Papyri.info

sign in

p.oxy.14.1631 = HGV P.Oxy. 14 1631 = Trismegistos 21943DDbDP transcription: p.oxy.14.1631 [xml]

AD 280 Oxyrhynchus

r
Αὐ̣[ρηλίῳ Σερήνῳ τῷ καὶ] Σ̣αρ̣α̣πίων[ι Ἀγα]θείνου μητρὸς Ταποσειριάδο[ς] ἀπὸ τῆς λαμπρᾶς καὶ λαμ-
[προτάτης Ὀξυρυγχιτῶν] πόλεω[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
π[αρὰ Αὐρηλίων Κτιστ]ο̣ῦ̣ Ῥ[ο]ύφου [μητρ]ὸς Διονυσίας καὶ τοῦ υἱ(*)οῦ Πτολεμαίου μητρὸς Ταύριος ἀμφοτέρω(ν)
ἀπὸ [τῆς λαμπρᾶς καὶ λ]αμπ̣ρο̣τά̣[της] Ὀ̣ξ̣υ̣ρ̣υ̣[γ]χ[ιτ]ῶν πόλεως καὶ Πελωΐ(*)ου̣ Ἡρακλήου(*) μη(τρὸς) Ταπονθεῦτος
5ἀπὸ κ̣[ώμης Τανάεως(?)] ἑ̣κ̣ο̣υ̣[σί]ω̣[ς ἐπι]δ̣ε̣χ̣ό̣μεθα μισθώσασθαι \ἐφʼ ἑνιαυτὸν ἕνα/ ⟦ Traces ⟧ ἔτι ἀπὸ α Ἁθὺρ τοῦ
ἐνεσ[τῶτος ἕκτου ἔτους(?)] τ̣ὰ ἀμπελουργ[ι]κὰ ἔργα πάντα το[ῦ] ὑπάρχοντός σοι περὶ κώμην Τανάειν
ἀμπε[λικοῦ κτήματος κα]ὶ τῆς πρ[ο]σ[ούσ]η̣ς̣ [καλ]αμείας ὅσ[ο]υ ἕκαστ[ό]ν ἐστιν ἀρουρηδοῦ, ἡμεῖς μὲν οἱ πε-
ρὶ τὸν [Αὐρήλιον Κτιστὸν] κατὰ τὸ ἥμ[ισυ,] ἐγὼ δὲ ὁ Πελώϊ(*)ος κατὰ τὸ λοιπὸν ἥμισυ, ἅπερ ἔργα ἐστὶν
τῆς ἀ[μπέλου τ]ι̣λμὸ̣ς καλάμου, συλλο̣[γὴ] καὶ μεταφ[ο]ρὰ τούτου, ξυλοτομία δικαία, ἀνκαλισμὸς καὶ δέσις,
10ἀγ̣κ̣α̣[λῶν](*)[ καὶ πρ(?)]ο̣σφ[ορὰ] φύλλων καὶ ἐκ̣βολὴ(*) ἐκτὸ̣[ς] πλαστῶν, ἀπωρυγισμὸς ὅσων δεῖ ἀπωρύγων, σκαφη-
τ̣ὸ̣ς, γ̣[ύ]ρ̣[ω]σ̣ις κ̣[αὶ π]αρα[γρ]α̣φή, τῆς δὲ καλ[α]μουργίας οὔσης πρὸς σὲ τὸν γεοῦχον, τῆς δὲ ταύτης ὑπουργίας
οὔσης πρ[ὸ]ς ἡμᾶς, τῶν δὲ λοιπῶν ἔργω[ν] μετὰ τὰ προκείμενα ὄντων πρὸς ἡμᾶς, ἅπερ ἐστὶν σκαλ-
μός, βλαστολογία, Φαρμουθιακὴ(*) ἐργασία̣, διάστασις, ἀνάλημψις, φυλλολογίαι αἱ ἐνχρῄζουσαι, τῶν δὲ
καλαμ̣ί̣ων διτομὴ̣(*) καλαμίου ἑκατέρου, ἐπάρδευσις καὶ βοτανισμὸς διηνεκής, ἔτι δὲ καὶ στῆναι ἡμᾶς
15π̣[αρ]ὰ̣ σ̣οὶ̣ ἐ̣[ν τῷ] κτήματι καὶ ἐν τῇ καλαμείᾳ πρὸ τῶν ὄνων χωφορούντων πρὸς τὸ ὅπου δεῖ τὸν χοῦν βάλλε-
σθαι, καὶ πο[ι]ησόμεθα τὴν̣ τῶν χωρούντων εἰς τὸν οἶνον κ[ο]ύφων κομπασίαν, καὶ ταῦτα λαβόντα(*) τὸν
οἶνον [σ]υ̣νθήσομεν ἐν τῷ ἡλιαστηρίῳ καὶ ἐπαλείψομεν καὶ κεινήσομεν(*) καὶ μεταδιαιράσομεν(*) καὶ πα-
ραφυλάξομεν ἐς ὅσον ἐν ἡλιαστηρίῳ ἀπόκ[ε]ιται, μισθοῦ τῶν προκειμένων ἔργων πάντων ἀργυρίου δρα-
χμῶν τετρακισχειλίων(*) πεντακοσίων καὶ πυροῦ ἀρταβῶν δέκα καὶ οἴνου παρὰ ληνὸν κεραμίων
20τεσσάρ[ω]ν , οὕσπερ μ̣ι̣σθ̣ο̣ὺ̣ς ἀπολημψόμεθα κατὰ μέρος κατὰ προκοπὴν τῶν ἔργων. καὶ ὡσαύτως ἐπι-
δ[ε]χόμεθα μισ[θώ]σ̣ασθαι ἐφʼ ἑνιαυτὸν [ἕνα καρποὺς] τῶν ὄντων ἐν τῇ παλ[α]ι[ᾷ ἀ]μ[πέ]λῳ φοινείκων(*) καὶ ἀκρο-
