Papyri.info

sign in

chr.mitt.227 = HGV BGU 2 578 = Trismegistos 9238 = bgu.2.578DDbDP transcription: chr.mitt.227 [xml]

AD189 Arsinoite
[Reprinted from: bgu.2.578] BGU2,578

(hand 4) [Ἀμμώνιος(?) στρ(ατηγὸς)] Ἀρσι(νοΐτου) [Ἡρ]ακλείδου μερίδ(ος) Ἥρωνι ὑπηρέτῃ. μετάδ(ος) ἐνώπι(ον) ὡς καθήκ(ει) τοῖς προστεταγμ(ένοις) ἀκολού[θως].
[(ἔτους) κθ Αὐρηλίου Κομμό]δ[ο]υ Ἀντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου Ἐπὶφ κ. (hand 5) σεσημείωμαι.
(hand 1) [Ἀμμωνί]ῳ στρα(τηγῷ) Ἀ[ρσ]ι(νοΐτου) Ἡρα[κλ]είδου μερίδος
[παρὰ Λουκίου Ἀντ]ωνίου Μ[ίνο]ρος Ἀντινοέως (hand 2) Ἀθηναιευς(*) ο(*) καὶ Ἐριχθόνιο(ς). (hand 1) οὗ παρεκόμισα ἀπὸ διαλογῆς δημοσιώσε̣ως̣ χρ[η]μ̣α-
5[τισμοῦ ἀντίγρα(φον) ὑπ]όκ[ειτ]αι καὶ ἀξιῶ τούτου τὸ ἴσον διʼ ὑπηρέτου μεταδοθῆναι τῷ διὰ τοῦ χρηματισμοῦ σημαινομένῳ(*) Γαΐ(*)ῳ Ἰ(*)ουλίῳ Μαρ[τ]ιάλι
[οὐετ]ρανῷ ἐ̣ν̣ώπιο̣ν̣ ἵνʼ εἰδ[ῇ]. (ἔτους) κθ Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου Ἐπείφ. ἐστὶ δὲ τοῦ χρη[μ]ατισμοῦ τὸ ἀντί[γρ(αφον) τό]δε·
(*)ερεὺς καὶ ἀρχιδικαστὴς στρατηγῷ Ἡρακλείδου μερίδος τοῦ Ἀρσινοείτου. τοῦ δεδομένου ὑπομνήματος ἀντίγρα(φον) μεταδοθήτω ὡς ὑπόκ̣[ειται.   ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ (ἔτους) κθ Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου Μεχεὶρ κη. Αὐρηλις(*) Ἐπίμαχος σεσημ(είωμαι) ((unintelligible)) . Φλάυ(*)ιος Αὐρήλιος Ἀν[  ̣  ̣  ̣  ̣ νομο-]
[γράφος ἀγορᾶς ἔγραψα τὴν ο]ἰ̣κονομίαν̣ [π]ᾶ̣σ̣α̣ν̣. Διοδότῳ γεναμένῳ ἀγορανόμῳ καὶ ἐπὶ τῆς εὐθηνίας ἱερῖ(*) ἀρχιδικαστη?ͅ καὶ πρὸς τῇ ἐπιμελείᾳ τῶν [χρημα-]
10τιστῶν καὶ τ[ῶν] ἄλλων κριτη[ρί]ω[ν] παρὰ Λουκίου Ἀντωνίου Μίνορος. τοῦ προειμένου δισσοῦ χειρογράφου σὺν τοῖς μετὰ τὸν χρόνον γρ[άμμασιν ἀν-]
τίγραφον ὑπόκειται. Γάϊ(*)ος Ἰ(*)ούλι[ο]ς [Μαρ]τιάλις οὐετρανὸς Λουκίῳ Ἀντωνίῳ Μίνορι χαίρειν. ὁμολογῶ εἰληφέναι παρά σου δάνιον(*) δ̣ι̣ὰ̣ [χε]ιρὸς
