Papyri.info

sign in

p.oxy.14.1642 = HGV P.Oxy. 14 1642 = Trismegistos 21952DDbDP transcription: p.oxy.14.1642 [xml]

AD289 Oxyrhynchus

r
Αὐρήλιος Δημητριανὸς καὶ ὡς χρηματίζω Αὐρηλίῳ Ἀ̣[  ̣  ̣  ̣]ω̣ Διδύμῳ τῷ ἀδελφῷ χαίρει[ν.]
ἀποσυνίστημί σε κατὰ ταῦτά μου τὰ γράμματα παραστῆναι παρὰ σοὶ ἐν τῷ Ὀξυρυγχε̣ίτῃ
τῇ ὀνομασίᾳ τῇ ὑ(*)πʼ ἐμοῦ γενομένῃ παρὰ τῷ διασημοτάτῳ ἡγεμόνι Οὐαλερίῳ Πομπη-
ιανῷ εἰς τὴν ἀντʼ ἐμοῦ ἀγορανομείαν(*) Αὐρηλίου Ἀγαθείνου(*) τοῦ καὶ Ὠριγένους Οὐαριανοῦ
5καὶ [ὡς] χρηματίζει ἐπὶ πόρῳ ἑαυτοῦ καὶ τῶν ὑποχειρίων τέκνων καὶ πάντα πρᾶ-
[ξαι ὅ]σα κἀμοὶ(*) παρόντι ἔξεστιν εἰς τὸ μήτε ἐκποιηθῆναι(*) αὐτοῦ τὴν εὐπορίαν ἀ̣κ̣[ι-]
[νήτων(?) μηδ]ὲ καὶ κεινητῶν(*), μηδὲ μὴν προχωρεῖν τι αὐτῷ ἐπὶ περιγραφῇ
[τῆς πολι]τ̣ικῆς χορηγίας. κύριον τὸ ἀποσυστατικὸν πανταχῇ ἐπ[ιφ]ερ[όμενον,]
[καὶ ἐπερωτηθεὶ]ς̣ [ὡμ]ολόγησα. ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι, ἄδελφε.
10[(ἔτους) ε τοῦ κυρίου] ἡμ[ῶ]ν Διοκλητιανοῦ καὶ (ἔτους) δ τοῦ κυρίου ἡμῶν Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κζ.
[- ca.21 -]τ̣ο̣υ  ̣π̣(  ) ⟦αν[  ̣  ̣]⟧[ Αὐρήλ(ιον) Ἀγαθ]εῖνον τὸν καὶ Ὠριγένην καὶ ὡς χρημ(ατίζει)
[ἐὰν (?)- ca.30 -] κ̣ε̣λ̣ε̣υ̣σ̣θ̣ῶ̣μ̣ε̣ν̣ τὴν ἔκ̣δειαν̣(*) εἰπεῖν, λέξεις οὕτως·
[- ca.20 - τὸν τῆς ἀγορα(νομίας) στ]έφανον πλείστῳ χρόνῳ ἐκλελοιπότα
15[- ca.32 -]  ̣  ̣ διὰ τὸ ἐξ ἀντονομασίας συνίστασθαι ταύτην
[τὴν ἀρχὴν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ]γ̣ὼ δὲ ἐν τοῖς χειρ̣ο̣τ̣[ο]ν̣ή̣[μασι ἔ(?)]τ̣ι τε ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος ⟦ἐτύγχανον⟧ ὢ̣ν
[- ca.17 -]ς καὶ ὅμως εἶξα \κατὰ τὴν τοῦ ἡγ(εμόνος) πρόσταξιν/ ⟦διὰ τ̣ὸν̣ τ̣ο̣ῦ̣ ἡγεμόνος φόβον⟧ κ̣α̣ὶ̣ κελεύσαντος τοὺς
[πληρώσαντας ὀνομάζ]ειν ἀνθʼ ἑαυτῶν καὶ αὐτὸς πληρώσας ἐχειροτόνησ̣α̣ [εἰ]ς ἀρ[χὰ]ς γ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]
[- ca.9 - τῇ κγ τοῦ] Φαμενὼθ ⟦Αὐρ⟧ τὸν προκείμενον Αὐρήλ(ιον) Ἀγαθεῖνον τὸν καὶ [Ὠ]ριγ[έ]νη[ν]
20[καὶ ὡς χρημ(ατίζει) ἐπὶ πόρῳ ἑ]αυτοῦ καὶ τῶν ὑποχειρίων τέκν[ων] ἐπειδὴ ὑπʼ αὐτόν ἐστιν, καὶ ὅμ̣ως
[- ca.15 - πλ]ηρωθείσης αὐτῷ τῆς ὀνομασίας τ̣[ῇ] κ̣γ ⟦τοῦ Φαρμ(οῦθι)⟧ ἐκκέκληται
[- ca.17 -]σ̣α̣ντος ἀλλʼ ἵ(*)να ἐν τῷ μεταξὺ τὰς ἀ[ρχὰ]ς μὴ ἐκφορήσῃ. οὗτος δὲ τοιουτ̣[  ̣  ̣]
