Papyri.info

sign in

p.oxy.19.2239 = HGV P.Oxy. 19 2239 = Trismegistos 22188DDbDP transcription: p.oxy.19.2239 [xml]

AD598 Oxyrhynchus

r
[† ἐν ὀνόματι τ]ο[ῦ] κυρ̣ί̣ου̣ [καὶ δεσπότου Ἰησοῦ Χρι]σ̣τ̣ο̣ῦ̣ θ̣ε̣ο̣ῦ̣ καὶ σωτῆρος ἡμῶ̣ν̣. βασιλείας̣ [τοῦ θ]ειοτά̣τ̣ου καὶ εὐσεβ(εστάτου)
[ἡμῶν δεσπότου] μεγίσ̣τ̣[ου εὐεργέτου Φλαουί]ου Μαυρ̣ι̣κ̣ίου̣ Νέου Τιβερίο̣[υ] τοῦ α̣ἰωνίο[υ] Αὐγ̣[ού]σ̣το[υ] καὶ Α̣ὐ̣τ̣οκ̣ρ̣άτορ(ος)
[ἔτους ιζ ][ὑ]π̣ατίας̣(*) το̣[ῦ α]ὐ̣τ̣ο̣[ῦ] ε̣ὐ̣σ̣ε̣[β(εστάτου)] ἡ̣μ̣ῶν δεσ̣πό(του) ἔτ̣ους ιϛ Φαῶφι ιγ(*)νδ(ικτίονος) δευτέρας. †
Φλαο̣υίῳ Ἰωάνν̣ῃ τ̣ῷ ἐν̣δοξο̣τ̣ά̣τ̣ῳ στ̣ρ̣ατηλάτῃ τέκν̣ῳ καὶ κληρονόμῳ τῆς ἐν [ἐν]δόξῳ̣
5τῇ μνήμῃ Εὐφημίας γεο̣υχοῦν̣τ̣ι̣ καὶ ἐ̣νταῦθα τῇ λαμπρᾷ Ὀξυρυγχ(ιτῶν) π̣ό̣λει διὰ σοῦ Φλαουί(*)ου
(*)ου̣λ̣ί̣ου τοῦ περιβλέ̣(του) κό̣μετ̣[ος] κ̣α̣ὶ̣ διο[ι]κ̣η̣τοῦ αὐ̣τ̣οῦ Ἱ(*)ερημίας̣ γ̣έ̣[ρ]ων ἐπικείμ̣εν̣ος τῆς ὑ(*)μῶν ἐνδοξ(ότητος)
υἱ(*)ὸς τοῦ θαυμασι̣ω̣τάτου Φοιβάμμων[ο]ς ἑξῆς ὑ(*)πογράφω̣ν̣ ἰ̣δίᾳ χειρὶ ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλε̣ως.
ὁμολογῶ ἑκουσίᾳ γνώμῃ καὶ αὐθαιρέτῳ προαιρέσει συντεθεῖσθαί με πρὸς τὴν ὑ(*)μῶν
ἐνδοξ(ότητα) διὰ τῶ̣ν̣ αὐτῇ δια̣φερόντ̣ων ἀπὸ τῆς σήμερ̣ον καὶ προγεγρα̣μμέ(νης) ἡμέρας ἥτις
10ἐστὶν Φαῶφι τρισκαιδεκάτη(*) τῆς παρούσης δευτέρας ἰ(*)νδ(ικτίονος) ἐ[π]ὶ τῷ με χώραν ἐ̣π̣ι̣κ̣ει̣[μέ(νου)] π̣α̣ρὰ̣ ὑ̣μ[ῖ]ν̣
ἀποπληρῶσαι ἐν πάσῃ τῇ προ̣στασίᾳ τῆς ὑ(*)μῶν ἐνδοξ(ότητος) καὶ πᾶσα̣ν̣ φιλοκαλείαν(*) καὶ κα̣λλιεργίαν
ἐν τοῖς ὑ(*)μετέροις ἀγροικικοῖς π̣ρ̣άγ̣μασιν ἐνδείξασθαι εἴς τε τ̣ὰ   ̣  ̣υν νεόφυτα καὶ εἰς τὰ μεγάλα
γεουχικά, χωρὶς καὶ ὁμολογῶ̣ [πα]ρ̣α̣σ̣κευάσαι̣ το̣ὺ̣ς̣ πάντας γεωργοὺς τῆς ὑ(*)μετέρας ἐνδοξ(ότητος) ἐν ἑκάστῳ
τούτῳ(*) καὶ ἐν ἑκάσ̣τ̣ῳ κτήματι̣ [τῆ]ς αὐ̣τῆς οὐσίας̣ [σ]π̣εῖραι τὰς γεουχικὰς μηχανὰς καὶ φυτεῦσαι
15ἀκανθέας̣ καὶ ἑτοίμως ἔχε[ι]ν̣ π̣ᾶ̣σαν σπουδὴν συνεισενεγκεῖν εἰς βελτίονα ὄψιν τὰ ὑ(*)μέτερα
γεου̣χικὰ ἀγρ[οι]κ̣ι̣κ̣ὰ πράγματα̣ ἐν̣τ̣εθῆναι καὶ δέξασθαί με παρὰ τῆς ὑ(*)μῶν ἐνδο(ότητος) λόγῳ μ̣ισθοῦ
τοῦ ἐνιαυτοῦ σίτ̣ο̣[υ] κα̣γκέλ̣λ̣ῳ̣ ἀρτά̣β̣[α(ς)] τριάκοντα ἓξ καὶ χρυσοῦ νομίσματα ἓξ πα̣ρ̣ὰ̣ κερά̣τια̣ εἴκοσι ἑπτὰ
ἰδιωτικῷ ζυγῷ καὶ οἴνου κνίδι̣α ὀγδοήκοντα καὶ κριθῆς ἀρτάβας εἴκοσι τεσσάρας καὶ πάσας
τὰς συνηθείας ἃς εἴω̣θ̣εν λαβεῖν ὁ αὐτὸς ἐπικείμε(νος) κατὰ τὸ ἔθος παρὰ τῶν γεωργῶν εἴτε
20ἐν σίτῳ καὶ ἐν̣ οἴνῳ̣ καὶ ἐν̣ ἄ̣λ̣λο̣ις̣ εἴδεσιν. ὁμολογῶ δὲ δεδωκέναι τῇ ὑ̣μ̣[ῶ]ν ἐνδοξ(ότητι) λόγῳ
εἰσβατικοῦ χρυ̣σ̣ο̣ῦ̣ νο̣μ̣ί̣σ̣ματ̣[α] τ̣ρ̣[ι]άκο̣ντα πληρ̣α̣ῖ̣α ζυγῷ Ἀλεξα̣νδρείας ὑ(*)ποθ̣έμενος εἰς τὸ
δίκαιον το[ύτ]ου τοῦ συνα̣λ̣λ̣ά̣γ[μ]α̣τος πάντ̣[α] μου τὰ ὑ(*)πάρχοντα καὶ ὑ(*)π̣[άρ]ξοντα [ἰ]δ̣[ι]κῶς(*)
καὶ κενικῶς(*) ἐνε̣χύρου λόγῳ καὶ ὑ(*)ποθήκης δικαίῳ. κύριον τὸ συ̣[ν]ά̣λλα̣γμ̣α̣ [ἁπ]λ̣ο̣[ῦ]ν̣ γραφ(ὲν)
κα̣ὶ̣ ἐπερω[τ]ηθ(εὶς) ὡμολόγ(ησα).
v
-ca.?-