δρύων πάντων, ὑπὲρ ὧν τελέσομεν ἐκ[φόρια] ἔκτ̣α̣κτα φοίνικ̣ος χλωρο[ῦ ἀ]ρτάβην μίαν ἥμισυ , πατητοῦ
ἀρτάβην μίαν ἥμισυ , καρ̣[υ]ω̣τοῦ ἀρτάβην μίαν ἥμισυ , ἐλαι[ῶ]ν μελαινῶν ἀρτάβης ἥμισυ , περσικῶν
ἐκλε[κτ]ῶ̣ν πεντακοσίων , κιτρίων δεκα[πέ]ντε , σύκων θερινῶν μέχρι ἀναβάσεως τετρακοσίω(ν) ,
25χειμερινῶν πε[ν]τακ[οσί]ων , [σικύ(?)]δια̣ λευκοπε̣[ίο]ν̣α(*) μεγάλα τέ[σσ]αρα . ἔτι δὲ κ̣[α]ὶ̣ τὸ προσὸ̣ν πωμάρι-
ον ἐξ(*) ν̣ό̣τ̣ου τοῦ [χ]ωρίου [ὁμοίως(?) ἐπὶ] τοῖ[ς ἐ]πάνω μ[ι]σθοῖς ἀρώ̣[σο]μεν̣ [καὶ] ποιήσομε[ν] τὴν ἐπάρδε[υσιν,] β̣ο̣τ̣α̣-
ν̣ο̣λ̣ο̣γ̣[ία]ν̣ καὶ τ̣ὰ̣ ἄλλα [τὰ κατὰ] καιρὸν ἔρ[γ]α πάντα, τῆς τού̣[του] καλαμουργίας μόνης καὶ τῆς στρώσεως
τοῦ χοῦ ὄντων πρὸς σὲ τ[ὸ]ν [γεοῦ]χον, ἀκινδύνων παντὸς κινδύνου. βεβαιουμένης δὲ ἡμῖν ἐπιδο-
χῆς ποιήσομεν τὰ τῆς ἀμπέλου καὶ πωμαρίου καὶ καλαμείας κατὰ καιρὸν ἔργα πάντα εὐκαίρως καὶ εὐ-
30αρέστως, τῶν σῶν ἐπακολουθούντων ἅπασι, καὶ ἀποδώσομεν τὰ ἔκτακτα τῷ δέοντι καιρῷ
ἀνυπερθέτως, καὶ μετὰ τὸν χρόνον παραδώσομεν τὰ μισθούμενα σύμφυτα, ἐπιμεμελημέ-
να τοῖς ἔργοις καὶ ἀπὸ θρύων καὶ βοτάνης καὶ ἀγρώστεως πάσης, γεινομένης σοὶ τῆς πράξεως
παρὰ ⟦λ̣λ̣⟧ ἡμῶν ἀλληλ[εγ]γύων [ὄ]ντ[ων] εἰς ἔκτεισιν, ὡς καθήκει(*). κυρία ἡ ἐπιδοχή, καὶ ἐπερωτη-
θέντες ὡμολο[γ]ήσαμεν. [(ἔτους) ἕκ(?)]τ̣ο̣υ̣ Α̣[ὐτ]ο̣κ̣ράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Πρόβου Περσικοῦ Μεγίστ[ο]υ
35Γοθθικοῦ(*) Μεγίσ[το]υ Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Χοίακ κε. (hand 2) Αὐρήλ(ιοι) Κτιστὸς καὶ ὁ υ(*)(*)ὸς
——
Πτολεμα[ῖος] κ̣[αὶ] Πελώϊ(*)ος ἐπεδεξάμεθα(*) εἰς μίσθωσιν τὰ
ἀμπελου[ργικὰ ἔ]ργ[α] πά[ν]τα ἐπὶ τοῖς ἐπάνω μισθοῖς, καὶ ἀποδώ-
σομεν τὰ [ἔκτακ]τ̣α ὡς π[ρ]όκειται, [κ]αὶ ἐπερωτηθέν[τες] ὡ-
μολογή[σαμεν. Τιβ]έ̣ριος Κλαύδιος Ὡρίων ἔγρα(ψα) ὑπὲρ [α]ὐτῶν
40μὴ ἰ(*)δότ[ων](*)[ γρά]μματα.
v
(hand 1?) [ἐπ]ι̣δ̣[οχ]ὴ̣ [Α(ὐρηλίου) Κτισ]τ̣ο̣ῦ ἀλλαγεῖσα. / /

Apparatus


^ r.3. υϊου papyrus
^ r.4. πελωϊου̣ papyrus
^ r.4. corr. ex
^ r.8. πελωϊοσ papyrus
^ r.10. ἀ[π]ο̣κ̣[οπὴ] prev. ed.
^ r.10. ἐμ̣βολὴ̣ prev. ed.
^ r.13. [π]αραμυθιακὴ prev. ed.
^ r.14. διτομί̣α̣ prev. ed.
^ r.16. corr. ex
^ r.17. l. κινήσομεν
^ r.17. l. μεταδιεράσομεν
^ r.19. l. τετρακισχιλίων
^ r.21. l. φοινίκων
^ r.25. l. λευκοπίονα
^ r.26. l. ἐκ
^ r.33. corr. ex καθηθει
^ r.35. l. Γοθικοῦ
^ r.35. ϋϊοσ papyrus
^ r.36. πελωϊοσ papyrus
^ r.36. corr. ex επεδεξαμετα
^ r.40. l. εἰδότ[ων] : ϊδοτ[ων] papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.