44. corr. ex αργυ  ̣  ̣
^ 2,Fr4.44. BL 7.139 : ἀσήμ(ῳ) prev. ed.
^ 2,Fr4.46. ϊαχχαριον papyrus
^ 2,Fr4.46. l. μικ(ρὸν)
^ 2,Fr4.49. l. οὐγκιῶν
^ 2,Fr4.50. ϋπο papyrus
^ 2,Fr4.50. ϊουλιου papyrus
^ 2,Fr4.51. ϊματια papyrus
^ 2,Fr4.51. ϊχνη̣ papyrus
^ 2,Fr4.52. ϊερω papyrus
^ 2,Fr4.54. l. εἰκονίδιον
^ 2,Fr4.55. ϊουλιασ papyrus
^ 2,Fr4.56. l. [φοι]νίκινον
^ 2,Fr4.58. ϊερω papyrus
^ 2,Fr4.60. corr. ex μ[α]ζ  ̣  ̣ομος
^ 2,Fr4.63. l. εἰκονίδ[ι]α
^ 2,Fr4.64. ϊουλιασ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.