Papyri.info

sign in

p.oxy.12.1475 = HGV P.Oxy. 12 1475 = Trismegistos 21876 = oxford-ipap.apis.1825DDbDP transcription: p.oxy.12.1475 [xml]

AD 267 Oxyrhynchus

(hand 1) Αὐρή(λιος) Γάι(*)ος ὁ καὶ Ἁρπ[οκ]ρατίων ἱ̣ε̣ρ̣(εὺς) κ̣α̣ὶ̣ ἀρχιδικ(αστὴς) βιβιλι̣ο̣(φύλαξιν) Ὀξυρυ(γχίτου) χαί(ρειν). τῆς τετελ(ειωμένης)
προσφω(νήσεως) ἀντίγρα(φον) ὑπό̣κ̣(ειται). ἔρρω(σθε). (ἔτους) ιδ Γαλλιηνοῦ Σεβαστοῦ Φαρμοῦθι ιη.
ὁ πρὸς τῇ δια(λογῇ(?)) τῆ(ς) πόλ(εως). δ̣ι̣έ̣γ̣ρ̣α̣(ψεν) Α̣ὐ̣ρ̣(ηλίου) Ἀλ̣ε̣ξ̣ά̣ν̣δ̣ρ̣ο̣υ χ̣ρ̣η̣(ματίζοντος).
(hand 2) Αὐρηλίῳ Γαίῳ τῷ καὶ Ἁρποκρατίωνι ἱε[ρεῖ] ἀρχιδικαστῇ [κ]αὶ
5παρὰ Αὐρηλίας Θαϊσοῦτος τῆς καὶ Λολλιανῆς. τῆς τε[τ]ελιωμένης(*) δημοσιώσεως ἀντίγραφον ὑπόκειται
Αὐρηλίῳ Γαίῳ τῷ καὶ Ἁρποκρατίωνι ἱερ[εῖ] ἀρχιδικαστῇ καὶ π[ρ]ὸς τῇ ἐπιμελίᾳ(*) τῶν χρηματιστῶν καὶ τῶν ἄλλων κριτηρίων
παρὰ Αὐρηλίας θαϊσοῦτος τῆς καὶ Λολλιανῆς θυγατρὸς Σαραπίωνος τοῦ καὶ Ἀγαθοῦ Δαίμονος ἀγορανομή-
σαντος τῆς Ὀξυρυγχιτῶν πόλεως. τῆς προειμέν[η]ς μοι δισσῆς ἀσφαλίας(*) σὺν τῇ μετὰ τὸν χρόνον ὑπογραφῇ ἀν-
γραφον(*) ὑπόκειται.
10Αὐρήλιος Ἀγαθ[εῖ]νος ὁ καὶ Ὠριγένης Οὐαριανοῦ τοῦ [κ]αὶ Κλάρου μητρὸς Ὠριγένίης τῆς καὶ Ταύριος ἀπὸ Ὀξυρύγ-
χων πόλε[ω]ς Αὐρηλίᾳ Θαϊσοῦτι τῇ καὶ Λολλιανῇ θυγατρὶ Σαραπίωνος τοῦ καὶ Ἀγαθοῦ Δαίμονος ἀγορανομήσαν-
τος τῆς αὐτῆς πόλεως μητρὸς Διονυσίας τῆς καὶ Διαίνης ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως χωρὶς κυρίου χρηματιζούσῃ
τέκνων δικαίῳ χαίρειν. ὁμολογῶ πεπρακέναι καὶ παρακεχωρηκέναι σοι ἀπὸ τοῦ νῦν ἰς(*) τὸν ἀεὶ χρόνον
τὰ ὑπογεγραμμένα ὑπάρχοντά μοι ἀγοραστι[κ]ῷ δικαίῳ πρότερον σοῦ τῆς ὠνουμένης περὶ κώμην
15Παεῖμιν [τ]ῆς πρὸς λίβα τοπαρχίας τοῦ αὐτοῦ Ὀξυρυγχίτου νομοῦ ἐκ τοῦ Νείκωνος ἀνθʼ οὗ Νεικομήδους
17,ms(hand 3) προσφ(ώνησις) αὐ̣(τῆς) δ̣η̣(μοσιώσεως).
κλήρου σιτικὰς κ[α]ὶ ἑτέρας ἀρούρας ἕνδεκα , ἐν αἷς λάκκος συνερευκὼς καὶ ὁ(*) τροχὸς(*) ὁμοίως συν-
ερευκὼς ἐ̣κ̣ μέρουςς(*) σὺν τῇ ἐ̣π̣ι̣κειμένῃ μηχανῇ, ὧν ὅλων γ[ε]ί[τ]ο[νες] νότου καὶ λιβὸς διῶρυξ καὶ ἄλλα, βορρᾶ πρό-
τερον Ἰουλίου Θέωνος, ἀπηλιώτ[ο]υ τὰ ἑξῆς οἰκόπεδα καὶ ψιλοὶ τόποι καὶ τὸ ὂν πωμάριον, καὶ ἐν τῇ αὐτῇ κώ-
μῃ ἐν τοῖς ἀπὸ βορρᾶ καὶ λιβὸς μέρεσι τῆς αὐτῆς κώμης οἰκίας δύο καὶ τὰ τούτων χρηστήρια καὶ ἀνήκοντα
20πάντα κα[ὶ] τοὺς ἐκ βορρᾶ καὶ λιβὸς τούτων ψειλο[ὺ]ς(*) τόπου[ς] καὶ τὸ μετοξὺ(*) πωμάριον νυνὶ ἐν̣ χέρσῳ ἀρούρης
ἡμίσους [τετάρ]του ἑ[κκ]αιδεκάτου ἐπὶ τὸ πλέον [ἢ] ἔλατ’τον καὶ τὸ ὂν ἐν αὐτῷ φρέαρ, ὧν οἰκοπέδων καὶ ψιλῶν
τόπων [καὶ π]ωμαρίου ὄντων ὑπὸ μίαν ὄψιν [γ]είτονες νότου παρόρια τῆς πόλεως, βορρᾶ περίμετρα τῆς
κώμη[ς,] ἀπηλιώτου ἱεράκιον(*), λιβὸς τὰ προκείμενα σιτικὰ ἐδάφη, ἐπὶ δὲ πάντων ἀκολούθως
τῇ δ̣ι̣κ̣α̣ί̣ᾳ̣ πρᾶσι(*) καὶ παραχωρήσι(*). τὰς δὲ συμ[πε]φωνημένας πρὸς ἀλλήλους ὑ[πὲρ τ]ειμῆς(*) καὶ παραχωρητικοῦ
