Papyri.info

sign in

p.oxy.19.2228 = HGV P.Oxy. 19 2228 = Trismegistos 22177DDbDP transcription: p.oxy.19.2228 [xml]

AD283? Oxyrhynchus

1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]γ̣μα̣[- ca.16 -]
[ -ca.?- ]υ[  ̣  ̣]με[- ca.17 -]
[ -ca.?- ]π̣ράσ[σ]οντ̣α ἀχθήσε̣[ται   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ] ἐρρ̣ῶσθαί σε̣ εὔχο̣μ̣αι.
5[ -ca.?- ἀπὸ] τ̣οῦ Ἀρσινοί(*)του Θὼθ λ.
[ -ca.?- στρατηγ]ῷ Ὀξυρυγχίτου χαί[ρει]ν.
[ -ca.?- ]δ̣ειν ἀπὸ τῆς γενομένης δ̣ιὰ
[ -ca.?- ]α̣ντ̣ος δραχμὰς δισχε̣ι̣λίας(*) διακο-
[σίας -ca.?- ]α̣ι μου τὰ γράμματα ἀπαιτήσας
10[ -ca.?- ἐὰν γὰρ ὑστερ]ήσῃς σὺ αὐτὸς ἐκτείσεις τὸ ζη-
[μίωμα -ca.?- ] ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι.
[ -ca.?- στρατηγ]ῷ Ὀξυρυγχίτου χαίρειν.
[ -ca.?- διὰ τοῦ ὑ]π̣ηρέτου τῆς στρατηγίας ἀπόστειλον
[ -ca.?- πρὸ τῆς ἀφί]ξεως αὐτοῦ. ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι.
15(hand 2) [ -ca.?- ] Θὼθ κη.
[ -ca.?- στρατηγοῖς τῶν ὑπογεγρ]αμμένων νομῶν χαίρειν.
[ -ca.?- ἑ]κατοντάρχων λημμάτων τοῦ διελθόν-
[τος α (ἔτους) -ca.?- ταῖς το]ῦ̣ ταμείου ψήφοις λημματίσαι ἧττον
[ -ca.?- ὑποταγῆναι ἐκέλε]υ̣σα, ὅπως καλ̣ῶς τὴν ἔκπραξιν τῶν
20[ -ca.?- ἐὰν] γὰρ βραδύνητε, ἐκ τῶν ὑ(*)μετέρων
[ -ca.?- ]ν. ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι. Αὐρήλ(ιος) Δράκων πρίγκιψ.
2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22(hand 3)   ̣  ̣ν̣πρ̣  ̣[- ca.12 -]μ̣ε̣[ -ca.?- ]
παρὰ τ  ̣  ̣[- ca.9 -]ωσαντ[ -ca.?- ]
π̣ε̣π̣εμμ̣[ε]ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣αχ[ -ca.?- ]
25(ἔτους) β [Θὼθ(?)] ζ. εις  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
25b(hand 4?) ((unintelligible)) εἰς Τῶ̣λθι̣ν̣.
(hand 5) ἄλλων β [κομ]ι̣σθ(εισῶν) δι(ά)(*)
Αὐρήλιος Μ̣ερκούριος στρατηγῷ Ὀξυ̣[ρ]υ̣γχί̣του χαίρ[ει]ν. [ -ca.?- ] ἣ̣ν̣ [- ca.9 -] σ̣τ̣[ρ]α̣τη[γὸς - ca.17 -]
λης ἵ(*)[νʼ] ε̣ἰδείης ὑ(*)ποταγῆναι ἐκέλευσα καὶ φροντί̣σῃς κ̣ατὰ τάχος τὴν̣ [τῶν βουρδώνω(?)]ν χ[ρ]ε̣ί̣[αν ἐπὶ τέλος ἀχθῆναι ὑπὲρ]
τοῦ μηδεμίαν ἐποχὴν περὶ τὴν χ̣[ρεί]α̣ν τῶν βουρδώ̣νων γενέσ[θ]α̣[ι. ἐὰν γὰρ μὴ κατ]ὰ τ̣άχ[ος ἀνύσῃς, αἴτιος ἔσῃ τῆς]
30περὶ τὴν τηλικαύτην χρείαν ἐνέδρας. (hand 6) ἐρρῶσθαί σε ε̣[ὔ]χ̣ομαι. (ἔτους) β [Θὼθ   ̣  ̣ ἔ]σ̣τ̣[ι] δὲ ἀ(ντίγραφον)· [- ca.20 -]
ναι τὸ κελευσθὲν ἐσκεψάμην σὺν ὑ(*)μεῖν(*) πρὸ τοῦ εἰς ὑ(*)πομνήματά με ἥκειν καὶ ἐδοκίμασ̣[α τὰ τῇ βουλ]ῇ [δόξαντα ἑκάστου βουρδῶνος]
ἀργυρίο̣υ̣ τάλαντα δέκα ἀλλὰ μετὰ τὴν ἔξοδόν μου ἐψη̣φίσασθαι(*) ἐν τῷ βουλευ̣τηρίῳ δεῖν τ̣[άλαντα δέ]κ̣α ἑπ̣τ̣ὰ δο[θῆναι - ca.15 -]
ησα λέγ̣ων εὔδηλον εἶναι εκβουλεσθαι ὑμ[ᾶ]ς τὸ κ̣ελευσθὲν ἀνῦσαι φ[ρ]ο̣ντίσατε πᾶσι̣ν̣   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ν[  ̣  ̣  ̣]  ̣λ̣[- ca.16 - τελέ-]
σαι κατὰ τάχος ἑκάστου βουρδῶνος τάλαντα δέκ̣α̣ εἴς τε τὴν πόλιν καὶ τὸν νομόν, ἵ̣[να οὕτως μη]δεμία π̣[ερὶ τὸ - ca.13 -]
35κον ἐποχὴ̣ γ̣ένηται. ἐὰν γὰρ καὶ νῦν ἀ̣φοσιώσει χρησάμενοι μὴ βουληθῆτε τὴν χ̣ρ̣[ε]ί̣[α]ν [ἀνῦσαι, ἐκτ]ί̣ν̣ειν ὀφείλετ\ε/(*) τὸν ἐκ τ̣[ο]ύ̣τ̣[ου ἐσόμε-]
νον κίνδυνο̣ν. ἵ(*)να δὲ μηδεμίαν ἄγνοιαν ὑποτιμήσασθε(*) αὐτὰ τὰ περὶ τούτου γενόμενα   ̣  ̣[ -ca.?- ]α ὑποταγῆναι ἐκέλευσα. (ἔτους) β̣ [Θὼθ   ̣]
(hand 5) ἑτέρας. Αὐρήλιος Μερκούριος στρατηγῷ Ὀξυρυγχείτου χαίρε[ιν. ὃ ἐ]μοὶ ἀνήνε̣γκαν Εὐγράφ[ιος καὶ]
Ἀγαθὸς Δαίμων ὀφικιάλιοι(*) τῆς οὐσιακῆς ἐπιτροπῆς, ἵ(*)νʼ εἰδείης, ὑπο̣[ταγῆνα]ι̣ ἐκέλευσα καὶ φροντίσῃ[ς τὸν]
ἑξῆς ἐνγεγραμμένον ἑκάστῃ κώμῃ ἀριθμὸν θρεμμάτων τεθ̣ρ̣[αμ]μ̣έ̣νων ἐν ἀσφαλεῖ ἔχειν [καὶ πρό-]
40νοιαν ποιήσῃ τοῦ ἐκτενῶς αὐτὰ τρέφεσθαι, ἐμοί τε δηλῶσαι ὡς ἔχ̣[εις] π̣εποιηκώς. ἐρρῶσθαί σε ε[ὔχομαι.]
(ἔτους) β Θὼθ θ. (hand 6) ἔστι δὲ ἀ(ντίγραφον)· ἐπὶ(*) ἐκέλευσας, κύριε, προσφωνηθῆ̣ν̣[α]ι̣ [ἐ]ν̣γράφως τὰ καταλημφθέντα
ἐν τῷ νομῷ τοῦ Ὀξυρυγχείτου ὄντα παρὰ κω̣μάρχοις καὶ ἄλλοις πρόβατά τε κ̣αὶ ὀνικὰ κ̣τ̣ήνη καὶ βοϊ(*)κὰ ⟦δ̣⟧ καὶ ἱ(*)ππικὰ [καὶ]
καμήλους τὸ κ̣αθʼ ἓν ὑ(*)πετάξαμεν τούτοις ἡμῶν τοῖς γράμμασιν ἵ(*)να μηδέν σου τὴν ἐπιμέλειαν λανθάνῃ. (ἔτους) β Θὼθ ϛ. [ἔστι δέ.]
ἐν μὲ̣ν κώμῃ Σύρων παρὰ κωμάρχοις πρόβατα σύνμεικτα οβ, ἀρ̣ν̣ίον α, αἶγες(*) ὁ(μοίως) ιδ, [κ]α̣ὶ ἐν ἐποι[κί]ῳ Ἀννια[νοῦ, ὅ ἐ-]
45στι π̣[ε]ρὶ κώμην Σεναώ, παρὰ τοῖς ἀπ̣ὸ̣ τοῦ ἐποικίου πρόβατα σύνμικτα(*) ϛ, \αἶγες/(*) ὁμοί(ως) ϛ, βοῦς τελε̣ί̣[α] α, δαμά[λιον α (?)]

