Papyri.info

sign in

p.oxy.17.2110 = HGV P.Oxy. 17 2110 = Trismegistos 17494DDbDP transcription: p.oxy.17.2110 [xml]

AD 370 Oxyrhynchus

1
ὑ̣[πα]τ̣ίας(*) τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Οὐαλεντινιανοῦ καὶ Οὐάλεντος αἰωνίων Αὐγούστων τὸ γ, Φαῶφι θ,
β̣ο̣υ̣λ̣ῆ̣ς οὔσης, πρυτανίας Κλαυδίου Ἑρμείου Γ̣ε̣λ̣ασίου γυμ(νασιαρχήσαντος) βουλευτοῦ, μετὰ τὰς εὐφημίας
καὶ παρελθ̣ό̣ντος εἰς μέσον Θέωνος Ἀμμωνίου βουλευτοῦ διὰ Μακροβίου υ(*)ἱοῦ καὶ καταθεμένου οὕτως· οἴδατε καὶ ὑμῖς(*), συνβουλευταί,
ὅ̣[τι] ἐ̣π̣ὶ̣ τῆς μελλόσης(*) κήρας εἰμὶ καὶ ἐν τοῖς εἰκοσιτεσσαρες(*) εἰμὶ τοῖς διατυπωθεῖσιν ὑ(*)πὸ τοῦ κυρίου τοῦ λαμ(προτάτου) Τατιανοῦ εἰς τὰς παγαρχίας καὶ κονδου-
5κτ̣ο̣ρ̣ίας, καὶ ἴσως κατʼ’ ἄγνοιαν ὁ πρόεδρος ἐχιροτόνησέν(*) με εἰς ἐπιμέλειαν τῆς στρατιωτικῆς ἐρεᾶς ἐσθῆτος τῆς ιδ (ἔτους) ἰνδικ(τίονος), μάλιστα νῦν
ἱπποτ[ρ]όφου τυγ̣χάνοντός μου, καὶ διὰ τοῦτο παρατίθημι ἐν ὑ(*)μῖν ὡς οὐ χρὴ λύεσθαι τὰ διατυπωθέντα. οἱ βουλευταὶ ἐφώνησαν. κύριον τὸ κατὰ κῆραν.
οὐ̣ [χ]ρ̣ὴ̣ παραλύεσθαι τὰ καλῶς διατυπωθέντα. Πτολεμ̣ῖ̣νος λογιστεύσας εἶπ(εν)· βέβαια καὶ ἀσάλευτα χρὴ εἶναι τὰ διατυπωθέντα ὑπὸ τοῦ κυρίου
λαμ(προτάτου) Τ̣α̣τ̣ι̣ανοῦ ἐκ συναινέσεως παντὸς τοῦ βουλευτηρίου, ὥστε μὴ λειτουργεῖν τοὺς εἰκοσιτέσσαρας εἰς(*) μηδʼ’ ὁτιοῦν λειτούρ’γημα ἀλλὰ
ἔχ̣ε̣ι̣ν̣ ἐπ̣ὶ̣ ταῖς βαρυτέραις λειτουργείαις(*), οὐ μόνον ἐπὶ τῆς πρυτανίας ταύτης ἀλλὰ ἐπὶ τῶν μελλόντων πρυτανεύειν. εἰ δὲ βούλεταί ⟦ς̣⟧ τις
10[λ]ε̣[ιτουργ]εῖν εἰς ἕτερον λειτούργημα, οὐ κινδύνω̣ τοῦ βουλευτηρίου λειτουργεῖ, καὶ οὐκ’ ὀφείλει Μακρόβιος ἐνοχλεῖσθαι. Γερόντιος ἐξακτο-
[ρεύσας εἶπ(εν)·] τὰ καλῶς διατυπωθέντα καὶ μετὰ τοῦ νομίμου γενόμενα ὑπὸ τοῦ κυρίου μου Τατιανοῦ καὶ ἀνενεχθέντα πρὸς τοὺς
δεσ[πότας ἡ]μ̣ῶ̣ν̣ καὶ πρὸς τοὺς κυρίους μου τοὺς λαμ(προτάτους) ἐπάρχους τοῦ ἱ(*)εροῦ πραιτωρίου καὶ ἐκῖθεν(*) τὸ κῦρος ἐχειν(*), ὅθεν οὐ προσῆκόν
ἐστιν̣ Μ̣α̣κ̣[ρό]β̣[ιο]ν̣ ὀχλεῖσθαι ὑπό τε τοῦ πρυτάνεως οὐδ̣ʼ ὑπὸ τοῦ μελλοπρυτάνεως εἰς ἑτέρας ἐπιμελείας. Σαρμάτης λογιστεύσας εἶπ(εν)·
ἴσως κατʼ’ ἄγνοιαν ὁ ἀδελφὸς ἡμῶν Ἑρμείας ὁ πρόεδρος ὑ̣[π]έλαβεν Μακρόβιον ὄντα ἐκ τῶν κδ τῶν διατυπωθέντων ὑπὸ τοῦ κυρίου μου
15[Τα]τιανοῦ, ο̣ὗ̣[τος] δὲ οὐκ ὀφίλει(*) ἐνοχλεῖσθαι προφάσε̣ι ἐπιμελείαις(*) εἰ δὲ βουληθείη τις ἐκ τῶν κδ ἀμβιτεύειν, οἶδεν τὸν ἑαυτοῦ κίνδυνον.
[  ̣  ̣]μ̣ο̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ εἶπ(εν)· οὐκ ’ ὀφίλει(*) τις(*) ἐκ τῶν εἰκοσιτεσσάρων τῶν διατυπωθέντων ἐκ τῆς καθαρότητος τοῦ κυρίου μου Τατιανοῦ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣αλ̣  ̣  ̣  ̣ προέδρων, Μακρόβιος δὲ νῦν οὐκ ὀφίλει(*) ἐνοχλεῖσθαι εἰς τὴν ἐπιμέλειαν τῆς στρατιωτικῆς ἐρεᾶς
