Papyri.info

sign in

p.oxy.12.1474 = HGV P.Oxy. 12 1474 = Trismegistos 21875 = perkins.apis.3995DDbDP transcription: p.oxy.12.1474 [xml]

AD 216 Oxyrhynchus

Αὐρηλίῳ Ἀνουβίωνι στρα(τηγῷ) Ὀξυρυγχ(ίτου)
παρὰ Αὐρηλίας Δ[ιδ]ύμης τῆς καὶ Διονυσίας καὶ ὡς χρηματίζει διὰ Αὐρηλίου Νείλου γραμμα-
τέως. οὗ ἐπόρ[ισα ἀ]πὸ διαλογῆς χρηματισμοῦ ἐστιν ἀντίγραφον· Αὐρήλιος Κάσιος ὁ ἱ(*)ερεὺς καὶ ἀρ-
χιδικαστὴ[ς] στ[ρατ]ηγῷ Ὀξυρυγχείτου χαίρειν. τῆς τετηλιομένης(*) δημοσιώσεως ἀντίγρα-
5φον μεταδοθ[ήτω] ὡς ὑπόκιται. ἔρρωσο. (ἔτους) κδ Αὐρηλίου(*) Σεουήρου Ἀντωνίνου Καίσαρος
τοῦ κυρίου Με[χεὶ]ρ ε. Μάρκος Αὐρήλιος Ἁρπογρατίων(*) σεσημίωμαι(*) (δραχμὰς) ιδ. Μάρκος Αὐρήλιος Νε-
μεσιανὸς ὁ καὶ Εἰρηναῖος καὶ ὡς χρηματίζω γραμματεως(*) καταλογίου(*) τὴν οἰκονομίαν ἔγρα-
ψα. Λουκίῳ Σεπτιμίῳ Αὐρηλίῳ Κασίῳ ἱ(*)ερῖ(*) ἀρχιδικαστῇ καὶ πρὸς τῇ ἐπιμελείᾳ τῶν χρημα-
τιστῶν καὶ τῶν ἄλλων κριτηρίων(*) παρὰ Αὐρηλίας Διδύμης τῆς καὶ Διονυσίας καὶ ὡς χρημα-
10τίζει. τῆς προι(*)μένης(*) μοι(*) δισσῆς(*) ἀσφαλείας καὶ τῆς ὑπὸ αὐτὴν ὑπογραφῆς ἀντίγραφον ὑπό-
[κι]ται. Πεκῦσις Παυσιρίωνος μητρὸς Τεθεῦτος(*) ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλεως Αὐρηλίᾳ Διδύμῃ τῇ κα[ὶ]
Διονυσίᾳ̣ καὶ ὡς χρηματίζει διὰ Σουχάμμωνος ἀπελευθέρου τοῦ πάππου(*) σου Αὐρηλίου Δι-
ογένους χαίρειν. ὁμολογῶ ὀφίλ\ε/ιν(*) σοι ἃς ἐσχήκειν παρὰ σοῦ ἐν χρήσι(*) πυροῦ ἀρτάβας τεσσερά-
κοντα πέντε, καὶ ταύτας ἀποδώσιν(*) σοι χωρὶς διαφόρου τῷ Ἐπεὶφ μηνὶ τοῦ ἐνεστῶτος κγ (ἔτους)
15πυροῦ ναίου(*) καθαροῦ ἀδώλου(*) ἀβώλου ἀκρίθου καικοσκινευμένου(*) ὡς(*) εἰς δημόσιον με-
τρουμένου ἐνθάδε ἐν τῷ Ὀξυρυγχείτῃ(*) μέτρῳ παραλημπτικῷ σου κώμης Σύρων τῶν σῶν
μετρούντων, πάντα δὲ χωρὶς ὑπερθέσεως, εἰ δὲ μή, ἐκτείσω σοι τοῦ ὑπερπεσόντος χρόνου
διάφορον ἐξ ἡμισείας, τῆς πράξεώς σου(*) οὔσης ἔκ τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων μοι παντοί-
ων πάντων. κυρία <ἡ> χεὶρ τισσὴ(*) γραφεῖσα πανταχῇ ἐπιφερομένη καὶ παντὶ τῷ ὑπὲρ σοῦ ἐπι-
20φέροντι. (ἔτους) κγ Αὐτοκράτορος Καίσαρος(*) Μάρκου Ἀντωνίνου Παρθικοῦ
[Με]γ̣[ίσ]τ[ο]υ Β̣ρ̣ε̣[ταν]ι̣κ̣[ο]ῦ̣ [Μεγίστο]υ Γερ[μα]νικοῦ Μεγίστου Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ Χοίακ κ. Πεκῦ-
[σις Παυσιρίωνος ἔσχον τὰς προκιμένας ἀ]ρτάβας τεσσαεράκοντα(*) πέντε καὶ ἀποδώσω ὡς πρό(κειται).
[ὧν χρόνων καὶ διελθόντων καὶ τῆς ἀ]ποδώσεως(*) μὴ γεγονυίας [βο]ύλομαι ἀπὸ τῆς τισσῆ[ς](*)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 3. ϊερευσ papyrus
^ 4. l. τετελειωμένης
^ 5. corr. ex μαρηλιου
^ 6. l. Ἁρποκρατίων, corr. ex σαραογρατιων
^ 6. l. σεσημείωμαι
^ 7. l. γραμματεὺς
^ 7. l. καταλογείου
^ 8. l. ἱερεῖ : ϊερι papyrus
^ 9. corr. ex κρττηριων
^ 10. l. προειμένης : προϊμενησ papyrus
^ 10. corr. ex μου
^ 10. corr. ex τισσης
^ 11. corr. ex τετευτος
^ 12. corr. ex τοαππου
^ 13. l. ὀφείλειν
^ 13. l. χρήσει
^ 14. l. ἀποδώσειν
^ 15. l. νέου
^ 15. l. ἀδόλου
^ 15. l. κεκοσκινευμένου
^ 15. BL 2.2.100 : καὶ prev. ed.
^ 16. corr. ex οξυρυγχει  ̣  ̣
^ 18. l. σοι
^ 19. l. δισσὴ
^ 20. corr. ex καισαρω̣ν̣
^ 22. l. τεσσαράκοντα
^ 23. l. [ἀ]ποδόσεως
^ 23. l. δισσῆ[ς]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