Apparatus


^ r.3. l. [ὑ]πατείας
^ r.3. ϊνδ(ικτίονος) papyrus
^ r.5. φλαουϊου papyrus
^ r.6. ϊου̣λ̣ι̣ου papyrus
^ r.6. ϊερημιασ̣ papyrus
^ r.6. ϋμων papyrus
^ r.7. υϊοσ papyrus
^ r.7. ϋπογραφω̣ν̣ papyrus
^ r.8. ϋμων papyrus
^ r.10. l. τρεισκαιδεκάτη
^ r.10. ϊνδ(ικτίονος) papyrus
^ r.11. ϋμων papyrus
^ r.11. l. φιλοκαλίαν
^ r.12. ϋμετεροισ papyrus
^ r.12.   ̣  ̣υν’ papyrus
^ r.13. ϋμετερασ papyrus
^ r.14. l. τόπῳ
^ r.15. ϋμετερα papyrus
^ r.16. ’ papyrus
^ r.16. ϋμων papyrus
^ r.19. ’ papyrus
^ r.20. ’ papyrus
^ r.21. ϋποθ̣εμενοσ papyrus
^ r.22. ϋπαρχοντα papyrus
^ r.22. ϋπ̣[αρ]ξοντα papyrus
^ r.22. l. ε[ἰ]δ[ι]κῶς
^ r.23. l. γενικῶς
^ r.23. ϋποθηκησ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.