[ἐσθῆτος ο]ὐ̣δ̣ʼ’ ε̣ἰ̣ς̣ ἕ̣τ̣ε̣ρ̣όν τι, ἀλλʼ ἀρκε̣ῖσθαι αὐτὸν̣ ταῖς βαρυτάταις λειτουργείαις(*). Ἀμμωνιανὸς ἐξακτορεύσας εἶπ(εν)· τὰ καλῶς διατυπωθέντα
[κα]ὶ̣ με̣τ̣ὰ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ί̣α̣ς̣ καὶ ἀρέ̣σ̣αντα τ̣ο̣[ῖς] δ̣[εσ]π̣ό̣τ̣α̣[ι]ς τῆς οἰκουμένης καὶ τοῖς κυρίοις μου τοῖς λαμπροτάτοις ἐπάρχοις οὐ χρὴ
20π̣α̣ρ̣α̣λύ̣ε̣σ̣θ̣α̣ι̣ οὔτε ὑπὸ τοῦ νῦν πρυτάνεως οὔτε ὑ̣π̣ὸ̣ [μελλόντ]ων πρυτάνεων, ὅθεν οὐκ’ ὀφίλει(*) Μακρόβιος ἐν̣ο̣χ̣λε̣ῖ̣σ̣θ̣αι εἰς ἑτέρας λειτουρ-
’γ̣ε̣ίας(*). Οὐαλέριος Εὐδαίμονος γυμ(νασιαρχήσας) εἶπ(εν)· οὐκ’ ἔστιν ἀκό̣[λουθον ἡμ]ῖ̣ν̣ ἔτ̣ι πρᾶξαί τι ἐκτὸς τῶν δια[τυ]πωθέντων ὑπὸ τοῦ κυ̣[ρίου] μ̣ο̣[υ] Τατιανοῦ,
[ὅ]θ̣ε̣ν̣ οὐκ’ ὀφίλει(*) Μακρόβιος οὔτ’ʼ(*) ἕτερός(*) τις τεκ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] ἐ̣π̣ι̣βουλεύεσθαι εἰς τὸ παράπ̣α̣ν̣ ἀ̣λ̣λὰ τούτους φυλάτ’τε̣σ̣θ̣α̣ι̣ τ̣ῇ̣ [κα]λῶς γενομένῃ
2
διοικήσι(*). Μακρόβιος ῥιπάριος εἶπ(εν)· εἷς ὢν ἐκ τῶν κδ Μακρόβιος οὐκ’ ὀφίλει εἰς ἕτερον
λειτούργημα ἐνοχλεῖσθαι. Ἀχιλλεὺς Πόσι ῥιπάριος εἶπ(εν)· χάριν τότε πάντες
25ὡμολογήσαμεν ἐπὶ τῇ καλῶς γενομένῃ διοικήσι(*) ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ λαμ(προτάτου) Τατιανοῦ.
οὐκ’ ὀφίλει(*) Μακρόβιος τοίνυν ἐνοχλεῖσθαι εἰς τὴν ἐπιμέλειαν τῆς στρατιωτικῆς
ἐρεᾶς ἐσθῆτος οὐδὲ εἰς ἕτερόν τι λειτούργημα, διὰ τὸ ἕνα αὐτὸν εἶναι τῶν κδ.
Ζωΐλος Διονυσίου γυμ(νασιαρχήσας) εἶπ(εν)· κἀγὼ(*) σύνψηφός εἰμι ἐπὶ τοῖς κατατεθεῖσιν
ὑπὸ τῆς κοινότητος ὥστε μὴ ἐνοχλεῖσθαι τοὺς κδ τούτους οὔτε ὑπὸ <τοῦ νῦν πρυτάνεως οὔτε ὑπὸ(?)> τῶν
30μελλόντων πρυτανεύειν. ὅθεν οὐκ’ ὀφίλει(*) Μακρόβιος ἐνοχλεῖσθαι μάλλιστα(*) εἷς ὢν τῶν κδ. Θέων Εὐσεβίου πρυτανεύσας εἶπ(εν)· ὁ ἀδελφὸς ἡμῶν ὁ πρόεδρος
(*)σως κατʼ’ ἄγνοιαν μὴ γινώσκων Θέωνα διὰ Μακροβίου υἱοῦ ὄντα ἐκ τῶν κδ ἀνδρῶν
τῶν διατυπηθέντων εἰς τὰς βαρυτέρας λειτουργείας(*) ὑπέβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν
ἐσθῆτα, ὅθεν {δ’} ὀν̣ε̣[ι]δ̣ίζομεν ὡς οὐ προσήκει αὐτὸν ἐνοχλεῖσθαι προφάσι(*) ἐπιμελείας
τῆς αὐτῆς ἐρεᾶς ἐσθῆτος. Εὐλόγιος Πτολεμαίου γυμ(νασιαρχήσας) εἶπ(εν)· Θέων Ἀμμωνίου διὰ
35Μακροβίου υἱοῦ εἷς ὢν τῶν διατυπωθέντων κδ εἰς τὰς βαρυτάτας λειτουργείας(*) {καὶ}
οὐκ’ ὀφίλει(*) ὄχλησίν τινα παθεῖν προφάσι(*) ἑτέρων λειτουργιῶν. ὁ πρύτανις εἶπ(εν)·
ὅσα κοινῇ τε καὶ καθʼ ἓν προηνέγ’κεσθαι(*) ἔχει ἡ πίστις τῶν ὑπομνημάτων, καὶ οὐκ’
ἐνοχληθήσεται Μακρόβιος εἰς τὴν ἐπιμέλειαν τῆς στρατιωτικῆς ἐρεᾶς ἐσθῆτος
τῆς ιδ (ἔτους) ἰνδικ(τίονος).
40(hand 2) Αὐρήλιο[ς Ἰσ]ίδωρος σκρίβας ἐξεδ̣ό̣μ̣ην̣ τὰ ὑπ̣ο̣μ̣ν̣ή̣μ̣α̣τ̣α̣.