To Aurelios Anoubion, strategos of the Oxyrhynchite nome, from Aurelia Didyme alias Dionysia, and however she is styled, through Aurelios Nilos, scribe. A copy of the communication which I have received from the bureau is as follows.;Aurelius Casius, priest and archidikastes, to the strategos of the Oxyrhynchite nome, greeting. Let a copy of the publication which has been effected be served, as follows. Goodbye. The 24th year of Aurelius Severus Antoninus Caesar the lord, Mecheir 5. I, Marcus Aurelius Harpokration, have signed for 14 drachmae. I, Marcus Aurelius Nemesianus alias Eirenaios, and however I am styled, scribe of the bureau, wrote the document.;To Lucius Septimius Aurelius Casius, priest, archidikastes and superintendent of the chrematistai and other courts, from Arelia Didyme alias Dionysia, and however she is styled. Appended is a copy of the bond issued to me in duplicate and of the signature beneath it. Pekysis son of Peusirion and Thetheus of Oxyrhynchos, to Aurelia Didyme alias Dionysia, and however she is styled, through Souchammon, freedman of your grandfather Aurelios Diogenes, greeting. I acknowledge that I owe you without interest in the month of Epeiph of the present 23rd year in wheat that is new, pure, unadulterated, unmixed with earth or barley, sifted, and measured into the public granary here in the Oxyrhynchite nome by your receiving-measure of the village of Syron, the measurement being performed by your agents, all without a delay, or, if I fail, I will forfeit to you interest for the overtime at the rate of half the capital, you having the right of execution upon my person and all my property of every kind. This bond, written in duplicate, is valid wheresoever it is produced and whosoever produces it on your behalf. The 23rd year of the emperor Caesar Marcus Aurelius Severus Antoninus Parthicus Maximus Bretanicus Maximus Germanicus Maximus Pius Augustus, Choiak 20. I, Pekysis, son of Pausirion, have received the aforesaid 45 artabae and will repay them as aforesaid. The period of the loan having expired and no repayment having been made, I desire that of this duplicate bond [a single copy should be sent to the Library of Hadrian etc.]