25τῶν προκ[ε]ιμένων πάντων ἀργ[υρ]ίου Σεβαστοῦ [νομ]ίσματος δραχμὰς ἐννακ[ισχιλί]ας(*) ἑπτακοσίας , αἵ εἰσι
ἀργυρ[ίου τάλα]ντ[ο]ν ἓν καὶ δρ[αχμ]αὶ τρισχί[λιαι ἑπτ]ακόσιαι , αὐτόθι ἀπέσχον παρὰ σοῦ διὰ χειρὸς ἐκ πλή-
[ρ]ους. δ[ιὸ κρα]τε̣[ῖ]ν σε καὶ κυριεύειν σὺν ἐκγόν[οις καὶ] τοῖς παρὰ σοῦ μεταλημψομένοις τῶν παραχωρου-
μένων [ὑπʼ ἐ]μοῦ ὡς πρόκειται καὶ ἐξουσίαν [ἔχει]ν καὶ χρᾶσθαι καὶ οἰκονομεῖν περὶ αὐτῶν ὡς ἐὰν αἱρῇ,
ἅπερ καὶ ἐ[πάν]αγκον παρέξο[μ]αί [σο]ι βέβαια [κ]αὶ καθαρὰ ἀπὸ μόνου τοῦ ἡμετέρου ὀνόματος καὶ παν-
30τὸς τοῦ ἐξ ὀνόματός μου ἐπελευσομένου σοι, ἀρκουμένης σου τῇ ἴς(*) με ἀπὸ σοῦ βεβαιώσι(*) τῶν ἕως τοῦ
διελθ[όν]τος καὶ αὐτοῦ τοῦ διελθόντος ιγ (ἔτους) διὰ τὸ τὰ ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ιδ (ἔτους) τούτων πρόσφορα εἶναι
σοῦ τῆς ὠ[ν]ουμένης, πρὸς ἣν καὶ εἶναι τὰ ἀπὸ(*) τοῦ αὐτοῦ ιδ (ἔτους) ἀπὸ καλανδῶν τελέσματα. κυρία ἡ πρᾶσις
καὶ παραχώρησις δισσὴ γραφεῖσα, ἥνπερ ὁπηνίκα ἂν αἱρῇ δημοσιώσεις διὰ τοῦ καταλογίου(*) οὐ προσδεό-
μενος ἑτέ[ρα]ς μου εὐδοκήσεως διὰ τὸ ἐντεῦθεν εὐδοκῖν(*) με τῇ ἐσομένῃ ὑπὸ σοῦ δημοσιώσει. περὶ
35δὲ τοῦ ταῦ[τ]α ὀρθῶς καλῶς γενέσθαι ἐπερωτηθε[ὶ]ς ὑπὸ σοῦ ὡμολόγησα. (ἔτους) ιδ Αὐτοκράτορος Καίσαρος
Πουπλίου Λι[κιν]νί[ο]υ Γαλλιηνοῦ Γερμανικοῦ Μεγί[στ]ου Πε̣ρσ̣ι̣κοῦ(*) Μεγίστου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ
Ἁθὺρ κγ. Α[ὐρ]ήλιος Ἀγαθεῖνος ὁ καὶ Ὠριγέ[νης] πέπρακα καὶ παρεχώρησα τῇ Λολλιανῇ τῇ καὶ Θαϊ-
σοῦτι τὰ πρ[ο]κίμενα ὑπάρ[χ]οντα καὶ τὰ σ̣υ̣ν̣ε̣[σκευ]α̣σ̣μ̣[έν]α αὐτοῖς πάντα κ[αὶ] ἀπέσχον τὰς̣ [τῆ]ς τιμῆς
ἀργυρίου τάλαντον ἓν [κα]ὶ δραχμὰς τρισχιλ[ίας] ἑπτακο[σί]ας κ[αὶ] βεβαιώσω ἀπὸ μόνου τοῦ ἡμετέρου
40ὀνόματος καὶ ε[ὐ]δοκῶ τ̣[ῇ] ἐ̣σ̣ο̣[μένῃ] δημοσιώσ̣[ει] καὶ ἐπερωτηθ[ε]ὶ[ς] ὡμολόγησα.
βουλόμ[ενο]ς̣(*) δὲ [ἀπὸ τ]ῆς δισσῆς ἀ[σ]φ[α]λ̣ίας(*) μοναχὴν [ἐν δ]ημοσίῳ γενέσθαι δίδωμι τῇ πόλι(*) τὰς ὁρισθείσας (δραχμὰς) ιβ καὶ
τὸ ὑπὲρ τῆς δη[μο]σιώσεως ὡρισμένο[ν,] ἀξιῶ̣ [ἀναλα]βόντας αὐτὴν παρὰ τοῦ διαπεσταλμένου ὑ̣π̣ʼ ἐ̣μ̣ο̣ῦ̣ Αὐρηλίου Νείλου
ὑπογεγραμμένην ὑπὸ αὐτοῦ περὶ τοῦ ἶναι(*) τὴν μετὰ τὸν χρόονον(*) ὑπογραφὴν ἰδιόγραφον τοῦ Αὐρηλίου Ἀγαθίνου
τοῦ καὶ Ὠριγέν[ο]υς συνκαταχωρίσαι σ̣ὺ̣ν̣ τῷδ[ε τῷ] ὑπομνή(ματι) τὴν(*) αὐθεντικὴ̣ν̣ εἰς τὴν Ἁδριανὴν βιβλιοθή-
45κην ταύτης δὲ τ̣ὸ̣ [ἴσ]ο̣ν̣ σ̣ὺ̣ν̣ ὑπομνή(ματι) ἰς(*) τὴν τοῦ Ναναίου, π̣ρ̣[ὸς] τ̣[ὸ] μένιν(*) μοι τὰ ἀπὸ αὐτῆς δίκαια ὡς ἀπὸ δημοσίου χρηματισμοῦ
ἕνεκα τοῦ εὐ[δο]κηκέναι τὸν Αὐρήλιον [Ἀγα]θεῖνον τὸν καὶ Ὠριγένην τῇ τῆς ἀσφαλιου(*) δημοσιώσι(*). (ἔτους) ιδ
Γαλλιηνοῦ Σε[βα]στοῦ Φαμενὼθ κδ.
ταύτην δὲ β[ουλ]όμενος(*) προσφω[ν]ηθῆναι τ[οῖ]ς [τῶν ἐ]νκτήσεων τοῦ Ὀξυρυγχίτου νομοῦ βιβλιοφύλαξι ἀξιῶ
ἐπιλαβουσι(*) τὴν δηλουμένην δημοσίωσιν ὑπ[ογεγραμμ]ένην ὡς καθήκει συντάξαι γράψαι αὐτοῖς ἵνʼ ἰδῶσι(*).
50(hand 1) ὡς κα[θή]κ(ει). (ἔτους) ιδ Γαλλιηνοῦ Σεβαστοῦ Φαμ̣(ενὼθ) κζ.