ἐ[ξ] οἴκου ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος δραχμὰς χειλίας(*) διακοσίας , τόκου δραχμιαίου {τόκου δραχμιαίου} τῇ μνᾷ κα[τὰ μῆ]να [ἕκασ-]
[τον, ὧν καὶ τὴ]ν ἀπόδοσιν [πο]ιήσομαι ἐντὸς ἐνιαυτοῦ ἑνὸς σὺν τοῖς τόκοις. ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶ, ἔσται σοι ἡ πρᾶξις ἔκ [τε ἐμ]ο[ῦ καὶ ἐκ]
[τῶν ὑπαρχόντ]ων μοι πάντων καθάπερ ἐγ(*) δίκης. τὸ δὲ χειρόγραφον τοῦτο ἰ(*)διόγραφόν μου ὂν δισσόν σοι ἐξεδόμην [κ]α̣ὶ̣ μ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣ καθαρὸν ἀπὸ ἐπιγρα-]
15[φῆς κ]αὶ ἀλίφαδος(*)· κύριον ἔστω ὡς ἐν δημοσίῳ κατακεχωρισμένον. (ἔτους) κζ(*) Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Κομμόδου
Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ Εὐ[τυχοῦ]ς [Εὐσε]βοῦς Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Σαρματικοῦ Γερμανικου Μεγίστου Βρεταννικοῦ Τ̣ῦ̣[βι] ι̣α̣.
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]τουτο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ τῆς ἀναδόσεως μὴ γεγονυίης βούλομαι ἐν δημοσίῳ γενέσθαι τὸ αὐθεντικὸν δισσὸν χειρόγρ(αφον) καὶ ἀ̣ξ̣ι̣ῶ̣
[ἀναλαβόντες αὐτὸ] παρʼ ἐμοῦ [ὑπογεγ]ραμ(μένου(?))(*) περὶ τοῦ εἶναι αὐτὸ ἰ(*)διόγρα(φον) σὺν τοῖς μετὰ τὸν χρόνον γράμμασι τοῦ Γαΐ(*)πι Ἰ(*)ουλίου Μαρτιάλ[ιο]ς
[σ]υ̣νκαταχ[ωρί]σαι αὐτὸ τῷ[δε τ]ῷ ὑπομνήματι εἰς ἀμφοτέρας τὰς βιβλιοθήκας καὶ συντάξαι γράψαι τῷ τῆς Ἡρακλείδου μ[ερίδος]
20τοῦ Ἀρσινοείτου στρατηγῷ μ̣[ε]τ̣[αδ]ῶναι τούτου ἀντίγρα(φον) τῷ Ἰ(*)ουλίῳ Μαρτιάλι, ὅπως ποιήσηταί μοι τὴν ἀπόδοσιν τοῦ τε π[ροκειμέ-]
νου κεφαλαίου καὶ τῶν τόκω[ν, ἢ εἰ]δῇ ἐσομένην μοι τὴν π̣[ρᾶξιν] ἐξ ὑπαρχόντω[ν αὐ]τοῦ, ἀφʼ ὧν ἐὰν τελιώσω(*) ἐνεχυρασίας γραμμάτω̣ν̣.
[  ̣]δ  ̣  ̣ τὸ χειρόγρα(φον) ἔχει μ̣ο̣υ̣ π  ̣[- ca.29 -]  ̣  ̣ ὡς κα[θήε]ι. (ἔτους) κθ̣(*) Αὐ[ρηλίου] Κ[ομμόδου Ἀντωνείνου Καίσ]αρος [το]ῦ
[κυ]ρίου Μεχείρ. ἐσημιωσάμην(*). (hand 3) [- ca.15 -]ιν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣ Ἐρι]χθονί̣ο̣υ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]

