Papyri.info

sign in

p.oxy.14.1634 = HGV P.Oxy. 14 1634 = Trismegistos 21946DDbDP transcription: p.oxy.14.1634 [xml]

AD222 Oxyrhynchus

[ -ca.?- ἀντίγραφον] τρισσ[ῆ]ς ἐνγράφης ἀσφαλ[ε]ίας σὺν ταῖς ὑπὸ αὐτὴν ὑπογραφαῖς.
[ -ca.?- καὶ -ca.?- θυγατέρες -ca.?- νος γενομένου εὐθηνιάρχου τῆς λαμπροτάτης πόλεως τῶ]ν Ἀλεξανδρέων καὶ ὡς ἐχρημάτιζεν Ῥωμαῖαι καὶ ἀσταί, ἑκατέρα δὲ
[διὰ τοῦ συσταθέντος κατὰ συστατικὸν γενόμενον -ca.?- , ὡς διὰ τοῦ ὑποτεταγμέ]νου ἀντιγράφου ὑπόκειται, Τίτου Αἰλίου Μαξίμου, Κλαυδίᾳ Ἰσιδώρᾳ τῇ
[καὶ Ἀπίᾳ -ca.?- θυγατρὶ -ca.?- ο]υ καὶ ὡς ἐχρημάτιζεν διὰ Αὐρηλίου Σαρᾶ βουλευτοῦ τῆς Ὀξυρυγχειτῶν
5[πόλεως καὶ ὡς χρηματίζει χαίρειν. ὁμολογοῦμεν πεπρακέναι σοι ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον τὴν ὑπάρχουσαν ἡμῖν ἐν τῇ αὐτῇ πόλει ἐ(?)]πʼ ἀμφόδου Χηνοβοσκῶν οἰκίαν λιθίνην καὶ αἴθριον ὑ(*)φʼ ἃ κατά-
[γειον καὶ τὰ τούτων χρηστήρια -ca.?- , ὧν γείτονες νότου -ca.?- , βο]ρρᾶ σο[ῦ τῆς] Κ̣λ̣[α]υδίας Ἰσιδώρας τῆς καὶ Ἀπίας, ἀπηλιώτου δημοσία ῥύμη,
[λιβὸς -ca.?- , καὶ ψιλοὺς τόπους -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μ]έ̣νων, ὧν ὅλων γείτονες νότου πρότερον Σαραεῦτος
[ -ca.?- , βορρᾶ -ca.?- ,] λιβὸς δημοσία ῥύμη, ἀπηλιώτου Ἡρωδιαίνης τῆς καὶ Σαρα-
[πιάδος(?) τιμῆς τῆς συμπεφωνημένης πρὸς ἀλλήλους τῆς προκειμένης οἰκίας καὶ χρηστηρίων καὶ ψιλῶν τόπων ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος δ]ραχμῶν δισμυρίων καὶ χειλίων(*) ἑξακοσίων αἵ εἰσι ἀργυ-
10[ρίου τάλαντα τρία καὶ δραχμαὶ τρισχίλιαι ἑξακόσιαι , (?) -ca.?- πρὸς τάλαντα δύο δρ]αχμὰς τρισχειλίας(*) ἑξακοσίας ὀφειλόμενά σοι ὑ(*)φʼ ἡμῶν
[κατὰ ἀσφάλειαν γεγονυῖαν (?) -ca.?- τῷ προδιεληλυ]θ̣ό̣τ̣ι τρίτῳ ἔτει Θὼθ ἐπὶ κατοχῇ τῶν ὀνομάτων ἡμῶν
[ -ca.?- , τὸ δὲ λοιπὸν τῆς τι]μῆ̣ς̣ ἀργυρίου τάλαντον ἓν αὐτόθι ἀπεσχηκέναι ἡμᾶς
[παρὰ σοῦ διὰ χειρὸς ἐκ πλήρους (?) -ca.?- , καὶ παρὼν ἐν τῷ Ὀξυ]ρ̣υ̣γ̣χ̣ε̣ίτῃ ἐγὼ ὁ Αἴλιος Μαξιμῖνος [τ]ῇ ἰ(*)δίᾳ μου πίστει ἀκο-
[λούθως τῷ συστατικῷ (?) -ca.?- κρατεῖν οὖν καὶ κυριεύειν σ]ε̣ τ̣ῶ̣ν̣ πωλουμένων σοι ἐνγαίω[ν κ]α̣[ὶ] ἀποφέρεσθα[ι τ]ὰ
