Papyri.info

sign in

p.oxy.16.2019 = HGV P.Oxy. 16 2019 = Trismegistos 23958DDbDP transcription: p.oxy.16.2019 [xml]

VIspc Oxyrhynchus

1
[† Φλαο]υίῳ Ἀπίωνι τῷ π̣α̣ν[ευφή]μ̣ῳ̣ κ[αὶ ἐνδοξοτά(?)]τ̣ῳ̣ κ̣[όμετ]ι̣ τῶν καθοσιωμ(ένων)
[δομεστι]κ(ῶν) ἀπὸ ὑπάτων ὀρδιναρ(ίων) [γεου]χοῦντι καὶ ἐ[ντα]ῦθα τῇ λαμπρᾷ Ὀξυρυγχ̣ιτ(ῶν) πόλ(ει),
λ̣(όγος) λ̣η̣μ̣μ̣(άτων) καὶ ἀ̣ν̣αλω̣μ(άτων) γενομέν(ων) δ̣[ιʼ] ἐ̣μ̣οῦ Ἰωάννου̣ υ̣ἱ̣ο̣ῦ̣ Φιλοξένου προν(οητοῦ) προστ̣[άτο]υ
οἴκ(ων) Τερύθεως καὶ Θεα̣γέν̣[ου]ς̣ κ̣[αὶ Εὐτ]υ̣χ̣ιάδος καὶ ἄλλ(ων) ἐξωτικ(ῶν) τόπων ἐπὶ τῆς ια ἰνδ(ικτίονος), οὕτως·
5[π(αρὰ)] φρον(τιστῶν) δ̣ι̣(ὰ) Ἀπολλῶ Πέτρου, κ̣[α]ὶ̣ [  ̣  ̣]ν̣  ̣  ̣απου καὶ Λαμάσωνος δ(ιὰ) Ἀπολλῶ Πέτρου,
[καὶ Πα]ύλου φροντιστοῦ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σίτου μέτρ(ῳ) (ἀρτάβαι) ρξθ δ´ χο(ίνικες) ϛ νο(μίσματα) λα δ´,
[π](αρὰ) Ἀνουθίου φρον(τιστοῦ) δι(ὰ) Παύλ[ο]υ φροντιστοῦ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σί(του) (ἀρτάβαι) ριθ δ´ χο(ίνικες) δ νο(μίσματα) ιζ γ´,
[π(αρὰ) το]ῦ αὐτ(οῦ) [Ἀνο]υθίου φρο(ντιστοῦ) καὶ κληρ(ονόμων) Πα̣τε[  ̣  ̣]  ̣  ̣η̣ν̣χανας δι(ὰ) Παύλου φρο(ντιστοῦ) καὶ Μαθθίου καὶ
Ἀπολλῶ Φιλέου σί(του) (ἀρτάβαι) οθ χο(ίνικες) η νο(μίσματα) ζ 𐅷 η´ μη´,
10[π(αρὰ) Πέ]τρου Κ̣[  ̣  ̣  ̣] καὶ Ἄκσου καὶ κληρ(ονόμων) Ἀβ̣ρ̣α̣αμίου δι(ὰ) Ἐνὼχ ἀπὸ τοῦ αὐτ(οῦ) σί(του) (ἀρτάβαι) οθ χο(ίνικες) η νο(μίσματα) ιϛ δ´ μη´ ϙϛ´,
[π(αρὰ) - ca.9 -]  ̣ κ̣[αὶ] κληρ(ονόμων) Πιααῦτ’ δι(ὰ) Χεκοῦλ Ἀνδρέου καὶ Μην̣[ᾶ] ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σί(του) (ἀρτάβαι) ρια χο(ίνικες) δ νο(μίσματα) κγ γ´,
[π(αρὰ) - ca.10 -]  ̣ο̣υ̣ καὶ Πραοῦτος Π̣ιᾶς δ(ιὰ) Χεκοῦλ Ἀνδρέου ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σί(του) (ἀρτάβαι) λ̣ζ 𐅵 δ´ χο(ίνικες) β νο(μίσματα) κα̣ 𐅵 ιβ´ ϙϛ´,
[π(αρὰ)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ερ(  ) καὶ Παμουθίου καὶ Λὸς Α̣α̣  ̣[  ̣  ̣] κ̣α̣ὶ ἄπα Ὥρου πρεσβυτέρ(ου) καὶ Λαμάσωνος
ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σί(του) (ἀρτάβαι)   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] νο(μίσματα) ιζ γ´ η´ ϙϛ´,
15[π(αρὰ) τοῦ(?)] α̣ὐ̣το[ῦ] δι(ὰ) Ἀμμωνί̣ο̣υ̣ καὶ Ἀνου[θίο]υ̣   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣λλας ἀπὸ ἐποικ(ίου) Τερύθεως σί(του) (ἀρτάβαι) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣][ νο(μίσματα)] ιθ γ´ ϛ´,
[π(αρὰ)   ̣  ̣  ̣]  ̣κ̣ου καὶ Πέτρου Ψι̣ῶ̣β δι(ὰ) Κ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σί(του) (ἀρτάβαι)   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] νο(μίσματα) [  ̣]ζ 𐅷 κδ´ ϙϛ´,
[π(αρὰ)   ̣  ̣]  ̣  ̣ατ̣ καὶ Ἀμάτου δι(ὰ) Λαμάσω[νος] Κ̣[ο]ιήτου ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σί(του) (ἀρτάβαι)   ̣α̣ μ̣η̣´ νο(μίσματα) [  ̣  ̣] 𐅷 κδ´ ϙϛ´,
[π(αρὰ) Ἀ]βρααμίου καὶ τῶν ἀδελφ(ῶν) [κ]α̣ὶ̣ [ἄπα Ὥρ]ου πρεσβυτέρ(ου) καὶ Λαμάσωνος ἀπὸ τοῦ αὐ(τοῦ) σί(του) (ἀρτάβαι) [  ̣  ̣] 𐅵 δ´ χο(ίνικες) η νο(μίσματα)   ̣ 𐅵,
[π(αρὰ) τῶ]ν̣ ἀμπελουρ(γῶν) τοῦ αὐ(τοῦ) κτήματος νο(μίσματα)   ̣ μη´ ϙϛ´
20[π(αρὰ(?))] Ἐνὼχ Ἰουδαίου ὑπὲρ δημοσί(ας) γῆ̣ς̣ σί(του) (ἀρτάβαι) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ν̣ο̣(μίσματος) 𐅵̣ μη´ ϙϛ´,
(ἀρτάβαι) Αρϙη νο(μίσματα) [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
2
π(αρὰ) Ἄρρωνος(*) ἐλαιουργ(οῦ),
Traces 7 lines
28π(αρὰ) Παλεοῦτος σκυτέως,
Traces 1 line
30π(αρὰ) Φὶβ καὶ   ̣  ̣ανους ἀπὸ κώ[μ(ης)] Κόσμου,
π(αρὰ) κληρ(ονόμων) Μουσαίου ἀπὸ κώμ(ης) Πέτνη.
3
Traces 34 lines
65π(αρὰ) ἄπα Νακίου διακόνου καὶ οἰκονόμου μαρτυρίου   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
(γίνονται) (ἀρτάβαι) υμε δ´ χο(ίνικες) β νο(μίσματα) ρμ 𐅵 γ̣´ ϙϛ´

Apparatus


^ 1.11. Πιααῦτ’ papyrus
^ 2.22. l. Ἄρωνος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.