Apparatus


^ 4. l. Ἀθηναιέως
^ 4. l. τοῦ
^ 5. corr. ex σημαινομενου
^ 5. γαϊω papyrus
^ 5. ϊουλιω papyrus
^ 7. ϊερευσ papyrus
^ 8. l. Αὐρήλι<ο>ς
^ 8. φλαϋιοσ papyrus
^ 9. l. ἱερεῖ
^ 11. γαϊοσ papyrus
^ 11. ϊουλι[ο]σ papyrus
^ 11. l. δάνειον
^ 12. l. χιλίας
^ 14. l. ἐκ
^ 14. ϊδιογραφον papyrus
^ 15. l. ἀλείφαδος
^ 15. corr. ex κθ
^ 18. cf. BL 2.2.18 : [ὑπογράψαντος τοῦ] παρʼ ἐμοῦ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ω prev. ed.
^ 18. ϊδιογρα(φον) papyrus
^ 18. γαϊπι papyrus
^ 18. ϊουλιου papyrus
^ 20. ϊουλιω papyrus
^ 21. l. τελειώσω
^ 22. cf. BL 8.29 : κη prev. ed.
^ 23. l. ἐσημειωσάμην

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.oxy.1.68 [xml]

AD131 Oxyrhynchus
[Reprinted from: chr.mitt.228] MChr228

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ [ἀπʼ](*)[ Ὀ]ξ[υ]ρύγχ[ων πόλεως ἐπεὶ(?)]
[μετέδ]ωκέ μοι Θέων Παυσείρι[ος τῶν ἀπὸ]
[τῆς α]ὐτῆς ⟦π⟧ Ὀξυρύγχων πόλεως διὰ [τοῦ τοῦ]
νομ[οῦ] στρατηγοῦ ἀντίγραφον οὗ ο̣ὐ [δεόν-]
5τως ἐτελείωσεν τῷ καταλογείῳ ὑπο[μνή-]
ματος, δ[ιʼ ο]ὗ ἀπαίτησιν ἐποιεῖτο ὧν ἔφασ[κεν]
ὀφείλεσθαι αὐτῷ ὑπό τε τοῦ τ[οῦ ἀ]φήλικός μου υἱ[οῦ]
Σαραπίωνος κατὰ μητέρα πάππου Σαραπίωνος
καὶ ἀδελφοῦ αὐ[το]ῦ Διονυσίου ἔτι ἀπὸ τῶν ἔνπροσ-
10θεν χρόνων ἀργυρικο͂ν(*) κεφαλαίον(*), ποιοῦμα[ι τὴν]
δαίουσαν(*) ἀντίρησιν(*) δηλῶ\ν/ ὑπονοεῖν περιλελύ-
σθαι ἣν θέλει γεγονέναι τοῦ δανείου ἀσφάλ[ε]ιαν
ἔκ τε τοῦ πολυχρόνιον εἶναι καὶ ἐκ τοῦ ἐπεζηκέναι
τὸν Σαραπίωνα ἔτεσιν δυσεὶν(*) καὶ μετὰ τε[λ]ευτὴν
15αὐτοῦ μὲν θυγατέρα ἐμοῦ δὲ γενομένην γυ-
ναῖκα καὶ τοῦ ἀφήλικος Σαραπίωνος μητέρα Εὐβου-
λίαν ὁμοίως ἐπεζηκέναι ἔτεσειν(*) ἕνδεκα κ[αὶ]
μετὰ τὴν κἀκεἰνης(*) τελευτὴν διαγεγον[έ-]
ναι ἄλλα ἔτη πέντε καὶ μὴ τεθαρρηκαίναι(*) τ[ὸν]
20Θέωνα προελθεῖν, ἔτι δὲ καὶ τὴν Εὐβουλίαν
ἡνίκα περιη(*) πεπρακείναι(*) τῷ προγεγραμμέ-
νῳ τοῦ Σαραπίωνος ἀδελφῷ Διονυσίῳ ὑπάρ-
χοντα τοῦ Σαραπίωνος ἀργυρίου ταλάντων
ἓξ καὶ πρὸς ἐπὶ τῷ αὐτὸν ἀποδο͂ναι(*) τοῖς τοῦ
25Σαραπίωνος δανισταῖς(*) τὰ ὑπὸ αὐτοῦ ὀφειλόμε-
να, ὄντα δὲ τὸν Θέωνα τοῦ Σαραπίωνος ἑτέρων
κεφαλαίων δανιστὴν(*) ἐκῖνα(*) μὲν κεκομίσθαι
παρὰ \τοῦ/ Διονυσίου, τούτου δὲ μήθʼ(*) ὅλως μεμνῆ-
σθαι. ὅθεν ἀξιῶ συντάξαι γράψαι τῷ τοῦ Ὀξυρυγ-
30χείτου στρατηγῷ μεταδοῦναι τῷ Θέωνι τοῦ-
δε τοῦ ὑπομνήματος ἀντίγραφον ἵνʼ ἰδῇ(*)
ἄκυρον καθεστὸς(*) ὃ οὐ δεόντως μετέδοκέ(*)
μοι διαστολικόν, σὺν οἷς ἐὰν βιβλιομαχή[σ]ῃ
προσμεταδοι, μένουσαν(*) δʼ ἐμοὶ τὴν πρὸς αὐ-
35τὸν κρίσιν ἐφʼ ὧν δέον ἐστίν, ἀρκουμένου
μου τῇδε τῇ διαστολῇ ὡς καθήκει. (ἔτους) ιε
Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ
Σεβαστοῦ, Ἐπεὶφ α. σεσημ(είωμαι) Ἐπεὶφ α.

Apparatus


^ 1. [ἀ]π̣ὸ̣ τ[ῆς] prev. ed.
^ 10. l. ἀργυρικῶν
^ 10. l. κεφαλαίων
^ 11. l. δέουσαν
^ 11. l. ἀντίρρησιν
^ 14. l. δυσὶν
^ 17. l. ἔτεσιν
^ 18. l. καὶ ἐκείνης
^ 19. l. τεθαρρηκέναι
^ 21. l. περιῆν
^ 21. l. πεπρακέναι
^ 24. l. ἀποδο<ῦ>ναι
^ 25. l. δανεισταῖς
^ 27. l. δανειστὴν
^ 27. l. ἐκεῖνα
^ 28. l. μήδʼ
^ 31. l. εἰδῇ
^ 32. corr. ex με̣θεστος
^ 32. l. μετέδωκέ
^ 34. l. προσμεταδῷ, BL 1.314 : προσμεταδοῖμεν, οὖσαν prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chr.mitt.228 [xml]

AD189 Arsinoite
[Reprinted from: bgu.2.578] BGU2,578
[Reprinted in: p.oxy.1.68] POxy 1,68

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.