15[ἐξ αὐτῶν περιεσόμενα πάντα εἰς τὸ ἴδιον ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους καὶ ἐξουσίαν ἔχειν χρᾶσθαι καὶ οἰκονομεῖν περὶ αὐτῶν ὡς ἐὰν αἱρῇ,] ἅ̣π̣[ερ] καὶ ἐπάναγκον παρέξο̣[μέν σοι] καὶ τοῖς π̣α̣ρ[ὰ σο]ῦ̣ π̣α-
[ραλημψομένοις βέβαια διὰ παντὸς ἀπὸ πάντων πάσῃ βεβαιώσει καὶ καθαρὰ ἀπὸ ἀπογραφῆς ἀνδρῶν καὶ γεωργίας βασιλικῆς καὶ οὐσιακῆς γῆς καὶ πα]ν̣τ̣ὸ̣ς̣ ε̣ἴδους καὶ ὀφειλῆς πά[σης καὶ ἀ]πὸ παντὸς ο[ὑτινο]σ-
[οῦν ἄλλου, (?) -ca.?- τάλαντα δύο ] κ̣α̣ὶ̣ δραχμὰς τρισχειλί[ας](*)[ ἑξα]κοσίας , καὶ μη[δὲ]ν
[ἐγκαλεῖν (?) -ca.?- δεδ]α̣ν̣εικέν̣αι ὑ(*)μῶν [  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]τα. περὶ δὲ τοῦ [  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ς
[ -ca.?- ] σ̣[ο]ὶ̣ τῇ Κλαυδίᾳ Ἰ(*)σιδώρᾳ τῇ καὶ [Ἀ]πίᾳ, καὶ [  ̣  ̣  ̣] δ̣α̣[νε]ί̣ου
20[ -ca.?- (ἔτους) ε Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου Ἀλεξάνδρου Καίσαρος Σε]βαστῶν Μεχεὶρ κε. ἔστι δὲ τοῦ συστατικοῦ τὸ ἀντί-
[γραφον· -ca.?- παρὰ -ca.?- ]  ̣ν̣ο̣ς̣ γενομένου εὐθηνιάρχου θυγατρὸς Ῥωμαίας
[καὶ ἀστῆς -ca.?- βού]λ̣ο̣μ̣α̣ι̣ ἀναγκαιοτέρων μ[ο]υ πραγμάτων χά[ρ]ιν
[ -ca.?- ]τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ν̣τουτ̣ι̣ Κλαυδίᾳ Ἰσιδώρ[ᾳ] τ̣ῇ καὶ Ἀπίᾳ διὰ
[Αὐρηλίου Σαρᾶ βουλευτοῦ -ca.?- οἰκίας καὶ αἰθρίου καὶ -ca.?- ]  ̣η̣ ψειλῶν(*) τόπω[ν] ἐπὶ τ[οῦ]
25[Χηνοβοσκῶν ἀμφόδου (?) -ca.?- βιβλιοφυλακ(?)  ̣  ̣ ἐ]ν̣[κτ]ή̣σεων τοῦ [Ὀξ]υρυ[γχίτου] ν[ο]μοῦ
[ -ca.?- ] τῆς ὅλη[ς] τειμῆς̣(*) ἐ̣[ν] τ̣ρ̣ι̣σ̣ὶ̣ τ[α]λ̣άντ̣[οις -ca.?- ]
[καὶ δραχμαῖς τρισχιλίαις ἑξακοσίαις -ca.?- ]  ̣ς πάντα  ̣[  ̣]  ̣  ̣ αὐτ̣οῦ πίστει
[ -ca.?- ]  ̣τωτα σὺ̣ν̣ [  ̣  ̣ κ]αταγράφουσ̣ι̣
[ -ca.?- ψιλ]ῶν τόπων [  ̣  ̣  ̣τ(?)]ῆς πίστεω[ς -ca.?- ]
30[ -ca.?- ]  ̣ν̣ο̣ς κα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ηκα (ἔτους) ε̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω̣μαι δυ̣[- ca.12 -]
[ -ca.?- ]ω̣ν̣[- ca.12 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 5. ϋφʼ papyrus
^ 9. l. χιλίων
^ 10. l. τρισχιλίας
^ 10. ϋφʼ papyrus
^ 13. ϊδια papyrus
^ 17. l. τρισχιλί[ας]
^ 18. ϋμων papyrus
^ 19. ϊσιδωρα papyrus
^ 24. l. ψιλῶν
^ 26. l. τιμῆς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.