Apparatus


^ 1. γαϊοσ papyrus
^ 5. l. τε[τ]ελειωμένης
^ 6. l. ἐπιμελείᾳ
^ 8. l. ἀσφαλείας
^ 8-9. l. ἀντί|γραφον
^ 13. l. εἰς
^ 16. corr. ex του
^ 16. corr. ex τροχου
^ 17. l. μέρους
^ 20. l. ψιλο[ὺ]ς
^ 20. l. μεταξὺ
^ 21. ἔλατ’τον papyrus
^ 23. corr. ex τερακιον
^ 24. l. πρᾶσει
^ 24. l. παραχωρήσει
^ 24. l. [τ]ιμῆς
^ 25. l. ἐνν<ε>ακ[ισχιλί]ας
^ 30. l. εἴς
^ 30. l. βεβαιώσει
^ 32. corr. ex α  ̣ο
^ 33. l. καταλογείου
^ 34. l. εὐδοκεῖν
^ 36. Παρθικοῦ prev. ed.
^ 41. l. βουλομ[έν]η
^ 41. l. ἀ[σ]φ[α]λείας
^ 41. l. πόλει
^ 43. l. εἶναι
^ 43. l. χρόνον
^ 44. corr. ex τ  ̣  ̣
^ 45. l. εἰς
^ 45. l. μένειν
^ 46. l. ἀσφαλείας
^ 46. l. δημοσιώσει
^ 48. l. β[ουλ]ομένη
^ 49. l. ἐπιλαβόντας
^ 49. l. εἰδῶσι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.