Papyri.info

sign in

p.oxy.17.2134r = HGV P.Oxy. 17 2134 R = Trismegistos 17514DDbDP transcription: p.oxy.17.2134r [xml]

ca. AD 170 Oxyrhynchus

r
[- ca.13 - βασιλ(ικῷ) γρα(μματεῖ) διαδ]εχομένῳ καὶ τὰ κατὰ τὴν στρα(τηγίαν)
[παρὰ Σπαρτᾶ Παυσανίου τοῦ Σαρ]απίωνος μητρὸς Διδύμης ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλεως. οὗ ἐκόμισα ἐκ καταλογείου
[χρηματισμοῦ ἐστιν ἀντίγραφ]ον· Εἰρηναῖος ὁ ἱ(*)ερεὺς καὶ ἀρχιδικαστὴς Ὀξυρυγχείτου στρα(τηγῷ) χαίρειν. τοῦ δεδομέ-
[νου ὑπομνήματος ἀντίγραφο]ν μεταδοθήτω ὡς ὑ(*)πόκειται. ἐρρωσω(*). (hand 2) (ἔτους) ι (hand 1) Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ
5[κυρίου - ca.14 -]ος Κ[ορ]νηλιανὸς σεσημ(είωμαι) (δραχμὰς) ε. Εἰρηναῖος(*) Εἰρηναίου νεωκορος(*) τοῦ μεγάλου Σαράπιδος ἱ(*)ερευς(*)
[καὶ ἀρχιδικα]σ̣τ̣[ῇ καὶ πρὸς τ]ῇ ἐπιμελείᾳ τῶν χρηματιστῶν καὶ ἄλλων κιτηρίων παρὰ Σπαρτᾶ Παυσανίου τοῦ Σαραπίω-
[νος μητ]ρὸς Δ̣[ιδύμης ἀπʼ Ὀ]ξυρύγχων πόλεως. προειμένου μοι δισσοῦ χειρογράφου ον̣(*) τοῖς μετὰ τὸν χρόνον γράμμα-
[σιν ἀντί]γραφον [ὑπόκειται.] Ἑλένη ἀφήλικος τοῦ Ψοσναῦτος μητρὸς Εὐδαιμονίδος μετὰ κυρίου ἐνγύου εἰς
[ἔκτει]σιν πάντ[ων] τῶν κατὰ τήνδε τὴν ὑποθήκην τοῦ ἑαυτῆς υἱοῦ Διοδώρου τοῦ καὶ Λογγείνου Ἀμόιτος
10[τοῦ Δ]ιοδώρου τῶν ἀπὸ Χύσεως Σπαρτᾷ Παυσανίου τοῦ Σαραπίωνος μητρὸς Διδύμης τῶν ἀπʼ Ὀξ(υρύγχων) πόλ(εως) χαίρειν. ὁμολο-
[γ]ῶ ἔχειν παρὰ σοῦ ἀργυρίου Σεβαστοῦ νομίσματος δραχμὰς χιλείας(*) ὀκτακοσίας κεφαλαίου ὁς(*) οὐδε(*) τῷ καθό-
λου προσῆκτ[α]ι τόκου τριω̣[β]ολείου ἑκάστης μνᾶς κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀπὸ τοῦ ὄντος μηνὸς Μεχεὶρ ἐπὶ μῆ̣ν̣α̣
Ἁ̣[θὺρ(?) ἐπ]ι̣ό̣ν̣τ̣ο̣[ς ι]β̣ (ἔτους) συναγομένων δραχμῶν ἑκατὸν ὀγδοήκοντα ἐννέα , τὰς δὲ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κεφαλαίου καὶ τό-
κων ἀ[ρ]γυρίου δραχμὰς χιλείας(*) ἐνακοσίας ὀγδοήκοντα ἐννέα , ἐπὶ ὑποθήκης κατοικικῆς σιτοφόρου σπορίμου
15(hand 2) πλήρης (hand 1) ἐξ [ὀ]ρθ[ο]γωνίου ἀρουρῶν τεσσάρων ἀπὸ τῶν ὑπαρχουσῶν μοι περὶ τὴν αὐτὴν Χύσιν(*) ἐν Ἑρμοπολείτῃ γ̣ῆ̣ς̣
ἐν ἀφέσι(*) ἐκ τοῦ Παυσανίου κλήρου ἀρουρῶν πέντε οὐσῶν ἐν κοιναῖς καὶ ἀδαι[ρ]έτοις ὅλαις ἀρούραις εἴκοσι
π[ρ]ὸς Χεσφῖβ̣ιν Πετοσε[ίρι]ος καὶ ἄλλους, ὧν ὅλων γείτονες(*) νότου γύης, βορρᾶ κληρονόμων Σατο[ρν]είλου
κ[α]ὶ ἄλλων, ἀπηλιώτου ὅριον κλήρων, λιβὸς τῶν αὐτῶν κληρονόμων Σατορνείλου, τὰς δὲ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀργυρίου
[δρα]χμὰς χιλείας(*) ἐνακοσίας ὀγδοήκοντα ἐννέα ἀποδώσω σοι ἢ τοῖς παρὰ σοῦ τριακάδι Φαῶφι τοῦ ἐπιόντος
20[ιβ (ἔτους)] Ἀντωνίνου Καίσαρος τ[ο]ῦ κυρίου Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Μεγίστου ἄνευ πάσης ὑπερθέσ[ε]ως,
ἐὰν δὲ μὴ [ἀπο]δῶ καθʼ ἃ γέ[γρ]απται, κυριεύσεις ἀντὶ τούτων τῶν προκειμένων ἀρουρῶν καὶ ἐξέσται σοι
χ[ρ]ᾶσθαι καὶ οἰκονομεῖν περὶ αὐτῶν καθʼ ὃν ἐὰν αἱρῇ τρόπον, καὶ ἐπάναγκον παρέξομαι ταύτας βεβαίας διὰ