Apparatus


^ 1.5. αρσινοϊτου papyrus
^ 1.8. l. δισχιλίας
^ 1.18. ἧτ’τον papyrus
^ 1.20. ϋμετερων papyrus
^ 2.26. BL 12.145 : β[  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣σθ(έντων) δι(  ) prev. ed.
^ 2.27. υ̣[ρ]υ̣γ’χι̣του papyrus
^ 2.28. ϊ[νʼ] papyrus
^ 2.28. ϋποταγηναι papyrus
^ 2.31. l. ὑμῖν : ϋμειν papyrus
^ 2.31. ϋπομνηματα papyrus
^ 2.32. l. ἐψηφίσασθε
^ 2.35. corr. ex οφειλεται
^ 2.36. ϊνα papyrus
^ 2.36. corr. ex υ(ϋ)ποτιμησασθαι
^ 2.37. ε̣γ’καν papyrus
^ 2.38. l. ὀ<φ>φικιάλιοι
^ 2.38. ϊνʼ papyrus
^ 2.41. l. ἐπεὶ
^ 2.42. βοϊκα papyrus
^ 2.42. ϊππικα papyrus
^ 2.43. ϋπεταξαμεν papyrus
^ 2.43. ϊνα papyrus
^ 2.44. corr. ex αιρ̣ες
^ 2.45. l. σύνμεικτα
^ 2.45. corr. ex ⟦εγες⟧

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.