Apparatus


^ 1.1. l. ὑ[πα]τείας
^ 1.3. ϋιου papyrus
^ 1.3. l. ὑμεῖς
^ 1.4. l. μελλο<ύ>σης
^ 1.4. l. εἰκοσιτέσσαρσιν
^ 1.4. ϋπο papyrus
^ 1.5. κατʼ’ papyrus
^ 1.5. l. ἐχειροτόνησέν
^ 1.6. ϋμιν papyrus
^ 1.8. corr. ex
^ 1.8. μηδʼ’ papyrus
^ 1.8. λειτουρ’γημα papyrus
^ 1.9. l. λειτουργίαις
^ 1.10. ουκ’ papyrus
^ 1.12. ϊερου papyrus
^ 1.12. l. ἐκεῖθεν
^ 1.12. l. ἔχει
^ 1.14. κατʼ’ papyrus
^ 1.15. l. ὀφείλει
^ 1.15. l. ἐπιμελείας
^ 1.16. ’ papyrus
^ 1.16. l. ὀφείλει
^ 1.16. corr. ex σ̣ισ
^ 1.17. l. ὀφείλει
^ 1.18. ο]υ̣δ̣ʼ’ papyrus
^ 1.18. corr. ex
^ 1.18. l. λειτουργίαις
^ 1.20. ουκ’ papyrus
^ 1.20. l. ὀφείλει
^ 1.20-21. l. λειτουρ |γίας : λειτουρ|’γ̣ε̣ιασ papyrus
^ 1.21. ουκ’ papyrus
^ 1.22. ουκ’ papyrus
^ 1.22. l. ὀφείλει
^ 1.22. l. οὔδʼ : ουτ’ʼ papyrus
^ 1.22. corr. ex ει̣ερον
^ 1.22. φυλατ’τε̣σ̣θ̣α̣ι̣ papyrus
^ 2.23. l. διοικήσει
^ 2.23. ουκ’ papyrus
^ 2.25. l. διοικήσει
^ 2.26. ουκ’ papyrus
^ 2.26. l. ὀφείλει
^ 2.28. l. καὶ ἐγὼ
^ 2.30. ουκ’ papyrus
^ 2.30. l. ὀφείλει
^ 2.30. l. μάλιστα
^ 2.31. ϊσωσ papyrus
^ 2.31. κατʼ’ papyrus
^ 2.32. l. λειτουργίας
^ 2.33. δ’ papyrus
^ 2.33. l. προφάσει
^ 2.35. l. λειτουργίας
^ 2.36. ουκ’ papyrus
^ 2.36. l. ὀφείλει
^ 2.36. l. προφάσει
^ 2.37. l. προηνέγκεσθε : προηνεγ’κεσθαι papyrus
^ 2.37. ουκ’ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.