παντὸς ἀπὸ [π]άντων πάσῃ βεβαιώσει καθαρὰς δὲ καὶ ἀπὸ γεωργίας βασιλικῆς καὶ οὐσιακῆς σῆς(*) καὶ [ο]ὑτινοσ-
[οὖν] ἄλλου ἀπ[ὸ] τοῦ νῦν, <καὶ> ὁπόταν βούλῃ ἐξεῖναί σοι τῆς ὑποθήκης κατοχὴν ποιήσασθαι καὶ τῶν αὐτῶν ἀρου-
25ρ[ῶ]ν κατοχὴν ποιηεῖσθ[αι](*) διὰ τοῦ τῶν ἐνκτήσεων τοῦ Ἑρμοπολείτου βιβλιοφυλακίου μὴ προσδεηθέντι
παρουσίας [μο]υ μηδὲ συνεπιγραφῆς. ἐὰν δέ τι τούτων παρασυνγραφῶ, ἄκυρον ἔστω̣ καὶ προσαποτείσω κα-
θʼ ὃ ἐὰν παρασυνγραφῶ εἶδος τό τε βλάβος καὶ ἐπίτειμον(*) ἀργυρίου δραχμὰς ἑξακοσίας καὶ εἰς τὸ δημό-
σιον τὰς ἴ(*)σας, χωρὶς τοῦ μένειν κύρια τὰ προγεγραμμένα, καὶ μηθὲν ἧσσον κυρία ἡ ὑποθήκη καὶ
δισσὴ γραφε[ῖσ]α σοιτυπος(*) χωρὶς ἀλύφαδος(*) καὶ ἐπιγραφῆς ἰ(*)διόγραφός μου τοῦ Διοδώρου τοῦ καὶ Λογγείνου.
30(ἔτους) ι Αὐτοκράτ[ο]ρ[ο]ς Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Μεγίστου,
Μεχεὶρ κδ. Ἑλένη ἀφήλικος ἔχω παρὰ σοῦ Σπαρτᾶ τὰς δραχμὰς χιλείας(*) ὀκτακοσίας(*) τόκου τριοβολειων(*) συν-
αγ[ομέν]ων δραχμῶν ἑκατὸν ὀγδοήκοντα ἐννέα ἐπὶ ὑποθήκῃ τῶν ἀρουρῶν τεσσάρων καὶ ἀποδώσω τὸ
κ[εφάλαιο]ν σὺν τοῖς συναγομένοις τόκοις τριακάδι Φαῶφι τοῦ ἐπιόντος <ιβ> ἔτους, εἰ δὲ μή, κυριεύσεις τῶν αὐτῶν
ἀρ[ουρῶν καὶ] βεβαιώσω ὡς πρόκειται. Διόδωρος ὁ καὶ Λογγεῖνος Ἀμόιτος ἐπιγέγραμμαι τὴς μητρὸς κύριος
35κ[αὶ ἔγραψα ὑπ]ὲρ αὐτῆς μὴ εἰδύης(*) γράμματα καὶ ἐγγυῶμαι εἰς ἔκτεισιν τὰ κατὰ τὴν ὑποθήκην, χρόνος ὁ αὐτός.
[τοῦτο δὲ βουλ]όμενος ἐν [τ]ῷ πρὸς τὸν γράφοντα λόγῳ ἐν δημοσίῳ γενέσθαι ἀξιῶ ἀναλαβόντας αὐτὸ παρὰ τοῦ
[διαπεσταλμέ]νου ὑ[πʼ ἐμοῦ   ̣  ̣  ̣ο]υ τοῦ Ἀπολλ[ωνίου(?) ὑπογε]ραμμέ[νον] ὑπʼ αὐτοῦ περὶ τοῦ ε̣ἶ̣ν̣[αι] αὐτὸ σὺν τοῖς μετὰ
τ[ὸν χρόνον γ]ράμμασι[ν ἰδ]ι̣ο̣γ̣[ρα]φ̣ο̣υ(*) τοῦ Διοδώρου τοῦ καὶ Λογγείν[ο]υ̣, ἔ̣[χον κα]ὶ ἐξ ὀνόμ[ατός μο]υ̣ [ὑ]πογραφὴ̣[ν]
π̣[ερὶ τῆς παρα]θέσεως αὐτοῦ, συνκαταχωρίσαι τῷδε τῷ ὑπομνήματι εἰς ἀμφοτέρας τὰς βιβλιοθήκας
40[καὶ ἀντίγρα]φον μεταδοῦναι τῇ μ̣ὲ̣ν Ἑλένῃ καὶ τῷ Διοδώρῳ τοῦ(*) καὶ Λογγείνου(*) διὰ τοῦ τοῦ Ὀξυρυγχείτου
[ὅπως εἰδῶσι] τ̣ὴν(*) δημ[οσ]ίωσιν καὶ μένῃ μοι [τ]ὰ ἀπʼ αὐτῆς δίκαια ὡς ἀπὸ δημοσίου χρηματισμοῦ. ὡς καθή-
[κει. (ἔτους) ι Αὐρηλίο]υ Ἀντων[ίνο]υ Καίσαρος τοῦ κυρίου, Παῦνι κ̣. σεσημ(είωμαι) Παῦνι κ. τούτου ὄντος ἀξιῶ τὴν μετάδοσιν
[γενέσθαι τῇ Ἑ]λένῃ [καὶ τ]ῷ Διοδώρῳ τῷ καὶ Λογ[γε]ίνῳ. ὡς καθήκει. (ἔτους) ια̣ Αὐ[τ]οκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου
[Ἀντωνίνου Σε]β̣[ασ]τοῦ Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Μεγίστου, Ἁθὺρ ια. Διόδωρος ὁ καὶ Λογγεῖνος ἔσχον τούτου
45[τὸ ἴσον - ca.13 -]  ̣ Ἑλένη φήλικος(*) ἔσχον τούτου τὸ ἴ(*)σον. Ψοσναῦς Ἀλεξᾶτος ἐπιγέγραμ(μαι) αὐτῆς
[κύριος - ca.13 -]ς̣ ὡς ἐκελεύσθη διὰ τοῦ τοῦ νομοῦ στρα(τηγοῦ) Πραιύλου ἀκολούθ(ως) τῷ γεγονότι ὑπʼ αὐτοῦ
[χρηματισμῷ(?) καὶ ἔγρα]ψα ὑπὲ[ρ] αὐτῆς μὴ ἰ(*)δύης(*) γράμματα μη(νὸς) Ἁδρ(ιανοῦ) ιζ. Ἀπολλ(ώνιος) ὑπηρέτ(ης) μετέδωκ(α) τοῖς
[προγεγραμ(μένοις) ἐνώπιον ὡς κ]α̣θή(κει), χρόνος ὁ αὐτός.