23a[ -ca.?- ]  ̣  ̣ρ̣ίζεσθαι
[- ca.17 -]ο̣[  ̣]  ̣άζοντες αὐτῷ καὶ τῶ̣ν̣ τ̣έ̣κ̣ν̣ω̣ν̣ ⟦  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣υ̣κα̣⟧ ἐπὶ
[- ca.17 -]μ̣ατων. καὶ γὰρ εἰς τὰς ἄλλας ἀρχὰς μάλιστα δὲ ταύτην δὶς̣ α  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25[- ca.17 - τῶ]ν ἐν περιουσίᾳ τυγχανόντων αἱροῦνται καὶ μάλιστα κεκελευσαμέ-
[νοι (?)- ca.13 -] ν̣ καὶ ἀξιοῦμεν αὐτὸν ἔχεσ̣ται(*) τῆς(*) ἀγορα(νομίας) \ἐννόμως/ ⟦κατὰ τοὺς νόμους⟧ ὀνομασθέντα
27a[ -ca.?- γ]ε̣ν̣άμενον καὶ αὐτὸν πληρώσαντα ἀντονομάσαι
[- ca.16 -]ν. ὑπέγραψεν γὰρ τῇ ἐκκλήτῳ αὐτὸς̣ ἡγ(εμὼν) ὥστε μενουσῶν παραγραφῶν π̣α̣ρ̣ὰ̣ τ̣ο̣ῖ\ς̣/
[- ca.14 - α]ὐτοῖς τὰς παραγραφάς.
[ἐὰν δὲ λέγῃ με ἐκ  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]μ̣ίας ὠνομακέναι α[ὐ]τὸν ἢ πρὸς ἔχθραν, λέξεις οὕ̣τ̣(ως)· οὐδεμία μοί ἐστι̣
30[ἔχθρα πρὸς αὐτ(ὸν),(?) οὐδὲ γ]ὰ̣ρ̣ κοιν̣ω̣ν̣ί̣αν ἔχει ὑπαρχόντων πρὸς τὴν ἡμετέραν σύμ[β]ιο[ν.] οὐδὲν τοῦτο πρὸς σ̣έ̣ ἐ̣σ̣τ̣[ι.]
v
[ἐὰν δὲ λέγῃ (?)- ca.11 -] τ̣ῶ̣ν πρὸ̣ αὐτοῦ̣ γραμματέ̣[ων τῆς δη]μο̣σίας τραπέζης ὠνομάσθαι εἰς ἀγορα(νομίαν),
32aοὐδὲ γὰρ ἐξουσίαν ἔχων̣   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] ὁ ἐπ̣ιστρά(τηγος) ἀλλὰ ἵν̣α ὑπάρχειν ἐξα  ̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.19 - ὀ]ν̣ο̣μ̣ά̣ζ̣εσθαι ⟦αξ̣ι̣⟧ μ̣ία̣ν̣ αὐ̣τῶν̣ ⟦[γραμμ]α̣τ̣έ̣ω̣ν̣⟧ δόξας ἐκ̣καλε͂σθαι(*)
32,mdὁ Σαραπίων ταύτης τῆς πόλ(εως) ἄρξ(ας) οὐ κλ̣η̣ρ̣οῦ̣(χος) αὐτὸς καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ ἄπεστι.
[- ca.15 - ἐὰν δὲ] λέγῃ περὶ ἐκστάσεω[ς,] λέξεις ὅτι ἐξεφόρησε̣ν̣ πάντα
[- ca.20 -]σαι μηδὲ ἐν δ̣ι̣  ̣ο̣ξ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
35[- ca.20 -] ἀλλʼ ἐκείνου μὲν̣ ἀξ̣ι̣ῶ̣ γ̣ὰρ πρὸς ταύτην τὴν ἀρχὴν
[- ca.20 -]ε̣ι ἐπειδὴ ἐξ ἀντονομασίας σύνκειται καὶ ἀνάγκη
[τὸν - ca.19 -]σ̣κ[ο]ντα κατέχεσθαι. παρενεχθήτωσαν(*) οὖν
38a[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣γ̣ο  ̣  ̣ο  ̣ω̣[  ̣]ω̣φα. ἐ̣λε̣υ̣θερίας, καὶ γ̣ὰρ τὰ ἀρχεῖα κ̣α̣ὶ̣   ̣  ̣αρματ̣εια̣ν ἔ̣φε̣ρ̣ο̣ν̣ [  ̣  ̣ (?)] ἅμα τῇ ὀνομασίᾳ
[- ca.20 -]  ̣ τ̣ῇ εὐπορίᾳ κ̣[αὶ τ]ῶν ὑπ[οχ]ειρίων τέκνων ⟦η̣ν⟧ ἣν αὐτὸς
[- ca.20 -]  ̣η τὴν σ̣χ  ̣  ̣λ̣ιαν, ἀ̣λ̣λ̣ὰ̣ ἀντέχω πρὸς τὰς ἐπικει-