Apparatus


^ r.3. ϊερευσ papyrus
^ r.4. ϋποκειται. papyrus
^ r.4. l. ἔρρωσο
^ r.5. l. Εἰρηναίῳ
^ r.5. l. νεωκόρῳ
^ r.5. l. ἱερεῖ : ϊερευσ papyrus
^ r.7. l. σὺν
^ r.11. l. χιλίας
^ r.11. l. αἷς
^ r.11. l. οὐδὲ<ν>
^ r.14. l. χιλίας
^ r.15. corr. ex χυριν
^ r.16. l. ἀφέσει
^ r.17. corr. ex γ  ̣  ̣τονες
^ r.19. l. χιλίας
^ r.23. l. γῆς
^ r.25. l. ποιεῖσθ[αι], corr. ex ποιησασθ[αι](?)
^ r.27. l. ἐπίτιμον
^ r.28. ϊσασ, papyrus
^ r.29. l. ἰσότυπος
^ r.29. l. ἀλείφατος
^ r.29. ϊδιογραφοσ papyrus
^ r.31. l. χιλίας
^ r.31. corr. ex οκτασοσιας
^ r.31. l. τριωβολείου
^ r.35. l. εἰδυ<ί>ης
^ r.38. l. [ἰδ]ιόγ[ρα]φον
^ r.40. l. τῷ
^ r.40. l. Λογγείνῳ
^ r.41. corr. ex τ̣ω̣ν
^ r.45. l. <ἀ>φήλικος
^ r.45. ϊσον. papyrus
^ r.47. l. εἰδυ<ί>ης : ϊδυησ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.