40[μένας - ca.15 -] ⟦κ̣α̣ὶ̣⟧ κἂν(*) γὰρ τὰ ἀληθῆ ἐ̣κ̣ε̣ῖ̣ μὴ ὁμολογῶσι διά τινα
[- ca.20 -]  ̣[  ̣] οὓς ἐὰν καταταξώμεθα ἀναγκαῖον εἶναι τῇ̣ ξε-
[- ca.16 - τῇ δι]ανοίᾳ τοῦ στρατηγοῦ ⟦κἀκεῖνο(*) δὲ ἀξιῶ̣   ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣α̣τ̣ω̣ν̣⟧
[- ca.20 -]  ̣  ̣  ̣ δευτέρᾳ φυ̣λ̣ῇ̣ καταταγῆναι καὶ δέομα̣[ι] π̣α̣ρα  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.25 -]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣υ̣π̣  ̣  ̣  ̣ι̣ο̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣
45[- ca.25 -]τ̣ήσ̣α̣τ̣ο τὸν τῆ̣[ς ἀ]γ̣ο̣ρ̣α̣(νομίας) σ̣[τέφ]ανον πλείστῳ χρόνῳ ἐκλελοιπότα
[- ca.29 -]  ̣ διὰ τὸ ἐξ ἀντονο[μασ]ίας συνίστασθαι ταύτην τὴν ἀρχὴν
[- ca.29 -]  ̣ καὶ τὸ ξέν̣ον   ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣κα  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣ ὅ]μ̣ω̣ς εἶξα κατὰ τὴν τοῦ
[ἡγεμόνος πρόσταξιν τοὺς πλήρωσαν]τ̣α̣ς τὸν χρόνον ἀ̣νθʼ ἑαυτῶν [ὀνομ]άζειν, καὶ αὐτὸς ἀκόλουθα
[ποιῶν(?)- ca.22 -κα]τ̣ακ̣α̣λῶν τῇ κ̣γ̣ τὸν π̣ρ̣ο̣κ̣ί̣μ̣ε̣ν̣ο̣ν Ἀγαθεῖνον τὸν καὶ Ὠριγ(ένην)
50[ἐπὶ πόρῳ ἑαυτοῦ καὶ τῶν ὑποχει]ρ̣[ί]ω̣ν̣ τέκνων ἐπειδὴ̣ [ὑπʼ α]ὐ̣τ̣όν̣ ἐ[στι]ν̣,   ̣  ̣  ̣  ̣ι̣ω̣  ̣λ̣  ̣ρ̣ο̣ς̣  ̣  ̣
[πληρωθείσης αὐτῶ τῆς ὀνομασία(?)]ς̣ ἐ̣κ̣κέκληται τῇ [κγ] τοῦ Φα̣ρ̣μ̣ο̣[ῦθι   ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ διὸ̣ ὑπα̣ρχ̣ο̣ν-
[- ca.20 - ἀγορα]ν̣ο̣μ̣ίαν καὶ ἀξιοῦμεν α̣ὐ̣[τ]ὸν ὀν[ο]μα[σθέν]τα ἔχεσθαι τῆς ἀρχῆς
[- ca.24 - λ]όγ̣ους πεποιηκε̣ν̣[  ̣  ̣]  ̣σ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣α̣ς̣ μ̣ου εἶναι ἀ̣[π]ο̣φ̣ά̣ν̣τ̣ω̣ς̣
[- ca.23 - ἔχ]θ̣ραν πρὸς αὐτὸν [  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣υμα[  ̣] π̣ε̣ρ̣ι̣ο̣υ̣σ̣ί̣αν ὑπαρχόντω̣ν̣   ̣  ̣[  ̣]  ̣ κ̣α̣ὶ̣
55[- ca.25 -]  ̣α̣ματα πρὸς τὴν ἡ[με]τ̣[έρ]α̣[ν] γυναῖκα, ⟦ει⟧ ἐκείνη οἶδεν τὸ ἑαυτῆς.

Apparatus


^ r.3. ϋπʼ papyrus
^ r.4. l. ἀγορανομίαν
^ r.4. corr. ex αγαγεινου
^ r.6. l. καὶ ἐμοὶ
^ r.6. corr. ex εκπ  ̣  ̣ηθηναι
^ r.7. l. κινητῶν
^ r.13. corr. ex εκ̣γειαν̣
^ r.22. ϊνα papyrus
^ r.26. l. ἔχεσθαι
^ r.26. corr. ex   ̣  ̣ς
^ v.32. l. ἐκκαλε<ῖ>σθαι
^ v.37. corr. ex παρενε  ̣θητωσαν
^ v.40. l. καὶ ἐὰν
^ v.42. l. καὶ ἐκεῖνο

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.